Page 49

S: Yeniden toparlanma fikrinin ortaya çýkmasýndan ve bu toparlanmanýn boyutundan baþlayabiliriz abi. Konserlerle kalacak mý, albüm gelecek mi? Umudumuzu sürdürmeli miyiz? K: Hiç bir fikrim yok. Daha oturup bunlarýn hiçbirini konuþacak vaktimiz olmadý zira Sinan Caravan konserinden sonra apar topar yine Amerika'ya döndü biliyorsun. Tek eksiðimiz o ve en geç 2009 Ýlkbaharý’nda Türkiye'de olacak. Ondan sonra oturup biz neyiz, neredeyiz, ne yapabiliriz, onlarý konuþacaðýz. S: Sinan gitti demiþken, sýradaki soruya baðlayým hemen. Þu an Radical elemanlarýnýn müzik adýna çalýþmalarý neler? Boþ oturmadýðýnýzý biliyorum. K: Ýçimizde herhalde en aktif adam Ersin. Bir ton projesi var adamýn, hangi birine nasýl yetiþiyor hiçbir fikrim yok. Þu an Shiva ile ilgileniyor, yeni yýlda albümleri çýkacak. Alternatif Rock - Post Hardcore arasý bir grup. Onun dýþýnda Emre Serdar - Ersin Ýhanet Mimarý'ný kurdular, Emre askerden gelince devam edecek sanýrým. Benim bir tek Pigs Of The Empire var þu an aktif olarak çalýþan. Sludge Doom Stoner ne kadar yavaþ müzik varsa çorba yaptýk takýlýyoruz. Bir de yine Ersin ben ve Lifelock'dan oluþan Edison Effect var, o da yeni yýlda þarkýlarýný kaydedecek. Bu kadar. S: Peki Radical tekrar toplandý diyelim. Albüm yapmaya karar verdiniz. Tarz Plan B'de býraktýðýnýz yerden devam mý olur? Deðilse ne olur? Aradan on sene geçti haliyle. K: Ben bizim yaptýðýmýz/yapacaðýmýz hiç bir albümün diðerine benzeyeceðini sanmýyorum açýkçasý. Bugüne kadar hiç bu grubun bir elemanýný "olm bak þunun gibi oldu þarký" derken görmedim. Biz o anki zevklerimizi, sevdiðimiz þeyleri, hoþumuza gidenleri direk yaptýðýmýz þarkýya yansýtan adamlarýz. Þimdi düþünüyorum, dediðin gibi 10 sene geçti. Hepimizin müziðe bakýþý o kadar farklý ki… En azýndan kendim ve Ersin için bunu söyleyebilirim, çünkü burada hep beraberdik. Yeniden þarký yapalým diye girdiðimizde sonuç ne olur, bir ucube mi çýkar, iyi bir þey mi, hiç bir fikrim yok…

B'ye yakýn biþeyler çýkar mý" diye düzelteyim (kývýrmýþým biraz evet =)) K: Ýþin komiði Plan B'ye full oldschool HC albümü yapalým diye giriþmiþtik, o þarkýlar çýktý :) S: E netice güzelken "bu niye hartkor diil" diye sormadýk biz de :) Ki bana Türkiye'den bi Hardcore grubu söyle deseler aklýma ilk gelen isim Radical olur. K: Ýþte önce bir bakalým görelim adamlar neye dönüþmüþ bu kadar senede. Ondan sonra sanýrým ortaya çýkar bir þeyler. Plan B gibi alternatif metale eðilimli bir albüm olmayacaðý kesin ama. Gerçi daha ortada albüm fikri de yok ama :) S: Alttan alttan empoze ediyorum ben o fikri :) Sorularýmla özellikle :) K: Plan B öyle bir kanal açtý ki þimdi bize; ne türde þarký yapsak rahat ediyoruz yani kafamýzda öyle bir sýnýr kalmadý. Her türle uðraþmak eðlenceliydi hepimiz için o dönemde. Her þeye doymuþ hissediyorduk kendimizi. Ne tarafa kaçsak hangi þeyi yapýp müziðe olan sevgimizi yenilesek derken öyle crossover bir albüm çýktý. Bu sefer nasýl olur hiç bir fikrim yok açýkçasý. S: Peki Radical'in daðýlmasý sürecinde, bu müziðe doymuþluðun etkisi var mýydý? Devam etmek istememenizin nedeni neydi? Yani hani olur ya çok içine sinen bi albüm yaparsýn, albüm çýkýnca bi düþünürsün "ee albüm çýktý þimdi ne yapacaz" gibisinden. Oldu mu sizde böyle bi durum? K: Biz almýþ baþýmýzý gidiyorduk, Emre'nin Almanya'da üniversite okuyasý geldi :) O kadar garip ki, adam grubun en çok tanýndýðý dönemin konserlerini kaçýrdý. Ýstanbul'da Sold Out konserlerinde 1000’er kiþiye çaldýk, doruktu herhalde grup için. Daha ötesi ne olurdu, nasýl giderdi bilmiyorum ama daha iyiye gidiyor gibi görünmesine raðmen Emre olmayýnca yürümedi. Sinan'la “yok olmuyor abi Emre’siz” diye konuþtuðumuzu hatýrlýyorum.

S: Ama tarz olarak Hardcore'a yakýn biþeyler çýkar di mi? Yani "tekrar toplandýk, artýk yaþýný baþýný almýþ adamlarýz, o yüzden x müzik çalmaya karar verdik" türü bi durum olabilir mi? K: E Plan B Hardcore albümü deðildi ki ilk baþta. Tam bir crossover albümdü, içinde olmayan tür yoktu herhalde.

S: O konserlerde kim vardý davulda? K: Tuna vardý, Ersin'in yakýn bir arkadaþýydý. O eþlik etti Emre gidince 4 konserde, Sonra da ara vermeye karar verdik. Artcore çýkýyordu, Ýstanbul’da ciddi Hardcore kitlesi vardý. Farklý tayfalar vardý, o kadar kalabalýktý o dönem dinleyici. Sonra bir anda výzzzzt diye kayboldu o çocuklar, nereye gittiler bilmiyorum :)

S: Yani esasýnda Hardcore'a yakýn derken “Radical Noise Hardcore grubudur” kalýbýndan dolayý öyle söyledim. "Plan

S: E abi Türkiye biçok þeyin korkunç hýzlarla deðiþtiði bi ülke. Artcore süper bi fanzindi bu arada hatýrlýyorum.

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  
Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement