Page 121

duymak mümkün oluyor. āark× oldukça atmosferik bir Ăekilde bitiyor ve yerini, albümün en uzun süreli Ăark× olan ReÁection’a b×rak×yor. Ruun’daki müzikal yap×ya yak×n bir temaya sahip olan Ăark×, Cato Bekkevold’un ilginç zil kullan×mlar×, yoÿun klavye desteÿi ve Ivar/ Arve ikilisinin güçlü melodik iĂlemeleri ve güzel bir solo ile ilerliyor. Center, Orta Doÿu müzikleri etkili, oryantal bir melodiyle aç×l×yor, s×k kullan×lan f×s×lt× Ăeklinde vokaller ise Ăark×ya farkl× bir hava kazand×r×yor. Grubun Tool etkileĂimlerini ve Psychedelic Rock tatlar×n× albümde en çok entegre ettikleri Ăark× Center olmuĂ ve albümün en deneysel çal×Ămas× olarak görmemiz mümkün... Albümün son Ăark×s× The Watcher, sakin gitar t×n×lar× ile baĂlay×p, hüzünlü melodiler ve Grutle’×n hayk×r×Ălar× ile devam ediyor. Grup Black Metal köklerini bu Ăark×da yoÿun olarak kullanm×Ă, zira Herbrand’×n vokal yapt×ÿ× yerlerde bile gitarlar sakin parçalara geçmiyor, ayn× agresiÁiÿi ve yoÿunluÿu devam ettiriyor. Özetlemek gerekirse, bu bir geçiĂ albümü... āahsen grubun en sevdiÿim albümü olan Isa’y× aĂabilecek bir albüm deÿil ama tarz× içerisinde oldukça keyiÁi dinlenebilecek bir eser... Enslaved’de, ayn× Opeth gibi, bir geçiĂ süreci içerisinde bulunuyor, art×k Black Metal denemeyecek kadar progresif bazl× bir müzik ya-

p×yorlar, Progressive Metal/Rock ve Psychedelic Rock etkilerinin yönlendirdiÿi bir tarza geçiĂ yap×lacak gibi görünüyor. Metal etkisi hala keskin bir Ăekilde mevcut ama Enslaved art×k, en basitinden, Below The Lights ve ya Isa’daki Progressive Black Metal yapan Enslaved deÿil... Çünkü Vertebrae’de as×l baĂar×lmak istenen Ăeyin albüm boyunca sürecek bir atmosfer olduÿu çok aç×k, adamlar Ăark×n×n atmosferini etkileyen elementler üzerinde oldukça durmuĂlar ve bunu ropörtajlarda kendileride belirtiyorlar. Asl×nda Ruun’da yer alan son Ăark× Heir To The Cosmic Seed’de bu albümün ipuçlar×n× vermiĂler ama hiçkimsenin akl×na böyle atmosferik bir albüm yap×lacaÿ× san×r×m gelmemiĂtir. Art×k eski Enslaved agresiÁiÿi, art×k daha dengeli ve olgun bir tav×rla yer deÿiĂtirecek gibi görünüyor. Grubun klasik dönemlerini seven dinleyicileri, misal ReÁection’× dinlerken muhtemelen bay×lacaklard×r çünkü al×Ă×k olmad×klar× bir deneysellik var albümde ve bir geçiĂ albümü olduÿundan, grup bu süreci Isa albümünde baĂard×klar× gibi oturtmam×Ălar. Bu albümden itibaren, büyük ihtimalle Enslaved, Progressive Rock etkisinin daha ön planda olacaÿ×, art×k tamamen Herbrand ve Grutle’×n vokalleriyle yön vereceÿi Ăark×lar yazacak, yer yer Black Metal köklerinden al×nanlara yer verilecek ama as×l vurgu hep progresif etkileĂimlerde olacak. Bir sonraki albümde göreceÿiz.

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement