Page 123

yenilmeyen özelliklerini gösterdi ve bunu oldukça somut bir seviyede baĂard×, Isa’n×n ç×k×Ă×na kadar geçen zorlu y×llar boyunca oluĂan güç aç×ÿa ç×kt× ve biz ileriye doÿru oldukça kesin bir ad×m att×k. - Kariyerinize saf bir Black Metal grubu olarak baĂlad×n×z ve Eld ile birlikte, müzikal aç×dan daha deneysel alanlara doÿru ilerleme kaydettiniz. Yapt×ÿ×n×z iĂ Black Metal ile biraz z×t, fakat siz müziÿinizi oldukça deÿiĂtirmenize raÿmen köklerinizi de her zaman yan×n×zda tutuyorusunuz. Enslaved’in geçirdiÿi bu deÿiĂimi nas×l özetlersiniz? Grutle: Bu noktada on yedi sene önce baĂlad×ÿ×m×z× hat×rlaman×z gerekiyor ve tabii ki o zamandan beri çok geliĂtik. Eÿer geliĂmeseydik daha garip olurdu, hehe. Bunun yan×nda, doÿal bir geliĂim süreci oluĂtu ve hiç bir albüm bir önceki ile ayn× yap×da olmad×. Sound aç×s×ndan sürekli geliĂme ve ilerleme isteÿimiz vard×. Bu her zaman Enslaved’in özündeki tav×r oldu. Dünyan×n, “tüm albümlerinde ayn× t×nlayan” bir gruba daha ihtiyac× olduÿunu düĂünmüyorum. Hayranlar×m×z×n deÿiĂmemizi ve ilerlememizi takdir ettiÿini düĂünüyorum. Kendimizi hiçbir zaman bir Black Metal grubu olarak görmedik çünkü bizim tan×mlar×m×zda Black Metal, satanik içerikli herhangi bir metal olabilir. - Sadece eski albümlerinizi dinlemeyi seçen dinleyicileriniz olabilir. Canl× performanslarda eski albümlerinizden çok s×k istek al×yor musunuz? Grutle: Eÿer insanlar yeni iĂlerimizden hoĂlanm×yorlarsa, benim için sorun deÿildir. Bizim sadece eski iĂlerimizi sevenlerin Enslaved fan× olmaktan öte az ya da çok Oldschool Extreme Metal hayran× olduklar×n× düĂünüyorum. Bence bizim hayranlar×m×z, bizim müzikal evrimimizi takdir ediyorlard×r ve s×radaki albümümüzün, öncesindeki albüm ile benzeĂmesini beklemiyorlard×r. Benim düĂüncem, onlar×n müziÿimizin daha çok içine girmekten ve “mücadele etmek”ten, t×pk× bizim müzik yaparken, düzenlerken ve dinlerken hissettiÿimiz Ăekilde haz ald×klar×d×r. Fakat bir yandan da çok basit bir durum var, eÿer bir Ăeyi sevmiyorsan, onu dinleme. Ben nefret ettiÿim bir müziÿi gönüllü olarak dinleyip de kendime asla iĂkence et-

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement