Page 70

Seni tümüyle özlüyoruz Seni tümüyle özleyeceÿiz Tüm yapt×klar×n× Yapacak olduklar×n× Söylediklerini Söyleyeceklerini Seni sevmeyi özlüyoruz Ve bize karĂ× sahip olduÿun sevgiyi Fazlaca sevgi, neĂe, umut, huzur ve düĂlerimiz vard× āimdi huzurumuzu, umudumuzu ve geleceÿimizi parçalayan Ac×lar×m×z, üzüntümüz, kederimiz, kayb×m×z, öfkemiz, Vicdan azab×m×z, k×r×lm×Ă kalpler ve düĂlerimiz var. āimdi deÿerli an×lar×m×z× bekliyoruz Fakat asla yeterli olmayacak. Seni kaybettiÿimiz zaman Sahip olacaÿ×m×z yada yapacaÿ×m×z hiçbir Ăey, Kalbimizdeki bu boĂluÿu dolduramaz. Her zaman seni özlemek Sonsuza dek seni sevmek Seni asla unutmamak… Jane Schuldiner

çok zor olan bir endüstride amaçlar×m× gerçekleĂtirmek konusunda hayat×m× sürdürüyorum. Tek istediÿim müzik yapmak ve Amerika’da kaybolmak üzere olan gerçek Heavy Metal’i yeniden ortaya ç×karmak, yüceltmek.” Bir röportajda kendisine Death Metalin babas× tan×mlamas× yap×l×nca Ăunlar× söylemiĂtir: “Böyle bir Ăeye kat×lm×yorum ve yap×lan Ăeyler Death Metal ad×na yap×lm×yor. Ben sadece bir grupta yer alan bir adam×m ve Death, bir metal grubudur. ‘Sizin bir stil oluĂturduÿunuza inan×yoruz’ diyorsan×z, Metal müzik için güzel Ăeyler yapt×ÿ×m×z× umut ediyorum. Ben bir Heavy Metal fan×y×m. Bu müziÿin güzel taraÁar×n× göstermek imkan× elimde varsa bunu yapmaya çal×Ă×r×m. Özellikle son zamanlarda Metal müziÿi yaralayan yeni Ăeyler ç×kt×, özellikle Amerika’da. Mesela Korn ve Limp Bizkit kesinlikle Metal deÿildir. Gerçek Metal müziÿi yaral×yorlar ve bir an önce bu durumu düzeltmeliyiz. Burada yard×ma ihtiyac×m×z var ve umar×m son çal×Ămam×z (The Sound Of Perseverance) gerekli yard×m× saÿlayabilir. Avrupa müzik konusunda daha zengin ve Amerika bu aç×dan kötü durumda. Hammerfall ile beraber tur düzenlemiĂ ve insanlar× Ăok etmiĂtik. Gerçek bir metal turuydu, sahte metal ve hiphop metal gibi saçmal×klar yoktu. Ortada sadece iki tane gerçek metal grubu vard× ve umar×m böyle devam eder” (Aral×k 1999 – Rock Hard Magazine / Almanya) Müziÿi çok içten yapt×ÿ×, bu konuda inatç× bir çocuk olduÿu, bu iĂten kazanamad×ÿ× sorulduÿunda verdiÿi cevap

Ăöyleydi: “Bu sadece yaĂad×ÿ×m hayat×n bir parças×. Bunun haricinde hayat×m gösteriĂsiz bir Ăekilde devam etti. Çok küçük bir apartman dairesine sahibim. Zengin deÿilim. Bir çok genç müzisyen gibi benim için çok avantajs×z olan, bana para kazand×rmayacak sözleĂmelere imza att×m. Asl×nda daha fazla paraya sahip olabilirdim ama bu farkl× bir çal×Ăma. Ben Ăikayet etmiyorum. Eÿer Ăikayet edersem bu kendi hatamd×r, iyi bir avukat tutabilirdim bu konuda. Ben durumumdan memnunum, iki tane büyük köpeÿim var ve onlar×n her gün yiyeceklerini karĂ×layabiliyorum. Eÿer para kal×rsa da kalan parayla gitar×ma tel tak×m× alabiliyorum. Daha fazlas×n× neden isteyim ki?” (Eylül 1998 – Aardschok Magazine / Hollanda) Ölmeden 2 y×l önce saÿl×ÿ× hakk×nda sorulan soruya Ăöyle bir cevap vermiĂti ve kapan×Ă laf×yla fanlar×n×n ruh hallerini sarsm×Ăt×: “āimdilerde günlerin bitkin bir Ăekilde geçtiÿi gerçek. Aral×k ay×nda saÿl×k muayenesinden geçmek üzere New York’a gideceÿim ve bu muayenede tümörlerin röntgeni çekilecek. Umar×m çok küçük ç×kacaklar. Önceden alt× hafta tedavide kalm×Ăt×m. Alt× hafta boyunca evimdeydim. O zaman fazla yapacak bir Ăey yoktu. Bayaÿ× bir dinlenmeye ihtiyac×m var. Ayn× zamanda sakinleĂmeye, ama ben müzik yap×yorum, bir çok lirik yaz×yorum. āu anki konumum sevinçten uzak olsa bile, yapacak fazla bir Ăey yok, Umudum ve parmaklar×m en iyisini yapmaya çal×Ăacakt×r” Chuck’×n, annesi Jane Schuldiner ve ailesi ile iliĂkileri çok s×cakt×. Chuck öldükten sonra annesi “emptywords.org”

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement