Page 86

m×Ă, kaliteli bir prodüksiyon ile öÿütücü bir müzik sunulmuĂtur. Carcass ilk Ăans×zl×klar× aĂarak deneyim kazanm×Ă, müzikal çizgisini yükseltmiĂti. Parçalar daha uzun, prodüksiyondaki detaylar ve nüanslarla daha iyi olmuĂtu. Bu albümde Carcass saf grindcore türünü uygulam×Ă, h×z ihtiyac× hissedenleri memnun etmiĂ, “Exhume To Consume”, “Cadaveric Incubator Of Endoparasites” ve bunun gibi bir çok saf grindcore klasiÿine imza atm×Ăt×. Kerrang dergisi albümü klasikler içine katm×Ă ve (5/5) puan vermiĂti. Dünyaca ünlü “Grindcrusher” turunda grup ikinci gitariste ihtiyaç duymuĂtu. Eski Carnage eleman× Mike Amott kat×l×nca grup dört eklemden oluĂan grind makinesine dönüĂtü. Amott’un gruba girmesiyle grup yeni parçalar haz×rlama konusunda ekstra boyutlar kazanm×Ăt×. Üçüncü Carcass albümü “Necroticism - Descanting The Insalubrious” 1991 y×l×nda piyasaya bomba gibi düĂmüĂtü. Bu albüm, sonraki albümleri Heartwork gibi teknik deÿildi, Symphonies gibi grindcore deÿildi ama her ikisini bera-

berinde iĂliyordu. Katil gibi bir albümdü. HoĂ bir uyum saÿlanm×Ă ve teknik-grind öÿeli bir albüm ç×km×Ăt× karĂ×m×za. Carcass bu albümle kariyerinde yeni bir düzeye ç×km×Ă, yeni sanatlar×n büyümesi beraberinde gelmiĂtir. Parçalar birbirinden kaliteliydi. Özellikle “Corporal Jigsore Quandary” parças× müzikal enfesliÿiyle göz kamaĂt×r×yordu. Albüm, patolojik introlarla kuĂat×lm×Ă, Jeff Walker vokali, Bill Steer gitar tekniÿiyle harika bir eser olmuĂtur. Albüm bir kad×n sesiyle baĂl×yor, “Inpropagation” kulaklar×m×za doluyor ve insanlar×n nas×l öldüÿünü mesele ederek yanma ve çürümelerle aktar×yordu. Ya “Carneous CacofÀny”? Ānsanoÿlunun bütün telleri kullanarak nas×l bir senfoni ürettiÿinin yarat×c×l×ÿ×n× gösteriyordu. Bu Carcass’×n büyüleyici dünyas×yd×. Albüm sonras×nda Carcass saÿlam turnelerde yer alm×Ăt×. 1992 y×l×nda eski Napalm Death vokalisti Lee Dorian’×n yeni grubu Cathedral, Entombed ve Confessor gruplar×yla

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement