Page 12

miljöfrågor l n g-dri v et fart y g ka n ta ha n d om kol v äteutsläpp

Kolväten kan tas om hand Ett problem som inte uppmärksammats är kolväte­ utsläpp under sjötransport av råolja. Utsläppen bidrar starkt till växthuseffekten. DNV GL har tagit fram ett konceptfartyg där kolvätena tas om hand och kommer till användning. Text Agneta Olofsson n o r g e december 2 0 1 4

Göran Värmby har ett förflutet som kam­ panjledare vid Greenpeace och som ­miljöchef i Göteborgs Stad. Numera är han konsult i hållbar affärsutveckling, och han har reagerat över att problemet med utsläpp av kolväten vid transport av råolja inte diskuteras. – Det rör sig om enormt stora utsläpp. Hur kan vi 2014 inte ha detta på bordet? säger han. Exakt hur stora utsläppen är vet ingen, men uppskattningar som gjorts landar på fem miljoner ton årligen. Det är nästan lika mycket som de samlade kolväteut­ släppen från hela Europas landbaserade verksamheter. Det är flyktiga kolväten som avgår: metan, etan, propan, butan, pentan med flera. De årliga utsläppen motsvarar 12 till 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det betyder att deras bidrag till växthuseffek­ ten är lika stort som 12 till 15 miljoner ton koldioxid. Dessutom bidrar många av kolvätena till bildning av marknära ozon, vilket är skadligt för människors luftrör och lungor samt för växtligheten. Utsläppen beror på att råoljetankarna måste ventileras under gång för att trycket i tankarna inte ska bli för stort när kol­

vätena avdunstar på grund av hög tempe­ ratur och sjögång. Även vid lastning trycks flyktiga kolväten i luften i tankarna ut genom ventilerna. Har inte byggts i verkligheten DNV GL i Norge har utformat ett koncept­ fartyg där kolväteångorna tas om hand och kommer till nytta. För förutom att det är ett miljöproblem innebär av­­gången en förlust av delar av lasten. Det är en VLCC,Very Large Crude Car­ rier, en råoljetanker om 291 300 dödvikts­ ton som drivs med LNG i stället för med tjockolja, som är det vanliga. LNG:n förvaras nedkyld till -140O C i tan­ kar på däck. När bränslet ska användas måste det värmas till 45O C. Det är här de flyktiga kolvätena kommer in. De förs från råoljetankarna till en kondensator, där kylan från LNG:n får kondensera kol­ vätena till vätskefas. De förs sedan till sär­ skilda tankar. Det metan som ingår i kol­ vätena kan inte kondenseras utan förs tillbaka till råoljetanken. De flytande kolvätena används sedan för att producera ånga för att driva last­ pumparna. Om det finns ett överskott av flytande kolväten kan dessa föras tillbaka till lasttankarna. Konceptfartyget skapades 2010 och har andra finesser, som att det är barlast­

DNV GL:s konceptfartyg där kolvätena tas tillvara. De vita däckshusen hyser LNG-tankarna. Illustration DNV GL.

12

vattenfritt bland annat på grund av skrov­ konstruktionen. Men det har hittills inte byggts i verkligheten. Kanske är det det faktum att det drivs med LNG som gör att det inte förverkligats. Marknaden för LNG har ännu inte kommit igång. Utsläpp av kolväten är reglerade i IMO:s Marpol Annex VI, men i regleringarna finns inga krav på utsläppsnivåer eller tekniska åtgärder när det gäller råolje­ transporter. I de två länder, Sydkorea och Nederländerna, där det i vissa hamnar finns regleringar om utsläpp av kolväten vid lastning och lossning, ska besökande råoljetanker ha system som tar hand om flyktiga kolväten när råoljan lastas och lossas. I Norge är man långt framme när det gäller den här frågan. Norge har i möten i IMO:s miljöskyddskommitté, MEPC, 2013 tagit upp frågan och efterfrågat skarpare reglering från IMO på området. Frågan hänsköts till MEPC:s möte i okto­ ber 2014, och det konstaterades då att Norge inte lämnat något konkret förslag. Därför beslöt kommittén att bjuda in organisationer och länder att göra inlagor med konkreta idéer om hur man kan reg­ lera kolväteutsläppen och mäta den effekt detta har. Svenska Transportstyrelsen, som sköter kontakterna med IMO, kommer att bedö­ ma de förslag som kommer in till MEPC:s nästa möte i maj 2015. Göran Värmby anser att frågan måste upp på högsta nivå för att något ska hända. Han har tagit upp problemet med miljö­ minister Åsa Romson och hoppas att hon ska ta kontakt med EU-kommissionen i frågan. A O

Kolväten, VOC, Volatile Organic Compounds, tas upp från råoljetanken och kyls vid LNG-förångningen. Kolvätena förs till egna tankar och kommer till användning i pannan. Illustration DNV GL.

s j ö b e f ä l e n n r 1 2 0 15

Sjöbefälen 2015 - Nr 1  

Tidsskriften för sjöbefäl, utgiven av Sjöbefälsföreningen.

Sjöbefälen 2015 - Nr 1  

Tidsskriften för sjöbefäl, utgiven av Sjöbefälsföreningen.

Advertisement