Page 75

Hepimiz sürünün içinde birer kara koyunduk “Hershey Yolunda”yken! āartlar ne kadar düzenin içine sokmaya çal×Ăt×ysa da biz o düzenin asileri olduk hep. MarĂlar×m×z da Dr. Skull’dand× o y×llarda...

ĂaĂ×rm×Ăt× Alper. Tam “unutulduk, kimse kaale bile almad×” derken o zaman krizde bile olsa ülkenin en prestijli gazetelerinden biri olan GüneĂ’ten, haftal×k eki GüneĂ Gençlik’e röportaj için aranm×Ălard× zira. Birkaç dakikada sanki y×llard×r tan×Ăan iki dost gibi olduk Alper ile. Röportaj× telefonda yapt×k, profesyonel fotoÿrafç×lar× Fatih Çakmakç×’n×n çektiÿi fotoÿraÁar da birkaç gün içinde Āstanbul’a ulaĂt×. Albümden sonra fotoÿraÁar×n da mükemmelliÿini görünce kapaÿa koymaya karar verdik hemen. āanss×zl×k sürüyordu ki, yaklaĂ×k bir y×ld×r kuĂe kaÿ×da bas×lan ve sanki parayla sat×lan bir müzik dergisi k×vam×nda olan GüneĂ Gençlik, tam da o hafta gazetenin girdiÿi bat×Ă sürecinde gazete kaÿ×d×na bas×lmaya baĂland×… Ne üzüldüÿümü düĂünüyorum da Ăimdi… Yine de Ankara’da k×s×tl× bir çevre d×Ă×nda ismi bile duyulmam×Ă bir grup, ulusal bas×na verdiÿi ilk röportajda yaklaĂ×k 200 bin tirajl× bir gazetenin ek dergisine kapak olmuĂtu. (Çok aramama raÿmen o dergiyi bulamad×m, karanl×k bir ortamda trampetin içinden verilmiĂ ×Ă×kla davula giriĂ-

miĂ Alper’in yüzünün ayd×nland×ÿ× kareyi kapaÿa koymuĂtuk, neÀs olmuĂtu.) Dergi piyasaya ç×kt×, telefonum çald×, arayan Alper’di. Kapak olduklar×na inanam×yordu. Ben hala, bu grubu nas×l bu kadar geç fark edebildiÿimi anlamaya çal×Ă×yordum. Kimse abartt×ÿ×m× düĂünmesin, o zaman, 1990’da, yerli gruplar deyince, heyecanl× gençler çoktu da dikkate al×nabilecek k×vamda Ăark×lar yapabilen, organize olabilmiĂ çok da fazla hard rock ve türevleri yapan seçenek yoktu; Pentagram, Akbaba, belki Whisky, belki biraz Guillotine, Metalium, Mirage, Kramp, hadi Devil de benden olsun… Āsimler itiraza aç×kt×r ama belirttiÿim kriterlere göre gerçekten yoktu. Hep bugünkü gibi gazete-dergi-radyo-TV kanallar×n×n her albüm yapana aç×k olduÿunu sanm×yorsunuz deÿil mi? O zaman bir TRT, bir de Magic Box vard×, bilmem anlatabildim mi? 1990 Aral×k ay×nda Kad×köy ve Taksim civar×nda her yer “1990’×n son konseri” aÀĂleriyle bezeliydi. AÀĂler bang×r bang×r, Tuncay Özk×nay

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement