Page 133

kiyor, sert caz melodileri, bazen de aÿ×r ruh hallerini yans×tan müziklere benzeyen yap× albümdeki çeĂitlilik kanad×n× temsil ediyordu. “Pyramid Song”un mistisizmi, “I Might Be Wrong”un depresif yap×s×, “Dollars And Cents”deki bunal×m haller kesinlikle Yorke’un astral seyahatlere göçünü anlat×yordu. Kesik kesik vokaller, tam anlaĂ×lmayan dijital sesler ve yine Yorke’un tüm dünyaya hayk×r×rcas×na eleĂtirisi bu albümdeydi. Ac×s×n× da tabii ki Āngiltere BaĂbakan× Tony Blair’den ç×kart×yordu. “Nehire att×m kendimi ve ne mi gördüm; siyah gözlü meleklerin benimle yüzdüÿünü…” Ayn× y×l grubun “I Might Be Wrong: Live Recordings” adl× konser kayd× ç×kt×. Bu kay×tta grup “Kid A” ve “Amnesiac” zamanlar×ndaki Ăark× seçimleriyle bu albümde yine ilgi çekmiĂtir. Hail To The Thief – (2003) H×rs×za Selam! Bu Bush karĂ×tlar×n×n aÿz×ndan düĂürmediÿi bir sözün bir bölümüydü ve tabii ki de Thom Yorke bu slogan× albüme isim seçmiĂti. Radiohead dinleyicilerinin en uzak bakt×ÿ× albüm bu olmuĂtur. Sound olarak önceki iki albümdeki yap× korunmuĂ; art× olarak

gitarla baz× süslemeler yap×lm×Ăt×r. Çok fazla deÿiĂik ses denemeleri yap×lmam×Ă fakat önceki iki albümden de yavaĂ olan tempo dikkati çekmiĂ; aÿ×r ve kasvetli yap× albümdeki her köĂeye sinmiĂtir. “Hail To The Thief” bir Art Rock klasiÿi olarak ak×llara kaz×nd×. Yorke bu albümde sözleriyle daha da y×k×c× olmaya baĂlam×Ă; dünyan×n gidiĂat×n× deÿiĂtirmeye çal×Ăanlara Ăöyle bir selam×n× çakm×Ăt×r. “Āstersen feryad× kopartabilirsin ama çok geç kald×n…” Albümdeki “2+2=5”, “The Gloaming”, “There There”, “I Will” ve “Sit Down Stand Up” çok beÿenildi ve kasvetli bulundu. “Where I End And You Begin” ise albümdeki en uç noktay× temsil ediyordu. Thom Yorke’un bu albümden sonra ç×kard×ÿ× “The Eraser” adl× yap×t×ndaki çal×Ămalar gibi derindi. Sözü oraya getirmeye çal×Ă×rsak Thom Yorke’un 2006 y×l×nda ç×kan bu albümü tamamen bilgisayar ortam×nda haz×rlan×l×p öyle dinleyiciye sunulmuĂtu. Elektronik müziÿin gidiĂat×n× belirlemekte üstüne yoktu bu albümün ve Thom Yorke, Aphex Twin ç×ÿl×klar×n× burada da sürdürmekteydi. Sonu gelmeyen ve sürekli tekrarlayan melodileriyle “The Eraser” baĂar×ya ulaĂt× ve beÿenildi. “Black Swan”, “Skip Divided” ve Yorke’un en sert sözlerini yazd×ÿ× “Harrowdown Hill” ise bu albümdeydi…

In Rainbows – (2007) Nigel Godrich önderliÿindeki bu 7. Radiohead albümü diÿer albümlerden çok farkl×yd×. Öncelikle grup müzik Ăirketlerini ve endüstrisini karĂ×s×na alarak albümü internet sitesinden hayranlar×na ulaĂt×rmaya baĂlad×. Bunun sonucunda ise dinleyiciler kendilerinin karar vereceÿi ücreti Radiohead’in kasas×na aktaracakt×. Mp3 format×nda ve 160 kbps’lik bir kaliteyle çal×Ăma dinleyicilere sunuldu. Bu bugüne kadar yap×lmam×Ăt× ve Radiohead’in bu karar× çok cesur ve zekice bulundu. Albümün içerisinde hediye bir albüm daha vard× ve yine çok güzel illüstrasyonlarla kapaÿ×n içine iliĂtirilmiĂti. Müzikal olarak dinleyicileri ikiye bölen bir albüm vard× karĂ×m×zda. “In Rainbows” hem “Kid A” albümünün ve “Amnesiac”×n deneyselliÿini al×yor hem de “OK Computer” gibi devasa bir yap×t×n ciddiyetini bar×nd×r×yordu. Aç×l×Ă çal×Ămas× “15 Step”, sonraki “Bodysnatchers”, albüm hakk×nda Àkir yürütmek için yetersiz kal×rken devam×ndan gelen “Weird Fishes/ Arpeggi”, “House of Cards” ve “Videotape” albümün üstünlüÿünü dile getiriyordu…

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement