Page 76

taraf×ndan düzenlenen Akbaba ve Dr. Skull konserini duyuruyordu. 30 Aral×k 1990’da Kad×köy Halk Eÿitim Merkezi t×ka basa dolmuĂtu. Akbaba’n×n ‘Devil’, ‘Talkin’Bout Love’ gibi tempolu Ăark×lar×yla al×Ă×k olduÿumuz güçlü, seyirciyi kudurtan performans×ndan sonra Dr. Skull ilk kez Āstanbul seyircisinin karĂ×s×na ç×k×yor ve Kad×köy Halk Eÿitim Merkezi adeta y×k×l×yordu. Alper, Vehbi’yi de Āstanbul’a getirmiĂ, konserde krosun üzerine yerleĂtirmiĂti. DüĂünün ki, y×llar×n Akbaba’s× bile onurla Dr. Skull’×n alt grubu durumundayd×. O dönemde neredeyse her gün rock konserlerini okul okul, salon salon dolaĂan gençler olarak öyle bir “y×k×m×” çok az görmüĂtük. O konserde çektiÿim fotoÿraÁar×n Dr.Skull`×n ilk Āstanbul konserinden yay×nlanm×Ă yegane resimler olacaÿ×n× bilsem herhalde kudurmay× b×rak×p sadece fotoÿraf çekerdim... O tarihten sonra Alper ile defalarca konuĂtuk. Āyi arkadaĂ olmuĂtuk. Öyle ki, ikinci albümün kay×tlar× bittiÿinde herhalde ilk dinleyenlerden biriydim. Alper ile o kay×tlar elime ulaĂt×ÿ×nda yapt×ÿ×m×z telefon görüĂmesini hat×rl×yorum da... Seslerimizin titremesi, gözlerimizin dolmas× k×vam×na gelmiĂtik desem abartm×Ă olmam. Ortaya ç×kan albüm, o günün Ăartlar×nda inan×lmaz bir sounda sahipti ve özellikle BaĂtepe’nin vokali, bütün Laneth tayfas× olarak

içimizi eritiyordu. “Rools 4 Fools” albümündeki “No synthesizers, just wood” ibaresi, iÁah olmaz bir Queen fan× olarak onlar da elektroniÿi keĂfedene kadar ayn× yolda olduklar×ndan beni daha bir etkiliyor, zaten full gaz olan albüme olan sayg×m× art×r×yordu. “Rools 4 Fools” piyasaya ç×kt×ktan sonra rock çevrelerinde yine büyük heyecan yaratt×. O zaman×n gözde gençlik çat×Ămas× olan rap-rock kavgas×na Dr. Skull “Metal on Metal” Ăark×s×nda Alper’in yapt×ÿ× rap solo ile cevap veriyordu. O dönemde Alper, ikimizin de -bu yaz× yaz×l×rken telefonda karĂ×l×kl× haf×zalar×m×z× zorlay×p- yabanc× ama kim olduÿunu hat×rlayamad×ÿ×m×z önemsiz bir grupla Pentagram’×n birlikte verdikleri konser için Āstanbul’a gelmiĂti (söz konusu yabanc× grubun Alman Thrash grubu Protector olmas× kuvvetle muhtemel /ed). Āki gün birlikte Āstanbul rock alemlerinde, Akmar Pasaj×’ndan Köprüalt× Kemanc×’ya, gezinip konsere gitmiĂtik. Hatta gece o zamana ait bir arkadaĂ×m×zdaki ev partisinde hep beraber içip, az×p, kudurup daÿ×tm×Ăt×k... Bunlar× neden anlatt×m? Art×k bilinsin istedim, Alper’in bu güzel gezisi, Dr. Skull’×n 1993’te EMI-Kent Plak’tan ç×kan Türkçe sözlü üçüncü albümü “Hershey Yolunda”da Ăark×lara konu olmuĂtu çünkü. Dinleyin yakalars×n×z mutlaka! Hatta o gezide “Little Beach”in de kime yaz×ld×ÿ×n× da öÿrenmiĂtim ama tabii ki söylemeyeceÿim!

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement