Page 87

“Gods Of Grind” turnesi Carcass’×n tan×n×rl×l×ÿ×n× artt×rm×Ăt×. Bu turdan k×sa bir süre önce grup “Tools Of Trade” isimli mini bir albüm yay×nlad×. Ayr×ca Carcass’×n “Gods Of Grind” turnesinde diÿer 3 grupla birlikte yer ald×ÿ× “Gods Of Grind” CD’si de mevcuttur. Saf grind ve sert müzik öÿeli albümlerden sonra Carcass inan×lmaz bir deÿiĂim gösterecekti. Carcass Tarihi’nin en kaliteli Ăaheseri, bizi de kalpten vuran ismiyle 1994 y×l×nda ekstrem müzik piyasas×nda bir devrim baĂlat×yordu : “Heartwork” Yoÿun bir albümdü; gerçek manas×yla tam bir kalp iĂiydi. Albüm, Carcass üzerinde bir çok olumlu deÿiĂimi beraberinde getirmiĂti. Bu albüme kadar gore konseptlerle dikkati çeken grup, H.R.Gigger’×n yard×m×yla albüm kapaÿ×na deÿiĂimine at×fta bulunuyordu. Grindcore etkisinden uzaklaĂ×p teknik death metal öÿesine kayma görülmüĂtür. Teknik ve virtüözlük isteyen yeni müzikal oluĂum yeni imzalar×yd×. Albümdeki parçalar×n solo gitar partisyonlar× çok melodiktir. Bu albümle Necroticism’deki çizginin çok ötesine gidilmiĂ, daha anlaĂ×l×r ve teknik yap×yla ustal×klar×n× göstermiĂlerdir. Ayr×ca grup liriksel düzeyde büyük bir devrimi gerçekleĂtirerek gore, anatomik ve patolojik liriklerden öÿretici ve çok yönlü liriklere kaym×Ăt×r. Art×k kan dökmeler, otopsiler ve birbirinin kopyas× sözler tarihe kar×Ăm×Ăt×. Sürekli savaĂan dünyay× ve ×rklar× anlatt×klar× “Carnal Forge”, teknolojiden bahsettikleri “Death CertiÀcate”, din olgusundan bahsettikleri “Embodiment”, Ademoÿlunun hissizliÿini ve makineleĂmesini anlatt×klar× “No Love Lost” gibi… Albüm bana göre mükemmeli yakalam×Ăt×. Nazar×mca Heavy Metal’in en iyi albümleri listesinde rahatl×kla yer alacak bir çal×Ămad×r. Carcass’×n son albümü 1996 tarihli “Swansong” olmuĂtur. Albüm çok deÿiĂik bir tarz× içermiĂ ve tür deÿiĂtirilmiĂtir. Gitar rifÁeri kesik kesik sunulmuĂ, h×z kesilmiĂ, bateri yavaĂlam×Ă ve daha farkl×, daha teknik yollara baĂvurulmuĂtu. Grubu dinlemeye Swansong ile baĂlam×Ă olan fanlar eski albümlerdeki Carcass’a iÿreti bir gözle bakabilirler. Heavy Metali bütün olarak dinleyen kiĂiler bu albüme Ăapka ç×karacaklard×r. Teknik anlamda metal dünyas×n×n en kaliteli iĂlerinden biridir. Hastal×kl× gitar rifÁeriyle “nas×l be?” sorusunu sordurmaktad×r. Daha sonras×nda hiç beklemediÿimiz geliĂmeler oldu. Carcass’×n bel kemiÿi Bill Steer art×k farkl× bir tarzta müzik yapmak istemiĂ olacak ki gruptan ayr×ld×. Onun ayr×lmas× Carcass’×n ölümü oldu. Bana göre Carcass’×n özgünlüÿü saÿlayan kiĂi Bill Steer’dan baĂkas× deÿildi. Grubun daÿ×lmas×ndan sonra Jeff Walker ve Ken Owen “Black Star” ad× alt×nda grup kurdular. Bill Steer da “Firebird” ad×nda bir grup kurmuĂtur. Her iki grup eski müzik tarzlar×yla tamamen kel alaka olan bir müzik yapmaktad×r. Sonu hazin biten bir grup hikayesine tan×k olduk. Ama Carcass yapt×ÿ× eserlerle ekstrem müzik dünyas×n×n efsaneleri aras×nda yer almaktad×r. Grubun daÿ×lmas×n×n ince noktas×, tahminimce, müzikal türde art×k deÿiĂim zaman×n×n geldiÿini idrak etmeleri ve farkl× Ăeyler yapma istekleridir. Haliyle bu müzik tarz× Carcass ad× alt×nda uygulanamazd×. Carcass toprak alt×nda çürümeye b×rak×lmal×yd×. Her Ăeye raÿmen onlar Carcass’d× ve Āngiliz mant×ÿ×n×n içine tükürmüĂlerdi. Arkaya bakt×klar×nda bir efsane olduklar×n× görmüĂlerdi…

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement