Page 81

S: Dialectique’deki orijinal altyap× çerçevesinde sormak istediÿim bir soru var. Elektronik müziÿe bak×Ă aç×n nedir? Ayr×ca EBM ve Aggrotech gibi tarzlarla ilgileniyor musun? A: Baz×lar×m×z bunun utanç verici olduÿunu düĂünse de, birçok metal severin aksine ben, pop, elektronik, dark pop gibi tarzlar× da beÿenmekteyim. Müzik türlerinin birbirleri içine makul ölçülerde girebilmesinden ve beraber baĂka lezzetler, baĂka hisler ortaya ç×karmas×ndan büyük zevk al×yorum. Burada demek istediÿim asla “sentez” deÿil yanl×Ă anlaĂ×lmas×n. :) Kendi yazd×ÿ×m müzikte de birçok dijital sound kullan×p, belli belirsiz bunlar× metal kal×plar×n×n içine sokma olay×ndan da extra bir keyif al×r×m. S: Mp3 ve dijital müzik paylaĂ×m× konusunda düĂüncelerin nelerdir? A: Konu gerçekten paylaĂ×msa bence sonuna kadar olmal×. Fakat “paylaĂmak” ve “çalmak” aras×ndaki fark× insanlar alg×layamamaktalar. Mp3’e maalesef karĂ×y×m. Bir ses mühendisi olarak, kafay× k×r×p uÿraĂt×ÿ×m×z, didindiÿimiz güzelim kay×tlar×n, bir anda s×k×Ăt×r×l×p küçücük ses dosyac×klar× haline dönüĂüp sound kalitesinin bozulmas×na k×l×m. S: KliĂe sorumuz var s×rada. Dünyaya bir müzik albümü olarak gelseydin, hangi albüm olmak isterdin? A: Carcass - Heartwork S: Yan×tlar×n için çok teĂekkürler, eklemek istediklerin varsa söz senin. A: Röportaj×n×z için çok teĂekkür ederim.

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement