Page 91

dünyaca ünlü müzik dergisi Rolling Stones’un tüm zamanlar×n en muhteĂem albüm listesinde 310ncu oldu ve Amerika listelerinde albüm sat×Ă× olarak ikinci s×raya yükseldi. Bu baĂar× arkas×nda grup içerisindeki klasik sorunlar baĂ gösterdi. Bu defa Frusciante uyuĂturucunun pençesine düĂtü, grup o dönem Ăimdiki Ăeklini alm×Ă olsa da muhteĂem gitarist John Frusciante’nin uyuĂturucu sorunu grup elemanlar×n× k×zd×rd×, daha önceden kötü tecrübesi olan Kiedis’in ×srarlar×yla Frusciante gruptan ayr×ld×. O dönem dünyan×n say×l× gitaristlerinden olan Dave Navarro geçici de olsa gruptaki yerini ald×. Ancak Navarro’nun müzikal geçmiĂi ile grubun diÿer elemanlar×n×nki pek tutmuyordu bu nedenle grup zorluk çekmeye baĂlad×. 3 senelik aradan sonra yeni albüm “One Hot Munite” albümü 1995 y×l×nda ç×kt×. Bu albüm diÿerlerine göre daha karanl×k bir albümdü ve albüm oldukça fazla satmas×na raÿmen bence “Blood Sugar Sex Magik” albümünden sonra büyük bir hayal k×r×kl×ÿ×yd×. Bana öyle geliyor ki grup, eski çal×Ămalar×n×n ekmeÿini yedi bu dönemde, bir moral bozukluÿu Anthony Kiedis’de de baĂ gösterdi ki bu dönemde tekrardan uyuĂturucuya baĂlad× ama müptelal×k süreci bu defa k×sa sürdü. Bu dönemde John Frusciante de uyuĂturucu nedeniyle mahvolmuĂ bir durumdayd×, dünya üzerinde az say×da yetenekten biri olan insan, fakirlik içerisinde ve ölmek üzerindeydi. 1998 y×l×nda tedavi gören Frusciante, grubun yeni albümü Californication’un yeni gitaristi olarak tekrar gruba dahil oldu. 1999 y×l× Red Hot Chili Peppers’×n muhteĂem y×l× oldu, Californication albümü 15 milyondan fazla satt×, albümdeki Scar Tissue parças× 2000 y×l×n×n

en iyi rock Ăark×s× Grammy ödülünü ald×. Bu albümdeki nerdeyse bütün Ăark×lar hit oldu, Californication, Otherside, Road Trippin, v.s. BaĂar×l× grup 2001 y×l×nda By the Way albümlerini yay×nlad×, bu albüm Californication’un baĂar×s×n× yakalayamasa da yine de idare eder diyebiliriz. Bunun arkas×ndan grup, 2006 y×l×nda son albümleri Stadium Arcadium’u ç×kartt×. Bu albüm benim için tam bir hayal k×r×kl×ÿ× oldu. 2 cd 28 parça ile ç×kan albümde toplasan×z 3-4 Ăark×ya tamamd×r derim, ama onlar Red Hot Chili Peppers, tabi ki bu albümde çok satt× ve bir çok grammy ödülü ald×.. Bu albüm sonras×nda dünya turuna ç×kan grubu ne yaz×k ki ülkemizde göremedik. Red Hot Chili Peppers gerçekten ilginç bir grup diyebiliriz. Müziklerinin ve davran×Ălar×n×n oldukça samimi olduÿunu düĂündüÿüm gruplardan birisi, her türlü çatlakl×ÿ× bu grupta bulabilirsiniz, yay×n kurullar×n×n çok da hoĂuna gitmese de üstlerinde sadece çoraplarla sahneye ç×kabilirler, etek giyebilirler, bütün konserlerinde manyak gibi hoplarlar, toplumsal çarp×kl×klar× kliplerinde gösterebilirler. Klip demiĂken Red Hot Chili Peppers’× klip konusunda çok yarat×c× buluyorum Hatta bütün kliplerini defalarca izlemiĂimdir (buna True Man Don’t Kill Coyotes klibi de dahil). Red Hot Chili Peppers’da sevdiÿim bir diÿer unsur yaratt×klar×; toplumdan insanlar×n× anlatan karakterlerdir. Bunun yan×s×ra grup toplumsal olaylar× da yak×ndan izlemekte ve müziklerine yans×tmaktad×r. Baz× kesimler grubun türk düĂman× olduÿunu iddia etse de ben buna pek inanm×yorum, umar×z Red Hot Chili Peppers’× bir gün Türkiye’de de görürüz.

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement