Page 79

Onlar× Gates Of Ishtar ile tan×d×k, sadece 3 albüm ç×kar×p daÿ×ld×lar. Fakat unutulmas× mümkün olmayan tatlar b×rakt×lar, öyle ki Ău gün olmuĂ halen “Dawn of Flames” albümünü b×kmadan dinlerim. Yapt×klar× müzik, dinledikçe yeni Ăeyler keĂfedeceÿiniz türden. Gates Of Ishtar projesi toprak alt×na gidince grubun aslar×ndan Mikael Sandorf ve Oskar Karlsson, The Duskfall ile karĂ×m×za ç×kt×lar (Ăunu üzülerek söylemeliyim ki The Duskfall da daÿ×ld×, 3 ay kadar oluyor, bu aç×klamay× yaz×n×n sonuna saklayamad×m). Grup ilk olarak “Fraility” albümü ile dinleyenlerini ĂaĂ×rtt×. Çünkü yeni grubun tarz× çok daha farkl×, agresif ve deyim yerindeyse “thrashy” diyebileceÿimiz türdendi. Albümdeki 10 parçadan 5 tanesi ilk dinlemede zihninizde yer edecek türden (The Light, None, Farewell Song, Just Follow, Deliverance). Yaln×z ilk albümleriyle beraber bende daha sonra kolayca unutacaÿ×m bir hayal k×r×kl×ÿ× oluĂtu. (Kolayca çünkü, tarzlar×na al×Ăt×ktan sonra, Gates Of Ishtar ‘dan ald×ÿ×m hazz×n ayn×n× The Duskfall ‘dan da duymaya baĂlad×m.) Parçalar aras×nda acaba Gates Of Ishtar ‘dan izler var m× diye araĂt×r×rken, Farewell parças×n×n ortas×ndaki melodik solo k×sm×n× tam bir GOI solosuna benzettim. O yüzden ki, bu parçay× ayr× bir severim efendim. Bu albümden sonra bu tarza al×Ămak pek zor olmad×, hemen ard×ndan 2. albüm Source ç×kt×. Albüm ama ne albüm, her parças×nda baĂka bir macera var. O s×ralar metroda ne zaman kafa sallayarak müzik dinleyen metalci görsem, acaba Source albümünü mü dinliyor demekten kendimi alamazd×m. Bu arada albümün ad×n× taĂ×yan “Source” parças×n× tavsiye etmeden yapamayacaÿ×m. Kesinlikle dinlenmesi laz×m, solo k×sm× dinlemeye deÿer, özellikle tüm sololarda kullan×lan keskin harmonik sesler bu parçada zirveye ulaĂ×yor. Son iki albümün beÿeni toplamas×, ve grubun tarz×n×n oturmas×ndan sonra, 2 y×l içinde 2 yeni albüm yay×nlad×lar.Ālki, önceki 2 albümün re-release hali olan “Fraility & Source” albümü, diÿeri ise “Lifetime Supply Of Guilt” albümü idi.ĀĂte gruptaki as×l yükseliĂ bu albümle beraber

baĂlad×.Albümün belki de, grubun hat×r× say×l×r ilk video klip’i “Shoot It In” parças×na çekildi.K×rbaç gibi havay× yararcas×na çalan güçlü baslar ve b×çak kadar keskin rifÁerle gerçektende albümün prestij parças× oldu.Yine ayn× albüm içinde geçen, yoÿun ritimlerle bezenmiĂ olan “Hours Are Wasted” parças× ayr× bir güzeldir.Grubun genel olarak tarz× ve çizgisi bu albümle iyice belli oldu, kendi deyimleriyle “Sweden’s Deadly Trashers”, thrash etkilerini ve izlerini taĂ×yan Death Metal diyebiliriz. Ve gelelim son albüme “The Dying Wonders Of The World”, tarzlar×n×n iyi geliĂtiÿini, deyim yerindeyse bir ak×ma dönüĂtüÿünü görüyoruz, bu kez bizi “The Wheel And The Blacklight” parças×yla coĂturuyorlar.Albümdeki diÿer parçalarda dinledikçe güzelleĂen cinsten.Albümü aral×ks×z ve s×ras×yla dinlediÿiniz zaman, günlük Death vitamininizi alm×Ă oluyorsunuz.Özellikle alt×n× çizmek istiyorum, bu albüm teknik potansiyeli çok yüksek parçalar içeriyor, özellikle muhteĂem diyebileceÿimiz “I’ve Only Got Knives For You” daha önce Duskfall dinlememiĂ birini bile kolayl×kla cezdebecek cinsten. 2009’a 1 ay var, Mikael Sandorf’un Duskfall ‘dan ayr×lal× 3 ay olmuĂ, içimizde buruk bir hüzün var, zira grup, Mike olmadan yollar×na devam edemeyeceÿinden daÿ×lmay× seçtiler. Daha önce Duskfall’× dinlemediyseniz henüz bir Ăeyler kaybetmiĂ deÿilsiniz, fakat tüm albümleri dinledikten sonra benim duyduÿum üzüntüyü sizinden duyacaÿ×n×zdan eminim.Bu kadar baĂar×l× bir grubun neden daÿ×ld×ÿ×n× en az bende sizin kadar merak ediyorum, ama en az×ndan Mike’×n yapt×ÿ× aç×klamaya göre “Daha farkl× projelerle karĂ×m×za ç×kacakm×Ă”. Asl×nda ben bu aç×klamadan sonra Mike ‘a baya bir k×zd×m, çünkü grup içerisinde pek fazla ön plana ç×kamay×Ă×, ve bireysel çal×Ămalar yapma isteÿi onu biraz bencil yap×yor. Umar×m Mikael Sandorf tekrar grubu bir arada tutmak için geri döner (Bu her ne kadar benim bir hayal olsa da, yinede istiyorum!), çünkü grup yapt×ÿ× müziÿin zirvesindeyken b×rakt×ÿ× için, grup elemanlar× iĂin meyvelerini toplayamadan b×rakmak zorunda kald×lar. Bizlerde elimizde sadece 4 tane albümle, müziklerine doyamadan kala kald×k!

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement