Page 55

2008 Sakin grubunun y×l× oldu diyebiliriz. Bu y×l Sakin ismini konserlerde, televizyon programlar×nda çokça duyduk. Son dönemlerde mantar gibi türeyen yüzlerce alternatif gruplar×n yan×nda bir anda y×ld×z× parlayan bu grubun özelliÿi acaba nedir? Grup, vokalde Onur Özdemir, gitarda Özdemir Dereli, basgitarda Cenker Kökten ve davulda Soner Öz×Ă×k’tan oluĂuyor. 1999 y×l×nda kurulan grup aç×kças× bu seneye kadar benim dikkatimi çok çekmemiĂti ancak bu benim eksiÿim olacak ki, 2005 y×l×ndan itibaren ciddi bir hayran kitlesi oluĂturmuĂ. Asl×nda bugün Hayat isimli son albümlerinde yer alan birçok bestenin temeli de 2005 y×l×nda at×lm×Ă, uzun çal×Ăman×n ürünleri. Ben kendime ad×ma, son zamanlarda dinlenen rock gruplar×n×n, Gripin, ÇilekeĂ ve Sakin’in müzik dünyam×za çok farkl× renkler getirdiklerini düĂünüyorum. Sakin bana ilk baĂta oldukça s×radan görünmesine raÿ-

DENĀZ ERATAK

men bu grubu günden güne çok sevdim, sevmemdeki en büyük sebep san×r×m bana biraz Āstanbul’u hat×rlat×yor. Bir de sözler benim için çok önemli, bazen müziklerini çok beÿendiÿim Ăark×lar×n sözleri kötü olduÿu için, içimden dinlemek de gelmiyor, Sakin grubunun müziklerinin sözlerine bakt×ÿ×n×z zaman sanki her parçan×n ayr× an×s× ve ruhu olduÿunu düĂünüyorsunuz. Bu y×l yay×nlad×klar× “Hayat” adl× albümdeki Ăark×lar× tek tek dinlediÿinizde sözler sizin de dikkatinizi çekecektir. Özellikle Edepsiz Komedya’y× arka arkaya defalarca dinleyebilirim. Sözler muhteĂem, vokalin sesi tam damar daha ne olsun. Grubun sevdiÿim baĂka bir özelliÿi de benim için yeni dönem apolitik sanatç×lar aras×nda toplumsal konular× da müziklerinde iĂlemeleri. Tamam “iĂçisin sen iĂçi kal” demiyorlar ama kendilerince baz× eleĂtirileri müziklerine yans×t×yorlar. Yani rock müziÿin bir isyan, hayk×r×Ă müziÿi olduÿunu düĂündüÿümüzde bence müziklerinde bunu yans×tmalar× onlar× farkl× k×l×yor.

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement