Page 100

“Pretty. Odd.” 60’l× y×llardaki The Beatles gibi t×nl×yor...

T: Sahnede de cover çalmaktan hoĂlan×yorsunuz san×r×m, özellikle Radiohead’den Karma Police cover×n×z× gerçekten sevdim. Hatta orijinal halinden daha çok sevdiÿimi söyleyebilirim. Sahnede en çok severek çald×ÿ×n cover hangisi? R: TeĂekkürler, Ău anda The Zutons’dan Valerie’yi çalmaktan gerçekten büyük zevk al×yorum. Brendon’×n sesi de Ăark×ya mükemmel uyuyor. Vokalistimiz olduÿu için söylemiyorum ama gerçekten çok güzel bir sese sahip. T: Peki Ryan Ross Ău anda neler dinlemekte, hani bize önereceÿi birkaç grup var m×d×r? R: Ruh halime göre deÿiĂik Ăeyler dinliyorum. Ālla birkaç isim istiyorsan; The Beatles, The Turtles, The Zutons, Third Eye Blind, Fall Out Boy, The Cab, The Hush Sound, The Academy Is dinlediÿimi söyleyebilirim. T: The Beatles demiĂken, müziÿiniz üzerindeki etkisi tart×Ă×lmaz. Ama benim as×l merak ettiÿim favori The Beatles Ăark×n×n hangisi olduÿu? R:āimdiye dek sorduÿun en zor soru buydu kesinlikle. Favorim yok, çünkü neredeyse hepsini seviyorum. T: Biraz kolaylaĂt×ral×m o zaman soruyu, Ău anki ruh haline uyan en sevdiÿin üç The Beatles parças× hangileri? R: Strawberry Fields, The Birthday Song ve Eleanor Rigby.

T: Haz×r böyle anket gibi sorulara geçmiĂken seninle ufak bir oyun oynayal×m istedim. Oyunumuzun ad× “Veya Oyunu”. K×saca kurallar× anlatay×m; sana iki kelime, özel isim veya olgu söyleyeceÿim sen bunlardan birisini seçeceksin ve neden seçtiÿini bizimle paylaĂacaks×n. R: Elbette, hadi baĂlayal×m. T: O zaman ilk sorun geliyor: “Northern Downpour” veya “But It’s Better If You Do”? R: “Northern Downpour”, çünkü kalbimde hissettiÿim her duyguyla yazd×ÿ×m bir parça o. āu anda yaĂad×ÿ×m×z durumu birebir anlatmakta. Ayr×ca en sevdiÿim PATD Ăark×s×. T: Ben de sana en sevdiÿin PATD Ăark×s×n× soracakt×m, arada kaynad× gitti. Günümü kurtard×n. R: (Gülüyor) Her zaman. T: S×radaki sorumuz, Muse veya Starsailor? R: Kahretsin dostum, ikisini de ölesiye seviyorum. Seçmesi çok zor olsa da Starsailor diyeceÿim, Ăark×lar×nda bir sürü an×m× bulabiliyorum. T: Vegas veya Vegas d×Ă×ndaki herhangi bir yer? R: Elbette Vegas, buradan baĂka bir yerde yaĂabileceÿimi düĂünemiyorum.

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Siyah Beyaz Dergisi - 1. Yil Ozel Sayisi  

www.siyahbeyazonline.com

Advertisement