Page 108

RÖPORTAJ

SELĀM VARIāLI ÇEVĀRĀ

EGEMEN LĀMONCUOþLU

- Son albümünüz "11" ile baĂlamak istiyorum. Özellikle dinleyicilerin yorumlar× nas×ld×? Bryan Adams: Āyi karĂ×land×. Neredeyse bir y×la yak×n bir zamand×r pek çok ülkeyi kapsayan bir turnedeyiz. āu anda bir dizi akustik konser vesilesiyle Amerika’y× turlamaktay×m. - Turneniz nas×l geçiyor? Albüm sonras× ç×kt×ÿ×n×z "11 Days, 11 Cities" turneniz nas×ld×? B.A: Sadece ben ve akustik gitar×m var sahnede tam 2 saat boyunca. MüthiĂ eÿlenceli olduÿunu söylemeliyim. San×r×m bir süre daha böyle konserlere devam edeceÿim. - Keith Scott ile kariyerinizin baĂ×ndan beri birliktesiniz. 2006'da ald×ÿ×n×z Juno ödülünü de ona ithaf etmiĂtiniz. Bu kadar uzun zaman beraber çal×Ămak müzik dünyas×nda s×k rastlanan bir durum deÿil. Bu uzun birliktelik hakk×nda neler söylemek istersiniz? B.A: Benim için bir kardeĂ gibidir Keith. Eÿer onunla çal×Ăm×yorsam müzikal yeteneÿinin ve katk×s×n×n eksikliÿini fazlas×yla hissediyorum. Ve ayr×ca söylemeden olmaz, müthiĂ bir espri anlay×Ă× da vard×r. - Pop müzik sahnesinde olsan×z da özellikle seksenlerde ve doksanlar×n baĂ×nda Rock'a daha yak×n duruyordunuz ve birçoklar× taraf×ndan Rock müzisyeni olarak tan×nd×n×z. Siz kendinizi hangi tarafa yak×n görüyorsunuz? B.A: Benim için hava hoĂ. Müzik müziktir. Eÿer günün sonunda zaman testinden geçebilen Ăark×lar yazabilmiĂseniz bence doÿru Ăeyi yapm×Ăs×n×z demektir. BaĂka bir deyiĂle eÿer 20 y×l once yazd×ÿ×n×z Ăark×lar hala çal×n×yorsa, onlar× hangi müzik türüne dahil ettiÿiniz çok da umrumda deÿil. Önemli olan müzik ve bu da baĂl× baĂ×na fantastik bir Ăey. - Gazze'de yaĂanan savaĂa (ya da soyk×r×ma) hassasiyetinizi biliyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? B.A: Böylesi haks×z ve yüzlerce masum çocuÿunun ölümüne neden olan bir olay hakk×nda ne denebilir ki? Hele tüm bunlara engel olunabilecekken bu hale gelmesine izin verilmesine. Birileri savaĂ suçlusu olarak Lahey SavaĂ Suçlar× Mahkemesi’nde hesap vermeli. - Türkiye konserlerinizi hat×rl×yor musunuz? Özellikle 1992 Āstanbul konseriniz bugün efsane olarak anlat×l×r. Ayr×ca ayn× dönemde 'Do I Have To Say The Words?' parçan×za Āstanbul'da bir klip çekmiĂtiniz. Özel bir hikayesi var m×yd×? B.A: Hat×rl×yorum, hem de çok iyi hat×rl×yorum o konseri. Türkiye’de bu büyüklükte konser veren ilk bizdik ve çok s×rad×Ă× bir geceydi. Tüm seyircilerin ellerinde maytaplar olduÿunu hat×rl×yorum. Ve eÿer yan×lm×yorsam konser alan×na

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement