Page 216

MELĀS SARILAR

HerĂeyin unutulduÿu tozlu bir zamanda ayaklar×m× sürüdüÿümü hissediyorum uzun zamand×r. Biz insanlar×n toz kald×rmaktan baĂka bir iĂi yokmuĂ gibi geliyor. Oksijen tüketen bir sürü et…(hah kliĂeyi de kondurmuĂum). Griliÿe yapay renkler ve neĂeler katan elektronik parçalar dünyaya daha bir daha baÿlar seni. Ayak parmaklar×ndan baĂlar beynine kadar otomatikleĂirsin. E normal olarak ben de otomatikleĂtim, her Ăey otomatikleĂti. Dünyadan çok büyük beklentim çok büyük hayallerim de yok art×k. Onlar× da yoketmiĂim. Alice ve Dorothy çoktan çöpü boylam×Ă. Biliyorum. Bu normal, Üzülenecek, yak×n×lacak bir Ăey yok. “Dünya çok boktan bir yer yaaa, ölüm ölüm!” diyecek yaĂ× çoktan geçmiĂim. Ergen tripleri taraÁar×na uÿrama gibi bir niyetim de yok. Kimsenin hoĂnut olmad×ÿ× bu yaĂamdan ben çok hoĂnutum. S×k×c×ysa bana uyar. Mucizeler beklemem. En iyisi normal, tekdüze oland×r. Rutin iyidir. Ama arada baz× duygular vard×r. Göÿüs boĂluÿundaki havay× yukar× kald×r×r, gözleri yaĂart×r baz× Ăeyler. AĂk falan deÿil bahsettiÿim. Mutluluk, özlem ve yak×n duygular için aÿlamak. MazoĂist bir Heidi duygusu. (hani dedesi olan).Yani ;çiçek böcek görünce aÿlamak gibi bir Ăey.Tamam, fazlaca geveledim. Amac×m : The Kinks’in hissettirdiklerini yazmakt×. Buyrun perdeye. Figüran k×z×m×z× içeri al×yoruz. K×z içeri girer Ray ona göz k×rpar bir iki bak×Ătan sonra Ăark× baĂlar: “Girl, you really got me now You got me so I cant sleep at night…” Ray’in tipsizliÿine raÿmen k×z ondan etkilenmiĂtir. āark×n×n yaramaz havas× hoĂuna gitmiĂtir. Gözlerini Ray’e diker. Ne varsa Ray’de vard×r o ona bakarak Ăark× söylemiĂtir göz k×rpm×Ăt×r. Uzun zamand×r ilgi aç×d×r k×z. Ālgisini hissettiÿi ilk nefes alan canl×ya mavi boncuklar×n× toptan f×rlatacak hale gelmiĂtir. Fakat o da ne kardeĂine göre azc×k daha hoĂ say×labilecek Dave k×za doÿru bakmaktad×r. āark× baĂlar:

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement