Page 1


สารบัญ ประวัติศาสตร์ชุมชน

1

ฅน...ประแส

3

Checkpoint

5

อรุณสวัสดิ์ ประแส

13

ยกเคย

17

รถสามล้อ

19

ทอดผ้าป่ากลางน้า

21

เจ้าแม่ตะเคียน

23

Signature

25

ประแสในความทรงจ้า

29


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


ประแสในความทรงจา ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะเดิ น ทางมาถึ ง เมื อ งประแส พวกเราก็ ไ ด้ จินตนาการถึงเมืองประแสในแบบต่างๆ แต่หลังจากที่ได้เข้ามาสัมผัส

วิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี พวกเราก็ได้รับความประทับใจต่างๆมากมาย ทังจากตัวเมืองที่รักษาเอกลักษณ์ ความดังเดิม ผู้คนที่มีความใจดีโอบ

อ้ อ มอารี และเรื่ อ งราวความเป็ นมาที่น่ า สนใจ รวมไปถึ งการได้รั บ ประสบการณ์ที่แปลกใหม่จากกิจกรรมที่ชุมชนจัดเตรียมไว้ให้ จนท้าให้

ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนนี เกิดเป็นความทรงจ้าแสนประทับใจและ จะไม่มีวันลืม

วันหยุดครังนี ลองทิงชีวิตอั นแสนวุ่นวายในเมือง มาสัมผัส ธรรมชาติริมปากแม่น้า และวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายที่ชุมชนปากน้า

ประแส เราเชื่อว่าคุณจะได้รับประสบการณ์และความประทับใจไม่ต่าง จากพวกเรา 30


Prasae  
Prasae  
Advertisement