Page 113

zünden hala Ăeytan×n bacaÿ×n× k×ramad× ama “Tightly Unwound” bu senenin eli yüzü düzgün albümlerinden birisi olarak tarihe geçti. 18- R.E.M. – Accelerate “Around The Sun” ile olumsuz eleĂtirileri kabul eden grup “Accelerate” ile “Document” zamanlar×na geri döndü ve Katrina Kas×rgas×’ndan bahseden Ăark×lardan tutun da politik yaklaĂ×ml× sözlere kadar Stipe yine yoÿun eleĂtirilerini kimselerden sak×nmad×. Müzik ise her zamanki bildiÿimiz R.E.M.’den farkl× ve güçlüydü. “Supernatural Superserious” bu albümden klasikler aras×na girdi. 15- EXTREME – Saudades de Rock “Waiting for the Punchline”dan 13 sene sonra gelen bu -Portekizce ismi ile- yeni Extreme albümü sevenlerini ĂaĂ×rtmakla kalmad× ve küçük bir baĂyap×t olarak nitelendirildi. Bettencourt’un her zamankinden daha ritmik yap×da çald×ÿ× bu albüm “Comfortably Dumb”×yla, “Flower Man”iyle akl×m×za kaz×nd×. 16- BLACKMORE’S NIGHT – Secret Voyage Ritchie Blackmore ve Candice Night’×n birlikteliÿi hoĂ anlar yaratmaya devam ediyor. Son iki albümdür tekdüze ilerleyen grubun müziÿi “Secret Voyage” ile bir anlamda k×r×ld×, Candice Night’×n vokalleri bir parça geriye, Blackmore’un yaratt×ÿ× müzikalite ise ön plana al×nd× ve ortaya unutulmaz bir albüm ç×kt×. “Gilded Cage” sanki Atonement’×n sahil sahnesine soundtrack olabilecek derecede güzelken “Sister Gypsy” ise bir Blackmore’s Night klasiÿi oldu… 17- THE PINEAPPLE THIEF – Tightly Unwound “Little Man” ve “What We Have Sown” gibi iki depresif albümden sonra Pineapple Thief iyice içine kapand× ve sonunda böyle bir albüm yaratt×lar. Kabul, Āngiliz modern progressive rock müziÿini Indie sular×na bulaĂt×rmakla görevli bu topluluk yoÿun Porcupine Tree ve Radiohead etkileri yü-

19 - VAN MORRISON Keep It Simple Y×llar×n eskitemediÿi bir müzisyen. Kimileri onun müziÿini s×k×c× buluyor kimileri de onu takdir seviyesinde çok seviyor. Ama gerçek olan birĂey var ki onlarca belki yüzlerce müzisyeni etkilemiĂ bir isimden bahsediyoruz. “Keep It Simple” onun eski dönemlerinden bir kay×tm×Ă gibi duruyor. Caz, folk ve blues’un harmanlanmas× Van Morrison’un ustal×k alan×na giriyor. “Keep It Simple” “ben kaliteli müzik dinliyorum” diyen dinleyicilerin kapsama alan×na girmiĂ gibi gözüküyor. En az×ndan dinleyicisini yakalam×Ă durumda. 20- THE BLACK CROWES Warpaint Chris ve Rich Robinson kardeĂler ald×lar yanlar×na North Mississippi Allstars’×n Luther Dickinson’×n×, Ăöyle geriye “The Southern Harmony…” ve “Amorica” zamanlar×na kadar gittiler ve ortaya “Warpaint” ç×kt×. 7 y×l sonra gelen bu albümü kendi dinleyicileri kadar Dickinson’×n takipçileri de dinledi ve bu ac×l× blues ç×ÿl×klar× kendilerinin baĂar×s× oldu. “Goodbye Daughters of the Revolution”, “Locust Street” ve Luther Dickinson’×n att×ÿ× enfes slide sololu “Movin’ On Down The Line” bu albümdeki tepe noktalar×yd×.

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  
Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement