Page 1

sjöbefälen

TIDSKRIFTEN

F Ö R S J Ö B E F Ä L   U T G I V E N AV S J Ö B E F Ä L S F Ö R E N I N G E N   N R 5 S E P T E M B E R 2 016   Å R G Å N G 5

TEMA ENERGIEFFEKTIVITET

Hur motiveras besättningen att köra snålt? NY VD I SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN

Intervju med Mikael Huss OMBORDREPORTAGE

Sjömätning med Petter Gedda

SOMMENS STOLTHET LENNART HOLM HAR VIGT SITT LIV ÅT ATT RÄDDA ÅNGAREN CARL JOHAN

SJ ÖB E FÄL SFÖR E NI NGE N M AR I TI M E OFFI C E R S’ ASSOC I ATI ON   SJ OB E FA L S F O R E N I N G E N . S E

Sjöbefälen Nr 5 - 2016  
Sjöbefälen Nr 5 - 2016  
Advertisement