Page 102

BAHA ÖZER T×pk× bir soluk fotoÿraf karesine bakar gibi. Müziÿin ne hissettirdiÿini sesli bir Ăekilde tam anlam×yla tan×mlamak zor olsa da içimizde hapsettiÿimiz bu hissiyat× bazen tek bir cümleyle aniden ortaya ç×karabilme gibi bir özelliÿimiz hep vard×r. Bazen de dinlediklerimiz hissettiklerimizi t×kar boÿaz×m×za, oradan bir türlü ç×kamaz, özgürleĂtiremez kendisini. Öyle bir yer düĂünün ki ulaĂ×lmaz olsun, öyle bir boĂluk düĂünün ki bulutlar gelsin sarmalas×n ve öyle bir k×y× düĂünün ki o sert dalgalar yüzünüze çarps×n. Ve bütün bu duygular× bir anda tatt×rabilecek birçok melodi düĂünün ki hayat×n×za bir fon olabilsin. Bulutlu ve soÿuk iklimin kaotik insanlar×n× buluĂturan bir müzik bu, belki dinledikten 40 dakika sonra size katarsis yaĂatabilir ya da o sert dalgalarla boÿuĂturabilir, onlar kendilerini mutlu ve eÿlendirici insanlar olarak tan×tadursun biz ise hayata dair bu iç burkan notalara derinlemesine süzülelim… Mogwai bugün Godspeed You Black Emperor ve Sigur Rós ile birlikte Post Rock’×n en çok bilinen üç grubundan biri olarak kabul ediliyor. Glasgow’da kurulan ve 1995 y×l×nda temelleri at×lan topluluÿun ileriki zaman içerisinde oluĂturduÿu (1996–1997) materyalleri y×llar×nda gün ×Ă×ÿ×na ç×karmas× “Ten Rapid” adl× derleme albüm ile oldu. Bu toplama albüm Àkri ile birlikte grup ileri de birçok müzisyen ile çal×Ămalarda bulunacaÿ×n×n, Ăark×lar×n×n remiks hallerinin, Àlm-belgesel müziklerinin, single’lar×n EP’lerin ve çok sevdikleri Ăark×lar×n cover versiyonlar×n× yay×nlama düĂüncesini destekler nitelikte olduÿunun da sinyallerini verdi. Zaman içerisinde görüldü ki Mogwai’nin bu tutumu kendilerini hakl× ç×kard× ve gerek Àlm-belgesel sektöründe ve müzik dünyas×nda bir dolu iyi isimle çal×Ăarak Ăark×lar×n×n remiks hallerinden tutun da cover Ăark× söyleme ç×lg×nl×ÿ×na dek her alanda kendilerini gösterdiler. 1997 y×l×n×n bir anlamda

önemi de “4 Satin” ismiyle yay×nlanan ilk Mogwai EP’sinin piyasaya ç×kmas×yd×. Stuart Braithwaite, Brendan O’Hare, Dominic Aitchison ve John Cummings’den oluĂan kadrosuyla Mogwai, ilk albümü olan “Young Team”i ise yine 1997’de beÿenilere sundu. Post enstrümantal rock’×n en iyi ürünlerinden birisini piyasaya süren grubun bu albümü çiÿ soundu ile dikkatleri üzerine çekmekte gecikmedi. Daha yeni yeni o dönemlerde ilerici müzik ak×mlar×na dahil edilen Post Rock ak×m×n×n Tortoise, Labradford, Sigur Rós ve Godspeed You Black Emperor ile birlikte en iyi topluluklar×ndan birisinin Mogwai olacaÿ× daha ilk albümden belliydi. BaĂlang×ç hatas×z ve baĂar×l×yd×. “Young Team”in birde konuÿu vard× ki; o da geçtiÿimiz senelerde daÿ×ld×klar×n× aç×klayan Arab Strap grubunun üyesi Aidan Moffat’t×. Albüm bir kenarda dursun Mogwai müziÿinin “gitar temelli” olduÿu apaç×k belli oluyordu. Gitar melodisi ve riÁerinin üstüne deneysel bir tak×m düĂünceler katan grubun minimalist yap×s× da bir diÿer önemli özelliÿiydi. Rahats×z edici karmaĂ×k “Katrien” melodileri, sentetik konuĂma bölümlerinin bulunduÿu “Tracy”, aniden patlayan ve sarsan “Like Herod” ve 16 dakikal×k bir Mogwai klasiÿi olan “Mogwai Fear Satan”, “Young Team” albümünün temel taĂlar× say×labilir. Hatta albümden sonra “Mogwai Fear Satan”×n remiksini de ç×karm×Ălard×r. Bu albümden sonra gruptan davulcu Brendan O’Hare ayr×l×p ve yerine Martin Bulloch geçer. Mogwai’nin bir sonraki duraÿ× “Come on Die Young”d×. Daha önce Paul Savage ile çal×Ăan grup bu sefer de Mercury Rev ve Sparklehorse’dan tan×d×ÿ×m×z Dave Fridmann’× yap×mc× koltuÿuna oturttu. Ālk dinlenildiÿinde pek güçlü etki veremeyen bu albüm bir önceki “Young Team” kadar güçlü ve karmaĂ×k deÿildi, hatta bestelerde o kadar düzleĂme görülüyordu ki bu çok eleĂtirildi. Dinleyiciler albümün ismine bakarak

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement