Page 68

Hayat×n zor bir bütün olduÿunu, baz× Ăeylerin yetersiz kalacaÿ×n×, bazen karamsar düĂüncelerin bize hakim olabileceÿini ve bunu yans×tan ruh halini “Empty Words” parças×nda bizlere Ăöyle sunuyordu: “Küller ve umutlar bir baÿ× paylaĂ×r. DeÿiĂim rüzgarlar× sözcüklerle uzaklara eser. Görüntüler düĂüncelerinde dövmelenmeliyken, güçlü yürümek bazen zoru aramakt×r. Cevaplar bulunamad× baĂkalar×n×n yaz×s×nda yada eÿitilmiĂ bir akl×n sözcükleri haf×zalar×m×z×n deÿerli dünyas×nda. Kendimizin hapsedildiÿini buluruz, ustura gibi keskin pençeler ruhumuzu y×rtar. Umutlar potansiyel bir inciniĂ, hiçbir Ăey gerçek deÿil midir? Sonsuza dek derinliklerde olurken, boĂ sözcüklerin dünyas×nda, bu sald×r×lardan kaç×Ă yok. BoĂ sözcükler...” “Perennial Quest” eserinde belli bir dönem içinde yaĂatt×ÿ× sorgulamalar ve kuĂkuyu görüyor gibiydik: “Yolculuk merakla baĂlar ve ruhla geliĂir, sorular× hisseder. Yürüdüÿümüz taĂlar×n üzerinde bir seçim yapar×z yönümüzde. Bazen asla bilinemez, baz× zamanlar oldukça çok bilinir. Bizi arkada tutan kötülükler süzülür. Açl×ÿ×n×n gerçekliÿinin ne

olduÿunu kavramay× üstlenirsin. Yar×nlar× tasarlay×p duran y×llar×n sorusuna beni kat×yor musun? Cevaplar için y×llar×n sorusunu araĂt×ran, izlenen rüyalar nerede ve zaman bir s×namad×r. Bu yaz×lan sözcüklerin arkas×nda basit bir plan× paylaĂ×yor, hissettiÿimiz yola as×yorum. Üzüntünün nehirlerinden, okyanuslar×n derinliklerine kadar, umutlar×mla yolculuk ettim onlarda. āimdi, geriye dönüĂ yok. Niçin sorular×m× soruyorum? Bugün nedir? Yar×n ne zaman?” Ve de insanoÿlunun güçlü bir yap×da olmas× gerektiÿini, umutlar×n×n ölmemesini, hayatta her Ăeyin olabileceÿini, güzel zamanlar× elde etmenin kolay olmay×p içimizdeki mevcut güçle bunu elde edeceÿimizi ve güzel zamanlar×n tad×n×n ç×kar×lmas×ndan bahsettiÿi “The Flesh And The Power It Holds” parças×nda “Āhtiraslar rüzgarla taĂ×nan ateĂte olduÿu gibi yakar. Bir zaman×n sonu, bir zaman×n baĂlang×c×d×r. Seni bir yolun yukar×s×na inĂa eder ve gözyaĂlar×. Geri doÿrulursun, bir zaman×n sonunda bir zaman baĂlar. Dokun, tad×na bak, solu, tüket” diyecekti.

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement