Page 71

sitesinde bir çok aç×klamalarda bulundu. Oÿlunun hastane masraÁar×n× karĂ×lamak için büyük mücadele örneÿi sergiledi, oÿlunun ölmesi sebebiyle ikinci grubu Control Denied’×n yar×da kalan albümünün ç×kmas× için de çabalar sarf etmiĂtir. Çünkü Chuck’×n en önemli dileklerinden biri yar×da kalan Control Denied’×n ikinci albümünün tamamlanmas×yd×. Oÿlunun yapt×ÿ× müziÿi yürekten destekleyen bir anne proÀlini çizmiĂtir Jane Schuldiner. Jane Schuldiner’a Chuck sonras× yaĂam×n nas×l olduÿu sorulduÿunda Ăöyle yan×tlar vermiĂtir: “Onsuz hayat benim için günlük bir mücadele, savaĂ halini ald×. Chuck’× çok derinden seviyorum ve onunla yapt×ÿ×m×z bir çok Ăeyi özledim. O çok içten sevgi beslerdi ve bana karĂ× çok sorumluluk dolu, ilgiliydi. Müzik d×Ă×nda zaman×n× sürekli benimle, kardeĂleri ve akrabalar×yla geçiriyordu. Evde hep birlikte yemek yiyorduk. Yemek yapmay× çok sever ve barbekü ya-

grubunu çok seviyordu ve 13 yaĂ×ndayken onu ilk kez Kiss konserine götürmüĂtüm. Chuck’×n müziÿi çok gürültülüydü ve bir Ăeyler yapt×ÿ× zaman bana dinletiyordu. Onun çal×Ămalar×n× sevdim. Gitar çal×Ă× konusunda kendisini çok çabuk geliĂtirmesi beni ĂaĂ×rtm×Ăt×. Ayr×ca bir çok enstrüman× çalabiliyordu. Çok ilginç bir kiĂilikti ve benim garaj×m, müziÿe aç olan muhteĂem genç çocuklarla dolu oluyordu. Ben onun yapt×ÿ× müziÿi sürekli destekledim. Çünkü Chuck asla problemli bir çocuk olmad× ve onu her yönüyle kabul ettim. Chuck hayvanlar× ve yemek yapmay× çok seviyordu. Bana eÿer müzisyen olamazsa aĂç× yada veteriner olacaÿ×n× söylerdi. Ben her zaman grubun isminin DEATH oluĂunun kardeĂi Frank’×n ölümünden sonra kaynakland×ÿ×n× düĂündüm ve kelimelerin içinde ac× dolu an×lar yer al×yordu. Bunlara itiraz etmedim. Chuck’×n son an×nda ailesi olarak yan×ndayd×k, son sözleri sevgi dolu olmuĂtu ve çok rahat konuĂmuĂtu. Onun böyle gidiĂi kalbimde ve ruhumda daha derin k×r×lganl×klar oluĂturdu ve bunu hala hissedebiliyorum” (Ocak 2003 Rockaxis Magazine / āili)

pard×. Evde sinema izler, yürüyüĂler yapard×k. YaĂam×m×z sürekli Chuck ile doluydu ve Ău an yaĂam benim için çok boĂ, hepimiz için. Chuck hastal×ÿ×n× bana aç×klad×ÿ×nda harap olmuĂtum. Bana sar×lm×Ă ve birbirimize uzun uzun sar×larak durmuĂtuk. O asla kendini koy vermedi, hemen mücadeleye baĂlad×. K×z kardeĂini çaÿ×rd×m ve onunla beraber Chuck’a sürekli yard×m ettik, her zaman birlikteydik. Chuck’× mücadelesinde güçlendiren etkenler ailesi, yapt×ÿ× müzik, hiçbir zaman yaln×z b×rakmayan fanlar× oldu. Hastal×ÿ×yla mücadele ederken müzik onun için çok önemli bir olguydu ve depresif bir Ăey dinlediÿini asla görmedim.” Müziÿe nas×l baĂlad×ÿ× sorusu sorulduÿunda da annesi Ăöyle cevap vermiĂtir : “Chuck müzikle 9 yaĂ×ndayken ilgilenmeye baĂlad×. KardeĂi Frank, bir kazada öldüÿü zaman harap oldu ve içine kapand×. Bir gitar al×p derslere baĂlad×. Çalmay× çok seviyordu ve çok h×zl× bir Ăekilde öÿrendi. Kiss

Beyninde tümör bulunduÿunu öÿrendiÿi s×rada o an neler hissettiÿi ve neler olduÿu konusunda kapan×Ă× Chuck’×n aÿz×ndan dinleyerek yapal×m: “Bir hayal gibiydi. En baĂlarda boynumda bir aÿr× vard×, asla kötü bir Ăey olacaÿ×n× düĂünmemiĂtim. Masaj, akupunktur yapt×rd×m ama bir faydas×n× göremedim. Gün geldi beyin tümörüne sahip olduÿumu öÿrendim. En baĂta çok aÿ×r bir haberdi ve büyük bir Ăoktu. Ailem ve herkes yan×mda oldu, sürekli ilgi gösterdiler ve cesaret verdiler. Ama bu Ăoku atlatmamda müzik yard×m×ma koĂtu. āunu söyleyebilirim ki ne zaman tekrar lirikleri yazmaya baĂlad×m, büyük bir terapi oldu bu benim için. Ben müziÿi her Ăeyiyle seviyorum. Sen besteleri yapmaya baĂlad×ÿ×nda baĂka bir dünyaya gidersin ve o an için zaman× unutursun. Fark×na varmadan oturursun ve saatlerce çalars×n. Ānsanlar×n müzik dinlediÿi zaman farkl× boyutlara uçtuÿunu görmek harika deÿil mi?” (Aral×k 1999 – Rock Hard Magazine / Almanya) Heavy Metal’in kalbur üstü sanatç×s×n× ölümünün yedinci y×l×nda sayg×yla an×yoruz.

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement