Page 98

TUNCAY AKTÜRK

Epeydir Myspace aleminde tozu dumana katan Panic! At The Disco’yu 2009 öncesinde yakalama f×rsat× bulduk. Gitaristleri Ryan Ross bize PATD cephesinde olanlar× içtenlikle anlatt×. ĀĂte ayr×nt×lar…

Tuncay Aktürk: Merhaba Ryan, nas×l gidiyor yaĂam? Ryan Ross: TeĂekkür ederim biraz koĂturmaca var burada, onun d×Ă×nda her Ăey güzel gibi.

oldu ki bu da bizi ABD’de listelerde 2. s×raya kadar yükseltti. Elbette PATD’nin geçirdiÿi deÿiĂimden rahats×z olan insanlar da oldukça fazlayd×.

T: Son albümünüz “Pretty. Odd.” bu y×l×n baĂ×nda piyasaya sürüldü, 2008’i de hali haz×rda noktalad×ÿ×m×z Ău günlerde bize bu y×l hakk×nda ufak bir deÿerlendirme yapabilir misin? R: “Pretty. Odd.” tüm dinleyicilerimiz için beklenmedik bir albüm oldu. Duymaya al×Ă×k olduklar× Panic! At The Disco Ăark×lar×ndan tamamen farkl× bir sound yakalad×k. Ālk albümümüz “A Fever You Can’t Sweat Out” biraz daha genç iĂiydi, albümü kaydettiÿimizde hepimiz gençtik. Albüm piyasaya ç×kt×ktan sonra dünya çap×nda epey bir baĂar× yakalad×. Art×k o eski “emo” günlerimiz geride kald×, hepimiz 20’li yaĂlar×na gelmiĂ yetiĂkinleriz. Bu arada grubu veya kendimi kesinlikle “emo” olarak etiketlemiyor olsam da insanlar böyle olduÿuna inanm×Ă durumda. Yeni albümümüz “Pretty. Odd.” ise 60’l× y×llardaki “The Beatles” gibi t×nl×yor. Birçok insan albümden memnun

T: Ama Ău anda, sat×Ălar× yok sayarsak, geriye yaslan×p otururken elde ettiÿiniz sonuçtan memnunsun dimi? R: Albümü kaydederken iyi sonuçlardan çok kötü sonuçlar alacaÿ×m×z× biliyorduk. Gün geçtikçe insanlar albüme al×Ă×p sevdiler. Ama sonuçta hepimiz büyüyoruz, dinleyicilerimiz de bizimle birlikte büyüyor. Bana kal×rsa tüm bu deÿiĂikliÿi alg×layabiliyorlar, o yüzden albümü benimsediklerini düĂünüyorum. Sonuç olarak ben ç×kard×ÿ×m×z iĂten memnunum ve karĂ×l×ÿ×n× da ald×ÿ×m×z× düĂünüyorum. T: Büyüdüÿünüzden ve grubun bir anlamda evrim geçirdiÿinden bahsettin, buna istinaden bir sonraki albümde tamamen farkl× bir PATD duyabilir miyiz? R: Yeni albüm için çal×Ămaya Ăimdiden baĂlad×k. Bir aksilik ç×kmazsa 2009 Sonbahar× gibi raÁardaki yerini

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement