Page 124

mezdim. Bu bir beyin ameliyat× deÿil, direk kapat×r×m. Eski Ăark×lar×m×za yönelik baz× istekler al×yoruz ve ‘92’95 dönemimizden her zaman 3-4 Ăark× çal×yoruz, dengeyi saÿlamak için... - Hala saf Black Metal’e karĂ× ilginiz var m×? Öyleyse, güncel Norveç Black Metal sahnesini nas×l buluyorsunuz? Ivar: Evet, bu konuda güncel kalmaya çal×Ă×yorum. Ama itiraf etmeliyim ki, saf Black Metal eski görkeminden biraz kaybetti. āu günlerde art×k daha Punk gibi -gruplar iyi çalam×yor, söyleyemiyor veya felsefe, dünyay× deÿiĂtirmek, savaĂmak hakk×nda konuĂam×yor, art×k herĂey daha çok suçlu olmak, uyuĂturucu almak ve hiçbirĂeyi sallamamak hakk×nda... Darkthrone, Mayhem ve diÿer oldschool müzisyenler mesaj× olan yetenekli insanlard×. Tabii ki hala saf Black Metal ile devam eden gruplar var, Taake, Aura Noir gibi... Sahnenin daha az geleneksel taraf×nda birçok heyecan verici Ăey oluyor ama... Deneysel gruplar görüyorsunuz, Negura Bunget, Norveçli deÿil ama Deathspell Omega ve Avant-Garde’×n krallar× Virus... Daha “yeni” t×nlayan Black Metal gruplar× görüyorsunuz, Iskald,Vreid ve Keep Of Kalessin gibi... Ve tabii ki hepimiz Immortal’×n yeni albümünü dört gözle bekliyoruz. - Norveç’te Viking dönemi inançlar×n, Hristiyanl×ÿa karĂ×t olarak hala yaĂat×ld×ÿ×n× biliyoruz ve sizde bir Viking dini olan Asatru’yu destekliyorsunuz. Günümüz dünyas×nda olan olaylar× ve durumlar× göz önüne alarak, ilahi dinler hakk×nda neler düĂündüÿünüzü aç×klar m×s×n×z? Grutle: Kendimi asla inançl× bir insan olarak deÿerlendirmedim ve Asatru gibi eski kültleri de din olarak deÿerlendirmedim. Bence bu tan×m beyin y×kamay× ve ikiyüzlü hareketleri belirten, negatif bir kelimedir, ilahi olarak referans verdikleriniz de ayn× Ăekilde... Asatru daha çok felsefe, yol gösterici esaslar ve kiĂisel geliĂim üzerine dayal×d×r, iyi/kötü, düzen/kaos veya siyah/beyaz üzeri-

ne deÿil... (Doÿrusunu da öÿrenmiĂ olduk böylece... :)) - Eski albümlerinizde Ăark× sözlerinizi daha çok Norveççe yazmay× tercih ediyordunuz, Āzlanda dilinde Ăark×lar×n×z da vard×. āu an Āngilizce’yi tercih ediyorsunuz. Kendi ana dilinizi sözlerde kullanman×z×n arkas×nda bir Àkir var m×? Ivar: Belirli bir nedenimiz yoktu, sadece bu Ăekilde yapmak daha doÿru geldi. O dönemde sözlerimiz ve konseptlerimiz için daha tarih bazl× bir taban×m×z vard×, birçoÿu kendi ülkemiz ve Āzlanda’daki tarihsel olaylar ve doÿa ile ilgiliydi ve bu konulara en yak×n dili kullanmak bize daha doÿal geldi. Āngilizce’ye geçiĂ de çok dramatik deÿildi, basit bir Ăekilde tüm dinleyicilerimizin çevirilere dayanmadan sözleri takip edebilmesi için doÿal bir gereklilik olduÿunu hissettik. - Progressive Rock hayranlar× olduÿunuz biliniyor. ProgRock’×n Enslaved’i hangi yönlerde etkilediÿini sormak istiyorum. Sevdiÿiniz Prog-Rock gruplar×na örnekler verebilir misiniz? Grutle: Evet, progresif müziÿi seviyoruz, bizim tan×mlar×m×za göre basitçe progresif müzik, geleneksel ve normal bir formattan d×Ăar× ç×k×p biraz daha ilginç ve dinleyeni zorlay×c× özelliklere sahip olan müziktir. Ve bu, k×saca, bizim üzerimizde büyük etkisi olan Ăeydir. Yarat×c× olmaktan korkmayan ve tarz s×n×rlar×n× y×kmak isteyen müzisyenler s×k s×k ilginç müzikler yapmaya eÿilimli olurlar. Bu, teknik kapasiteler ile ilgili deÿil, baĂkalar×n×n senden bekledikleri Ăeyleri sallamamak kabiliyetiyle ilgili. Genesis, King Crimson, Shining (Nor), Van Der Graaf Generator, Rush, Pink Floyd, Anekdoten, Bo Hansson, Neurosis, Jethro Tull, Led Zeppelin, Tool, Deep Purple, Junipher Greene, Premiata Forneria Marconi gibi gruplardan zevk al×yoruz. Burada bahsetmek için çok fazla örnek var, hehe.

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  
Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement