Page 1

MAGASIN.S Regeringen har sagt att de vill bli utvärderade på jobben. Det ska vi hjälpa dem med. Sverige har i dag en arbetslöshet som är högre än nästan alla jämförbara länder. Inte bara de andra nordiska länderna utan även Storbritannien, Tyskland och Nederländerna har i dag lägre arbetslöshet än vad Sverige har. Det är oerhört allvarligt och ett ordentligt misslyckande för regeringen. För att klara jobben krävs ordning och reda i de offentliga finanserna, en aktiv näringspolitik, bättre matchning på arbetsmarknaden, investeringar i människors kunskaper och kompetens och en fungerande välfärd. Investeringar i skolan med

mindre klasser ska förbättra skolresultaten. En gymnasieutbildning ska vara en självklar grundutbildning för alla. Vi vill införa en 90-dagars garanti för unga arbetslösa, efter 90 dagar ska alla ha ett jobb eller en utbildningsplats. Fas 3 ska avskaffas och ersättas med insatser som ger jobb. Regeringen har bemött vårt arbetslöshetsmål från partikongressen, om att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU, med kommentarer om att målet skulle vara omöjligt att nå. Sådan uppgivenhet kan inte vara utgångspunkten för politiken. Det är fullt möjligt att bekämpa arbetslösheten genom att öka antalet arbetade

Medlemsmagasin från socialdemokraterna i västerås. Nummer 6 maj 2013.

timmar och antalet personer som arbetar. När regeringen uppträder alltmer initiativlöst och trött har Socialdemokraterna antagit utmaningen. Vi vet att väljarna har störst förtroende för vår jobb- och utbildningspolitik. Nu gäller det att orka hålla i frågorna, kritisera regeringen och berätta om våra förslag. Då blir vi framtidspartiet i svensk politik.


Carin Lidman fick med sig kongressen kring att kommuner, landsting och statlig förvaltning ska ansvara för att stå för HBT-kompetens som ska säkerställa HBT-personers rättigheter.

Carin Lidman, Anders Teljebäck och Denise Norström, alla tre från Västerås, utgjorde en tredjedel av Västmanlandsdelegationen på partikongressen. 3-7 april 2013.

Tolv år efter att Anders Teljebäck för första gången motionerat om att partikongress bör hållas vartannat år istället för var fjärde år höll partistyrelsen och partikongressen med. ”Äntligen!” utbrast Anders från talarstolen.

Denise Norström yrkade bifall till ett förslag om att stärka papperslösas och asylsökandes rätt till god sjukvård. ”I Västmanland ger vi redan papperslösa rätt till vård på lika villkor som övriga invånare. Jag vill gärna se att fler landsting vågar gå före regeringen i denna fråga”, menade Denise.

Carin, Anders och Denise var tre aktiva ombud på partikongressen. De deltog i temagruppernas arbete, debatterade i talarstolen och skrev flitigt på den gemensamma delegationsbloggen www.vastmanlandsbloggen.se. Det hårda arbetet gav resultat, något om detta går att läsa i notiserna till vänster. Anders Teljebäck, som till vardags är kommunalråd och ordförande i utbildning– och arbetsmarknadsnämnden var nöjd med de beslut som togs på skolområdet. ”Att tillhöra Sveriges bästa skolparti. De beslut vi nu tagit i Framtidskontraktet och den debatt som vi har här på kongressen visar att Socialdemokratin är det parti som antar framtidens utmaningar för skolan på ett kraftfullt sätt. Utveckla undervisningens kvalitet, satsa på lärarna, stärk förtroedet för skolan och utveckla rektorernas ledarskap. Skolan ska vara en lärande organisation som utvecklar både elevernas lärande och lärarnas lärande. Det är så vi bygger en stark skola.” skrev Anders på Västmanlandsbloggen.

Samtalen om vinster i välfärden var långa och omfattande, både innan och under kongressen. Den temagrupp som under kongressdagarna var ansvarig för området Ordning och reda i välfärden debatterade, jämkade och utvecklade partistyrelsens ursprungliga förslag. När det var dags för beslut visade det sig snart att det gemensamma förslag som arbetats varit så välavvägt att samtliga delegationer ställt sig bakom det. Carin Lidman var mycket nöjd med beslutet och menade att kommuner och landsting nu får verktyg för att säkra att gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd och inte till riskkapitalbolagens vinstuttag. - Skattebetalarnas pengar ska användas till att öka kvaliteten i välfärd. Det känns bra med stor enighet kring beslutet, sa Carin. Höga krav ska ställas på bemanning, eller andra kvalitetsrelaterade kostnader i välfärden, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än kommun och landsting. - Valfrihet för medborgarna är viktigt liksom en öppen insyn i verksamheterna. Skatteintäkterna ska gå till vår välfärd och det har varit alla socialdemokratiska ombuds ambition under kongressen, sa Denise Norström apropå beslutet.


Medlemsmagasin från socialdemokraterna i västerås. Nummer 6 maj 2013

Partikongressen beslutade om ett framtidskontrakt som är de politiska prioriteringarna inför nästa mandatperiod. ● Ett nytt sysselsättningsmål: till 2020 ska antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar ökas så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU.

● Innovationsråd, regionala utvecklingsråd, samverkan och strategisk upphandling ● 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar ● Utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa som inte fullgjort gymnasiet ● Slopa arbetsgivarnas ansvar för den andra sjuklöneveckan ● Minska skillnaden i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor ● Heltid och tryggare anställningar i S -kommuner och S-landsting ● En ny kompetensförsäkring ● En bättre Arbetsförmedling ● Avskaffa Fas 3 ●● ● Utbyggd rätt till förskola, allmän förskola från två år och lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm tid ● Obligatorisk förskoleklass ● Mindre skolklasser i lägre årskurser ● Halvera andelen elever som inte blir gymnasiebehöriga till 2020 ● Investera i lärare och skolledare ● Obligatorisk gymnasieskola ● Hälften av 30–34-åringarna ska ha högre utbildning år 2020 ●●

● Kvalitetsplan för äldreomsorgen ● Ge vård i tid – inför patientkontrakt ● Ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen ● Fler ska få tillgång till kulturen

● Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden ● Krav på bemanning, personalkostnader eller liknande ● Kommunerna ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar av fristående skolor ● LOV ska vara frivillig och fri etablering förhindras ● Sammantagna ska de nationella kvalitetslagarna förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna

● Hävda den militära alliansfriheten och vår förmåga till internationellt samarbete ● Utveckla EU och lev upp till grannskapsåtaganden ● Stärk FN ● En ny global överenskommelse mellan arbete, kapital och samhälle ● Bidra till en tvåstatslösning och fred mellan Israel och Palestina ●●

●●

● Ett nytt partiprogram – det nionde ● Minska utsläppen av växthusgaser – Sverige fossilfritt 2050 ● Driv på för globala avtal – Sverige och EU ska gå före ● Effektiviserad transportsektor ● Blocköverskridande energiöverenskommelse ● Bygg ut den förnybara energin ● Energieffektivisering i miljonprogrammen

i ordningen ● De stora framtidsutmaningarna – globaliseringen, klimatkrisen, finansmarknadernas instabilitet och den växande ojämlikheten – pekar alla i samma riktning – lösningarna ligger i det gemensamma ● Tydligare än på mycket länge att socialdemokratin står för svaren på framtidens utmaningar ●●

● Kongress vartannat år ● Avskaffat förtroenderåd ● Partistyrelsens arbete får en mer strategisk inriktning ● Nytt mål om att årligen öka antalet medlemmar


Västerås 1 Porto betalt P 192

Avsändare Västerås arbetarekommun, Ingenjör Bååths gata 11, 722 12 Västerås

Maria Kesselring, ny ersättare i styrelsen, presenterar sig för årsmötet. Västerås arbetarekommuns årsmöte genomfördes i Kyrkbacksgården lördagen den 10 mars. Förutom traditionsenliga årsmötesförhandlingar genomfördes ett två seminarier under eftermiddagen. De handlade om effekten av kommunala arbetsmarknadsåtgärder samt mer empati i äldrevården genom high tech. De båda seminarierna var en del i det programarbete som Västerås arbetarekommun genomför inför nästa mandatperiod. Den nya styrelsen består sedan årsmötet av: Lars Eriksson, ordförande Anders Teljebäck, ordförande Solveig Nilsson, vice ordförande Per-Inge Ahlbäck, facklig ledare Jenny Setterholm, studieorganisatör Tommy Levinsson, ledamot Mikael Stenås, ledamot Anna Wallén, ledamot Ann-Louise Molin Östling, ledamot Jan van der Horst, ersättare Maria Kesselring, ersättare Miriam Dunder, ersättare Magasin S ges ut av Socialdemokraterna i Västerås fyra gånger per år. Ansvarig utgivare är Lars Eriksson.

Redaktion: Lisa Pettersson, lisa.pettersson@vasteras.se, Jonas Cronert, jonas.cronert@vasteras.se, Arvid Hedeborg, arvid.hedeborg@ltv.se, Anna Nikula Wikström, anna.nikulawikstrom@socialdemokraterna.se

Samtalet med västeråsarna är en av våra bärande metoder för att vinna väljarnas förtroende för den kommande mandatperioden. Under våren och försommaren 2013 fortsätter Västerås arbetarekommun att knacka dörr under onsdagskvällar och söndagseftermiddagar – varmt välkommen att vara med, det är en givande och rolig partiaktivitet som leder till valframgång för Socialdemokraterna! Syftet med denna dörrknackningsomgång är att samtala med västeråsarna om deras närområde och att lyssna in hur västeråsarna ser på den förda politiken och deras förväntningar på oss socialdemokrater. I det här skedet handlar det mer om att lyssna än att berätta vad vi vill. Dörrknackningen kommer under denna period utgå ifrån samtal om närområdet Viksäng och Öster Mälarstrand. Frågor om utveckling, skola, trygghet med mera finns på kartan och samtalet tar sin utgångspunkt i dessa frågor. Du behöver varken förkunskaper eller dörrknackningsvana – känner du dig osäker får du gå tillsammans med någon van knackare!

Anmäl dig till vasteras@socialdemokraterna.se eller 021-10 17 24. Samlingsplats och mer information kommer en vecka innan varje dörrknackningstillfälle. onsdag 24 april, söndag 28 april, söndag 5 maj, onsdag 8 maj, söndag 12 maj, onsdag 15 maj, söndag 19 maj, onsdag 22 maj, söndag 26 maj, onsdag 29 maj och söndag 2 juni. Onsdagar 17.30-19.30, söndagar 14.00-16.00.

Magasin s, nummer 6, webb  

Nummer sex av vårt lokala nyhetsblad från Socialdemokraterna i Västerås.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you