Page 85

culuk gücünü sundular. Yapt×klar× müziÿi diÿer grindcore gruplar×yla k×yaslayamazd×k. Genelde brutal vokal yap×s×ndaki grindcore’un içinde teknik, derinden gelen ve h×rsl× ç×ÿl×k vokaliyle kendi g×rtlaklar×m×zda bir ac× duymam×za sebep olurlard×. Bizi de kanser ederlerdi. Kendilerini de… Fi tarihindeki yaz×tlar×n derinliklerindeki bir söylenceye göre, vokalist Jeff Walker bir zamanlar kansermiĂ ama iyileĂmiĂ. Yine vokal yaparsa kanser olma ihtimaline karĂ×l×k müzikten kopamam×Ă. Bu muhabbetin doÿruluÿunu Herodot araĂt×rs×n y×llar öncesinden… Gerisi bizi aĂar. Grindcore/death metal temeli içinde virtüözlük gerektiren teknik gitar rifÁeri ve solo gitarlar bir Carcass imzas× olsa gerek. Özellikle gitarist Bill Steer’×n melodik, insan içine iĂleyen solo gitar partisyonlar× ayr×ca irdelenmeliydi. Carcass y×llar geçtikçe tad× mükemmelleĂen bir Ăarab× and×rm×Ăt×. Emekleme dönemlerindeki tek düzelik ve yal×n öÿelerden s×yr×larak teknik, virtüözlük isteyen ve üstün markal× gitar rifÁeriyle ustal×klar×n× ehlileĂtirmiĂlerdi. Gitarist Bill Steer’in parmaklar×n×n bu iĂte parmaÿ×(!) olduÿunu düĂünmemek mümkün deÿil. Bill Steer zat×n×n parmaklar×n× bedeni küçük, bacaklar× çok uzun bir örümceÿin ayaklar×na benzetebilirsiniz. Hanidir, normal parmaklara sahip bir Ademoÿlu örümcek parmaklar×na sahip Bill Steer rifÁerine nas×l eriĂebilecekti? Carcass 1985 y×l×nda Āngiltere Liverpool’da gitarda Bill Steer, davulda Ken Owen, bassta Jeff Walker ve vokalde Sanjiv taraf×ndan kurulmuĂtu. Bu kadroyla ilk demolar×n× “Flesh Ripping Sonic Torment” ad×yla yay×nlam×Ălard×r. Grubun lideri Jeff Walker bir biyoloji öÿrencisiydi. Ālerleyen zamanlarda “Excoriating Abdominal Emanation” ve “Crepitating Bowel Erosion” gibi klasikleĂmiĂ parçalarda olduÿu gibi insan anatomisi üzerine ve t×p bilimi terimlerini kulland×ÿ× kusma, yaralanma, çürüme, baÿ×rsak y×rt×lmalar× ve sakatat fonksiyonlar×ndan bahseden bir çok parça yazacakt×. Onlar×n yaklaĂ×m× karmakar×Ă×k yayl×m ateĂi içinde hastal×kl× ölüm h×r×lt×lar×yla tan×mland× ve bass gitar egemenliÿini de gözler önüne serdiler. Bill Steer demodan sonra Napalm Death grubuna girecek, GodÁesh’den Justin ile Napalm Death’in grindcore dünyas×na savurduÿu en harika çal×Ămalardan olan “Scum” albümünde çalacakt×. Carcass, Bill Steer’in ayr×lmas× ile baĂlamadan bitmiĂ gibi görünecekti. Ki Bill Steer geri dönerek Carcass 1987 y×l×nda tam anlam×yla kurulmuĂtur. Ākinci baĂlang×ç trio’dan ibaret olmuĂtu: Jeff Walker (Vokal/Bas), Bill Steer (Gitarlar) ve Ken Owen (Davul). Daha sonra Āngiltere’nin underground ve çok sert gruplar×n× bünyesinde bulunduran Earache Records ile sözleĂme imzalam×Ălard×r. Bu baÿl×l×klar×n× sonuna kadar devam ettirmiĂlerdir. Gittikçe grotesk bir havada büyüyecek olan grup 1988 y×l×nda ilk albümleri “Reek Of Putrefaction”× ç×kard×. Jeff Walker bu albümü sanki sindirim sisteminin görevlerine adam×Ăt×. Albümdeki 22 parça baĂtan aĂaÿ×ya t×bbi terimler, betimlemeler, insan anatomisinin inceliklerinden(!) bahseder bir haldeydi. Doÿrusunu söylemek gerekirse ortada çok kötü bir prodüksiyon vard×. Bana göre tek kötü Carcass albümü olmuĂtu. Çünkü gerçekte iyi olan rifÁer, kay×t sisteminin gürültülü ve kötü olmas×ndan dolay× anlams×z sesler halini alm×Ăt×. Umudunu k×rmayan grup çal×Ămaya devam ederek 1988 y×l× sonunda bir çok yeni materyal yazarak “Symphonies Of Sickness” demosu ad× alt×nda kaydetmiĂti. Aral×k 1988’de kaydedilip Ocak 1989’da yay×nlanan “Peel Sessions” kay×d×ndan sonra, “Symphonies Of Sickness” ile “Peel Sessions” kay×tlar×n× birleĂtirip üzerine 4 yeni parça ekleyerek Aÿustos 1989’da “Symphonies Of Sickness” ad×yla ikinci albümlerini yay×nlam×Ălard×r. Bu sefer korkulan olma-

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement