Page 1

1

การก่ อสร้ างงานภูมทิ ัศน์ การศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างงานภูมิทศั น์พ้นื ที่จดั สวนจัดสวนนานาชาติภายนอกอาคาร ประเทศภูฏาน ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียตริ ฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่จากการศึกษาและเก็บ ข้อมูลในการก่อสร้างงาน ภูมิทศั น์เพื่อจะได้ทราบถึงเทคนิ คและวิธีการในการก่อสร้างรวมถึงรายละเอียดและ ขั้นตอนต่างๆ ของงานก่อสร้างทั้งงานภูมิทศั น์ดาดแข็ง ( Hardscape) งานภูมิทศั น์อ่อน(Softscepe)ซึ่งสามาร จาแนกถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆโดยแบ่งหัวข้อในการทางานดังต่อไปนี้  การจัดการวางแผนการก่อสร้างงานภูมิทศั น์  การจัดการเอกสาร  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบตั ิงานก่อสร้างภูมิทศั น์  งานดูแลรักษาภูมิทศั น์ ในที่น้ ีเราจะกล่าวถึง การจัดการวางแผนการก่อสร้างงานภูมิทศั น์ และ แผนการปฏิบตั ิงาน ในแต่ละ ขั้นตอนของการปฏิบตั ิจริ ง เพื่อบอกให้รู้ถึงวิธีทาเละวัสดุกอ่ สร้างในงานภูมทัศน์

การจัดการวางแผนการก่ อสร้ างงานภูมทิ ัศน์ การจัดการวางแผนการก่อสร้างงานภูมิทศั น์พ้นื ที่จดั สวนประเทศภูฏาน เริ่ มต้นจาก การเจรจา แนวความคิดรู ปแบบของสวนและงบประมาณ สารวจและเก็บขอมูลพื้นฐานต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์เพื่อจัดทาเป็ นแบบร่ างเพื่อเสนอก ับทางปร ะเทศภูฏาน จนถึงขั้นตอนการออกแบบจริ งและ ขั้นตอนการดาเนินงานก่อสร้างจริ ง ตรวจสอบเอกสารที่สาคัญอย่างละเอียดจนครบถ้วน มีการวางแผนการ ทางานก่อนการปฏิบตั ิงาน ในช่วงการดาเนินงานจะมีหัวหน้างานเป็ นผูค้ อยควบคุมดูแลจนกว่าการก่อสร้าง จะสาเร็จเรี ยบร้อยตามกาหนดเวลาและแบบแผนที่วางไว้


2

แผนการปฏิบตั งิ าน แผนการปฏิบตั ิงานโครงการก่อสร้างงานภูมิทศั น์พ้นื ที่จดั สวนป ระเทศภูฏาน ดาเนินการก่อสร้างโดย บริ ษทั ซิต้ ีนีออน ดิสเพลย์ แอนด์ คอนสตรักชัน่ (ประเทศไทย) จาก ัด โดยเริ่ มการก่อสร้างงานภูมิทศั น์เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยได้วางแผนการปฏิบตั ิงานออกเป็ นส่วนๆ ตามผังแม่บทดังต่อไปนี้  งานก่อสร้างลาธาร  งานก่อสร้างกาแพงหิ นโบราณ  งานก่อสร้างหอระฆังพลังน้ า  งานก่อสร้างศาลาแปดเหลี่ยม  งานก่อสร้างสะพานโค้ง  งานก่อสร้างทางเดินเท้าภายใน  งานก่อสร้างซุม้ ประตู  งานก่อสร้างซังถับ (สถูป) การแบ่งงานออกเป็ นส่วนๆ ตามประเภทของงาน เพื่อที่จะได้ง่ายต่อการทางานของช่างแต่ละประเภท และง่ายต่อการตรวจสอบขั้นตอนการทางาน ความคืบหน้าของงานแต่ละส่วนที่มอบหมายให้หัวหน้างาน ออกทาการก่อสร้างงาน อย่างเป็ นระบบขั้นตอนดังที่กล่าวไว้ขา้ งต้น


3

งานก่ อสร้ างลาธาร งานก่อสร้างลาธารจะอยูบ่ ริ เวณตรงกลางของพื้นที่โดยมีรูปทรงยาวจากด้านหน้าไปด้านหลังลักษณะเป็ นรู ป ฟรี ฟอร์ม โดยอยูล่ ึกลงไปในดิน 0.50เมตร ลาธารที่สร้างขึ้นนี้ทาขึ้นเพื่อเลียนแบบลาธารธรรมชาติที่มีอยู่ ทัว่ ไปในประเทศภูฏาน มีหินและพรรณไม้น้ าตกแต่งให้ดูเป็ นธรรมชาติมากยิง่ ขึ้น เมื่อเห็นแล้วก็ไม่แตกต่าง ก ับลาธารธรรมชาติจริ งๆ เลยทีเดียว

ตีผงั เพื่อขุดลาธารตามรู ปทรงที่กาหนดโดยรถแบ็คโฮ


4

ลาธารที่ขุดเสร็จแล้ว รู ปทรงฟรี ฟอร์มลึก 0.50 เมตร

เทพื้นและขอบลาธารด้วยปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ


5

ปูนผสมเสร็จที่ใช้ทาลาธาร 10 คิว ทาเป็ นพื้นและขอบลาธารหนา 0.10 เมตร

การแต่งขอบลาธาร


6

เกลี่ยพ้นลาธารด้วยไม้ฉากและที่ฉาบปูน

ฉาบขอบลาธารให้เรี ยบด้วยปูนฉาบเรี ยบผสมทรายและน้ า ( ส่วนผสมปูนฉาบเรี ยบ 1 ถุง : ทราย 12 กระป๋ อง : น้ า 6 กระป๋ อง )


7

เมื่อปูนเริ่ มอยูต่ วั ใช้ฟองน้ าชุบน้ าหมาดๆ ปั่ นปูนเพื่อให้ผิวขอบลาธารเรี ยบและสะอาด

ลาธารที่เทปูนเรี ยบร้อยแล้ว


8

นาหิ นประดับวางตกแต่งโดยรอบลาธาร

นาหิ นประดับตกแต่งโดยรอบลาธาร


9

เมื่อวางหิ นประดับโดยรอบลาธารและในตาแหน่งที่กาหนดแล้ว จึงทาความสะอาดก ้อนหิ นและพื้นผิวลาธาร

ลาธารที่มีการวางเรี ยงหิ นและทาความสะอาดเรี ยบร้อยแล้ว


10

เติมน้ าลงในลาธารเพื่อให้ระบบน้ าสามารถดาเนินการได้อย่างสมบูรณ์

อุปกรณ์


11

งานก่ อสร้ างกาแพงหินโบราณ งานก่อสร้างกาแพงหิ นโบราณจะทาการก่อสร้างทั้ง 4 ด้านของพื้นที่ ซึ่งกาแพงทั้งสี่ดา้ นนี้เป็ นกาแพงหิ นใน แบบของประเทศภูฏาน คือใช้หินก่อด้วยดินเหนียว สามารถพบเห็นได้ทวั่ ไปในประเทศภูฏาน ต้องใช้ วิศวกรและทีมช่างจากประเทศภูฏานเพราะมีคว ามชานาญและประสบการณ์มากกว่าในการกาแพงหิ น นอกจากนี้ยงั มีเกคาร์ (Geykar)หรื อบานหน้าต่างแบบดั้งเดิมและแผ่นไม้แกะสลักเป็ นเครื่ องหมายมงคล 8 ประการในพุทธศาสนาประดับอยูบ่ นกาแพง แต่ละภาพสื่อความหมายถึงสันติภาพและไมตรี จิต ทั้งหมดนี้ พยายามสื่อถึงความเป็ นเอกลักษณ์ และสถาปั ตยกรรมดั้งเดิมของประเท ศภูฏาน


12

ขุดดินลึก 0.30 เมตร กว้าง 0.50 เพื่อเตรี ยมเทคานสาหรับก่อกาแพงหิ น

ก่ออิฐมอญก่อนเทคานด้านหน้าไซ ด์งานเพื่อป้ องก ันดินสไลด์ตวั


13

แนวอิฐมอญที่กอ่ ขึ้นมาเพื่อป้ องก ันดินสไลด์

วัดและกาหนดจุดเตรี ยมตีไม้แบบเทคานปูน


14

ตีไม้แบบเพื่อเทคานปูน

วางโครงเหล็กในร่ องคานที่ตีไม้แบบรอสาหรับเทปูน


15

ฉี ดน้ าให้ไม้แบบเปี ยกเพื่อการถอดไม้แบบที่ง่ายขึ้นเวลาที่ปูนแห้งแล้ว

เทปูนสาเร็จรู ปลงในแบบที่ได้ทาไว้สาหรับเป็ นคานของกาแพงดิน


16

เกลี่ยปูนให้เรี ยบและได้ระดับตามที่กาหนดก่อนที่ปูนจะแห้ง

ใช้ไม้ตียดึ ด้านข้างไว้เพื่อไม่ให้คานแบะออก


17

ใช้เหล็กเส้นเสียบบนคานปูนที่ยงั ไม่แห้งเพื่อเป็ นตัวยึดผนังกาแพงหิ น ซึ่งห่ างก ันจุดละ 2.00 เมตร

คานปูนที่แห้งแล้วพร้อมก่อกาแพงหิ น


18

หิ นภูเขาแผ่นเรี ยบสาหรับก่อกาแพงและทางเดินเท้า

สก ัดหิ นที่จะใช้กอ่ กาแพง ซึ่งต้องให้มีขนาดและรู ปทรงที่เหมาะสม


19

นาหิ นที่สก ัดแล้วมาก่อกาแพงและยึดด้วยดินเหนียวตามสไตล์ของภูฏาน

ในการก่อกาแพงด้านหน้าจะเว้นช่องว่าง 2 ลักษณะ คือ ช่องสาหรับใส่ไม้แกะสลักและช่องสาหรับใส่เกคาร์ (Geykar) หรื อบานหน้าต่างแบบดั้งเดิม


20

ติดตั้งเกคาร์(Geykar)หรื อบานหน้าต่างแบบดั้งเดิม

ติดตั้งแผ่นไม้แกะสลัก ซึ่งติดทั้งด้านในและด้านนอกของกาแพงหิ น


21

นาแผ่นพลาสติกปิ ดแผ่นไม้แกะสลักที่ทาสีแล้วเพื่อป้ องก ันการเปื้ อนเลอะ

ติดแผ่นหลังคาบนกาแพงหิ นโดยใช้ปู นซีเมนต์เป็ นตัวยึดเกาะแผ่นกระเบื้อง


22

กาแพงด้านหน้าที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

กาแพงด้านในที่เสร็จสมบูรณแล้ว


23

อุปกรณ์


24

งานก่ อสร้ างหอระฆังพลังนา้ งานก่อสร้างหอระฆังพลังน้ าเป็ นสถาปั ตยกรรมที่โดเด่น เป็ นฉากหลังหรื อเป็ นสถาปั ตยกรรมหลักของสวน ประเทศภูฏาน ภายในจะมีวงล้อภาวนาหมุนตลอดเวลาขับเคลื่อนด้วยแรงน้ าเป็ นที่สกั การะทางพุทธศ าสนา ในประเทศภูฏานพบเห็นได้ทุกวัดแต่จะใช้แรงคนหมุนวงล้อภาวนาที่มีคาสวดหรื อคาอวยพรสลักอยูบ่ นแผ่น ทองเหลือง ในการสร้างหอระฆังพลังน้ าขึ้นมาก็เพื่อให้คนไทยได้รับสิ่งที่ดีแบบที่ชาวภูฏานตั้งใจอยากให้คน ไทยได้รับ จึงบังเกิดการสร้างหอระฆังพลังน้ านี้ข้ ึนมา


25

ตีแบบฐานหอระฆังพลังน้ ากว้าง 3.80 เมตร ยาว 3.80 เมตร

วางตะแกรงวายเมส เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ก ับฐานหอระฆังพลังน้ า


26

เทปูนสาเร็จรู ปหนา 0.10 เมตร เพื่อเป็ นฐานหอระฆังพลังน้ า

ฐานปูนที่แกะไม้แบบออกแล้ว


27

เริ่ มก่อผนังหิ นของหอระฆังพลังน้ า ใช้หลักการยึดเกาะเหมือนก ับกาแพงหิ น คือใช้โคลนหรื อดิน เหนียวนัน่ เอง

ผนังหอระฆังที่กอ่ หิ นเป็ นฐานทึบ หนาประมาณ 0.30 เมตร


28

ใช้ลูกดิ่ง ในการทาให้ผนังมีขนาดตรงตามที่ตอ้ งการ

ช่องน้ าที่วงล้อภาวนาปั่ นออกมาเป็ นสายน้ าไหลเหนือบริ เวณฐานหิ น กว้าง 0.20 เมตร ยาว 0.30 เมตร


29

ภายในเป็ นที่ติดตั้งวงล้อภาวนา กว้าง เมตร 2.80 ยาว2.80 เมตร

ภายในป้ องก ันน้ า ก ัดเซาะกาแพงโดยการฉาบปูนซีเมนต์ ทบั


30

กาแพงหิ นชั้นล่างเมื่อก่อแล้วจะสูง 1.00 เมตร เริ่ มก่อกาแพงชั้นบน โดยวัดระยะจากทุกมุมของกาแพงชั้นล่างเข้าไป 0.50 เมตร

ติดตั้งเกคาร์(Geykar)หรื อบานหน้าต่างแบบดั้งเดิมทั้งสี่ดา้ น


31

ก่อกาแพงหิ นขึ้นรอบวงล้อภาวนา

ติดตั้งวงล้อภาวนา ซึ่งส่วนบนเป็ นแผ่นทองแดงทาเป็ นรู ปทรงกระบอกยึดติดก ับคานไม้ดา้ นบน


32

ส่วนที่เป็ นใบพัดน้ า เพื่อพัดให้วงล้อภาวนาหมุน มี 8 แฉก รัศมี 1 ฟุต ทาจากท่อนไม้และแผ่นไม้สาเร็จรู ป

ท่อนไม้แกะสลักที่เป็ นลวดลายกาแพงของหอระฆัง


33

ติดตั้งแผ่นไม้แกะสลัก ที่เป็ นลวดลายทางศาสนาพุทธ

ไม้จากประเทศภูฏาน ซึ่งเป็ นโครงสร้างของหอระฆัง และบางส่วนก็เป็ นโครงสร้างของศาลาแปดเหลี่ยม


34

แผ่นไม้ที่เรี ยกว่าแป้ นเกล็ดใช้ทาหลังคาของหอระฆังและศาลาแปดเหลี่ยม

ใช้สีน้ าอคิลิกทาโครงสร้างไม้และวาดภาพภายนอก


35

ไม้แกะสลักรู ปสิงห์สาหรับติ ดบนรางไม้ที่วงล้อภาวนาผันน้ าสู่ลาธารและบนประตูทางเข้าด้านหน้า

อุปกรณ์


36

งานก่ อสร้ างแปดเหลี่ยม งานก่อสร้างศาลาในส่วนเป็ นศาลาแปดเหลี่ยมที่ใช้โครงสร้างไม้แกะสลักอย่างสวยงาม นับว่าเป็ น องค์ประกอบที่น่าจะต้องมีภายในสวนเพื่อเติมเต็มและ ส่งเสริ มให้ก ับสวนที่มีท้ งั สถาปั ตยกรรมที่โดดเด่น และพรรณไม้สวยงาม ซึ่งศาลาก็จะเป็ นสไตล์ของประเทศภูฏานมีสีสนั และลวดลายที่สลักบนโครงสร้างไม้ อย่างงดงาม มุมมองจากสาลาสามารถมองได้ท้ งั หอระฆังพลังน้ าและลาธารตลอดจนทัว่ ทั้งพื้นที่จดั สวน ประทศภูฏาน เมื่อเดินเข้ามาภายในประเทศภูฎานหากต้องการเดินมาที่ศาลาจะต้องข้ามสะพานโค้งที่ทอด ข้ามลาธารด้านหน้าหอระฆังพลังน้ ามายังศาลา

ตีไม้แบบเสร็จรอวางตะแกรงวายเมสและแท่นปูน


37

ตะแกรงวายเมส 1 ช่อง กว้าง 0.2 เมตร ยาว 0.2 เมตร

ฐานปูนซีเมนต์ของสาราแปดเหลี่ยมที่ถอดไม้แบบออกแล้ว


38

สก ัดหิ นและก่อฐานหิ นขึ้นมาอีก 0.30 เมตร

ใช้ดินเหนียวเป็ นตัวยึดเกาะระหว่างหิ นแต่ละก ้อน


39

ฐานหิ นของศาลาแปดเหลี่ยมที่กอ่ เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว

เสาไม้ของศาลาแปดเหลี่ยมมีความสูงประมาณ 2.50 เมตร จานวน 8 ต้น


40

หิ นทรายที่ใช้ปูพ้นื สาราแปดเหลี่ยม

ขึ้นโครงสร้างศาลาแปดเหลี่ยมหลังจากปูพ้นื หิ นทรายและทาบันไดหนึ่งชั้นแล้ว โดยเริ่ มจากตั้งเสาและติดตั้ง ไม้แกะสลักลวดลายโดยรอบศาลา และขึ้นโครงสร้างหลังคา


41

ศาลาแปดเหลี่ยมที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

อุปกรณ์


42

งานก่ อสร้ างทางเดินเท้ าภายใน ทางเดินเท้าภายในพื้นที่จดั สวนประเทศภูฏานเป็ นทางเดินที่ให้ผชู ้ มสวนสามารถเดินชมบรรยากาศ ของสวนได้อย่างทัว่ ถึง และเชื่อมต่อสวนต่างๆของสถาปั ตยกรรมไม่ว่าจะเป็ นซังถับ หอระฆังพลังน้ า ศาลา แปดเหลี่ยม นอกจากทางเดินเท้าภายในยังอยูท่ ่ามกลางสวนเลียนแบบธรรมชาติที่มีพรรณไม้หลากหลาย ผูช้ มจึงได้สมั ผัสบรรยากาศของส วนได้อย่างใกล้ชิด

วางตะแกรงวายเมส ที่เสริ มทางเดินให้แข็งแรง

ใช้ไม้ฉากสามเหลี่ยมเกลี่ยปูนให้เรี ยบเสมอ


43

ลักษณะหิ นภูเขาหน้าเรี ยบที่ใช้ในการปูบนทางเดินเท้าภายในไซด์งาน

วางหิ นโดยใช้ปูนซี เมนต์เป็ นตัวยึดเกาะระหว่างหิ นก ับปูนซี เมนต์ดา้ นล่าง


44

ทางเดินเท้าภายในที่เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว

อุปกรณ์


45

งานก่ อสร้ างซังถับ(สถูป) โครงการสีขาวโดดเด่นคล้ายสถูปที่จะมีกลุ่มควันสีขาว หนาทึบพวยพุ่งออกมาคือซังทับ หรื อเตา พิเศษที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งใช้ในการจุดธูป เผากายาน เผาไม้หอม อย่างใบสนจูนิเพอร์ที่หอมเย็นสด ชื่นที่คนภูฏานจะนิยมปฏิบตั ิก ันในช่วงเช้าและเย็น เป็ นความเช้าว่าจะชาระล้างจิตใจให้บริ สุทธิ์ เพื่อแสดง ความเคารพนับถือต่อธรรมชาติ วิญญาณผูพ้ ิทกั ษ์ธรรมชาติ วิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ ซึ่ง เป็ นการปฏิบตั ิที่มีการดาเนินมาในชีวิตประจาวันของคนภูฏานจวบจนปั จจุบนั


46

กาหนดจุดและขนาดของฐานซังถับกว้าง 1.80 เมตร ยาว 1.80 เมตร

ก่อฐานอหิ นของซังถับโดยใช้ดินเหนียวเป็ นตัวยึดเกาะก ้อนหิ น


47

ด้านหน้าซังถับส่วนกลางสูงขึ้นมา 0.50 เมตร

ส่วนบนของซังถับจะเป็ นรู ปทรงมนเว้น 1 ช่อง


48

ติดยอดซังถับและทาสีท้ งั หมดเว้นยอดไว้

อุปกรณ์


49

งานก่ อสร้ างสะพานโค้ ง สะพานแห่ งมิตรภาพเป็ นสัญลักษณ์ของสะพานที่เชื่อมระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวภูฏาน งดงามด้วยงานแกะสลักไม้ที่พบเห็นได้ทวั่ ไปในภูฏาน สะพานโค้งที่มีลวดลายของสัตว์ 4 ชนิด ประกอบด้วย ช้าง ลิง กระต่าย และนกฟิ นิกซ์ เป็ นการแสดงออกให้เห็นถึงการช่วยเหลือร่ วมมือก ันของสัตว์ ที่มีความแข็งแรง ซื่อสัตย์ ฉลาด เป็ นตานานของชาวภูฏานที่มีความเชื่อก ันมายาวนาน


50

เริ่ มก่อฐานสะพานด้วยอิฐมอญกว้าง 1.50 เมตร เพื่อข้ามลาธารไปยังศาลาแปดเหลี่ยม

ฐานสะพานทั้ง 2 ด้านเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว


51

ตีไม้แบบสาหรับเทปูนซีเมนต์เพื่อเป็ นพื้นฐานสาหรับสะพาน

เหล็กเส้นที่ช่วยเสริ มโครงสร้างสะพานให้แข็งแรง


52

ลักษณะการผูกเหล็ก

เทพื้นปูนซีเมนต์หนา 0.10 เมตร เสร็จเรี ยบร้อย


53

ทาสีเทาเสาของสะพาน และองค์ประกอบตามลวดลายที่แกะสลักมาจากประเทศภูฏานแล้ว

สะพานที่พร้อมจะปูพ้นื ด้วยแผ่นหิ นทรายแล้ว


54

แผ่นหิ นทรายที่จะใช้ปูพ้ นี ของสะพาน

ปูแผ่นหิ นทราย


55

วางแผ่นหิ นทรายเรี ยบร้อยแล้ว

ใช้ผา้ ใบพลาสติกคลุมราวสะพานไว้เพื่อป้ องก ันความเสียหายจากน้ าฝน


56

อุปกรณ์


57

งานก่ อสร้ างประตู ซุม้ ประตูเป็ นการแสดงถึงการยินดีตอ้ นรับผูม้ าเยือนครงสร้างที่ใช้เป็ นโครงสร้างที่ผสมผสานก ัน ระหว่างหิ นและไม้ ซึ้งโครงสร้างไม้ที่ใช้แกะสลักเป็ นภาพมังกรแห่ งสันติภาพหรื อ ดรุ๊ ก ยุล (DrukYul) ซึ่ง เป็ นประเทศภูฏานในความหมายท้องถิ่น ด้านบนของประตูยงั มีไม้ที่แกะสลักรู ปสิงโตที่แสดงออกถึงความ มัง่ คัง่ และมีแผนหิ นแกะสลักรู ปพระพุธเจ้าเป็ นสัญญาลัษณ์ป้องก ันภูตผีปีศาจที่ชาวภูฏานมีความเชื่อก ันมา ช้านานเช่นก ัน


58

ขึ้นโครงสร้างซุม้ ประตูทางเข้า กว้าง 2.00 เมตร สูง 2.80 เมตร

ก่อกาแพงหิ นขึ้นไปพร้อมโครงสร้างซุม้ ประตู


59

ติดตั้งบานประตูไม้ประดู่ฝังแผนไม้แกะสลักสไตล์ภูฏาน

ติดแผ่นหิ นแกะสลักพระพุทธรู ปแล้วขึ้นโครงสร้างหลังคาซุม้ ประตู


60

ซุม้ ประตูที่ทาสีและวาดลวดลายเรี ยบร้อยแล้ว

ซุม้ ประตูที่เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว


61

อุปกรณ์

จัดสวนนานาชาติภายนอกอาคาร ประเทศภูฏานในงานมหกรรมพืชสวนโลก  

ในที่นี้เราจะกล่าวถึง การจัดการวางแผนการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ และ แผนการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติจริง เพื่อบอกให้รู้ถึงวิธีทาเละ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you