Page 65

“70’li y×llar×n sonunda bu müzik çok ilgi ve dikkatimi çekiyordu. Kiss çok hoĂuma gidiyordu. Ama pek revaçta deÿildi bu müzik. Gruplar×n albümlerine ulaĂmam×z çok zor oluyordu. Müzik marketlerin vitrinine bir Heavy Metal albümünün koyulmas× inan×lmaz bir Ăeydi o dönemlerde. Vitrinde Heavy Metal albümlerini gördüÿüm zaman büyülenmiĂ gibi bak×yordum. O s×ralarda baz× düĂünceler beynimi kemiriyordu. Bu müziÿi neden fazla kiĂi dinlemiyordu? Niçin bu kadar gizli sakl×yd×? Bu hep böyle mi devam edecekti? Bu düĂünceler ×Ă×ÿ×nda bu müziÿi yapmaya karar vermiĂtim.” Bunlar× söyleyen Chuck Schuldiner 1980’li y×llar×n baĂ×nda müzik hayat×na baĂl×yor, daha önce hiç bilinmeyen bir müzik tarz×n× ortaya koyuyordu. Death ad×yla bir grup kurdu, bir tür yaratt×, kendine özgü melodilerle beslenmiĂ eserler ortaya koydu ve 13 Aral×k 2001’de kanserden dolay× aram×zdan ayr×ld×. Āçinde bulunduÿumuz ayda ölümünün yedinci y×l× sayg×yla an×lacak. Müzikten elde ettiÿi cüzi rakam× tekrar müziÿe yat×ran, beynindeki ur için hastane masraÁar×n× karĂ×layacak paraya azla yetinmesinden dolay× sahip olamayan, hastal×ÿ×yla mücadele ederken ümidini yitirmeyen, sadece hastal×ÿ×yla ilgilenmesi gerekirken müzikten kopmayan ve bunun da mücadelesini veren, “Āki köpeÿime her gün yemek götü-

rebileyim, geri kalan parayla gitar teli tak×m× alabileyim, daha fazlas×n× neden isteyim ki” diyen bir müzisyen modelinin aram×zdan ayr×l×Ă× tabii ki üzücü oluyor. Sanatç× modelinin tan×m×na uyabilecek özelliklere sahip olduÿu söylenebilirdi. Topluma bir Ăeyler veren, olumlu anlamda bir Ăeyler aktaran, örnek tav×rlar sergileyen, bir ekolü temsil eden ve toplumun yaralar×na parmak basan bir insan modelidir sanatç× aç×l×m×. Asl×nda Death’i kurmas×n×n ve önemli büyüme gösterip kaliteli bir müzisyen olmas×n×n anlam× Chuck’×n kardeĂi Frank’×n ölümünde gizlidir. KardeĂi Frank ölünce, 9 yaĂ×nda olan Chuck’×n hayat×nda baz× Ăeyler deÿiĂmiĂ. BaĂlang×çlarda içine kapanm×Ă, kendisini müziÿe vermiĂ, hayat×n inceliklerini sorgulam×Ă. Frank’×n ölümüyle iliĂkili tutarak DEATH ad×nda bir grup kurmuĂ ve liriklerinde yer yer bu tür ac× anlamlara da yer vermiĂtir. 13 May×s 1967’de New York Long Island’de doÿan Chuck, 13 Aral×k 2001 y×l×nda 34 yaĂ×ndayken hayata gözlerini kapad×. Beynindeki uru ve kanseri yenmek için çok mücadele etti, sürekli kemoterapi tedavisi gördü. Amerika gibi t×bbi imkanlar×n en üst düzeyde olduÿu bir ülkede mücadele verirken ölmesi ve günlük hayat×n× normal insanlar gibi yaĂarken böyle bir sonuçla karĂ×laĂmak müzik fanlar× taraf×ndan Ăok edici olmuĂtu.

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement