Page 1

MAGASIN.S Inför partikongressen vässas nu den socialdemokratiska politiken som ska bli den inriktning vi vill se på politiken inför valet 2014. Huvudinriktningen är naturligtvis jobb- och utbildningspolitiken. Vi är övertygade om att Sverige aldrig kan komma att konkurrera med låga löner utan att det är med kunskap som vi har vår framtid. För oss är inte företagens villkor något särintresse utan avgörande för vårt välstånd och vår utveckling. Under den senaste veckan har jag besökt flera företag som alla vittnar om problem med att hitta rätt arbetskraft och rätt utbildad arbetskraft. Matchningsproblematiken gör att företag tvingas tacka nej till uppdrag. Vårt parti vill se fler platser på högskolan och vuxenutbildningen. Vi vill se traineejobb och yrkesintroduktion inom bristyrken. För att företag ska kunna anställa fler vill vi att staten tar över den andra sjuklöneveckan. Vi vill även se kortare betalningstider mellan företag. Missnöjet med regeringens politik på dessa områden växer. Rektorn på vår högskola är förtvivlad över att hon tvingas skära ner istället för att erbjuda mer utbildningsplatser. Jag har mött företagare som mött en arbetsförmedling vars regelverk förhindrat dem att hitta en lösning för att ta in en person som sedan skulle kunna få fast anställning. Samtidigt som förmedlingen sänder tillbaka 118 miljoner kronor bara i vårt område. Mycket behöver förändras. På partikongressen lägger vi grunden för en framtidsinriktad politik.

Den 3-7 april samlas Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Ombuden ska anta politiska riktlinjer, välja partistyrelse och behandla de 1924 motioner som partimedlemmar runt om i landet skrivit. I den Västmanlands kongressdelegation finns tre västeråsare som röstats fram genom medlemsomröstning: Anders Teljebäck, Carin Lidman och Denise Norström. Carin Lidman, 46 år, har äldreomsorg, klimat och miljö som politiska hjärtefrågor. På kongressen ser hon fram emot att få vara med och skapa en framtidspolitik för

Medlemsmagasin från socialdemokraterna i västerås. Nummer 5 mars 2013.

Sverige. Carin är i grunden journalist och är nu kommunalråd. Anders Teljebäck, 55 år, är kommunalråd med utbildning och arbetsmarknad som politiska hjärtefrågor. Han ser fram emot att vara med och utforma Framtidspartiet Socialdemokraternas politik för jobb och framtidstro. Denise Norström, 51 år, ser fram emot att fatta kloka beslut som leder till valvinst. Hennes politiska hjärtefrågor är välfärden samt hälso – och sjukvård. Till vardags är hon landstingsstyrelsens ordförande.

Årsmötesseminarier om jobb, demografi och samhällsplanering I samband med årsmötet för Socialdemokraterna i Västerås genomförs tre framtidsseminarier: - Vilken effekt har kommunala arbetsmarknadsåtgärder? - Samhällsplanering och transporter, hur blir vi en uthållig kommun? - Mer empati i äldrevården genom high tech.

När kommer tåget? Seminarium om infrastruktur. Medverkande: Tommy Levinsson, ordförande för kollektivtrafikmyndigheten, Anders Ygeman, ordförande för trafikutskottet i riksdagen och Tomas Ahlberg, utredare Mälab.

Lördagen den 9 mars kl 13.00-15.00 på Kyrkbacksgården, Västra kyrkogatan 10

Söndagen den 17 mars kl 10.00-13.00 på Västerås folkhögskola, Kristinagatan 12 Västerås

Anmäl dig till vasteras@socialdemokraterna.se eller 021-10 17 24. Välkommen!


I slutet av januari samlades ett sjuttiotal socialdemokrater från Västerås till strategikonferens. Inbjudna var partimedlemmar med uppdrag i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige samt S-föreningarnas ordföranden och valledare. Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson, medverkade vid konferensen. En workshop för att stärka partiet inför valet.

Socialdemokrater från kommun, landsting och riksdag genomför under två veckor skol- respektive företagsresor i länets samtliga kommuner. Syftet med de båda resorna är att få en fördjupad kunskap om hur skolan och näringslivsklimatet fungerar och kan utvecklas. Bilden är från besök på Carlforsska gymnasiets ekonomi– och handelsprogram.

Efter att de rödgröna vunnit den årliga bandymatchen mot alliansen två år i följd var motståndarna taggade för revansch och den rödgröna segersviten var bruten. 2014 gäller det alltså att vinna både på bandyplan på Stora torget och i vallokalen i september.

I slutet av 2012 ägde de förtroendevaldas dag rum i Västerås. Socialdemokratiska förtroendevalda samlades på Kyrkbacksgården för en heldag med politisk stimulans, underhållning, måltider och samvaro. Jenny Setterholm, studieorganisatör i Västerås arbetarekommuns styrelse, hade sytt ihop en fullspäckad dag. Dagen inleddes med att Nina Wadensjö, partiets kommunikationschef, berättade om hur arbetet går kring människors syn på Socialdemokraterna. Det var stärkande att höra att väljarna tänker på partiet som det som står upp för de svaga, har en stark ideologisk bas och förknippas med trygghet. Samtidigt är det av stor betydelse också att veta om att partiet måste framstå kompetent, vara tydligt och undvika offentliga interna stridigheter för att återfå väljarnas förtroende på riksnivå. Wadensjös presentation gav upphov till såväl diskussion som reflektion. Inbjudna paneldeltagare till samtal var Marika Lindgren Åsbrink och Erik Nilsson. Marika är bland annat sekreterare i programkommissionen och ekonomisk rådgivare på partikansliet medan Erik tidigare varit

skolborgarråd i Stockholm och numera är utbildningschef i Botkyrka Kommun. De samtalade om socialdemokratins utmaningar och de båda lyfte vetenskapliga aspekter på hur samhällen bäst organiseras. Marika lyfte flera ekonomiska tankar som socialdemokratiska partier borde kunna ta fasta på för att bygga en bättre ekonomisk hållbar situation. Erik tog upp tillitsaspekten och hur viktigt det är för olika samhällen att människor känner tillit till varandra och institutioner. De nordiska länderna är goda exempel på detta. Från Västerås improvisationsteater kom Olle Grönvalls och Peter Ovrin för att framföra sitt högst improviserade program. De agerade kommunpolitiker, politiska dörrknackare och råttor i landstingets arkiv. Även publiken visade viss improvisationsförmåga. Dagen, som under eftermiddagen blivit till kväll, avslutades med middagsbuffé, trubadur och uppsluppen stämning på Piazza di Spagna. Arvid Hedeborg


Medlemsmagasin från socialdemokraterna i västerås. Nummer 5 mars 2013

Som socialdemokratisk kandidat och förtroendevald är du med och utvecklar S-politiken i samtal med västeråsarna och tillsammans med partimedlemmar. Redan nu kan du som vill kandidera till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen anmäla ditt intresse till valberedningen! Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ. Förutom att fatta beslut i viktiga principiella frågor så följer fullmäktige upp hur kommunstyrelsen och nämnder fullföljer sina uppdrag och mål. Samtliga Sveriges kommuner har vissa uppgifter som de måste utföra. Det är arbetsområden som till exempel socialtjänst, skola, plan och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, avfallshantering, renhållning, räddningstjänst, civil beredskap, vatten och avlopp. Utöver dessa uppgifter utför också Västerås stad en hel del på frivillig basis, till exempel när det gäller kultur-, idrottsoch fritidsverksamhet. (källa: www.vasteras.se)

Landstingsfullmäktige beslutar genom landstingsplanen om mål, inriktning och fördelning av resurser för landstingets styrelse och nämnder. Landstingets viktigaste uppgift är att ge god hälsovård, sjukvård och tandvård till varje medborgare. Men man arbetar också för att Västmanland ska vara en bra plats att bo och arbeta på. Det handlar om att stödja näringsliv, kollektivtrafik, kultur- och miljöfrågor. (källa: www.ltv.se)

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Vart fjärde år väljer svenska folket vilka 349 personer som ska företräda dem i riksdagen. Riksdagen beslutar om lagar, statsbudgeten, kontrollerar regeringen, arbetar med EU-frågor och utrikespolitiken. (källa: www.riksdagen.se)

Är du intresserad av att kandidera för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige eller riksdagen? Skriv ett brev till valberedningen med följande uppgifter: - Om du kandiderar till kommun, landsting eller riksdag. - Namn - Yrke/titel - Adress - Personnummer - E-post - Telefonnummer - Eventuella uppdrag i partiet - Eventuell erfarenhet av uppdrag i kommun, landsting eller riksdag - Annan relevant kompetens Skicka brevet till Socialdemokraterna i Västerås, Ingenjör Bååths gata 11, 722 12 Västerås senast den 31 mars 2013.


Västerås 1 Porto betalt P 192

Avsändare Västerås arbetarekommun, Ingenjör Bååths gata 11, 722 12 Västerås

Under våren startar en studiegrupp för diskussions om sociala frågor inför framtiden i Västerås. Det "är av typ" rundabordssamtal och bygger på att alla kommer med sina tips och idéer om sociala framtidsfrågor. Är du intresserad och du tror att denna form skulle passa dig, så anmäl dig nu till vår diskussionsgrupp.

● Utvärdering av vårt valmanifest 2010 ● Sociala behov i Västerås inför framtiden ● Tänkbara framtidsfrågor inför 2014 Gruppledare är Staffan Jansson med S-gruppen i Individ– och familjenämnden som bas. Gruppen träffas tre gånger 13/3, 10/4 och 7/5 mellan kl 18-20 på Partiets expedition (Ingenjör Bååths gata 11) Anmälan till: staffan.jansson@vasteras.se

Samtalet med västeråsarna är en av Socialdemokraternas bärande metoder för att vinna väljarnas förtroende för den kommande mandatperioden. Under våren fortsätter Västerås arbetarekommun att knacka dörr. Det kommer att ske på onsdagar och söndagar under nio veckor med start vecka 14. Arbetarekommunen ser gärna en så stor uppslutning som möjligt.

Har du inte knackat dörr tidigare? Inga problem! Alla knackningstillfällen inleds med en rejäl genomgång, och för den som vill finns möjlighet att gå med någon som är mer erfaren. Anmäl namn, mobilnummer och epost till vasteras@socialdemokraterna.se så kommer mer information om samlingsplats, tider med mera!

Mer information: Staffan Jansson, telefon 021-39 32 31 eller 070-465 32 31

Magasin S ges ut av Socialdemokraterna i Västerås fyra gånger per år. Ansvarig utgivare är Lars Eriksson.

Redaktion: Lisa Pettersson, lisa.pettersson@vasteras.se, Jonas Cronert, jonas.cronert@vasteras.se, Arvid Hedeborg, arvid.hedeborg@ltv.se, Anna Nikula Wikström, anna.nikulawikstrom@socialdemokraterna.se

www.socialdemokraterna.se/vasteras Här finns socialdemokratiska nyheter från lokal och nationell nivå samt kalendarium för vad som händer inom Socialdemokraterna i Västerås. www.rodgrontvasteras.wordpress.com Bloggen för det rödgröna samarbetet i Västerås stad. www.rodgrontvastmanland.wordpress.com Bloggen för det rödgröna samarbetet i landstinget Västmanland www.vastmanlandsbloggen.wordpress.com Västmanlands delegationsblogg inför och under partikongressen 3-7 april.

Magasin S, nummer 5  
Magasin S, nummer 5  

Magasin S, nummer 5

Advertisement