Page 122

- Merhaba. Öncelikle yeni albümünüz “Vertebrae” için tebrikler.Kay×t sürecinin nas×l geçtiÿini sormak istiyorum.Sonuç sizi memnun etti mi? Ivar: Hey, çok teĂekkürler. Gerçekten zor ve aÿ×r bir süreçti, yapt×ÿ×m×z en zorlay×c× kay×tt×. Albüm Ocak ve Mart 2008 aras×nda, Norveç’te farkl× stüdyolarda kaydedildi, farkl× k×s×mlar için en iyi sonuçlar× bulmak için enstrüman kay×tlar×n× birçok farkl× stüdyoda yapt×k. Ard×ndan albümü master edilmek üzere New York’a göndermeden önce, miks iĂlemini Joe Baresi ile birlikte Doÿu Norveç ormanlar×nda bitirdik. Sonuçtan gayet memnunum, albüm tamamen bittiÿinde gerçekten kendimi hoĂnut hissettim. Elimizden gelenin en iyisini yapt×k ve oldukça zor bir sürece sürekli odakland×k. Bu ileriye doÿru att×ÿ×m×z en zorlu ad×md×. Daha önce ulaĂmad×ÿ×m×z alanlara ulaĂt×k, daha melodi ve atmosfer bazl× ve deney gerçekten baĂar×l× oldu. - Gruptan baz× üyeler çeĂitli projelerde yer ald×lar ve bunun yan×nda plak Ăirketinizi deÿiĂtirdiniz. Bu olaylar×n kay×t sürecine nas×l etkileri oldu? Ivar: Diÿer projeler Enslaved ile asla çak×Ăma yaratmad×, zaten buna asla izin vermeyiz. Enslaved her zaman ilk önceliÿimizdir, yoksa bu seviyeye ulaĂamazd×k. Ama Ăirket meselesinin kayd× zorlaĂt×rd×ÿ×n× düĂünüyorum. āirketleri kay×ttan alt× ay önce deÿiĂtirmek üzereydik ama eski Ăirketimize bir Ăans daha vermeyi kararlaĂt×rd×k. Kay×t sürecinin ilk haftalar×nda iĂlerin iyi gitmediÿini farkettik ve albüme baĂlamam×za raÿmen Ăirketten ayr×lmak durumunda kald×k. Çok Ăansl×y×z ki, eski ve yeni Ăirketlerimizdeki tüm çal×Ăanlar çok iyi insanlar ve menajerlik yetkililerimiz de iĂten öte insanlarla ilgililer birkaç haftal×k konuĂmadan sonra herĂey yoluna girdi ve Indie Recordings ile devam ediyoruz. Bu durumun bize çok fazla stres yüklediÿini tahmin ediyorum, ama yinede kendimizi sonuca odaklad×k ve iĂlerin kötüye gideceÿi yönünde bir saniye bile Ăüphe duymad×k. - Vertebrae yumuĂak ve sert k×s×mlar aras×nda örülmüĂ güçlü bir atmosfere sahip ve Ăark×lar aras×nda sürekli bir dengenin olduÿu hissediliyor. Buna kat×l×yor musunuz? Grutle: Evet, Vertebrae her aç×dan en homojenik albümümüz, Ăark×lar× ayr× olarak dinleyebilirsin, ama birçok

farkl× k×s×m ve iyi bir dengeye sahip tek bir epik parça, bir bütün olarak da alabilirsin. Denge derken demek istediÿim Ăey, Ăark×lar×n müzik içindeki farkl× temalara hak ettiklerini vermek amac×yla düzenlenmesidir, herĂey bir ses duvar× arac×l×ÿ×yla geliyor. Sert ve brutal k×s×mlar içinde, Ăark× içinde akan melankolik/yumuĂak k×s×mlar içinde yer var. Ve bu sefer, bu parçalar× müzik içinde çok iyi bir Ăekilde birleĂtirebildik. Miksaj iĂlerini yapt×ÿ× için Joe Baresi’ye hakk×n× vermem gerekiyor, söz konusu “sound” olduÿunda arad×ÿ×m×z kay×p baÿlant× kesinlikle oydu. - Enslaved, Herbrand Larsen’in artan katk×lar×yla çift vokalli bir gruba dönüĂüyor. Vertebrae Ău ana kadar ç×kard×ÿ×n×z en fazla temiz vokale sahip albüm diyebiliriz. Bu bilinçli bir karar m×yd×? Bu konu hakk×nda olumsuz görüĂler al×yor musunuz? Ve Herbrand’×n Ăark×lara katk×lar× hakk×nda neler düĂünüyorsunuz? Grutle: Ben ve Herbrand albüm için vokal k×s×mlar×n× düzenlerken her zaman Ăark×n×n hakkettiÿini verebilecek ve en iyi dengeyi saÿlayacak çözümü bulmaya çal×Ă×yoruz. Nas×l söyleyeceÿimize karar vermeden önce farkl× vokal Àkirlerini deniyoruz. Bu sefer “Ruun”a göre daha fazla temiz vokal var, fakat bir sonraki albümde bu oran×n fazla m×, az m× olacaÿ× konusunda herhangi bir ×srar×m×z yok, bekleyin ve görün, hehe... - 2004 y×l×nda ç×kan albümünüz “Isa” ile Black Metal kökleriniz ile progresif müzik aras×nda keskin bir geçiĂ yaĂad×n×z. Ruun ve Vertebrae’ye yak×ndan bakt×ÿ×m×zda da bu iki albümün temelinin Isa’da gömülü olduÿunu görebiliyoruz. Isa albümünü kariyerinizde ve müziÿinizde bir dönüm noktas× olarak görüyor musunuz? Ivar: Kesinlikle. Yeni denemeler, Prog-Rock ve diÿer tarzlardan etkileĂimler konular×nda önceden, hatta en eski albümlerimizde bile güçlü ipuçlar× vard×. “Below The Lights”×n k×v×lc×m, Isa’n×n ise deÿiĂimin yaĂand×ÿ× kesin nokta olduÿunu düĂünüyorum (tam burada geçmiĂin gözyaĂlar× aras×nda “Blodhemn” albümünü açar×m /Ed). Bu albümle bizim için herĂey deÿiĂti, kadromuz olabilecek en iyi müzisyenler ile stabil bir hal ald×, Ăark×lar Ăekillerini buldu ve biz hem stüdyoda hem de canl× performansta çok farkl× bir grup olduk. Isa Enslaved’in deÿiĂmeyen ve

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  
Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement