Page 1

ష మ అంట ఏ

1.జ జ

ష మ అను పదమ ను డ

ి ేజ

‘జ

’ అన ా ల గ చున

+ఇష మ =జ

గృహమ ల ఉన

పమ లక

పమ అ

పమ

అరమ .

ఉ హరణక ఒకడ

కట

స యమ

అంట

ెల

షమ ల ాం

ా? పట

ించదు. ఇంటల

ా? ాయల అ కటల ఉప

మ.

ెట

వసువ ల ఎ

గపడ న

ాయల ?

పమ .

పమ వలన వసువ ల వరమ

తన

ల ె సు.

కట

ఉన

?ఏ

వసువ ల

ట ె కటల ? ాతలౖ ే

దలగ

షయమ లను ష మ ’ అంట మ .

పమ లక

, లక

ను

. ఎదుట ాడ మన ఇంటల వసువ ల

చూడవల ిం ే అట

ప ె డమ ను ‘జ

షమ’

మ.

ఇక డ

ందర

ా పం త ల ఒక పశ అడ గవచు ను. ‘జ

ెల సు వడమ అ

అరమ ఎక

ెల సు వడమ , గ

ంచడమ అ

ఒప

ల ేఅ

’ అన ా పమ అ

అడ గవచు ను.

అరమ కలదు. ా ‘ఇష మ ’ అన ా

జ ాబ ఏమన ా! బయట

అనుచుందుమ . ా ‘ఇష మ ’ అను పదమ ఎక

ందును. ఒక శ రమ ల

కర ను

ెల సు

ాడడమ లదనుట ను క

ెల సు నునప డ మ తమ ‘ఇష మ ’ అను పదమ ను ఉప

‘ఇష మ ’ అను పదమ లక శబమ ను ఒక ాప ప ణ మ లను ల ె సు నునప డ మ తమ ఉప పదమ ప ే క

న . అల

‘జ

ంచవలను. ఇ ఒక ఆ ఎదుట మ పమ

ి శ రమ ల

’ అను పదమ నక ఇక డ కమ ల

కర ను

, ా

ాదు, జ నమ

ి కర ల

పమ అ

’ జ నమ అ

‘జ

ల ె సు

వసువ ను ల ె సు

క న వ , ఒక మ

ెల పడమ ను ‘జ కర ను

ాపప ణ మ లను ల ె సు

‘జ

ష మ ’ అనవచు ను. ా బయట పపంచ వసువ లను గ ం

కలల ఏ ా

అడగడమ ా , నమ

ావ . వ జ

ా ట

ెప డమ జ

కర ను చూ ష

,ఏ

ల మం ఏ జ

వసువ ఏ ో

షమ

ెప న షమ

ను

టన వసు

ప ె

ా ో

ె య

ష మ నక సంబం ం న ప

జ ి ,ఏ

’ అంట జ నమ అ

ష మ ’ అంట మ . ఇక డ జ

ష మ అంట

అరమ . ఇప డ జ

ప ె న జ

ష మ అంట

షమ

షమ

ా శ

న ి బ నుల

జంత ాదు.

ాంతరత కర క సంబం ం న

ాదు.

డ కలదు. అ ే ధమ ా జ పశ

ప ె

ాదు. ఉ హరణక జర గబ వ

ష మ నక సంబం ం న పశ ల ఏ ౖ

ైవజ నమ

ప ె డమ అ

ాంతరత కర ఫ తమ ను

అడగడమ ా , మ

అడగడమ ా , జ

ాదు. ఎందుకన ా! ఇట వంట పశ ల ావ , ావ న అ

ేసు క డదు. ‘జ

ి తన జ నమ

మన ా! శ అ

ార .

ంచుట వలన, ఆ

ాప ఫ తమ నూ, ప ణ ఫ తమ నూ వ ం

. ఇక డ మ ఖ మ ా గమ ంచవల ిన షయ ల సుందనడమ ా , లక

ం ె

మ . ఆత జ నమ గల మ

ెల సు వడమ

గ అరమగ చున

సమ

అరమ

అంట

చూ

ె యబడడమ ను ‘జ

ె యక న ప డ , తనవద

పమ ను ఉప

ధ రకమ ల వసువ ల వరమ ను

వలన ల ె సు వడమ జర గ చున

ాలంట, అతను క

అంద

ే న ి ? కటలౖ ే ఏ జ

ేఏజ

ం న తన ఇంటల ఏమ న అత

దట శబమ ను ప

క య ండ న

న ై ా? ా ? వసువ ల నగలౖ ే ఏ ల హమ

ెల సు వడమ ను ‘ఇష మ ’ అంట

వరమ మనక

ల గ చున

వసువ ఒక ట క

ెల సు గలమ . ఆ ధమ గ

ా ై , మ క

’ మ య ‘ఇష మ ’ అను ండ శబమ ల కలవ . ఆ ండ శబమ లను .జ

ా? గ డలౖ ే నూల

ప ాం

ే ‘జ

ష మ అను శబమ ఏర డ చున ే ఇంటల

? ఆ వసువ ల ఖ

మట ా? ఇత

ి చూ

ట?

ా ో క డ

ె య

ష డ అను ర

ి ల ఉ

ర . అట వంట

ా ల


గందర ళమ ల ాస ా

, ాసు జ

ఇట వంట ప ఐదు

ందర ి ల

ట ,జ

అంట ఏ వక

ా మ పశ క జ ాబ

ష లక , అట

ెం న ా న

ె ి

ఇట

,ే అ

షమ ె ి న

షమ

అందువలన జ ాదు అ

ాద

ర మ

ందర అన ట న

చూడవల న ి ప లదు. జ షమ

ఆర గలవ .

ెప

ష మన

ేఏ

అన ా ద ద అ

ావచు ను.

ాసనమ ల లక

అంట మ .

ాస

క డ

జ ాబ

ె యదు, జ

ందర

షమ

ి

క ి ల , ెప డమ

ె యదు. జ

ం ే

ాసమంట

ందర అంట

ర . ఎవ మ ట

కటల

షమ

క ి ాదుల ా ఇదర ఒక

ష మంట ఏ

ాద

ామ

ా ే

ాస

అ ఒకడూ,

ామ అను న

దల

ష ాసమ .

టత ా త

ా జ

ా ో , అల షమ ె

ార , ఆత ంట ఏ ె

ిన జ

ప ె చు

లగ

ష మ ను ాస

పట

ామ ా

డ ను చూ

షమ

ష మ అను న

ాదు కనుక, న ి

ాసమ

ార , ాపప ణ ఫ తమ లను

ె య

ార

ెప న ె య చున

వరమ ఏమన ా! ాసమ ల

ర . షట సమ లల అ ాదు బహ అంట

దఅ

మ . ఇక డ

.

తమ

ద లక అ మ ఖ

అరమ . బహ

ాసమ త ా త ండవ

ాసమ ల కలవ . ఆర ాసమ లల

అంట

ర.

ర రలద , అందువలన

ష మనున ఒకట న ద ె య

ాదంట

ర రలదు క ! అందువలన ఇ

గ ాసమ ’ అ క డ అంట ర . బహ గత

ాసమ

షమ

కటల

నమ

ేవ డను వదం . బహ అనున ాసమ

ర.

మ అ

ార , కర

ప ర మ నుం

ె ి న , ర జ

అసల

ె య

ందర

మ కడ అన ట , అసల జ

ఆత జ నమ న

!అ

ర.

అంట

మనమను న

ర,

జమ

. అల చూ

ష ాసమ , ావ న జ

ంద

ండవ

ాసమ అంట ఏ

ట? అను

జ ాబ ఏమన ా! న

ా ిన ఏ ై ె ి న

, బయట

ాసమ ?

.

. కర ంట ఏ

అరమ . బహ

ానమ ల గల ాసమ జ

షమ

ష మ ను ాసమ అనవచు

ాట షట సమ ల

ానమ ల నున

పం ెమ నక

ర.

ె యదు.

ష మ ను చూ , ాసును

ిక ాదుల ఇదర అసలౖన జ

, ఆత జ నుల , కర జయ ల

ాసమ ’ బహ అంట ఎవ

‘బహ

ె ి న

.

ె య చున

ాదు. ఎల

ఇప డ జ నుల

ల మం

ట ఇ ామ ా

ష ాసుల ా , అ ే

ర రలదు ావ న ాసమ

ా ో చూడవల న ి అవసరమ న

ిన ార , ెప నద

పశ

షమ

ం క ! అందువలన ఇ

ా ఉన

ల మం అంట

జ ె

పశ

ాబట ామ అంట, కదలలదుక

నన

ాసమ

ల మం

ావ న ాసమ , ప

వంకరగ ఉన పట

ాసమ

ఒకట ర

ెప వచు అంట

మ.

ాసమ ? ా ? అ ర

,ే ప

ాదులక జ

2. జ జ

ా జ

ాసుల ,

ి భ షత

ష ాసమ నక సంబంధమ లద

ాసును ాసమ

క ి లక ,

ెప వచు ను. జ

ర చు

ామ

ాసు ఫ తమ లను చూ , అ ే ధమ గ పశ

ె యనప డ

ె యల

ాద , జ

ాసు

ర ర

ర . ఇదంతయ చూ

ర.

ాద , ాసు ాస

షమ

ష ాసమ

ష మ అంట

షమ

ాదుల తయ

ాసును క డ జ

ాసమ అ

ెప వచు ను. ాసనమ అన ా త చ తప క ండ

తప క జర గ సత ాసనమ అ , ా న ి

నప డ , ాసమ అ

ర ర బడ నద

‘ ాసనమ ’ అంట మ మ య అనుట జర గ చున

.

ా న ి

ాసమ అ ాసమ

అరమ . క డ ా ాలంట,


ాయకమ ం ే ను అ

ను ప

ధన

ే ిన ప

ధక

ారమ క న ా ై ర ర నట

లక ం , అట అ ాసనమ

ండూ

ారమ లక ండ ర

ెప వచు ను. ప

ధన ా , అ

క డ

ా ల

కట న

ె ి నట, ాసమ

ాపమ , ాసమ , ాసనమ

షమ అ

ందర

ధన ా ల

ం . అల

షమ

. ఇట ప

క డ

సమ న

ధన

మ . ాసమ , న

ాసనమ క డ

న .ే అందువలన ాపమ ,

దట ాపమ నుం వ

ర . మ ందు

బలవంతమ గ ఆ మం ప

దఅ

ె ి న జ

రమ

ను అతడ తప క ఎప న షయ ల

మంట ఆ సంఘటన జ

ఆత జ ే

తన

‘‘ వ

ంతమ కళ

’’ అ

త లడ,త ఏ

అంట

ే ాడ

ావ న

అన ా తప

ే ిన

ించల

ించ

వరక

మ . అట జ ా

ా న . అల

డ ె జర గ న

షమ జ ంద

కళ

ేత ప

మత

ష ాస

దట ఈ

ధన య ే బ , ా

ి ంత ర పమ ల ఉన గంథమ ను జ

ందర క డ

ధన య ే క , ా

పమ ను

ాపమ

దఅ

ట ే

క త ల

ే ి తప

ే ాడ , త ా త

ే ిన ా

జర గబ వ

ారమ లక ండ , ఆత జ

ే ిన

ా ై

జర గ న

అనడమ జ

ంత ప ద ైన బహ

ె ి న న .

ధన ర పమ ల

ి ంతమ ల గంథర పమ ల ాసమ లల

షమ

మ . ఈ ధమ గ

మం

షమ అ

ాసమ

ాడ ప ట గ

ాసమ అంట

ెప డమ వలన జ

మ . ఆర

.

న , ె ి న ాడ ఆత జ , తప

ాపమ , ావ న

ాడ

ె ి ం

మం ే ప ె డమ వలన

దలౖన జ

న ా ై

ను అతను ాపమ

ష మ ప ారమ మర జన ల

త ే కను న జ

, మత ఎ

ర . ఇక డ తప

నప

ధమ గ

ె యదు. ా అక డ దూ ిం న ె ు. అట

ఒకడ హత

షమ అ

ష గంథమ అంట

అనుభ ంచవల ిన

ావ న ాసమ , మ ం ే న .

మనక

ాక’’ అ శ ిం డ . ఆ ధమ గ శ ిం న

ర . ‘‘ డ

ె ి న ాపమను మ ట ా , మం

ే న ి

అంట ఒకట ఉంట ం . ఆ

ఆ ఆత జ

వ దువ

సుక

ే ాడ . అతడ

ా యమ ను

ెప డమ జ గ

ను హత

ించడమ ల

అనడమ అ

ాక

న మ ట ప ారమ లక జ

న’ అను మ ట ా తప క జర గ న

అందువలన జ

ే న ి వ

ర రడమ ను

రన ప శ ే మ నక

ట? అన

మ . ాపమ ర పమ ల జర గబ వ

టవ

ందర

ంతమ అంధుడ ా ఉం ెను. ఇట తప క జర గ న ే ిన

. మనక అరమగ టక మ క

దూరమ ానున

ాడ ౖ

గత మం ే

ాక , త ా త

య ంట ం . ఆ ాపమ నక

దతప

ంచక , ా

ాపమ అంట

షమ

య డ . ఇదంతయ గమ ం

మం ే ప ె బ న . అల జర గబ వ ె ి న

ె యక ండ టక ఆ

ాక, అత

న ాడ అనుక ంట

ం డ . జర గబ వ

ే ిన ాడ ఎంత తప

య డ . ఆ ాపమ ను అక డ న

ల మ క

ర పమ ల

ల , ఆ తప

ఎదుర ా తగలడ

న తను

న వ ే

ాపమ వ

ాక మత ల ఉం దూ ించడమ , కళ

అప డ ఆత జ

క !

షయమ ఎవ

అత

ాపమ గల

త ే మం ే ప ె బ న

ో ఒకప డ అనుభ ంచవల ిం .ే ా

త న ఒక ఆత జ

తగలడ

నమ గల

ే ,ి ఆ

ాదు, ెడ ప . ఆ డ ె ప

ఒక ఆత జ

దట ఒక జ

ఉ హరణను వ ంచు ం మ . ఒకడ ఒక

ా ాలంట, ెప కమ ం ే

‘ ాపమ ’ అంట

ాసమ

ప ె వచు ను. జ

ారమ ా , అట ప

శ ిం డ . ఆ ాపమ తప క ర

తప

ాసనమ

న .

ఉ హరణక ఇట అ

ె ి న

నమ ఒకట కలదు.

, ాసనమ ారమ

. అల

. ా ఇక డ గమ ంచద న షయ

జర గ

ాసనమ , ాసమ మ డ సమ నపదమ ల ాస

న ై ఉం

ె ి న ై ఉం

ె ి న

ర ా ఉం

ై కను

ాయబ న . అల ాసమ ను


స యమ ా వ ే ఉన

,అ

అరమ

ెప

ా,

ఐదు ాసమ ల మ

ాలకమమ న

ేసు లక

ఖ ళ ాసమ ,

వమ ల మ

ర . బహ .

ద ౖన బహ

ాసమ , జ

ా యత ీ అనున

ె యక ండ

వలన, జ

ష మ ను ాస

ాద

ట ాలమ ల

. ఎవ

ంట అ

వలన, మనుష ల

ి

ందరంట ండగ, బహ

ిం

ాసమ ల

ఇట

తమ

ెల సు నుటక

ాలమ , జర గబ వ

వరమ న ాలమ ను ఎంత

ాడ ా , మ

ాలమ ను

భ త,వరమ న,భ ష ెల సు ను మ ాలమ ను

తమ

ెల సు ను బ హ

చూప ల

లమం ల

గ , లక

ై ఉన

లద

ఒక ను

ి బ ా

వడమ వలన ప ె

వడమ ర.

ష మ , బహ

ండూ

ష మ నూ ప ర మ వల ె యగలదు.

మ డ

ాలమ ల కలవ . జ

క జ పకమ ేత ర

ెల సు ాడ

ఉంద

వలన

ాలమ ను

ేత ెల సు వచు ను. కడ

ా . జర గ చున వరమ న

ెల సు గల చు

ె యన

ర.

బల నత క న ార వచు ను. ా

ర చూడవచు న ంద

తమ ా

ావ న

‘జ

షమ’

ి గల

ె య చున

. భ త ాలమ ను

ఉండక వచు ను. ా వరమ న

ప ె వచు ను. ఇక ె యక ండ

పత

ె యవచు ను. మ

ప ె వచు ను. వలమ ప

ేభ ష

ాతమ మం

ాలమ ను

జన

తమ ం

,

న . జ నులమను న

జ న తమ చూప క న ై ఉండ ను. అట వంట ా

ెల సు గల ను. మ డ

ెల సు నుటక అవ ాశమ గలదు.

ాలమ ను

ంద క ండవచు ను,

ాలమ ఎవ

మ . జర గబ వ

తమ ా , బ హ రంగమ ల

ావలను. జ నజ

క చూప అంద

. అందువలన భ ష భ ష

తమ ల

ం ౖ మం

ల ె సు ను అవ ాశమ లక ండ

ాలమ లను మ డ

తమ ల

గత

ాదుల అంట

న భ త ాలమ ను మ

ా ,భ షత

ల లమం ల

ె య ను. అట ాడ మ త

ా మనసు

షమ

క చూప (జ పకశ )

ెల సు ను జ న తమ , నూట అ

ె య టక జ న తమ

అను మ డ

ంె

భ త ాలమ ను మ

బల నత కల ాడ ా

బట జ న తమను జ

ధక లక

ర . ఒక

,ే

ాలమ ను ల ె సు నుటక , అంతరంగమ ల

మ.

క ి

ాజ

మనసు

ర.జ

ా మనసు జ ి ేల క

తక వ

ా,

నట

లద

ద నూ, జ

. ావ న ఎవ కను ల

జర గబ వ భ ష అంట

ి తన ష

ాలమ అ

దల

ాడ మ తమ

వరమ న ాలమ ను అందర సులభమ ా ెల సు ంట వచు ను. భ త ాలమ ను

అ వృ

ాలమ ను ‘వరమ న ాలమ ’ అంట

ల ె సు వచు న

ల లదు. ఎవ భ త ాలమ ను

ాదు. భ ష

అవ ాహన లక

ష డ?

న భ త ాలమ ను మనల

త ే భ త ాలమ ను

వమ

ి అవ ాహనల లక ండ

అసల

న ాసమ ల. బహ

మ . జర గ చున

మ.జ

అసలౖన

ిం ే ాసమ ల 1) గణత, 2) ఖ ళ, 3) ర ాయన, 4)

ాలమ అంద కళ మ ందర పత మ గ జర గ చున మర

ండూ మ

ిక లక , అట ఆ క ి లక , ాసప

న ాలమ , జర గ చున

ాలమ ’ అంట మ

ౖప

ాసమ ల ఎం

ాసమనున

, ఈ ండ స చ

ాలమ ను ‘భ త ాలమ ’ అంట ‘భ ష

లగ

ాసమ

3. ఎవడ జ ఏమ

ష ాసమ

ాసమ ల ప ర మ నుం

ాట

ల గ , బహ ళ ప రమ ల ఉండగ, ా ీ యత ల ిం న

ఎట క

ండ

తమ ఆర

న . ా ీ యతను చూడక ండ మ

ిక లక ా , ఆ ిక లక ా బ ా క

ాసమ ల! అందువలన ఆ ెప

ాసమ త ా తనున జ

ాటల

స ి ున

ేత ప ె బ న .

క ాసమ , ర ాయన ాసమ , గణత ాసమ అను

అవ ాహనల ఉ

ి

ాలమ లక మ డ

మత

షమ

తమ ల అవసరమ , అందుల


జ న తమ

ల మఖ

నద

,ి చూప న జ న తమ ను క న ాడ

జ న తమ లక ండ పం ంగమ లను

4. జ జర గబ వ

ాలమ ల

శ రమ

ం న

ష ాసమ ల

? జంత వ లక క డ వ సుం

నున ప డ ా

ెల న

. జ తకమ

ారంభమ త ం

. ఇంత జ తకమంట ఏ

వ ా

‘జ ’ అన ా ప టడమ

ంతమం

ిన ార ం

నద

ె య చున

అరమ . ప టన

శలల ఉ

మట

? ఎప డ పడ ర

గ ం

ి

క భ ష త ను జ ల మం

ష మ ా చూ లంట, ా

. జ తకమ వ ం

వరక

ప ర మ న ‘జ ఫతకమ ’ను వ డ శ రమ ధ ం

య రమ న శబమ ఆ

ె యదు.

బట

ాలమందు ఎల గ ం ె

ో,

చూచు ం మ .

దలగ అ

ా ?ఏ

ం .

ె యక, అందర

మ . ఇం ష ార

షల ‘బ

ా ’ అంట

న ి . ాలమ గడ సూ ా ా,

అంట

ై

?

ంచబ య న

మ . ఒక జన క

ావల ిన

ంత ాలమ నక జ ఫతకమ

న . మనుష ల ‘ఫ’ అ రమ ను

న . ఐద రమ ల జ ఫతకమ ల

వరక జ తకమ అరమ ల జ తకమ అ

ెప న మ ే న ా! ఒక

ణమ క డ వదలక ండ అ

టడమ ను ‘జ ఫతకమ ’ అంట మ . ప టనప

ప టన సమయమ ను జననమ అంట

మ . ప టనప టనుం

కషసుఖమ ల అనుభ ం

పనులను ఒక

ల గ అ రమ ల పదమ ‘జ తకమ ’గ

జ తకమ అను పదమ ల లక ండ

ష మ నక అ

ె య దనుక ంట ను. ఈ ాలమ ల

క డ జ తకమ ల

ా ? అను

ావ న, ఆ ఫతకమ ను ‘జ ఫతకమ ’ అంట

క డ అంట

ెప వచు ను.

ష మ , ావ న జ తకమ నక , జ

, ా ంత

జ ర పమ ల ఎక డ

అనుభ ంచు ాపప ణ మ లను

అను పదమ ల నున ఐద రమ లల ‘జ ’ పక నగల ‘ఫ’ అను ండవ అ రమ ఎ

వల

సూచన ా మ ం ే ల ె న

లక వ ంచున

వ వరక ఏ ధమ గ నడ చు

పనుల ఫతకమ ను ప ర మ జ ఫతకమ అ

ఒక

షమ.

, ాట ానమ లను గ ంచు వడమ ను జ తకమ అంట ంట ర . ా

ాలమ లల ఒక ఫతకమ ప ారమ

పలకడమ లదు.

క శ రమ

వ డ ఏ సమయమ ల ప ట ో , ఆ సమయమ ల ఖ ళమ న గహమ ల భ

వ డ ప టకమ ం ే అతను ప టన త ా త చ

ఫతకమ

వల

ట?

ట , ఈ ాలప మనుష లక

డ పల క చున జ తకమ ా ఎట మ న ో

?ఏ

ాట

?

వ ల అండజ, ిండజ, ఉ

ష మ సర

ి ంతమ ల ప ారమ , ఒక మ

జ తకమ అను శబమ అర న

షమ.

ాలమ ల , కషసుఖ ర పమ

ష మ . అందువలన జ

ాసు న

క డ జ తకమ ను గ ం

అనుభ ంచు

ష మ . అం ే ాక

దల మరణంచువరక జర గ

జ తకమ తప క ఉం

ె యవలను.

ాదు.

5. జ తకమ అంట ఏ

సంబంధమ న

ష డ

వ ల మ నవ ఆ ారమ ల నున ప డ ా , జంత వ ఆ ారమ ల ఉన ప డ ా , అనుభ ంచు

ప ికట, మ ం ే ప ె న జ

నజ

ఉన ప డ ా అనుభ ంచు కర ను మ ం ే ల ె న

శమ ఫ తమ లను ల ె న ,జ

ష డ

ష మ మనుష ల

నున ప డ ా , ప ర షశ రమ

ష మ . అల

ాపప ణ

ిన ాడ జ

వ లక సంభ ంచు కషసుఖమ లను మ ం ే

ఉన ప డ ా , సూ ీ శ రమ

ఉన

.ఈ టజ

అరమ

ష ల ఎందర ం

ర.

మ . ప టడమ ను ‘జ’ అ , మరణంచడమ ను ‘గ ’

మరణంచువరక గల ాలమ ను ‘

తమ ’ అంట

మ . ప టడమ ను,


వడమ ను క

ి ‘జగ ’ అంట

ారబకర అంట

మ . ఒక

‘జ ఫతకమ ’ అంట తమ ల

అంట

మ.

‘గ ’ వరక మధ ాలమ ల గల

తమ నక మ ందు ా

మ. ట

తమ నక ప ట కల ా

మ . ‘జ’ నుం ం న కర

తమ ను

సం తకర అను కర క డ నుం ,

ారబమ అ

,ే ట

ం న పద

జ ఫతకమ ను చూ , ఆ జన క సంబం ం న ారబమ ఫల

కషసుఖమ ల

ె య ను. ఈ పద

ప ారమ జ తకమ

ఆ రచు కర ను

ంతకర ను ట

ంచడమ ను

జ ఫతకమ అంట అ

మ . ఒక

ె య ను. ారబమ

ర ారబమ ను

ె యడమ

ె షమ’

‘జ

6. ాల, కర చకమ ల ఒక

వ డ తన

తమ ల అనుభ ంచవల ిన ారబకర ను, ఒక ఫతకమ ప ారమ ప టనప

జ ఫతకమ అ

మ క ! ఆ జ ఫతకమ పం ెండ

ారబమ , పం ెండ మధ

గమ ల

కర చక

గమ ల ానున కర చకమ ల ఉండ ను. ఎవ

ాల గమ న (నుదుట గమ న) గల

ఉన

. కర చకమ ల

క డ కర చకమ ను ఆను ారబమ ను

ధమ ల ా భ ంపబ

ారబకర ను

ల గ చకమ ల సమ ి

యమ ల , ం నుం

ప ె

ేత అనుభ ంప

మ క ! జ ఫతకమ ల కర పత మ ా క

ించును. ాలచకమ ల

అందువలన జ

ష మ ల ఇట గహమ ల , అట కర ఆచరణ (ఆ రమ ) అను ండ

గహ రమ (గహ రణ) అంట

గహమ లను చూ , ాట

మ . ఎవ

భ ంపబ పం ెండ

రఅ

గహ రమ ఎట ం ో , ా

ఉండడమ ను,

ండవ చకమ

య ే న గహమ ల . గహమ ల

, ౖనగల ాలచకమ ల గలవ . ప టన సమయమ ల గల జ ఫతకమ

ెల సు వచ

గమ ల

ా తలల ఉండ ను. తల

గహమ ల క

పం ెండ

ఉండ ను. భ ంపబ న జ ఫతకమ ల

కర చకమ

త ాలమ ల మ

ామ

ి

ించదు. జ ఫతకమ ల పత మ గ

ా ంచు ారబమ ను

ల ె సు వచు ను.

గమ ల ఉన

ాల, కర చకమ లను బట

. ం ట

ి

ె య ను. ాలచకమ

ర ండ ను.

ాలచకమ 1)

షమ 2) వృషభమ 3)

థునమ 4) క ా టకమ 5) ింహమ 6) కన 7) త ల 8) వృ

మకరమ 11) క ంభమ 12)

నమ .

ఈ పం ెండ

ాలచక గమ లల నున గహమ ల

కర చకమ

ద పస ంపజయ చుండ ను. ఇప డ చకమ ల వరమ ప

బహ , ాల, కర ,గ ణచకమ లను వ లంద

ఆ ర

ెప వచు ను. క యన అ

యన

.ఈ

మనుష ల

ల చకమ ల సమ

న నుకబ

ే మన శ రమ ల

వలన, ఇట బహ య

ైవ జ నమ ను ా , సంప ర

ాస

ర. నజ

న గమ

తప క పయ ణంచుచూ తమ రణమ లను ా ెల సు ం మ . ప ల గ చకమ ల సమ

యమ

ేమ

ె యక

ి

క ద ల నూ), ఇట జ ె య లంట

నఆ

ె యలమ . కళ

ి తలల యమ

శ మల

వ ై జ నమ ఏమ తమ

ఎక డ న ల

న ?అ

ె యద

ష ాసమ ల నూ ా న త

ె యగలదు. ఈ

కమ ల నూ, అట కర ట? అ

త ై ి ంత భగవ తల , అ ర పరబహ

ల చకమ ల వరమ

ల చకమ లంట ఏ

ష మ ను ా

యమ గలదు. ఈ

ద ల నూ (ఆ

ల చకమ ల వరమ క లంకషమ ా

యమ ను చదవం . అక

ె యక

ల గ చకమ ల సమ

ల చకమ ల అట బహ

.ఈ

కమ 9) ధనసు 10)

ల చకమ ల నజ

గమను

వరమ

ష రంగమ ల నూ

ె యనంత వరక సంప ర

దృ ి ఏమ తమ లనట , బహ , ాల, కర ,


గ ణచకమ ల వరమ ల చకమ ల సమ ౖ నుం

ె య

జ నదృ ి ఏమ తమ ండదు. ప

యమ ను త ా త

ండవ చక

2వ

3వ

పం ెండ

ట చత రసమ గ

ట ర . లగ క ండ , జ తకక ండ , జ తకచకమ అనబడ ల

గమ న ల పల గల

తపటమ నందు చూడవచు ను.

ాలచకమ . ాలచకమ గ ండమ ా వ ం

‘జ తకచకమ ’ లక ‘జ తకక ండ య ’ ర

శ రమ ల నుదుట

ాలచకమ

గమ ల క య ండ ా,

ంచు

ర.

ందర జ

ష ల

‘లగ క ండ య ’ ర క

క చత రసమ ా నున

తమ ను త ా త

తపటమ నందు చూడవచు ను.

బహ , ాల, కర , గ ణచకమ -2వ పటమ ాలచకమ ను జ

ష ల

ౖ ధమ గ చత రసమ ా

ంచు

ర.

మంట

ష, వృషభ

దలగ పం ెండ


ాలచకమ -3వ పటమ . గమ ల గ చు న ెల సు కర అ

ాలచకమ

ె యదు.

లక య ర . అం ే ాక తలల కర చక న ాపప ణ మ లను

కట న ద ,

ప ే కమ ా ఉన ద

ఫ తమ లను చూసు ప ర మ ఎవ జ

షమ

ర.

ందర

న . ాసమ ాద

అను ండ చకమ ల న వ

మ య ఇ

ెప చు

ర.

ె యదు. ఏ పం ెండ

ాట

వలన జ

షమ

అంట

ర . జ నజ

ె యద

ాసమ

ా ే

ం మ.

ల చకమ లల

త ా త

తపటమ నందు చూడవచు ను.

ాలచకమ ష లక

ెప న

ె యదు.

ాహనమ లనూ, ధన కనకమ లనూ,

క డ లగ క ండ నుం

చూసు

.

ందరంట

, అ ే లగ మ లల

ాట

నుచు

ర . కర

వరమ

ె యక ,

ర . అందువలన ట ర,

ందర

క న ా మన శ రమ ల , రసు యందు ాల, కర

ె యబడ త ం . ఇప డ తలల

వ ంచు

ఇప ట జ

అరమగ చున

,ీ ాలచకమ ల గహమ ల , కర చకమ ల ాసమ

తలల

గమ లల గహమ లను చూసు

రను మ తమ జ పకమ

కర చకమ ను గ ం ల గల 4వ

ఒక ఆ ారమ న ద

బట ాల,కర చకమ ల గ ం

ా త ి న ై

ా ల పడ త ం

ె ి న పం ెండ లగ మ ల

మ ఢనమ కమ ,

ర తప , అ

ె యక ండ, వలమ పపంచ కష సుఖమ లనూ, వసు

ిర చ ాసులను, ప త, కళతమ ల ఫ తమ ల గ ం చకమనున

లగ క ండ అంట

ం నుం

ాప ప ణ మ ల ల చకమ ల సమ

షమ

యమ ల

ండవచకమ కర చకమ ా ఉన

. కర చకమ ను


కర చకమ - 4వ పటమ ౖ చకమ బ ా అరమగ టక కర చకమ ను క

చత ర ా ారమ ల

గమ లను అం ల

కర చకమ నక

ర ండవ . కర చకమ ల

పథమ ానమ అంట మ . తృ య ానమ ,

లవ

గత

గమ ను చత ర ానమ , ఐదవ

గమ ను సపమ ానమ , ఎ దశమ ానమ , పద ండవ కర చకమ నూ,

గమ లను వర స ా ండవ దవ

చూచు వచు ను. ాలచకమ నక గ ర ంచు

గమ ను

య ానమ , మ డవ

దట

గమ ను

గమ ను

గమ ను పంచమ ానమ , ఆరవ గమ ను షషమ ానమ , ఏడవ

గమ ను అషమ ానమ ,

గమ ను ఏ ాదశ ానమ , పం ెండవ

దవ గమ ను

గమ లనూ చత ర ా ారమ ల చూప త , అందుల కర

5వ పటమ నందు చూడ మ .

ా . ఇందుల

ర గలవ ,

గమ ను నవమ ానమ , పదవ గమ ను దశ ానమ అ

అంట

గమ లను క డ చూప

మ. తమ ను ందగల


5వ పటమ - కర చకమ 7. కర ంట ఏ ‘కర ’ అను మ ట

ల మం

ట పల కబడ చుండ ను. ా రణ పజల , ఏమ తమ జ నమ

సందర మ లల కర య , అ

ా కర య , ఇ

తన తల ౖప చూపడమ , తల ాతయ మ ట డడమ , ే అంద ె

తలల

ా , తల ౖ

ఆ ే మ

కర ను మర మ అ

ె యక

అంట

కర మ ’ అ

ి

ం , మ ట రచుచున ద

ెల సు

దలంట ంట ర . ఎవ

ర . కర ను ‘ ేసుక న ఫ తమ ’ అ

ార క

. ఇవ

తలల నుదుట అరమగ చున

అ క అంట

ి

కర ంట ఏ

గమ ల

ఉన ద

. ా మ

ె యక ండ మర మ ా వ క డఅ

ట ,మ

ం ల ి

ె యక ,ి కర అ

ా ఏమ తమ అను వడమ లదు. శ రమ ల

మ . కర చకమ ల ◌ి

ె య

మ . అం ే ాక కర య

ాల గమ ను చూపడమ జర గ చున

ందుక చూప చు

ినట , కర చకమ తలమధ ల ఉన ద

‘మర మ ా ఉన

కర అ

చూపడమ జర గ చున దంట, కర అనున ఒకట న ద , అ

ె య నట , శ రమ ల

ఎందుకంట

ట?

ఆత

చూ మ . ర ే న

కర , ావ న

ర . ఫ తమ నక ఉ హరణ ప ె క ంట, ఒక ఉ ో


ేయ ప

ఫ తమ

ఉండ ను. ఈ

తమ ర పమ ల ఉండ ను. అట ఒక క

ధమ గ మ

ి య ే ప

ఫ తమ ండ ను. మ

రకమ ల ా ఉండ ను. ఒక రకమ అంద న ర పమ ల ా , ే న ి ప ఫ తమ . మ డ ేసు

ి య ే ప ి

ెప

డ.క

సు క

తలల

కర చకమ ను ర ే చున ం

టవల ి వ

ించు డబ

నమ ఎవ ించక ప

.క

ిం ే

.క

ిం ే

ి

ను

నట, క

తమ ఉ ో తమ ను గ

నమ ను బ ా ఆ

రకమ ల గలవ . ఇ

యనమ

న షమ

‘ఆ ా

కర ’ అ

ఆ ా

కర

ఆ ా

కర ను సం ా ంచు క ం

వ ం

అంట

ెల న

ారబకర ఎల ప ట చున

నద

ి ఆ

గ ణమ ల మ డ

ఉం ే వరమ ను

ారణమ . తల మధ ల గల గమ ల ా భ ంపబ వ న

య ే డమ క క క

ట క ంట, క ట

ిం ే ప

ించ ఫ త

ించ

కర

ాల , ం ఏ

ర . ార మ క నద

ిం

.

న కర ,

నంతట ే వ ట

గమ ల

టల ఆ

పత

ాల మ ా ించ

న ై ,ే కర

ె య .

రకమ ల ?

ష ాసమ

న ౖ పడ

అంట

ల చకమ ల సమ . గ ణచక

ారబకర

ెల ప న ‘బహ

గ ప ట టక

,

జబ ల

ఎవర అను వడమ లదు. ఆ క

కమ ల మ ఖ

ల ను ‘సం తకర ’ అ

ె యజయ ను. జ

చూ ,

ఉ ో , తన

ఉ ో గ ధర మ అంట ర .

ం , కర చకమ ల

దల

,ౖ అనుభ ం ే తక

ాసమ ’. ఇప డ మనమ జ ో అ

త మ ఏ ో ఒక ప

షమ ా (బ లను ా)

ండ

ల కర

మ . ఒక జన ల సం ా ం న కర ను

మ . అట ఒక జన ల అనుభ ం ే కర ను ‘ ారబకర ’ అ

వరమ ను ‘జ

‘కర ’ అంట మ .

డ . ఉ హరణక ఒక

, ౖ జబ ల

ిం ె

ి ప టనప ట నుం ఒకట సం ా ం ే కర , ండ అనుభ ం ేకర అ

ండూ ాక సం ా ం ే ఎక

ంతవ ంట ం . అల క

ే ,మ

క ఫ తమ పత మ ా ఉన ట , ార మ నక కర ప

8. కర ఎ కర

ండ

మ.ఇ

ఫ తమ

. ఉ ో గమ

జబ ల సు

ంట

టక తప దు.

ించ కర క డ వచు చున ద

ెల సు వడ

ందు చు

గహమ ల కర ను గ

ే న ి ప

సు ించ

డ.అ

సు

ర పమ ల

ల వచు ఫ తమ

ీభ

నప డ

తమ ా సు ంట

ె యదు. అందువలన కర మ మర

నద ,

నక

ా , వసుర పమ ల ా ,

సు వడమ జర గ చున

న ట , ాలచకమ ల

ట ను. ఇట మ

.ప ల క

కర

వచు ట గలదు. ఆ క

ఫ తమ నూ ం ట

లక రసు

ంటవచు చున

మనమ

గమ ల ఉన

ించ

ిం ే ఫ తమ ను డబ ర పమ ల

ఆల

డబ ర పమ ల

ఫ తమ క

ే ినందుక ఫ తమ ా, ల తమ

అతను అ

ించ

ొ ంగ

ఫ తమ

ర పమ ల ా , ల తమ ర పమ ల ా

ఫ తమ నూ, క

ష ల ఒక

ఆ ఉ ో గమ

ిన .ే

ేయ ప ి ఒక ప

ంట, ాపమ మ య ప ణ మ అంట మ . ప

ిం ె

ఉ ో గ

నక

ాడ

అంట

మ . బహ

వరమ ను

ె యజయ ను.

ారబకర ల

అనుభవమ లను

ష మ నక సంబం ం న ారబమ ను గ ం

ెల సు ం మ .

ాసమ ’. అల

ాసమ

ారణమన ట , ారబకర ప ట టక మ యమ ల , ందనున చకమ

ి తలల

ర గ ణచకమ . గ ణచకమ

తమ ను ఈ ందగల 6వ పటమ నందు చూడవచు ను.


గ ణ చకమ - 6వ పటమ గ ణచకమ ల

మ డ

గమ లక మ డ

గలవ . మధ ల నున బహ ఆత

గమ గ ణచకమ న

గ ణ గమ ల మ డ మ త ెప వలను. ా

గ ణచకమ ను, మ డ

ఇర సు ాక అ

ర గలవ . మ డ

గమ ల ఆత ఉండ ను. అందువలన చకమ లక ఉండ ను. ఇక డ మధ ల

ఉండ ను. బహ

మ ందు ఒక గ ణ గమ ను సు

ప ె

న మ డ

వలను. మ డ

చూ ద ె మ.

‘ఆత ఆత

ద ప ారమ గ ణచకమ ను ఆత

ష ాసమ ప ారమ మనక అవసర గమ ల ా

ర బయటనుం వర స ా

మస గ ణ

గ ణమ ల ఉండ ను. ఆ ండ గ ంప లల ఒక గ ంప గ ణమ ల

మస, ాజస, ా

గమ ’ అంట మ . మధ ల

గమ ను వద గమ

గమ ల మ త

కమ అ

ి

, ల

గమ ల

. అందువలన ఇక డ

గమ లల నూ గ ణమ ల ండ ను. మనక అరమగ టక గమ ను చూ , అందుల

ండ గ ంప ల ానున

డ ె గ ణమ ల , ండవ గ ంప ల

గ ణమ ల మం


గ ణమ ల

ర ాం

గ ణమ ల ామ,

ఉన

.

ెడ గ ణమ ల

తమ ఆర గలవ . అట మం గ ణమ ల

ర వర స ా 1) ామమ 2) ధమ 3) ల భమ 4)

ధ, ల భ,

హ, మద, మత రమ ల అంట మ . మం

4) ౖ ాగ మ 5) నయమ 6) మ అ

గలవ .

ెడ గ ణమ ల ఒక గ ంప ా, ండవ ఆర మం ెడ గ ణమ లక వ

హమ 5) మదమ 6) మత రమ అ గ ణమ ల ర వర స ా 1)

గ ణమ ల మ

గ ణమ ల

త ల

ర ాం

గ ణమ వలన జ

ేయ చున నప ల

. ఇక డ సూత ాపమ , మం

ాపప ణ మ ల ప ట క ానమ గ ణ చకమ

ె య చున

ా బయటప

దట

మస గ ణ గమ ల

గ ణ గమ లల ను గలవ . గమ ల

12 గ ణమ లక మ క

అను గ ణమ నక , మ క మ క

గమ ల

ధమ ా ఒక ంత

తమ

గ ణమ నక గమ ల

ఉండ ను. ఒ

వలన వచు

గమ ల ంత

ంత ఉప

గమ ల

. ఒక

గమ లల

దమ ఉన ట ,

ప ల ఒక కర ప ట చున

.

ెడ

ధమ ా ఉన

ఉండ ను. ఇట ఒక

గ ణమ లక

గత ండ

గపడ ను. ావ న 7వ పటమ ను చూడ మ .

. ా ఒక

గమ ల

గమ ల

దమ ఉండ న

గమ లల ఉం నప ట , అ

ంత దమ క య ండ న

తమ

క గ ణ గమ ల నూ పం ెండ గ ణమ ల

ర ఒ ంత

గత అ

బట

మసగ ణ గమ ల మం , ెడ గ ణమ ల

ాపమ నక , మ క గ ణ గమ ల

ర క న గ ణమ ల , మ డ

డ ె

ా వ నక

,

తమ గ ణమ ల సంఖ ‘36’ ా ె య చున

12 గ ణమ లక

‘ఆశ’ అను గ ణమ నక

ధమ వలన వచు

ాపప ణ మ లను కర క

త, శత వ ల అను ండ గ ంప ల గ ణమ ల న ట,

ప ారమ మ డ

ఆర

న ప ల ప ణ మను ప ట క వచు ట సహజమ .

పం ెండ ఉన ట , ాజసగ ణ గమ ల నూ పం ెండ గ ణమ ల గలవ . అట ా గలవ .

ఆర

.

మన ా! ఒక గ ణ రణ వలన జ

గ ణమ వలన జ

దట ఆర

దట గ ంప ల

గ ణమ ల గలవ . శ రమ ల

ఉన

డ ె ఆర గ ణమ ల శత వ ల ా ఉం , ఆ గ ణమ లల

ాపమ వచు నట

నమ 2) దయ 3) ఔ ర మ

క గ ంప ా గలవ . అం ే ాక

ఆర మం

ెడ

గలవ . ట

న, దయ, ఔ ర , ౖ ాగ , నయ, మల అంట మ .

ఖగ ణమ ల ా, ండవ గ ంప ల

గ ణమ ల శత వ ల , ఆర మం

తమ ఆర గలవ .

గ ర ంచు వలను. ఈ

‘ఆశ’

గ ణమ నక

ె యవలను. అ ే

ధమ వలన వచు ంత

. ఒక

ాపమ నక

దమ క య న ట , ాట షయమ అరమగ టక


గ ణచకమ - 7వ పటమ ఒక

గమ ల

గ ణమ లక , మ క

వలన వచు కర క గమ ల

గ ణ గమ ల ఒ

గమ ల

ధమ ా లద

ర న గ ణమ ,

గ ణమ లక

ల ె సు

గ ణమ ల సమ

ధమ ల గ ంప ా ఉన

ర గల గ ణమ ల సమ నమ ా లక ండ, ప మ ణమ ల క గ ణమ ల గ ంప ల

దట

ఉండ ను. త ా త ండవ ఉంట ,

దవ

ండ

గమ లల క

అంట

మ . ఒక

ద ా ఉండ ా,

కంట మ డవ అ

టకంట

పమ

ా ఉండ ను. గమ ల ా ఉన

తమ య

క యన

త ా త ండవ

ప మ ణమ ల

గమ ల ఒక గ ణమ

మత ర అను ఆర గ ణమ ల గ ంప

ధమ ా ఉం

,అ

ధమ ా లవ , ాట

మ క ! ఇప డ మ ఖ మ ా ల ె సు వల న ి

ను ఒకట ాక, తన జ

ధమ ఒక ట ాక, అ

ర ఒ

యమ ా ఉన

. ఒక

గమ ల

.

పమ పమ , ద

ల గ ా ఉన

ధమ లక

ధమ ా ఒక పమ ,

ంత

పమ

ంత

కట

రకమ ల ా ఉన ట ,

గ ంప ా ఉండ ట వలన, ెడ గ ణమ లౖన ామ, ౖ

మస

సంఖ ల నున

కంట ప మ ణమ ల

ంత తక వ ా ఉండ ను. ఆ మస గమ ల

. ఉ హరణక

. ఎటన ా! ఒక ర న దట

ఏమన ా! ఒక

గత

పమ

ధ, ల భ,

హ, మద,

. 6×9=54 ఒక డ ె గ ణమ ల గ ంప ఉండ ా, మ క


మం

గ ణమ ల క డ 6×9=54 గ ంప ా ఉన

తమ పం ెండ గ ణమ ల ా ఉన ా

ా ఉన

ా ా, ాట గ ంప ల . ఒక

మస

ధమ ా ల

న గ ణమ లను క డ ల

గమ ల నున

గమ ల నూ గ ణమ ల సంఖ 108 ా . గ ణమ ల గ ంప

.ఈ

108 గ ణమ ల కలదు. మ డ

చూ ం

ే ఒక గ ణ

చూ

గమ ల

ే 12×9=108

ా ా, ాజస

ద గ ణమ ల తమ నూటఎ

గమ ల నూ 108 గ ణమ ల కలవ . అట

గమ లల నూ

తమ గ ణమ ల సంఖ 108×3=324

తమ ను ఈ ందగల 8వ పటమ ల చూడ మ .

గ ణచకమ - 8వ పటమ మస

గమ ల గ ణమ ల సంఖ 108 క !

గ ణమ ల వలన వచు న గమ ల

ాపమ

ా ా,

ాటవలన ఉత న మ

గత 54 గ ణమ ల వలన వచు న ప ణ

కర 108 రకమ ల ా తయ ర ా ా,

తయ రగ చున వ

కర క డ 108 రకమ ల ా ఉండ ను. అందుల 54

ప ె వచు ను. ఇప డ , కర ఎ

తమ మ డ రకమ ల అ

ఉన

. ఈ ధమ ా ఒక

మస

గమ లల 324 రకమ ల ాపప ణ మ ల ఎవ

, ఒక గ ణ

గమ ల అ

ే 108


రకమ ల , మ డ గ ణ గమ ల భజన ా

గమ లల

నమ , భ ఎక

నమ ను ఎవర

తమ 324 రకమ ల అ

ద ఒక ఇందూమతమ ల

ించదు. ఇ బహ

సులభమ ా ెప వచు ను. కర

కలదు.

ాసమ ప ారమ న

మతమ లల కర

నమ , కర

నమ ా ,

. ా ఇప ట ాలమ న జ

ాసమ ల క డ కర

ాసు వడమ జర గలదు.

9. కర ను అనుభ ంచు ాడ ఎవడ ? ఇంతవరక వ

ాలచకమ నూ, కర చకమ నూ, గ ణచకమ నూ గ ం

గ ం

గ ణచకమ ల

ల ె సు ం మ . కర ను ప గ ణమ ల ఉ

ెల సు వడ గ ం

ాక ండ, వ డ ‘‘జ

ాలచకమ ల

. కర ను అనుభ ంచుటక

అనుభ సూ, ాలమ ను గడపడమ క డ వృ

ా ంచుటక

ష మ ’’ అంట

మ.జ

గహమ ల

క మ డ

ె య చున

ష మ ను సమగమ గ

గమ లల ఏ ో ఒక

కల గ సుఖదుఃఖమ లను అనుభ ంచుచుండ ను.

. కర ను ప టంచుటక

గమ ల

మసమ ల నున

ణమ ’ి ’ అ ెల సు

ా ల ె సు వల ి య ండ ను. కర ను అనుభ ంచు వ డ , తలల

ఉండ ను. గ ణచకమ

మ . ఇప డ కర ను అనుభ ంచు

వ డ గ ణచకమ ల

తమ ’ అంట మ . ‘‘న

తమ ల కర ను అనుభ సు

వర స ా ెల సు

డ.

వ డ కర ను

భగవ తల అన ట , ఒక .

ణమ

వ డ అనుభ ంచబ వ కర ను

ాలంట, కర ను అనుభ ం ే కర చకమ

ందనున గ ణచకమ ల

వ డ ం , ఆ గ ణమ ల పవరనల వలన వ

ఈ ందగల 9వ పటమ ల చూడవచు ను.


గ ణచకమ - 9వ పటమ మసమ ల

వడన పడ

ాజస గమ ల మధ ల

వడన

క డ

ాజస, ా

ర ే ను. అప డ

గత

కమ లల

వ డ ండడ . ఒ

మస, ా

కమ లల

వ డ లడ

వడ

మసమ ను వద

ె య చున

. ాజసగ ణమ ల

తమ ను ందగల 10వ పటమ ల చూడ మ .

గ ణచకమ - 10వ పటమ ఈ

ధమ ా వ డ మ డ గ ణమ ల

అస తంత

ై గ ణమ ల

గమ లను మ ర టక ఒక ారణమ కలదు. అ ేమన ా! ారబకర ను బట వ డ

గమ లను మ రవల ియ న

. ఆ ధమ ా మ ర చున

గ ణ గమ ల , ఒక గ ణమ నందు లగ మగ చుండ ను. ఏ గ ణ

గమ ల నున

వ డ ఒక సమయమ ల , ఒక వ

ఆ గ ణ గమ


ిల వడమ జర గ చున గమ ల నున ప డ

. ా

మస కడ

గమ ల నున ప డ ల ి సు

మ . ఇప డ

మసుడ , ాజస

గమ ల నున ప డ

కమ ల నున

ాజసుడ

, ా

క ణ ం 11వ పటమ ల చూ ామ .

గ ణచకమ - 11వ పటమ జ నదృ ి

బహ , ాల, కర , గ ణచకమ లను

ఏ ో ఒక

గమ ల నున

ఇంతవరక , భ మనమ

ద ఎక

ెల సు గ

బం ంపబ న ఖ

చూడవచు ను. ె య

ామ . సమగమ ా చూ

సలమ అ

ల చకమ ల చటమ ను చూడవచు ను. అ ే ధమ గ ంద గ ణచకమ ల

ె య చున

బట గ ణమ లక , వ

నమ నూ, గ ణమ ల వ . వ

క డ ఆ ారమ కలద

క య మ య

ఆ ారమ ఈ ధమ ా గలదు.

ె య చున

క య ఆ ారమ లనూ

వడ మ డ

రల మధ న

ఆ ారమ ను ం 12వ పటమ ల చూడవచు ను.

.


ఆ ారమ - 12వ పటమ

ఇంతవరక

ాలచకమ ను, కర చకమ ను, గ ణచకమ ను అందుల నున

చకమ లకంట న ౖ గల బహ చక బహ య చు

ాసమ నక మ త మ.జ

గ ణచకమ ల

కట గలదు. బహ చక వరమ ఇక డ జ ప

ష మ నక

గ ణమ లను, వ

ాలచకమ ల గహమ లను గ ం

న . ావ న ండ

ావల న ి గ ం

ెల సు

ష మ నక అవసరమ లదు. అ

ల ె సు వడమ ల

మ . కర చకమ ల ంత

ఒక

గమ ల ానున బహ చకమ ను ఇక డ వ ంచు క వద

ాల, కర , గ ణచకమ ల సమగ సమ ల ె సు

మ . ఇక మ డ

ఉన

.

రమ మ త

కర ను గ ం

న ెల సు

ల ె ప చు మ. ా

మ.


10 . గహమ లంట ఏ ఇప డ

దువ ా

యన

ాలచకమ ల

ంచును. గ ణచకమ ల

ప టన కర ను ాలచకమ ల గహమ గ

కర చకమ ల

పస ంపజయ ను. సృ క ి రఅ

అంట

కర ’ అంట

మ.జ

ేవ

మంట! ఇంతవరక ఎవ

చకమ ల

12

గ ణచకమ ల కర చకమ ల

ె య

లవ

ేయ చున ం

(గ ర

గమ లల

ల వయ ంచుచున

. గ ణచకమ ల

ల వ ేయ 12 గహమ ల

గమ లను తమ స ంత ానమ ల ా ఏర రచు న

.

తమ ల కర ను ఏ నప డ

ా ించుటక గహమ ల క

పణమ. ట

ాలచకమ ల

ండ వరమ లౖ వ

గహమ ల గ

ా ) గహమ ల

గత ఐదు గహమ ల ండ ను. అల

అనుచు

ంచు

తకర 108 రకమ ల 12 గ ణమ ల గ ంప నుం గమ లల గలవ . ఇక డ

12

12 గహమ ల అ ే

. అల ఏర

నఒ

న సుఖమ . అల ఒకట వ

. ఆ కర ను క వరమ ల

ాపమ నక

ఖమ ా ఉన

. కర నుబట

క గహమ ఆ పత మ ( యకత మ ) వ ంచుచున

క అ పత ల ఒకర గ ర వ , మ కర శ .

ా ) గహమ ల , శ వరమ (శ

12 గ ణమ ల తయ ర

ిన . ాలచకమ ల

ంచు గహమ ల క డ ండ వరమ లౖ, ఒక క వరమ నక ఒ

ింపబ అక డనుం

ండ వరమ ల గ ణమ లనుబట, ాపప ణ అను ండ వరమ ల కర తయ రగ చున ండ వరమ ల ా

మ . అల

ద వదలబడ కర ను ‘ ారబకర ’

12 గహమ ల , గ ణచకమ ల

న ండ వరమ ల

ఆ నమ ల

నమ గలదు. గ ణచకమ ల తయ రగ

గహమ ల సంఖ మనక

ండ వరమ లౖన గహమ లల , ఒ ఏర

ేయ ను.

. అల గ ణమ లనుం

ఆర గహమ ల ండగ, ండ వరమ లల 12 గహమ ల గలవ . క ా వ

ల చునట

ంచునట గహమ

ల ె సు

ేయబ న గహమ ల , ాలచకమ ల ప

గమ లల

ాసనను గ

ో , అ ే గహమ , అ ే ారబకర ను సమయ

న పం ెండ గలవ . ాలచకమ ల

ేయ కర ను, కర చకమ ల 12

ంచునట , ా

, కర చకమ నందు

ం , కర చకమ ల

ారబకర

గ ం , ాట సంఖ ను గ ం

న ార మ ల , త కర ప ట చున ద

ేత తయ ర

ం న కర ను, కర చకమ ల నున 12 త

ర ఉప ను గ

మ . కర చకమ ల నుం గ

ష మ నక

ా ా, గ ణమ ల మ ఖ

ంచు

ల వయ ంచుచున

గ ణచకమ ల తయ రగ కర ను గ తకర ను ‘ఆ ా

అరమ .

గ ణమ వలన జ

గహమ ల గ

గలవ ?

గహమ లను గ ం , ాట ప

ెల సు ం మ . గహమ అన ా గ ంచునద కర ను గ

ట? అ ఎ

బట

గత గహమ లను గ ర వరమ

మ . ఒక వరమ నక శ

మ క వరమ నక గ ర వ

. అల

యక డ

యక డ

ా ా, అత

ాగ, అత

ఆ నమ ల

గత

ఐదు గహమ ల ండ ను.

12 గహమ ల ఏ ? గ ణమ ల 12 రకమ ల గలవ . 12 గ ణమ లల వచు కర ల 12 రకమ ల గలవ . 12 గ ణమ లల ప ట 12 రకమ ల కర లను గ

ంచు గహమ ల క డ 12 గలవ . గహమ ల

క డ 12 రకమ ల కర ల

ల వయ ండ టక 12

వ ంచు ాలచకమ క

గమ ల ా ఉన

. ాలచకమ ల

12

గమ ల ా ఉన 12

గమ లల స ంత

ానమ లను ఏర రచు న 12 గహమ ల ర వర స ా ఈ ధమ ా కలవ . 1) ర 2) చందుడ 3) క గ ర వ 6)

క డ 7) శ

క డ కలదు. ావ న

8) ాహ వ 9) త వ 10) భ అందర ఒప

11)

త 12) త. సూర క ట ంబమ ల

నుటక అవ ాశమ గలదు. ా

ఎవర ఇంతవరక

. కర చకమ

డ 4) బ ధుడ 5) గహమ లల భ మ య

ె య


త, త అను ండ గహమ ల క

ె యదు. ఖ ళ ాసప వరమ ఏమ తమ

ధక ల భ ష త ల ఈ ండ గహమ లను గ

ెప వచు ను. ఇక డ

ందర

ధన

ర . ఆ షయమ ను

ద ను

తయ

ల ె సు నుచున అనలమ . అల

ాస ల

ెప

గహమ లను కను నుట గహమ

కట

క డ

రణమ ల మత

.

కలవ . ఇక చ ంచును.

మ.

ర ఏప

బయట ప కరమ ల

ించ

ధన

ా ా

సమస శ మ ఇ

.శ

ి బయట ఎక డ

ె యవచు ను, ఉంట,

వలన, అ

గత

ందవచు ను.

ాట

గ ం

ధన లక ండ

ి ంతమ ’’ ా , ‘‘ఆ ె ి న 12 గహమ ల మ తమ క టజ ా ఉం

ించు

షమల .

,ే

ధనయం

న వయసు

ల పల

ా ిం న

మ ను

తగహమ

ా ఇప ట

ా యత ీ ల ిం నద

త,

త అను ండ

ారణమ ఏమన ా!

అగ

జ ాబ ఏమన ా! ాంతరమ ల

యన

వలన, ార ఆ ద ల

ా ణ లగక

ాక, ఈ సమసమ ను సృ ిం న

మర వక డదు.

అంతరంగ ప కట గహ

త .అ ప ె వచు ను. జ

ధనల

ధన ఏ ై

బహ

ించుచు ించుచు

సృ ిం న ేవ

షమ

ధక ల

ెప

ర.

ే శ రమ ల

షయమ లను

ె ి న ‘‘జనన మరణ

ెల చు

మ . ఆ పద ప ార

ాసమ ా ర

ర.

ధన లక ండగ

షమల

యం ే

ి తన శ రమ ల పల

త గహమ ా , అదృశ ర పమ ా నుం , ట ాత జ

వ ే డ క డ మనయం ే

ేవ ణ క డ మ

ట ాసప

బయట ా ,

. సకల ద ల బహ

ందవల ిన క డ శ రమ ల . పకృ ార

ించు అదృశ గహమ ను

ా ణ లగక

ించ

షమ ల

ఉండ ను. శ రమ ల

, ఎం

ంి చడ . బయట క

ం ంచదు. ఏ

దకవల న ి ప లదు. ప ర మ మహర ల , బయట ప

ె యవలను.

ె యనంతవరక ,

త గహమ ను ా కను నుట

ె ి న ఘనత ఇందూ ేశ జ నులక గలదు. గతమ ల

వరమ

మ.

దప

ాసమ ల ఇ

ార క

యందు ఉండడ

క రహస మ ల ’’ ా

,

డ , ాస త ాడ ! మ య

మ . అల అనుటక

కట గహ

ిన ాస తల లర . అందువలన

షమ ల మ త

నన

సూర ,చంద,న త గత లనూ, గహణమ లనూ ప ె గ మం ేఏప

డ.

ాసమ ను

ెప వచు

ఉండ ను. ర

ద న వ ే డ క

బయట

ధక డవ

ా ,ప

ె య

క డ

న ‘ తగహమ ’ అ క రంగ ల కల ,ై 24 గంటలల

ాంతర బహ

ాస ప

ల గ పస ంచదు. ఏ ల గ

ా ెప చు

ించు సమసమ మన బహ

డ.మ

త గహమ ను ా ,

గలవ . ఉ హరణక బయట ద ను ర

బయట క

ధక ల అ

ఏమ తమ ండదు.

యన

ా యం ే ద ఉన

ా , ఖ ళ ాస ల లర . ప

సమయమ ల అదృశ

తగహమ అంట మ . ావ న క కషమ

న ప

ే ండవ గహ

ధమ ా కలదు. ఉన

త అవ

ల ె సు ను ాడ

ంచు

న ాడ

ధక ల

క డ

మ జ ాబ ఈ

ద ను

ండ గహమ ల వరమ ను ఎవ

ంత కషమ

న ప

ాట

ంచవచు ను. ఇంతవరక ఖ ళ ాస ల

అడ గవచు ను.

డ.ప

ాసమ ను

ాలర . డ ఖ ళమ ను ప

భ ష త ల ఇంతవరక

అవ

ఉన

క డ

ిన ? ౖ ా ఈ ండ గహమ లను కను నుట కషమ

ెప చు

ాడ

ాస డూ ాడ . మ దృ ల ి ఖ ళ ాసప ఎవర

ా ె

ా , ఇప ట వరక

ంత కషమ

వ ల మమ లను ఈ ధమ ా ప క ఏప

ధక లక క డ ఈ ండ గహమ ల ఉ

ెప వచు

ె యదు. ఈ ండ గహమ లను కను నుట

ండ గహమ ల వరమ ప

కలవ . ఇంతవరక ఖ ళ ాస ప

ల ఉన

ఇప డ ణమ ల

. ట ాతను వద

న ి

ించబ లంట గహమ ల సంఖ 12


13. ాలచకమ ల జ

షమ ఆ

కమ

ప యన ద

ఆత ల ా భ ంప బ న . ఆ మ డ ఆత ల పర

తమ డ

శనమ ఆత ల

అరమ . ప ర

అ ై తమ , ై తమ ా

ఆత ల , కర ల

ఆత ల అ

ండ ఆత ల గలవ . అ గమ లల కర ల ఆత లల 2:1 అ

మం ే ప ె

ై తమ అంట

అ ర డ అనబడ ఆత , ప ర అ

,స బ ిఅ

కంటను అ ర

మ.ఈ

వ ా ి శ రమ ల ను 2:1 ఉన ద అనవచు ను. ఈ స బ ి జ

గమ న ర డ , అ ర డ ,

శనమగ నద

కంటను ఉతమ

ై తమ ను ండ

క డ

పరమ త ఆత ల

మ య స బ ి కలద

గమ లను

ప మల

ట, ండవ స , బ ి

ప మ ా ా,

ప ారమ

నమ ను త ా త

ాలచకమ ల పం ెండ

సు అందుల క

స బ ి సూతమ

అందుల

సు

ఆ ండ

స బ ి

గమ లను భ ం

దట స , బ ి

చూ

12

గమ ల ఏ గహమ లక

పం ెండ

. ఈ ండ ప మ లను

, భ ంచడమ జ

భ ం

.

ండ గహమ లను ఒక ప మ ల

ండ గహమ లను ండవ ప ప మ ల

ల ఒక ప మ ా ా త ా త 2, 3 ా

అ ే ధమ ా 4, 5 ా

వ నక గ ర ా 2:1 అ

గమ లను చూ

గమ లను భ ం

స , బ ి అంట మ .

గమ ల

చూ

,ే

ండ ఒక

తమ ఆర గహమ ల ఒక

త శత ప మ ల అంట

మ . 2:1

,ే గహమ ల ండ వరమ ల

ె య ను.

ల 15వ పటమ ల చూడ మ .

15వ పటమ ల ఒక స , ఒక బ ి ఇళ ను సు దల

ట, అ

ాట

.మ డ

గపడ చున దన ా! ాలచకమ ల

గమ ల వచు ను.

గమ లను మ క ప మ ల

గత ఆర గహమ ల మ క ప మగ చున

అను ఆత ల ఈ

తమ ఆర స , బ ి

. ఈ ండ

ాత ఒకట అ య అరమ . ప

ైవమ నక

. అ ెల ఉప

. కర ల

ె య చున

నమ ను అనుస ం

స ంత ానమ ల చూచు వలను. ఈ స బ ి సూతమ ప ారమ , ాలచకమ ల గమ ల ప ారమ

ె య చున

ాత తక వద

ెప వచు ను.

గ పడ చున

అరమ . ఈ మ డ

ె య చున

ండ అ య , కర య న

గమ లల 2:1 ప ారమ , అన ా ఒక స సంఖ , ఒక బ స ి ంఖ స బ ి ండ

న ాడ

ాత అ

వచు ను. కర

అరమ . అ ర డ అన ా

గమ ల ా భ ంచవచు ను. కర వ న

ర డ అనబడ

ప వ , కర

ష మ ల నూ ఉప

తమ ా ి

తమ డనబడ పరమ త అ

ె య నట 2:1 ా ప ె

, కర ల

కమ ప ారమ పరమ త మ డ

ావ న అ

చూ , కర వ న ఆత

అ ర, ప ర తమ ఆత ల

, తగ

ిన ఆత

తమ డన ా ర

భ ం

మ.ఆ

భగవ తయందు ప ర

ె ా ర . ర డ అన ా పకృ ల క ాడ

త , శత గహమ ల ఏ ?

పత లౖన

ప ారమ ే ే ా

న .

దట 12వ

, త ా త 2వ వృషభ . అల

త,

పత లౖన చంద, సూర ల , గ ర క

ే 12వ

త గహమ ల ప ల

ప ారమ , ాలచకమ ల ఎక డ నుం న

గమ ను 1వ

గమ ను 3వ న, 1వ ప

థున

గమ ను

గమ ను

సు

,

ష ానమ ల అ పత లౖన గ ర , న శత ప మ ల

వ చున

.


ాలచకమ -15వ పటమ గల

దట ప మ ల

ానమ లను చూ

ేర చు

ేఆ ా

ర . 6,7 ా

పత లౖన భ

10,11 ానమ ల అ పత లౖన ాహ , శ

పత లౖన బ ధ,

కల

ండవ ప ప మ ల

, త వ , గ ర , క జ చంద ర గహమ ల ప మ న

గహమ ల ;

త,

త, బ ధ,

కగహమ ల ప మ ల

ధమ ా 2:1 లక స , బ ి అను సూతమ ప ారమ ‘12’ గహమ లల ఆర గహమ ల గత ఆర గహమ ల

ా తమ ా ప

ేర చు

ప మ ల ఉండ ను.

ర . ఇక 8,9

వ చు వ చు

ర. ర.ఈ

ా తమ ా ఒక ప మ ల ఉండ ా,


ధమ ా ండ వరమ ల గ 2:1 సూతమ ప ారమ

వరమ నక శ

యక ల గ య

వరమ ను శ వరమ

అంట

ంపబ

ర. ట

భ ంపబ న గహమ లల , ఒక వరమ నక గ ర వ , మ క

ర . అందువలన డ గర

ా ,శ

యక గహమ లను బట, ఒక వరమ ను గ ర వరమ , మ క ా గహమ ల క

అంట

ర.


ఈ గహమ ల

ా తమ ా ండ వరమ ల ా ేయబ న . ఒక వరమ ల షలగ మ నక

14 . ాలచకమ ల పం ెండ అ

బ స ి ంఖ

గమ లల

ావ న

దట వ

నలగ మ ను

నమ మ ందు ి ా

ష గమ అంట మ .

గ ల

త , శత వ లను

సు

చూడవలను. అప డ

ఖప మల

చందుడ , సూర డ ఇదర ఒక ప మ ల

త , శత గహమ ల ఏ ? దట

ావ న అ

బ ి సంఖ ల

భ ంచవల ి ఉండ ను. అందువలన న,

లక ఏ

ంచు

వ చున

వ చున

.

దఎ

దట

వ ను. అల

థునమ ల అ పత లౖన

. ఆ త ా త వచు స బ ి సంఖ లగ మ ల అ ప గహమ ల

గహమ లవ చున

. త ా తనున బ ధ,

క గహమ ల ప ప మగ చున

న 16వ లగ పటమ ల చూ ద ె మ.

వ ా ి ా ప టనప డ గ ంచబడ న

సూర డ కర చకమ

షలగ మ నక

ష ండ లగ మ ల ఒక వరమ ల

న ండ లగ మ ల అ పత లౖన గహమ ల ఒక ప మ ా ా, త ా త గల వృషభ,

ండ గహమ ల మ క వ ఈ

ఎప ట మ రవ .

కంట మ ందున 12 అను స సంఖ ను సు వల ి య ండ ను. ఎందుకన ా 2:1 అను సూతమ

ప ారమ , మ ందు స సంఖ స సంఖ j◌ై◌ున

దట

గహమ ల , మ క వరమ ల

గమ ల ఎదుర ా

లగ మ . మ ఉ

ో ఆ

ి గమ

వ ా ప టన సమయమ ల

ాలచకమ ల

.


ాలచకమ - 16వ పటమ క ఆ సంఖ ను లగ మ ా గ ంచు అక డ

గ ంచు

అంట

చూడడమ ను ప ర మ ‘జ ఫతకమ ’ అ

మ . ఆ రకమ ా గ ం నప డ జన లగ మ

లగ మ నక 2:1 ప ారమ చత ర ా త వల ార మ

ా తమ ా (12)

ప య (5) పంచమ ా త లగ దుర . ా తమ ా

త గహమ ల కను

, ౖన పటమ ల గల ాలచకమ ల

అ య

మ.

దట స బ ి గహమ ల

ెప

మ.

ప ారమ

పత లౖన బ ధ,

షలగ మ అంట

ప గ ర వ , (1) పథమ ా

యగ క

(8) అషమ, (9) నవమ ా

షలగ మ నక గ ర , క జ, చంద, సూర , భ

ండ ా భ ం ,

క ె డ గల

ఈ ాలమ ల ‘జ తకమ ’ లక ‘జన లగ మ ’

గమ అ

ప యగ చంద, సూర ల , అల

ప ె వచు ను. ై త ి ంతమ ల

ేయ

దశ ా

ార .

దశ గహమ ల ఎక

మ డ ఆత లను కర ల

మ.

డ మ య (4) పత లగ భ

, కర వ న

అ య , ార మ

క ల మ య దశమ, ఏ ాదశ ా

పత లౖన

పత లౖన ాహ వ , శ

త,

త గహమ ల , అల

గహమ ల

య ే న

త శత గహమ లను

త గహమ ల ా ా, ండవ స బ ి గహమ ల శత గహమ లగ న య, తృ య ా

,

, త వను ఆర గహమ ల

ప ారమ 2:1 అను సూతమ ను అనుస ం

షలగ మ నక

క డ ష , సపమ


ప ప గహమ లగ చు శత గహమ లగ చు

ర.

బట

షలగ మ నక

త, త, బ ధ,

క, ాహ , శ

ఆర గహమ ల

ా తమ ా

ర.

షలగ మ షలగ మ నక ఎవర

త గహమ లగ చు

శత గహమ ల ా ర ాం య దట న ై బ ా ఆల ల

షమ ను ంచు ా

ంచు ాడ

వృషభ

అంట

, ా

, ా

న లగ మ నక క డ

నలగ మ నక క డ శత వ లగ చు

దట ఒక వరమ ా గ ంచు నవలన న

షమ లను ల

రంట జ

షమల

ంచు ాడ అ న

ప ె చు ా

షమ ల నుం

థునమ లను ఈ ంద 17వ పటమ ల చూ ద ె మ.

త లగ దుర . అట ఎవర ర . ాలచకమ ల

షమ నక ైన

నమ ,

మ . ఈ షయమ జ ి య ండ టక , ఎవ ైన

త ా అంట ంట ర . బ ా గహమ లను ల

ంచవలన

ంచు ా

ాలను

అరమ . అ ే ధమ ా


ాలచకమ -17వ పటమ

15. వృషభమ వృషభలగ మ నక ఆ ా ా

పత లౖన బ ధ,

సూర , భ

లగ మ నక క వృషభ,

త,

థున లగ

క ల ; మకర, క ంభ ా

, త ,గ ర , క

త లగ దు

పత లౖన ాహ , శ

తగహమ ల

త లగ దుర . అల

శత వ లగ దుర . ర ఈ ండ లగ మ లక ా తమ గ

త , శత గహమ ల

ండ ; అల

అను ఆర గహమ ల

ల అను ఆర గహమ ల శత గహమ లగ చు

థునలగ మ క క డ

థున లగ మ లక

త గహమ ల ా ా, చంద,

ర . వృషభ లగ మ నక ఎవర

వృషభ లగ మ నక శత వ లౖన ా తమ గ ం

కన ,త ల

త , శత వ ల గ ఉందుర

ధమ గ గలవ .

థున ె యవలను.


16. క ా టకమ ఇప డ క ా టక, ింహలగ మ లక క ా టకలగ మ నక , అ ే ా ల ా

షల ా

నభ ప

, పక

ప j◌ై◌ున చందుడూ, ింహ ల ా య న ధనసు ల ా

న క జ గహమ ల

గహమ ల ఆర శత గహమ లగ చున ింహలగ మ నక క

త, శత గహమ లను ందగల 18వ పటమ ల చూ ెదమ .

ా తమ ా

తమ ఆర

న ర (సూర డ ) మ య వృ

న త వ ,

త గహమ ల ా ా,

. క ా టకలగ మ నక ఎవర త , శత వ ల ా ఉ

ర.

నల ా

గత

త,

నగరవ , త, బ ధ,

త ల , ఎవర శత వ లగ చు

క, ాహ , శ ా పక నున


ాలచకమ - 18వ పటమ క ా టక, ింహలగ మ లక

ా తమ ా శత

త ల ానున గహమ ల

ధమ ాగలవ .


17. కన ఇప డ క క ంచు

లగ మ నక ఎవర మ.

త గహమ ల , ఎవర శత గహమ ల త ా త

ల నున 19వ పటమ ల


లగ మ నక అ ే ల ా ాహ వ , క ంభ ల ా ా తమ ా

న బ ధుడ , పక నున త ల ల ా

న శ , వృషభ ల ా

త ల ాగ

గత చంద, సూర , భ

త,

ప థున ల ా

క డ మ య మకర ల ా ప

, త వ , గ ర , క జ గహమ ల ఆర

త గహమ ల ఆర ,

ా తమ గ

ాలచకమ - 19వ పటమ శత వ లౖ ర . అ ే ధమ గ క కన , త ల లగ మ లక

లగ మ నక ఎవ

ా త శత ,

త గహమ ల

ే శత ,

త ల ాఉ

ంద వర స ా ాయబ న .

ా త శత

త ల ా ఉందుర .


ండ వరమ ల ా భ ంచబ న గహమ ల , ఒక వరమ నక మ క వరమ శత వ ల ా ఉన వ త ల ానున గహమ లను పణ ల అ మ నవ

అంట

మ.

భల

అంట

ార ప ణ ల

ాపమ ను ా ంచున

ావ న, ఆ

వరమ లక గ ర వరమ , శ వరమ అ ప టన

ఒక వరమ

మ . అం ే ాక ావ న

భల

మకరణమ

ఇప డ వృ వృ ల ా

ాప ల

కలగ మ నక ఎవర

సూర డ

నగరవ,

మ య అ

ేయడమ జ

షల ా

తమ ఆర గహమ ల

ప త

, పక నక

ావ న, ాట

భల

అనడమ జర గ చున

న . ండ వరమ ల ార ఒక

. ండ

కర శత వ లౖ ,

.

కమ

త ల ఎవర శత వ ల త ా త నభ

మ.

న . అ ే ధమ ా శత గహమ ల

త ల , ఒక వరమ శత వ ల ా వ వహ ంచుచున

కలగ మ నక అ ే ల ా ప

తగహమ ల ప ణ మ ను ా ంచున ెప డమ జ

18. వృ

ెప

ల నున 20వ పటమ ల చూ ెదమ .

య న ధను ల ా

డ , క ా టక ల ా

న త వ మ య న చందుడ , ింహ ల ా

న ప


ాలచకమ - 20వ పటమ గహమ లగ చున

. సూతమ ప ారమ

ల ా

త,

లగ మ నక

థున ల ా

ా తమ ా

సూతమ ప ారమ ప ణ వద శత వ ల శత వ ల , ఎవర లగ మ లక

ా తమ ా

న ాహ వ , క ంభ ల ా

తమ ఆర గహమ ల శత ప మ న

త గహమ ల ఆర , శత గహమ ల ఆర , ాపప ణ మ లను ప ాపమ లను ప

త ల ామ త ల

న మకర ల ా

ా ంచుచు

వడమ ా ,

భ ల,అ

భల

ర ాం య

ప ే

న . వృ ా ంచుచుందుర .

శత

త ల ాఉ

క ర,

ర . ర తమ కరవ మ లను

త ల శత వ ల ా మ రడమ ా జర గదు. వృ

ా ధను లగ మ నక క

న శ , వృషభ

క లగ మ నక ఎవర

ె యవలను. వృ

త శత వరమ ల ానున గహమ లను వర స ా ంద చూడవచు ను.

క, ధనుసు


పం ెండ గహమ ల ఆర క ఆర బదశత త మ క య న

త , శత వ ల ా ఉండడ

. ఆ షయమ ను త ా త

ాక

ల ప ే కమ ా ఒక గహమ నక ఒక గహమ

దమ .

19. మకరమ ఇప డ మకర లగ మ నక ఎవర మకర లగ మ నక అ ే ల ా ల ా

తగహమ ,

ల ా

కగహమ

త ల , ఎవర శత వ ల త ా త

న ాహ వ , పక

థున ల ా

గల క ంభ ల ా తగహమ , క

21వ పటమ ల చూ ద ె మ. ప

ల ా

నశ ప

త ల

ా ా, మ య వృషభ

న బ ధ గహమ , త ల


ాలచకమ - 21వ పటమ తమ ఆర గహమ ల ల ా

నక

, ధను ల ా

అల

పక

ా తమ ా

డ , క ా టక ల ా ప

త ల ాఉ ప

చూడచు ను.

న చందుడ , ింహ ల ా మకరమ నక

మ . మకర, క ంభ లగ మ లక

నల ా ప

న త వ అను ఆర గహమ ల మకరమ నక

య న క ంభ లగ మ నక క ెల ప చు

ర . ఇక

నగరవ,

న సూర డ , వృ

కల ా

ష ప

ా త శత గహమ ల ా వ వహ ంచు చున

త శత వ ల ా ఉన

ా తమ ా

ా తమ ా

.

త , శత వ ల ా

త , శత వ ల ానున గహమ లను ంద వర స ా


ఇంతవరక ప ార

ాలచకమ ల

ఆర లగ మ లను

పక నగల అ ే వర ఆర లగ మ లక

ా తమ గ

ం , ఎవర శత గహమ ల ఎవర ంచక

త, శత వ ల ానున గహమ లను

వ ం

ె యజయడ

ామ .

వలన

ఉన వ

గహమ ల

ెల సు

తమ పం ెండ గలవ

ెల సు

మ . ఇక డ మ క సూతమ ఏర డ చున

ఒక సూతమ ా సు

ఏడవ ా

, ఒకట బద శత వ ఏడ అ

గహమ నక ఏ గహమ బద శత

ల ె సు ం మ .

ప ల ే

?[మ ర ]

మ . అందుల ఆర ఒక గ ంప ాగ, ఆర మ క గ ంప ా . ఆర గహమ ల

శత గహమ ల కలవ . అందువలన ఒక గహమ నుం ఏడవ గహమ ఏ ై ,ే అ వరమ ా ప ె క ంట, ఒకటవ ా

తమ పం ెండ లగ మ లక

న .

20. ఒక గహమ నక బదశత వ ా మ క గహమ న ాలచకమ ల

త గహమ ల చూ ిం మ .

న శత వ

త లౖ ే త ా త ఏడవ గహమ నుం ే

బద శత వ అ ె య చున

మ . ఒకట × ఏడ

ె య చున .

. ఇం ా ష ాసమ ల

అను సూతమ ప ారమ ఏ


చత ర ా ారమ ల నున ఇక డ

షల ా

వ వహ సున

ాలచకమ - 22వ పటమ న క జ గహమ నక , ఏడవ ాన

. అల

కగహమ నక ఏడవ ానమ ల క జగహ

డ క డ బదశత

నక బదశత వ

కడ,

వరమ ల

నత ల ల ా

ె య చున

. న ౖ ుం

క నక బదశత వ క

చూ

డ ా

ఆర గహమ లక శత వ లౖనప ట , అందుల ఒక

శత వ ా ఉన ద

ె య చున

మ క గహమ బదశత గహమ లల శత

. అందుల

ౖ ,ే మ క ప ౖ నుం శత

చూ

.

అ ప

కగహమ ప

ా ఉండ టవలన, సూతమ ప ారమ

, ం నుం

ె య చున

బదశత వ ా

ౖ చూ

. ఒక వరమ ల

ఎట చూ

క నక

, సూతబదమ ా

ఆర గహమ ల మ క

ర గల గహమ నక , మ క ర గల గహమ ప ే ం

మంట 1×7 అను సూతమ ప ారమ ఒక ౖప నుం ఒక గహమ నక న ౖ ఏడవగహమ నక

త లను డ య టక 2:1 సూతమ ఉప

అను సూతమ ను ఉప

గప

దట గహ ,ే ఎవడ ఎవ

బదశత వగ చున బదశత వ అ

. పం ెండ

ె య టక 1×7


ఇప డ వృషభ లగ మ నక అ ప త ా త

ల గల 23వ పటమ ల

ఇక డ వృషభ ల ా తగహమ

ధర బదమ ా ఎలప డ ఒక

చత ర ా ారమ ల నున వ

త గహమ నక 1×7 అను సూతమ ప ారమ బద శత వ ానున గహ

ల ె సు ం మ .

ె య చున

త గహమ నక బదశత వ భ

ె య చున

. అల

బదశత వ

. 1×7 అను సూతమ ప ారమ ఒకమ ర బద శత వ ల ా మ న గహమ ల

ార

కర

ాలచకమ - 23వ పటమ

ఖమ ా పవ ంచుచుందుర . ఎట వంట సందర మ ల ను అధర మ ా నడ చు ర .

ఇప డ

థునలగ అ ప

ల గల 24వ పటమ ల

తగహమ నక 1×7 అను సూతమ ప ారమ బద శత వ ానున గహ

ెల సు ం మ .

ో త ా త


ఇక డ

థునల ా

బదశత వ ా

తగహ

గహమ బద శత

అగ చున

ౖ ,ే బదశత

చత ర ా ారమ ల నున

ల గల 25వ పటమ ల

ాహ వ క అక చందు

. ాలచకమ ల

న ౖ ఏడవ గహమ నక

త గహమ అ

పం ెండ

ె య చున

. అల

త గహమ నక

గమ లల ఒక గహమ నక 7వ ానమ ల

దట గహమ

బద శత వగ చున

మ క

.

ాలచకమ - 24వ పటమ

ఇప డ క ా టక లగ అ ప

ఇక డ క ా టక ల ా

తగహమ నక , బద శత వ

న చందగహమ నక 1×7 అను సూతమ ప ారమ బదశత వ ానున గహ

ో త ా త

ెల సు ం మ . న చందు

నుం సపమ ా

ాహ వ , ాహ వ క చందుడ

, అక

నుం

సపమ ా

న ాహ వ బదశత వ ా ఉ

న చందుడ 1×7 అను సూతమ ప ారమ బదశత వ ా ఉ వశత వ ల ా ఉ

డ . అల డ.ఈ

ధమ ా


చత ర ా ారమ ల నున ఇప డ

ింహ లగ అ ప

ాలచకమ - 25వ పటమ న సూర నక బదశత వ ానున గహమ ను త ా త

ల గల 26వ పటమ ల చూ

ెల సు ం మ . ఇక డ

ింహలగ అ ప

అను సూతమ ప ారమ , శ ర ఉం ఆర

ంచడమ జ

న సూర

, అక

నుం సపమ ానమ ల నున శ

క డ సూర డ బదశత వ ా ఉ

బదశత వ ా ఉ

డ . అల

1×7

డ . స ంత ానమ లను బట, ా శత త మ లను

న . స ంత ానమ లను బట, ఒక మ ర శత వ ల ా మ న గహమ ల , ఆ ానమ లను వద ఎక డ

ా శత త మ ను మ తమ వదలర . పం ెండ ానమ లక , ెప క

శత వ ల ఎవ న

ానమ లల ఆర

ి వ చున

.

పత లక శత వ లను ల ె సుక ంట,

గత


చత ర ా ారమ ల నున ఇప డ

ాక

పటమ ల చూ ఇక డ క గహమ

ాలచకమ - 26వ పటమ

లగ అ ప

బ ధగహమ నక 1×7 సూతమ ప ారమ బదశత వ ఎవ

త ా త

ల గల 27వ

ల ె సు ం మ .

లగ అ ప

న బ ధ గహమ నక 1×7 అను సూతమ ప ారమ , అక

వ శత త మ క య న

. అల

గ ర గహమ నక క డ స

నుం సపమ ా

నగర


చత ర ా ారమ ల నున బ ధగహ

ాలచకమ - 27వ పటమ

బద శత త మ వ సున

. ఎవ

ఎవర బద శత వ ల అన

ంద వర సల చూడం .


గ ర వరమ నక శ వరమ , శ వరమ నక గ ర వరమ శత వ లౖనప ట ఒక గహమ నక అ శత వ ల ా ా ఒక గహమ మ తమ బదశత త మ క 21. గ ణచకమ ల ఇంతవరక బహ , ాల,కర ,గ ణచకమ ల సమ ెల సు

మ . ఇక ం చక

భగవ తను అనుస ం

ెల ప నవ

ించ ా, గ ణతయ

మ డ

గమ ల ా ఎట న

గ ణమ ల ఎట

యన

ంత ెప

గమను అ , అందుల

చు

?[మ ర ]

ాలచకమ ను గ ం , కర చకమ ను గ ం

ార మ లక

ెల సు ం మ . ఇవ

ారణ

న, 36 గ ణమ ల

య కల న అ

మ . తల అ రపరబహ గమ ల ఉన ప డ ఏ

తపటమ ల ర పమ ల చూ ెదమ .

క లంకషమ గ ‘మ యచకమ ’

అను వదం . బహ గమందు

యమందు గ ణమ ల గ ం న సమ వడ ఏ

ా రణ

.

గ ణమ ల వర

యమ ల

న మ య కర లక

ర ాం న, గ ణచకమ ను గ ం

యన

దు గహమ ల

ాస

ల చకమ ల మ లమ

రమ స వరమ ా కలదు. గ ణచకమ

ర క యన

.ఒ

గమ ల


28 వ పటమ . గ ణచకమ ల

వడ


29వ పటమ .

మసమ ల

వడ


30వ పటమ . ాజసమ ల

వడ


31వ పటమ . ా

కమ ల

వడ


32వ పటమ .

గమ ల

వడ


33వ పటమ .

ద గ ణమ ల


ఈ ధమ ా గ ణచకమ , మ డ

గమ ల ా ఉంట అందుల ప , ప ప గ ణమ ల 12 రకమ ల ా ఉన

గ ణమ 9 రకమ ల ప మ ణమ గ ఉత న

. ఈ 108 గ ణమ ల భగవ తల మ య అ

న కర అనున కర చకమ ను ే , ౖనున

కషసుఖమ ల ర పమ జ

ఉన

ష ాసమ

పస ంపబడ చున

ాలచకమ ల

.

ావ న గ ణమ లను, కర లను, గహమ లను ెప

ె ా ర . గ ణమ ల మ యనుం

పం ెండ గహమ ల ేత,

మ ందు ా ెల సు వడమ వల ివ

. ాటల ఒ

మ నవ

ష మ అంట

న . 22. గ ణమ లను

మ.ఇ ించున కర

?

లక ాలమ ? గ ణచకమ ల

గ ణమ లను

ించున కర

చకమ ల అమ కల బహ చకమ అ అందువలన ఏ మ

ి

ట అ త

న .

ెప వచు ను.

ర క మ తమ గ ర ా ట

ి కర చటమ అ య , కర

ెప చుందుర . మ

ి ( వ

, గ ణమ లను ఉప

ంచు

మ.

ె ి నప ట ,

తమ అ య , కర పతమ అ య , కర

కర ను అనుభ ంచుచు . అందువలన ప

ంద గ ణచకమ ,

ి ాల, కర , గ ణ చకమ ల

) అనుభవమ నక వ ే

. ాల, కర , గ ణచకమ లల కర చకమ నక

లగ

ప ె వచు ను. ఆ మ డ చకమ లల మధ ల గల

. ావ న ఈ మ డ చకమ లను క

కర ను అనుభ ంపజయ ట య న

చున జ

ా ణమ న

ద ల మ డ చకమ లను క

మధ ల య

,అ

ాలమ

ౖన ాలచకమ , ంద గ ణచకమ గలదు. మధ ల గల కర ను అనుస ం

ఫలకమ అ య వ

ప ె వచు ను. కర ను కద ంచున

ం మ డ చకమ ల మ ఖ మ ల

కర చకమ . కర చకమ ౖన ాలచకమ

కర

డ.

ి ,ప

. వ డ గ ణమ ల

ౖన ాలచకమ ల వ ా

కర చక

ా న త ఇసూ కర పతమ , కర

దశగహమ ల మఖమ

ె య

తమ , కర ఫలకమ

ెప డమ

న .

ాల, కర , గ ణచకమ ల మ ల గంథమ లల

ా ణమ మ

ి తలల య

ేవ డ కర ను ప న

లడ

ి పం ాడ ,

న . అందువలన బహ , ాల, కర , గ ణ అనబడ

ఒక

ి

క కర

తమ ల (కర

ర ా ఉండ

, అల

ల ి నూ గ ణ చకమ ల

మ డ ఉన

.

. అల

ిమ

ి

ాలచకమ ల

అంద

సమ న

క గ ణమ లను

తమ

క యన

.

ర ా

ిల

కర

ి

ా ప ి ం ాడ

ే ే ే

న .

గరల ప

క య ండ ను. ప

లక ం య న ా

ెప డమ ెప డ

క హసమ ల

ంత

గమ లల

దమ

. అందువలన

నమ , కర పతమ

గహమ ల ా ఏ

ిం య న

మఖన

ండ గహమ లల ా ఏమ తమ

.ప మ

, కర మ తమ ఏ ఒక ించుచున

కలౖన 108 గ ణమ ల

కర చకమ . మధ నగల కర చక అ

క కర

ి కర

. ఏ ధమ ా మ

యమ ల ఒక కర చకమ తప అ

సంబం ం న బహ చకమ ను పక నయ ం మధ న ఉండ న

ి

ండ గ ణమ ల

ల చకమ ల సమ

మ తమ మ

ే ల

ం వరక

డల కట పం ాడ

ల చకమ లను క

గ ణమ ల ా , ాలచకమ ల

గమ లల ా , ప

సమ నమ ా ఉన

ాతల )

పల

లక ం

లక ం

. గ ణచకమ ల అంద ల

అంద ల ఒ

ధమ ా

ధమ ా అంద ల ఉండ ా, కర చకమ ల ా అనుభవమ ల క

ి సంబం ం న గ ణ,కర , ాల చకమ లను చూ మ డ చకమ లల మ ఖ ల సమ నమ ా లదు. ప

నద మ

ెప ిల ను

ించుచున

.

కర

ేవ

ే మ డ చకమ లల మ . ాలమ గ ణమ

ర ాయ న కర మ

ి


34వ పటమ . కర పతమ


ౖన ాలచకమ ల గల గహమ ల రణమ ల కర చకమ ల దపడ చున

. ప న కర

ింపబ న గ ణమ ఎంత ాలమ జ

కర

డనుబట అప ట ఏ గ ణమ అవసర

ేత ార మ

ేయబడ ను. కర

ారణమ

ద పడ ా, కర ఆ గ ణమ

డ ంద గ ణమ ల

ింపబడ చున

ేత గ ణమ వలన జర గ ప

నదనుటక కర ను బట ాలమ ండ ను. కర

. ఆ సమయమ నక

ంత ాలమ జర గ చున

ాయ ంట తక వ ాలమ ల అనుభవ మ ండ ను. కర

ల య ంట ఎక వ ాలమ అనుభవమ ండ ను. ఈ ధమ ా కర నుబట ఇట గ ణమ ల , అట కర నుబట ాలమ , కర నుబట గ ణమ ల ండ న

ప ె వచు ను. 23. గ ణచకమ ల

గ ణచకమ ల మ డ గ ణమ ల గల

గమ ల , ఒకట గ ణమ ల

గ ణమ ల ఏ

‘‘మ య’’ అనవచు ను. మ డ గ ణ

గమ ల య

గమ ను ఆత

గమ య , మ య

గ ణచకమ బయట వర సల గమ అను

ాట

ెప చు

దట

గమ

గమ లల

గ ణమ ల

ాపప ణ కర ల తయ రగ చున బహ

గ ణ ఆల చన లదు.

గమ

?

గమ ల ండ ను.

గమ లక మధ ల నున గ ణమ ల

గ ానమ య అనవచు ను. గమ , మ డవ

ర ఆల చనలను అ

ాలమ ండ ను. ావ న

గమ లల ఏ మం లగ

ాజస గ ణ

.జ

ాడ కర నుం త ి ంచు లక

తమ

గమ య ,

మస గ ణ గమ , ండవ

లవ గమ ల గ ణమ ల లవ . ావ న ఆచరణలదు. అల

గమ

గమ య , గ ణర త

మ.మ డ

పవ ంప జయ ను. గ ణ ఆచరణల త ి ంచు గలడ . జ నమ ల

.

కగణ

ం , ఆల చనక త నట

న ాడ గ ణ చరణ వలన వ

ంచుక ంట

డ . గ ణర త

ప ె వచు ను. బహ

క లదు. ావ న కర ల

న కర నుం

గమ న వ డ న ప డ కర

లవ గ

గ ణచకమ ల మం ద

ెప వచు ను. 24. కర చకమ ల ఏ కర ఎక డ ేర త ం ? ల గ చకమ ల సమ గమ వరక

యమ ప

మ నవ

ా ిం య న బహ

రసు ల కలదు.

ల ( ద నరమ ల ) కలదు.

ెప నవసరమ లదు. అందువలన

ౖ చకమ ను వద మ

ాల, కర , గ ణ చకమ ల మ డ య

ె ా ర . మం

కర చక ప ావన వ డ ె ల న కర ప

న . ఇక డ కర చకమ మ

ల డబ య ండడమ ను కర ప

ి

డల

మఖ

ి నద

డల

లడ

ప ె

ప ె

ం మ.

మ . అట

ాలచకమ

వలన, ఇతర మతగంథమ ల ే నంట

ామ

17వ సు ా, 13వ ఆయ

ె ా ర . అం ే ాక తలల

ఖు ఆ

ల చకమ ల

ె ా ర . ఈ ధమ ా కర చకమ ఆ

ాం న మ ల

ాల, కర , గ ణచకమ ల మ డ మ ఖ

నవ

ప ె

గంథమ ల బహ

క రంగమ ల అ

న .

ె ా మ . కర నుబట

ాలమ , కర నుబట నుం య న

మ . ఆ మ డ చకమ లల కర చకమ

గ ణమ ల

ాలచకమ ల

కర పతమ మ ల గంథమ లల

ామ

ప ే కమ ా ెప న మ ే న ా! సృ ా

సంబం ం న , ావ న ప మ ర

లడ

మత గంథమ లందు ప ావనక వ మ

వ ే

న ఆత తలనుం

ి సంబం ం న మ డ చకమ ల

ా నతక యన

ెప బ న . అక డ ాప ప ణ మ లను డ ె మం ల

ౖ చకమ

ాటల ఎక వ ా న త గల కర చకమ

ఇట గ ణచకమ ల మధ న కర చకమ య ం గంథమ లల క

ల గ చకమ లక ఆ ర

ప ె

మ . ఇప డ మ

గహమ ల ా , గ ణచకమ ల

గ ణమ ల

ల ంత ా ,


మ రక ం

యన

గ ణచకమ ల

ఎల య న

గ ణమ ల మ రలదు.

ాలచకమ ల

య అల య న

మ ాయల

గహమ ల ా , గ ణచకమ ల

ాలచకమ ల

గహమ ల , గ ణచకమ ల

అగ చు ఎలప డూ మ ర చు ఆ ా

,అ

ఉన

న ై ఉన

చూడవల వ ి చు చున అందువలన మ జ

ై

గ ణమ ల మ రక

. ఎవ కర చకమ ల

యన

రణవలన

ి సంబం ం న కర

వన ం

ై

చూ

ె య ను.

ంత

ర ి ా

)

ె య

బట జ

ష మ ను

ా , అల య న

త మ జమ, ఖర

త మ మ ర చున కర చకమ మ డ

నప డ

ా గ ణమ లను

ంతవరక నజ

ారణ

న కర

ించు కర చూడవల ివ

అదమ ా, ప ర పమ ా ఉన ె యవచు ను. జ

ష డ

న . .ఏ

ష మ అంతయ జ

ాడ . జ నమ ను

ె య ట వలన

ె యవచు ను.

25. అం , అ ాం [మ ర ] జ నమ నుబట ఏ కర ఎక డ

ేర చున

ాసమ ను బట ఏ కర ఎంత వ త ి ంచు నుటక

ఏ ో

ాస సంబంధమ అత

తమ

అంత మగ చున

న ో,

,అ

అంతయ జ

వలన బ ధ ఎంత ాసమ

ష ాసమ నుబట

ణమ ా ఉండ అనుసం న

ి కర చకమ ల (కర పతమ ల ) ఏ కర ఎక డ . త ా త ఎం

తమ ల ఇట

సంబం ం న కర ల కర చకమ ల దట న ై ఒకటవ ానమ ల నూ, అల

ంత ాలమ నక మ

ఎక త

నుం

ార మ ల

న . కర చకమ ల ప త అంత మ ల

కర

అనుభ ంచక ం

, జ న ో

వల దలగ

ండ

ె య ను. బహ

ాసమ . అందువలన బహ ెల సు ం మ . మ

ి సంభ ంచు మరణమ

దల అట అంత మ నక ప ట క

ాట వరమ కర ర పమ ల ఉండక

ాయబ య ండ ను.

ె యక

ె య ను. బహ

ారంభమగ చున .

.

ా ఉండదు. అందువలన ఎప ట ఒ ల గ న

ఎట న దనుటక కర ాడ స

ెందక ం

కర మ తమ

ఉండక మ ర చుండ ను.

ా భ షత

ంత మ రవచు

మర

, కర చకమ ల

కర

ండ (12) గహమ ల మ రలదు.

ారమ

గ ణమ ల ఉండ ట వలన గ ణమ లక

. ావ న జ నమ (జ

కర ల , ాట బ ధల

రప ాయల

. ఎవడ ఎట వంట ా ో చూడవల వ ి

. కర

ల ి

పలప,

గ ణమ ల ా ఏమ తమ

ాపప ణ మ ల ా , ారబ ాపప ణ మ ల

చకమ లల మ ఖ

. ాలచకమ ల

ండూ అంద

అత ె

తమ

న ి సంఘటనల.

, ఎక డ అంత మగ

ానమ ల ండ ా, అందుల న ై ప

ి జననమ

ండవ ానమ ల నూ

త ారంభకర


35. త పటమ మ

ి

తమ ల

జర గ ను.

ార మ

మ ందు వచు న

అ ాం అను పదమ ను డ

ి చూ

తమ ఒక ధమ ా జర గ ా ర.

ర ను

ే అర+అం =అ ాం అ

గ ా

నత ా త

తమ మ క

య య , అ ాం అ య అనడమ జర గ చున

ె య చున

కర

12

ాయబ య న ద

అందువలన కర పతమ ల ంచడ

న .

గమ లల అర ె యవలను. ప

ండ

గమ ను వద ,

గత అర గమ

ర భరల సగమ శ రమ కలద

.

. అంగ అన ా శ రమ అ య , అం అన ా

శ రమ ను ధ ం నద య అరమ . ‘అంగ’ అను పదమ నుం ‘అం ’ అను పదమ ప టన . అ ాం అను వలన కర చకమ ల

ధమ ా

అర

ారంభమగ ఏడవ ానమ ల శ ర

గమ లల సగమ త ా త వచు ఏడవ ానమ ల

తమ

ర క ండ ట ర

ె యజయ చున

క .

ర క సంబం ం న కర ను


36వ అల

తపటమ ను చూడ మ . న ౖ గల 36వ

తమ ల 12

గమ లను ండ

తన శ రమ నక సంబం ం నద య , ండవ దట అ ాం అ జ

గమ న ఆర

ానమ ల

గమ ల ా భ ం , అందుల

గమ న ఏడవ ానమ తన

టన త ా త ండవ అర

దట

ర క సంబం ం నద య గ ం మ .

గమ ఏడవ ానమ నుం

ెప చూ, కర చకమ ల (కర పతమ ల ) ఏడవ ానమ ల

గమ న ఒకటవ ానమ

ారంభమగ ట వలన,

ర క సంబం ం న కర ను

న . ఇంతవరక 1,12 ానమ ల జనన మ య మరణమ లనూ, 1,7 ానమ లల 1వ

ర ను

ంచడమ

తన శ రమ నక సంబం ం న


కర ను సూ ంచ ా, 7వ ఉండ

ి

తన

న . ఇక

ర క సంబం ం న కర ను సూ ంచుచున గత ానమ లల ఎట వంట కర ల ండ 26. కర చకమ ల

కర చకమ ల

గమ లను అం అ ాం అ

12

ానమ , అ ాం అను ండవ

గమ ల 7వ ానమ

సంబం ం న కర య , 7వ ానమ న తన ేయబడ చున ద ండ గలవ . న

ామ

ఆయ

గమ లక

గమ న ఆర

చూ మ .

ందమ ల [మ ర ]

గమ ల ా భ ంచు ారంభ

అగ ట

ర క సంబం ం న కర య న

ె ా మ . ఇప డ అం అ ాం అను ండ

దట

మఖ

ండ

. ఇప ట 1,7,12 ానమ లల కర ఏ

ానమ లల మ ఖ

క ానమ ను గ ంచడ

మ . అం అను

తమ నక సంబం ం

క ప

ండ

దు

య ే బ నద

కర చకమ ల

ందమ ల ాయ న

ా ఒక ానమ , ండవ

ి( వ

)

ానమ ల య

తమం

అం

గమ య

ానమ లను అ ాం

ానమ లల ఒకటవ ానమ ను వద

ెప

గత ఐదు ానమ లను సు

వర సల

లవ ానమ మద దగ ను. ఒకటవ ానమ త ా త ండ , మ డ

మధ ల

లవ ానమ కలదు. ఐదు ానమ లల మధ నగల

గమ నక

ందమ ా ల

తమ ల చూడవచు ను.

ప ె చు

మ . అం

దు

గమ లల

యన

నుం

.మ

ి

ె య చున

.

తమ ఆర

ానమ లను

మ క ! ఇప డ అం

గమ ల

ాటల మధ ల గల

గమ ం

ానమ లక , ఐదు, ఆర

ానమ లక

లవ ానమ ను అం

గమ ల

ానమ లల

ం న ానమ

గమ ం న ఇల

ఒకటవ ానమ ండ ా, అక

ఆర

గమ న ఆర

ానమ ల అం , అ ాం అను ండ

కర పతమ ల శ రమ , ప ట క ారంభమ నక సంబం ం గమ అ య , త ా త ఆర

మ య న

గమ లల మ ఖ ందమ ల ా గ ంపబ న ానమ ల

న . ఈ ండ మ ఖ

ానమ లల

గమ ల 1వ

ాక, 1వ ానమ ల తన శ రమ నక

ందమ ల ా గలవ . ందమ అన ా ఆ ర ానమ , మ ఖ మ ా గ ంప

ెప వచు ను. కర చకమ

దట

ందమ ాయ న

గమ నక మ ఖ

ామ య

లవ ానమ ను ందగల 37వ


37వ పటమ .

లవ ానమ

అం , అ ాం అను ండ గమ ల

ందమ

గమ లల

లవ ానమ

ంద

దట అం

నట, ండవ

గమ ల

న అ ాం

లవ ానమ గమ ల

త ా తగల 8,9,10,11,12 ానమ లల మధ నగల పదవ ానమ ఆ 4వ ానమ , అ ాం

గమ ల 10వ ానమ

ానమ ా ెప వచు ను. మ నవ మ

ర ప షలను బట క

మఖ బట

నవ , అ గ

కర ల

ర ప షల . మ

మ య

ి

గమ న కంతట

ందమ ల ా ఉన ట క ి న ఆ ి బట మ

ె య చున ి

ందమ ల ానమ లల

న ి .

ందమ ాయ న

దట

. అం

ే గమ ల

. ందమ అన ా మ ఖ

నఆ ర

ండ గలవ . అందుల ఒకట మ

ిక న

రవమ ా , అ రవమ ా ఉండ ను. అల

రవ అ రవమ ల ండ ను. అందువలన ఇట ఆ ,ి అట తమ ల కర

దట న ై 7వ ానమ ను వద చూ

తమ ల మ ఖ మ ా అందర గమ ం ే

ఆ ,ి ండవ క ి న

క ి న

ందమ ాయ న ట

ెప వచు ను. మ

ి గల ఆ ి

ర ే బ య ండ ను. అందువలన

ి

తమ ల

క కర నుబట, అల గ

ానమ ల


కర లక 4, 10 ానమ ల ందమ ల ాయ న వ

ప ె వచు ను. ందగల 38వ

తపటమ ల అ ాం

గమ ల 10వ

ానమ ను ందమ ా చూడవచు ను.

ౖ ండ

తపటమ లల 4,10 ానమ ల

కర చకమ ల నున ‘‘

మ చ ందమ ల గ

నమ

నజ ర

జ క ి ంచు వలను. ఇక డ జ

ష ాసమ ల

ందమ ల

ందమ ల

లగ అ

ించుచున ష లౖన

ల గ కలవ , అ

ట 4,10 ానమ లను మ తమ

గంథమ లల

అడ గ వచు ను.

ందమ ల ా క

ప ె

ఎందుక

మ జ ాబ ఏమన ా! ఎవర ఏ

చు

. ఇదంతయ మన తలల ంద

ఒక పశ

1,4,7,10 ానమ ల

ావచు ను. అ మ.

ర . ఒకటవ ానమ ను, ఏడవ ానమ ను

ె ా ర? ధమ ా ౖ

ండ మ త

కలవ

ప ె వచు ను. అ

ఏమన ా!

ఎందుక

ర వద

ెప చు

ే ప ె బ న షయమ

ార .

ర ?’’ అ


సూతబదమ ా, ాసబదమ ా ఉండవలయ ను. ఒక సూతమ ను ప ె చూ ండ

ందమ లను

లగ

ందమ ల అ ా ీ యమగ ను.

ందర

ా న ి జ

చూ మ .

ష గంథమ లల

ార ఒక సంస ృత

మ డ , ందమ ల మ డ య ె ి న బ

గ ఉప

కట

ాసమ ఆ రమ ాయ న

లగ

ందమ ల ఎట న

ణమ ల మ డ య , ందమ ల క

ె ా ర.అ

ాన

ెప డమ జ

చూ

మ డ

ార చూ ిన

న . అల న

ానమ ల న ందమ

కమ

మ డయ

కమ ల ఇల గ ఉన ాసబద

. అల

? ఎల ఉన

అనవచు ను. ఎప ట

?

ష ాసమ ల

ె యవ .

ా ియ ండ ట

మ క

. అందువలన

ణమ ల

ా య

ెప డమ ను మ ఢనమ కమ అ ణమ అ

గమ ల ఎప ట

అగ ను ా , ఎప ట

తపటమ ల చూ ామ .

ె ా మ.

ె ి న

కమ ను ఆ రమ ా ెప చూ ఫల

ణమ ా ఏర డ ను. ందమ ఒక ఒక

ార చూడలదు. ఎవ అనవచు ను. ఇక డ మన మ డ

ానమ ల

ానమ ల ఉండ ను. మ డ ాయ ంట అ ఎప ట

ాదు. ఉ హరణక కర చకమ ల

ణమ ల ఎల గ న

39వ


39వ

తపటమ

మ డ

ానమ ల ఎప ట

ణ ారమగ న

ానమ ను ందమ అనవచు ను. కర చకమ ల ందమ ాయ ండ ట వలన, ండ ధమ ా కర చకమ ప ందమ ల వ ండ ను.

ండ

ందర

స షమ ా

ె య చున

అం , అ ాం అను ండ

గమ ల

ండ

ానమ లను మ ఖ

నవ

ానమ ల

ా ఉండ ట వలన

ఉన ట ,

త ానమ ల

ణమ ల క ఉండ ా, అల

ందర

ాన

ాట

ణమ ల , శత ణమ ల క

తపటమ ల చూ ెదమ .

లగయ

గమ లల ఒ

ణ ానమ ల

గమ లక

ాసమ నక

.ఈ

ండ

ర దమగ ను.

ండ

ణమ ల కలవ .

కట మ డ

గమ లల మ డ

కట సమ దూరమ ల ఉండ ట వలన, ఆ మ డ

ర . కర చకమ ల

ణమ ల మ డ ఒక

ందమ ల , ండ

క ట

ందమ ల ా ఉన

మ . అం , అ ాం అను

ానమ ల ఒక

మ డ ఒక

ెప డమ

ణమ ల [మ ర ]

ెల సు

ాన ణమ ల

త ాన

కర చకమ ల (కర పతమ ల ) ండ ంద 40వ

ండ గలవ

ెప ట త ే ,ఆమ డ

ెప వచు ను. శత

ానమ ల చత ర ా ారమగ ను, ఒక

గమ ల ా భ ంపబ య ండ ా, ండ

ందమ ల మ డ అ

ాసబదమ ా ందమ ల ణ కృ

లగ

గమ లల 4వ ానమ ఒక పక , 10వ ానమ ఒక పక

27. కర చకమ ల కర చకమ ల

.

కట మ డ

ందమ ల ాట

ండ

ప ణ ాన

ె య చున

.

ండ

ణమ ల , ాప ాన

ానమ ల దూరమ

ానమ ల సమదూరమ

ణమ ల కలవ

గమ లల

నున త, శత

సమమ ా .

బట ండ

ణమ లను


తపటమ )

(40వ

ౖన కనబర న ప ణ , ాప ానమ ల పణ

ణమ లక ప

ఏడవ ానమ ల

మ డ (9×3) ప మ

ి

మ కరకమ అ య

ానమ ల

ఖ ర ే చున

ాప

ణమ ల ాయ న

ణమ ల ా ఉన .

ే 1×7 ప .

శత వ అను సూతమ ను అనుస ం

. ఒకట ఏడ (1×7), ఐదుక పద ండ (5×11),

ట బట కర పతమ ల ఆయ

బట ఏ ధమ ా చూ

ానమ ల యందు

ణమ ల 1,5,9 ఒక రకమ అ య , 3,7,11

ప ె వచు ను. అట ందమ 4వ ానమ ఒకట ా ా, ండవ 10 ానమ ా ఉన

కర పతమ ల నున ప మ డ

ాపప ణ మ ల

ంచబ న .

ణమ లను గమ ం

గత ఆర

ండ

ానమ లయందు మ డ

ానమ లల

ాపమ , ఆర

ానమ లల ప ణ మ

ాపమ మ య ప ణ మ

ానమ ల

ాపప ణ మ ల

ాయబ య ండ ను. నుకట జన లల సం ా ంచు న ఆ ా

ండూ తమ ప

ంచబడ ా, మ డ ంచబ

ండ

కర పసుత జన ల

.మ డ ానమ లల

. ానమ లల

ాపమ

ానమ ల ప ణ మ , ారబకర

ారబమ ా మ , ఆ ారబమ పసుత


జన ల అనుభవమ నక వచు చున సం తమ ా మ మరణమ

వ ను. ఆ సం త కర నుం

ం న మర

41వ

ండూవ న

జర గబ వ జన క

ా, ాపమ 3,7,11 ానమ లల ండూ ర ే చున

వ చున

ారణమగ చున

ారబకర తయ .

కర ఒకమ ర .

కర చకమ ల 1,5,9

గత స సంఖ అ

న ఆర

. కర చకమ లక కర పతమ నందు ాపమ , ప ణ మ మ య

ానమ లను ంద 41వ

తపటమ ల చూడవచు ను.

తపటమ

కర చకమ ల ఇంతవరక ానమ లను క ఏ

ాప ప ణ మ ల

ాపప ణ మ ల

ారబ కర మరణమ ల ఏర

కర పతమ ల రహస మ ా య న సం తకర నుం

ానమ లయందు ప ణ మ ానమ లల

. 69 సంవత రమ ల 5 లల 10 నమ ల సం ా ంచబ న ఆ ా

ానమ నుం

ణమ ల

గ ంచు

ందమ లను గ ంచడ

ాక ం

ాటయందునూ,

మ . ఇప డ కర పతమ ల ఎక డ ఏ కర

అనుభ ంచుచు

ల ె సు నుటక పయ

ానమ లందునూ ాపప ణ

ాయబడ త ం ో , మ

ి తన ారబమ ను

మ . కర చకమ లక కర పతమ

ానమ నూ,


కద కనూ, రణమ ల

అమ కనూ

ందగల కర చకమ ల

గ ణచకమ ల నున

సంబం ం న గ ణమ అంట ట కర

ెల సు

తగ ల ఆల

ార ర ప

ాపప ణ కర ల

దపడ ను. అక డ

యన బ

వరక

మ.

శ రమ

బట న ౖ గల ాలచకమ ల నున

షమ

తగ ల

న గ ణమ ను

రయమ

ా అమల జర గ ను. అల అమల జ ా అనుభ ంచడమ జర గ చున

ాసబదమ ా ఉన ప

ఉంట ం ో

ెల సు ం మ . ఇంతవరక

త ారంభ ానమ

య ండ ను.

సమస ల కర ల

నుం

అ ాం

ల ె సు

అందుల

ంద

.ఈ

య ే బ నట

తమ మనసు పవ ంచగ

న ార మ ల

కష, సుఖమ లనూ, ఆనంద

ధమ ా ఒక మ

ి ానున

గలమ . ఆ

వరక

ె యవలను. వ డ

నమ ల ఇప డ కర చకమందు ఎక డ ఏ కర దల

ర క సంబం ం న ానమ

శ ర సంబంధ కర ల

ెల సు

మ.

ర,

ంచబడ ను. 1 మ య 7వ ానమ లక మధ ల గల అం అ ాం క ప ౖ 10వ ానమ

లవ ానమందు సూల

వడ

ష మ అంట మ .

మ . శ రమ ల ం న జన

ంద

న పదవ ానమందు కంట క

ల ంచుటక

ారణ

న అ

ందమ ల ా య న వ

ల ె సు

ి ాసులక సంబం ం న కర ల ంి చ

ఆ ిఅ

న వృ , ఉ ో గమ ల కర ల

అందుల

ర నుం ండ

ఎదుర

గమ లల

మ క !

దట

న అం

ేర బ య ండ ను. అట ండవ

సంబం ం న కర య , ర పఖ త ల

దలగ న

ంచబ య ండ ను.

త ా త

ల గల

తమ ల చూడవచు ను.

42వ

ఇంతవరక కర చకమ ల గల ఒకటవ ానమ , కర ల

ర ే చున

ిన .

ానమ లల ఏ కర ల ెల సు

ేర చున

న కర ిబ

ేర ను. య

వక

గ గమ

ానమ ల శత

మరణమ ాన

ట వ

,అ

ి

ండవ ానమ లల ఏ

న . ఇక

ానమ న శ రమ

మ . మరణమ కర చకమ ల

ఖ ానమ ానున ఆరవ ానమ ల

ఖమ ా బ ంచున

ే మరణమ ఏ బ

ే మరణమ బ

ర త

న .

ి

గమ ల , బ ణమ ల . వక వ

. బ ధల వ

తమ ఏడ

క అంత కర ఉండ న

వ కంట ఎక వ బ ంచు కర ఆరవ ానమ ల ఉండ ను.

గ, ఋణమ ల కర ల ం మ

జర గ ను. అ

ర ే టను మరణమ అంట

న మ ాయ ం

ఆరవ ానమ ల గల కర ల

అంత మగ న

మ . కర పతమ ల

ే 12వ ానమ నక ఎదుర ా వ

వ కంట ఎ

త అంత మ మరణమ

లవ ానమ , ఏడవ ానమ , పదవ ానమ , ప

తమ 12 ానమ లల 5 ానమ ల కర ల

మ క ! శ రమ అంత మ నక

ానమ నుం ే ల ంచును. అ

పక

ంద

ప ారమ 1వ ానమ ల శ రమ నక సంబం ం న కర య ండ న ,

ౖప

ాల, కర , గ ణచకమ ల అమ క అ

ా ల ె సు

న ి

7వ ానమ

ఒక ప ౖ 4వ ానమ మ గమ ల

సు

ఆ కర క

తమ ల అనుభ ంచు కర ను మ ం ే సూ య ా ెల సు వడమ ను జ జ

కర ను

ద గహ రణమ ల ఏ కర ను పస ంప య ే

చూ ించును. మ ం ే

సుఖదుఃఖమ ను అనుభ ంచుటక ఏర రచబ న

దశ గహమ ల

ద పస ంచ ా, ఆ రణమ ల కర చకమ ల

నును. అప డ

సూ

దుఃఖమ లనూ వ డ బ

ిన

వల ఏబ

12వ వక వ వ

ాక ం య ండదు.

న బ ధలను అనుభ ంప జయ ను. దలగ న

జననమ

ఖమ ా 12వ ానమ నక ప

ా ా, బ ధల 7వ


ందమ లల

కర (42వ

తపటమ )

ఆరవ ానమ కలదు. ావ న ఆ ానమ ల బ సమస ల కర ల

ర త

న మరణమ నక వ

ంచబడ ను. ంద 43వ పటమ చూడ మ .

ఖమ ా బ ధను క ంచు శత , ఋణ, గ


తపటమ . 6వ ానమ ల

43వ ఇప ట

తమ ఆర

కర .

ానమ లల కర

ాతను ల ె సు గ

ఎదు దుర ాయ న 5,11 ానమ లను గ ం మ

ి ఏ

ఉన

కర చకమ ల

3వ ానమ , 5వ ానమ కలవ . అనుస ం య ండ ను. అం

ెల సు ం మ . సూల

లవ ానమ ను చూ లవ ానమ

గమ నక

ంద

ంద ాన న

ానమ ల సూల ఆసుల సం ా ంచుటక త న బ సం ా ంచుటక

ావల న ి పపంచ బ

ామ . ఇక

న ానమ ల ఆర కలవ . ి ాసులౖన గృహమ , భ మ ల

ె యవచు ను. న

వలన

లవ ానమ నక ర

ప ౖ లనున

లవ ానమ ల సూల ఆసుల కర ల ండ ా సూ ంచు కర ల ండ ను. ఒక మ

, పపంచ జ నమ (పపంచ ద ) ఐదవ ానమ ల

ంద ానమ ల సూల ఆసుల కర ల ండ ా

ఆ రమ

స ే ు

నంతట గ

జ నమ వర స ా అ

ే అం

ౖన ఇర

ౖప ల

లవ ానమ ను త ా తగల ఐదవ

ి పపంచమ ల సూల ఆసుల ంచబ య ండ ను.

లవ

ఐదవ ానమ ల పపంచ జ నమ ండ ా, మ డవ

ానమ ల పపంచ ధనమ నక సంబం ం న కర ఉండ ను. పపంచ ధనమ అన ా డబ అరమ .

ంద

దలగ న ఏ

ల వ, డబ

చల మణ అ

గమందు వర స ాగల 3,4,5 ానమ లల పపంచ ధనమ , పపంచ ఆ ,ి పపంచ

పపంచ సంబంధ షయ కర లగలవ . అం ల

ంద

లవ ానమ ను ఆ రమ

ేసు


మ డ ల పపంచ ధనమ నక సంబం ం న కర , ఐదుల పపంచ సంబంధ జ నమ లక చదువ ల కర ల ెల సు ఒ

44వ

మ క !

గమ ఒ

ాట

క రక

ంద 44వ న కర

తపటమ ల చూడవచు ను. కర ం

త ండడమ

తపటమ ల నున ప

ండ

గమ లల

తపటమ ల చూడవచు ను.

తపటమ

ఇంతవరక కర చకమ ల ఆ రమ

ేసు

ానమ లల

మ డ , ఐదు ానమ లల

పదవ ానమ ను ఆ రమ ానమ లల

తమ ఏడ స ే ు

కర లను కషమ లక ం

కర

కర లను ల ె సు

ి

న . అం

గమ ల

మ . ఇప డ అ ాం

ప ౖ లనున 9,11 ానమ లల

కర లను

సులభమ ా ె య వచు ను. అ ల ె అన ా అం

లవ ంద ానమ ను గమ ల

ంద

ల ె సు ం మ . 9,11 గమ నక

ంద

న 4వ


ానమ ల సూల ఆసుల ండ ా, అ ాం సూ

ఆసులౖన

ప ష, వృ

జ నమ రమ సూ

ఉ ో గ కర లను గ

ఆసుల పరమ త సంబంధ

గమ ల గల కర ల ండ ను. వ

నట, అం

ఉండ ను. అల

గమ నక

దట

గమ ల

అం

గమ ల

ంద

లవ ానమ నక వ

ంచవచు ను. సూల ఆసుల పపంచ సంబంధ న . ఈ ధమ ా అం ంద

మ డవ ానమ ల

గమ ల

న 10వ ానమ ల

ఐదవ ానమ ల

కర క వ

ఖ ఖ

ండవ

న కర అ ాం

జ నమ ండ ా

ఖ ాన

ా త శ య ండ ను. అ ాం ప ల నున జ నశ , కర ఆ రమ

న పద ం ో

క ా

నమ ల ావ . అందువలన క ా

వలన భ కర చకమ ల

దజ

వ ై

గ ంచవచు ను. అ

దవ ానమ ల

గమ ల

వమ నక సంబం ం నవ

ా , జ న చ ణను ా

ాటల త

న పదవ ానమ

పద ం ో

ఖ ాన

ానమ ల

దవ

ానమ ల పరమ త జ నమ ( వ ై జ నమ ) నక సంబం ం న

ల నున జ నధనమ పద ండ ల నున జ

ెప లమ . 9,10,11 ానమ లల నున

ంద

ల ంచును. అ ే ధమ ా ఐదవ ానమ ల పపంచ సంబంధ

గమ ల 9,10,11 ానమ ల

జ న ధనమ ను ా , జ నశ

న మ ా అ ాం

గమ ల

న కర అ ాం

ఉండ ను. మ డవ ానమ ల పపంచ ధనమ నక సంబం ం న ాపమ ండ ా ానమ న పరమ త ధనమ (జ నశ ) నక సంబం ం న

గమ ల

ా ా, జ నధనమ ,

గమ ల నున కర క ప

లవ ానమ నక

కర క వ

గ ం

(జ నమ ను గ

తమ ా ెప టక

ే అత ల ఎంత జ నమ ం ే

9,10,11 ానమ ల కర లను చూడవచు ను.

ా తశ కర క ల బ య ండవ . అందువలన ంచు ను శ

కర లక సంబం ం య ండ ా, అక ాట

ప ె వచు ను. అ

గ ే లజన

ా )గ ం హ మల

ల పడదు. ఈ మ డ ప ె లమ . ంద 45వ

ానమ ల

తపటమ ల


45వ

తపటమ


తపటమ .

45వ

ఇంతవరక

ెల సు

ిన

ల కర చకమ ల

మ . ఇప డ

యన

. అం

ండ

న అం

గమ ల

ానమ ల తప

గమ ల

. అల

అనుబంధమ ాయ న

. ావ న కర చకమ ల ఒకటవ ానమ ను అనుస ం

దవ ానమ కర

గమ ల ఎ

ండవ ానమ ,

అనుబంధమ ాయ న అనుస ం

గమ ల

ానమ లల ఏ కర

ండవ ానమ , అ ాం

దట ానమ త ా తయ న అ ాం

గత అ

దవ ానమ మ తమ

దట ానమ నక

దట న ై ఏడవ ానమ నక పక

ంపబ న . కర చకమ ల ఒకటవ

యన ఎ

దవ ానమ

ండవ ానమ , ఏడవ ానమ ను గ

న అం

గమ ల ఇంతవరక న

న ై


కర ల

పపంచ సంబంధ కర ల

ానమ ల

టల పపంచ షయమ ల

సంబంధ

ర డ

9,10,11,12 ానమ ల అజ నమ

ెప వచు ను. 1వ ానమ న శ రమ నక సంబం ం న కర య ండ ా, 3,4,5,6

క డ

క డ

షయమ ండ ను.

ార మంతయ

ెప

గమ జ నమ

వల న ి 2వ ానమ అం

క డ

ి అజ న

జన

తమ

న 2 మ య 8 ానమ లల ఏ కర య న త

గడచుచుండ ను.

స ాదు.

ైవజ నమ

త ా త

జ న సంబంధమ ా ఉండవలన

వ ై మ

ప ర మ మ

ాచ

వ ను, అజ న

ఉండ ను. ఉ హరణక ఒక మ అజ

అజ నమ ల బ

ి

ేయ

ాడ ,

గత ప

కర చకమ ల

ఒక

తమ ల ఎంత

ఆయ ష ను గ ం ఉన

. అందువలన మ

జన

తమ ను గడ ప

ెప వచు ను ా అ

ి తన

జ నమ రమ ల పయ ంచు అంచ రకమ ల

తమ , ఎంత ి

షయమ ల ఒక

గ ల తప

ాసమ ప ారమ కర చకమ ల

జ నమ నక సంబం ం న ార మ ల

ె ి నట, అ ే మ

షయమ ల జ ార ఖ

తపటమ ల 2,8 ానమ ల కర లను గ ంచు

నద

తమ ఉండ

ండవ ానమ న

ప ె వచు ను. ఒక మ

ి

తమ గడ ప

ఇత

ి

ావ . అ కర క అ త ెప వచు ను. అల

ఇంత ఆయ ష ంట ం అ

ఎంత ాలమ ందర

ాడ అజ నమ రమ ల పయ ంచు

లక

ి వంద సంవత రమ ల ఆయ ష అ 2,8 ానమ ల కర నుబట ష డ

ఆయ ష ఇంత అ

ప ె చుందుర . మరణమ ల మ డ

ె ి న మ టల సత మ

ాగలదను నమ కమ లదు. ఆయ ష

తమ ా ెప లర ండ

ెప వచు ను ా , మ

నమ ల

తమ గడ ప న

ెప లమ . 2,8 ానమ లనుబట

తమ ప

ఉం ర .

తమ ఎంత ాలమ గడ ప న ,

ి ఎంత ాలమ జ న

వ ప ట కల క ా

ానమ లను చూ

ప ె వచు ను. మ

న నమ నుం

ా , అంతవరక ఎవ

తమ ల గడ

గమ అజ న

ా వంద సంవత రమ లల ఇంత ాలమ బతకగలడ , . ాబట ఆయ ష

ారంభ

ే ఆ అర ౖ సంవత రమ ల ఆయ ష ల ఎంత ాలమ

గమ జ న

తమ ల

తమ ల ఇంత

న మ టయ

2వ ానమ ను చూ 1వ

ప ె వచు ను. ఇక డ మ ఖ మ ా అందర గమ ంచ వల న ి మ ే ంట!

ప ె వచు ను. ఈ ండ

సత

. కర చకమ ల

ి కల గవచు ను. ప ట క అజ నమ ల జ

ండవ ానమ నుబట

ప ె లర . మ

ె య చున

ండవ ానమ న ఉన పపంచ కర నుబట 50 సంవత రమ ల ాలమ

దవ ానమ ను చూ

ఎవర

గమ

గమ ల నూ కలదు. అందువలన

తమ

తమ ల అజ న

సంవత రమ ల ాలమ జ న

గమ అజ న

. అందువలన అం

త ా త ావచు

ల అం

ి తన

.త ా త

తమ ఎంత ాలమ ండ ను అనుటక సంబం ం న కర ల

నమ ా అత

ఎంత ాలమ అజ నమ ల గడ ప న అత

యన

గమ ల

క ! శ రమ ల స

గమ ల 7వ ానమ

ెప వచు ను.

మ . అం

సమ

ి 60 సంవత రమ ల బ

ా బత క ను అనుటక సమ

యన ద

ో గమ

అందువలన 1వ ానమ త ా త ండవ ానమ న మ అతను ఎంత అజ

క డ

వ ై సంబంధమ ా ఉండ న

ానమ శ ర ారంభ మ నక సంబం ం న కర అందుల ఉన మ

వ ై జ నమ

న అ ాం

గమ ల నూ, 8వ ానమ అ ాం

2వ ానమ పపంచ సంబంధమ ా ఉండ న , 8వ ానమ ఇంతవరక

వ ై జ నమ సంబంధ షయమ లక సంబం త ఫ తమ ల న

య న ద , అ ాం

ఇప డ మనమ

న కర లగలవ . అట ండవ

ానమ లల ఏ కర

చూ ామ

ె య చున ల వ ఉన

. ఇంతవరక మనమ జ ో

ల ె సు

మ . ఇప డ 46వ


46వ

తపటమ . ప

ఇప ట కర చకమ ల

కర చకమ ప

ండ

గమ లల

షయమ ల కర లను మ తమ గ ం

చూచు

కర ను

ంత వరక గ ంచు

మ . మనమ

ప ె

మ.

తమ ల మ ఖ


46వ

తపటమ . ప

షయమ ల మ ెప

ి

తమ ల ఉన

లదు. సం నమ మ

ఎక డ ండ తండ ల

కర చకమ .

గమ ం ె

ిలలక వ ా

న ౖ ా అ

ి

తమ ల మ ఖ

ే ఈ ధమ ా ేపట

. ఉ హరణక సం నమ ను గ ం న కర ఏ ానమ ల ఉండ ె య చున

ిలల క

ల మం

ెప ట

జ నమ పపంచ బ దుల త తండ ల వలన వ

న . ఎం

న సం న

. త తండ ల గ ణమ ల

న ౖ ార ప ట దుర మ.

మఖ

ల వరక

క డ ార

న ార అక డక డ క

మనమ

షయమ కర ర పమ ల

ల ి లక వ ా

అంట ంట ర . అట త

ెప చుందుర . త తండ ల ల ణమ ల

ె ి నట బయట క

ించడమ జర గ చున

ించడమ వలన త తండ ల బ దుల

ా . పపంచ

ల ి లక


వ ాయ

ప ె డమ జర గ చున

ైవభ కల ా

ే ా

. త తండ ల అజ నులౖ ే ల ి లక క

ల ి ల క

జ నమ నక సంబం ం న

ంత

ఎవ

ైవభ క య ండడమ జర గ చున

ా ఉండ ట వలన,

సంబం ం న య ండ ా, ఈ ండ

ానమ లల

సమ

ఎట వంట ో

ప ె వచు ను.

ేత

ాయ

ె య చున

. ఈ ధమ ా

కర ల జ

డ య రసంఘటనలనుబట

ాసబదమ ా ా ి టబ య ండ ను. ాబట క

ఉండవచు ను. అప డ జ

ాయబ న ాసమ నుబట

సత మ లనుబట

ాస షయమ లను క

5,11 ానమ ల

ాసబదమ ా సం న ానమ ల

ఉండ న

వచు చుండ ట వలన

ె య టక 5,11 ానమ లను చూడవచు ననుట ాసబదమ అ

ెప వచు ను.

షయమ ల

ె య వచు ను. మ ం ే ఇతర ల

వమ ల సంత

ంచవచు ను.

నమ ా ఇట

అనుస ంచవచు ను.

త తండ ల

. కర చకమ ల ఐదవ ానమ పపంచ

వమ ల , జ న, భ

రమ 5,11 ానమ లల

ాసమ అన ా సత మ , సత మ అన ా ాసమ ె యవచు ను. ఇప డ సంత

ావడమ , అల

ఎదుర ాయ న పద ండవ ానమ భ , జ న, ధర మ లక

సం నమ ను గ ం న కర సమ

కర లను ఏ ానమ లల ఉన

ా అజ నమ

ాసమ

ప ె వచు ను.

ట ప ె వచు ను. సం న షయమ ల ెప చు

ాట

న సత మ నుబట ఇ

షయమ లను

ఎవ

మ జర గ చున సత మ నుబట

మ . ఇ ే పద ల

షయమ లను అప ట కప డ

ంచవచు ను. 28. ాలచకమ ల ఏ లగ మ మం ాలచకమ ల ర కలవ

ప ెప

లగ మ

గమ లను ప

మ.

ంత

లగ మ లక ప ార

ండ

తయ రగ దుర . ఏ మ

ి ి

అందుర . ాలచకమ ల

ండ లగ మ లను ప

ేశమ నక ఒ

ా ల ా అ పత ల ా య

ర . ఒకవరమ

ి ఒక వరమ

పత ల మ

ంట ప

ేశమ ల ంట . ఒ

ండ గహమ ల

ాలమ నుబట, ఆ మ లక ల ా

వరమ ా ెప

ీరమ గల

ండ గ ంప ల ాయ

ండ లగ మ ల

ెం న ాడ ా

ార వ

వమ ల

ా,

శత వ ల ా ఉందుర . మ

ి కర నుబట

ెడ అనున

ఉండవ . లగ మ ల అ

అనున ఉండవ . లగ మ అనబడ న గమ లను ప ెప చు

ర త

ండ లగ మ ల ా ెప చు

మ . అల కర చకమ ల

మన ా! ాలచకమ ల

గమ లక

ల ా

టబ న ప డవ

ల ా

పత లల మం

ండ

గమ ల ప

కర చకమ ల ండ

ిజ

ం న

ా న ఆర మం

ా, అంద

ా ల

ె యవలను.

సమ నమ ా

ందర

ి ల ా

త లౖ ,ే

ందర

పత ల ఆర మం

పత లౖన ార మ

ి ఎడల మం

ండ ప ేశమ ల ా అందుల మం అరమ . ాలచకమ ల ప

గమ లను లగ మ లనుట తప . అ షమ , వృషభమ అను ప

ా ,అ

ార ండవచు ను ా , లగ మ ల మం ,

డల గల ప శ ే మ అ

మ . అల

ండ

గత ఆర గహమ ల శత వ ల ా

ం న లగ మ నుబట మ

త ల ాను ఏర డ చుందుర . ాలచకమ ల

ందర ఉండ ట వలన, ాలచకమ ల

ి

ండ

ెప వచు ను.

ార మం

ఖుల ాయ ందుర . మ

నందుక ఆ మ

ేశమ ల ా , ప ేశమ ల ా ఏ

ాయ న ట , ప

ండ మం ఎవ

ార ఆయ లగ మ లక సంబం ం న అ పత లన

ందర , ెడ ా

ేశమ ల ా

అ ప

ఉండ ను. సమ నమ ా ల శత వ ల ానూ, ఆర మం

ండ లగ మ లక ప

ంచబడ ను. అప డ ఒక వరమ

ౖప క

ా జన నుబట, జ

ండ ా

ర.ఆప

మ క వరమ

త ల ా ఉండ ా, ా

?[మ ర ]

ండ

ెడ

ండ

గమ లను లగ మ ల

ే మ ఖ మ ా గమ ంచవల ిన షయ

ర గలవ . కర చకమ ల

గమ లక


ప ే ం

ర ఉండవ . కర చకమ ల

ానమ అ

వరక ప

గమ లక వర స ా సంఖ

ండవ ానమ వరక

ర ండ ను. ఆ

ప ె చుందుర .

నమ ల ఒకటవ ానమ , ండవ

బట రనుబట ాల చకమ నూ, వర స

సంఖ నుబట కర చకమ నూ గ ంచవచు ను. 29. గహమ లక ాలచకమ ల ఒ సల

ాలచకమ ల స ంత ానమ ల న ట , బల

క గహమ నక ఒ

క లగ మ స ంత ానమ ాయ న ద

బలమ ా ఉండ ను. కనుక ఏ లగ మ న

ఉండ ను. ఒక గహమ నక తన స ంత లగ ందర ప

గహమ నక ఉచ

బల న

న ో

ెప టక

య , ఉచ

ాసబదత ా

ానున వ ,

బల నమ ా ఉన వ

ంచునవ

గహమ ల తక వ ా గ

అరమ .

ప ె లమ . అ

ంచు నుచుండ ట వలన, ాట

ేప

త ే లన ట

ె యదు. ఇప డ మనక అరమగ

ా ఎవ

జమ ా ాట

ం మ.

,గ

ేత ల ండవ . గహమ ల

ఎవ

ెప

నుచూ నవగహమ ల

మన కర చకమ ల ఉన

గహమ లక సహజమ ా ండ ప

ర ?[మ ర ] గహమ ల ఎక వ ా, ప ె డమ జ

న . ఇప డ మనక

త ే ల లవ . గహమ ల కర లను ఎల

తమ గహమ లక

ేత ల న గహమ లనూ,

ంట ల

ండ

ెప లమ . అ

ేత ల న ట

ంచుశ సూ గహమ లక

ెప

నుచు

ెప చు

మ . అం ే ా

దశ గహమ ల ఉండ ా

ర . ఖ ళమ ల లక లన

దశ గహమ ల మ త

త ే ల గలవ . (గహమ లక గ

ె యదు. మనక అరమగ టక మ త

ండ గహమ లల

త ే లన ట

ఒ ఆ ారమ క య న వ

మత

ట సంఖ ల గలవ . అ ంచు ను

చ ానమ ల లవ .

ేత ల లవ . బ హ బలమ ( ేత ల బలమ )ను బట డ బల ఢ డ , బల నుడ అ మనుష లను

ఇంతవరక అందర

న ో , ఎందుక

ండ గహమ లల సహజమ ా

ంచడమ ల

ాసవమ ా గహమ లక

ెప చుందుర . అందువలన గహమ లను బలవంత ల ా ెప టక గహమ లక

ఉండవ .

క వయ , చ ానమందు

ా , ఉచ

బలవంత ల , బల ను ల

అరమగ టక గహమ లక ంచు

ెప వచు ను.

ర ల సమ న అరమ ప ె

స ంత

షయమగ ను. ఎందుక బల

30. గహమ ల ఎల బలవంత ల ా, బల నుల ా ఉ గహమ ల అన ా గ

బల

ా , బల న

ానమందు గహమ నక బల

నవ

మ . ఎవ

న గహమ నక తన స ంత ాన

ా ా రమ లదు. ావ న గహమ లక స ంత ానమ ల న నవ , బల న

య ?[మ ర ]

మం ే ల ె సు

గత ానమ ల బల

ప ె చుందుర . అదంతయ

ానమ లనుబట గహమ లను బల బల

ఆల ా

ానమ తప

చ ానమ ల

గహమ నక బలమ తక వయ

న ానమ ల ఉ

.ప

ాటల

గహమ ల

ండ గహమ లల

మ ాయ ండ ను. ావ న గహమ ల ఎల ేత ల

ేత ల ండ ా, వలమ మ డ గహమ లక మ తమ

ేత ల న గహమ లనూ ంద వర సల చూ ామ .

ెప డమ జ ల

న .)

త ే ల కలవ . ండ


క గహమ ఒ

సమ నమ ా ఉ

ర క య న ట తమ ార కల పమ లందు ా , తమక న బలమ నందు ా అందర

రనుటక

ల లదు. ప

గహమ ల మ తమ ప ే ం త,

త ే లక ప

య ే చున

గహమ ల

ా ీ క ంచుచుందుర . అట

కర చకమ ల ా

ారబకర ను

లగ

నున ఒకటవ ానమ ల

చందుడ తన ండ

త ే లల ఒక

సు

ేత ల క ప

ద (మ

ి

క, భ

క ట

లగ

కర నూ సు నును. సులభమ ా అరమగ టక

నున ఒకటవ ానమ ల ందగల

టనుం , ండ ేత ల క య ం

ద) వదల చుందుర . సూర డ తన ండ

కర నూ, తనక ఎదుర ానున ఏడవ ానమ ల ా

య ే ా, మ డ

, ాహ వ , త వ ,

ారబకర ను ండ

గత క జ, గ ర , శ గహమ ల మ డ ఒ టనుం

ండ

. సూర , చంద, బ ధ,

త అను ర గల నవగహమ ల కర చకమ ల ఉంట , కర చకమ ల నున

ేత ల ేత ల

లగ

ండ గహమ లల

కర నూ, ండవ

ాక మ లను చూడ మ .

కర నూ

ీ క ంచును.

ా ఏడవ ానమ ల


ధమ ా

ిఒ

దశ గహమ ల కర చకమ ల ధ

న కర ను అనుభ ంపక ాలమ గడచు

గహమ ల తన ానమ లను వద దశ గహమ ల కర చకమ గమ

ారబకర ను

ానమ లల ప

ద తమ రణమ లను

ర గవల వ ి చు చున

.

ీ క ం ర

ం , అక ర

ి త ే అనుభ ంపజయ చున

ర కర లను అనుభ సూ త కర ను క ానమ ల

. ఎల ాలమ

వ చుండ ను. అందు రక

ీ క ంచ వల య ి న

. ావ న

ద పస ంపజయ టక , ాల చకమ ల

ంత


31. ా అంట ఏ జ

ష లందర ప

జ ర

ండ

ె ి న

ానమ ను

ల , అల

మ కప డ వృషభ ా అ

ప ె ట వలన, ా అ

లగ మ

ానమ లను ప

ండ

ానమ లను ా

ఒకటన ప

ండ

ెప

గమ లక

నుచు

ాడక డదు. ఇక

మ . ాలచకమ ల

ే కర చకమ ల

కప

ల ా

ా ప

ానమ ల ఏ కర

లవ ానమ

గమ లౖన కర చక ానమ లను ా

ండ ా

మ నవ డ కర చకమ ల

ానమ లల కర

యబడ చున

ర బ యన

లల నున కర

. ావ న ప

ో , మనమ ఇంతక మ ం ే ల ె సు

ఒక ానమ ను అంట ట

ఉండ ట వలన ఆ ానమ లను లగ మ ల అ యం త ా తమ

ానమ లను లగ మ లను

యన ద క పక

ెప చు

లగ మ ల వ ం కర ా గ ణచకమ ల నున ాలచకమ ల

కర రంగ ను వ డ

కర ా

దక పస ంపజయ ను. అప డ పస ంచు

ాం , ం చకమ ల ందుచు

క లౖట ా ంద 47వ

మ. . ా అంట

మ . కర చకమ ల

ంత ాలమ ఒక

ఒక ానమ ను ఆశ

ంచు

, అక డ

ద పస ంపజయ చుండ ను. ఒక గహమ ఒక ాల ఆ కర ను

ీ క ం , ంద

వ డ ఆ కర ను అనుభ ంచడమ జర గ చున ల

. ఏ

ండ గహమ ల ఏ ో

. అందువలన ాలచకమ ల

, ంద కర చకమ ల

కర రంగ ను, ఇం ా ందగల గ ణ చకమ ల

డ . ఈ షయమ

ప ె చు

అనుభ ంచడమ జర గ చున

మ . ప గహమ

ర ే చున

ాలచకమ ల

ాట

మ.

ద తన రణమ ల ప నప డ , ఆ కర ా ల ఏ కర ఉండ

గహమ లను ాం

ల క ంట, గహమ

ానమ ల

ర లవ .

గమ లల నూ కర ను

ెప వచు ను. ాలచకమ ల గల ప

మ . ఒక గహమ

నుం తన రణమ లను ందనున కర చకమ ల

ానమ ను ా అంట

య న ద , తగ ల

. లగ మ

ల ి వడమ జర గ చున అ

ర ,

ానమ ల ా

గమ లక

. కర చకమ ల

లగ మ అన ా అంట ట ానమ ను అంట ట

ా అను ర ను

ండ

ానమ లక సంఖ ను

కర చకమ ల

లగ మ

గమ లను ప

ర కలదు. కర చకమ ల

ినప డ ఆ క ప ను ా అనడమ జర గ చున

ం ియ ండడమ వలన, ప

కర చకమ ల

ండ

ర ను

ాస ా

ెప వచు ను. అల

గమ లను మ త

ా య .

ాడవచు ను ా , ఎట వంట సందర మ ల అ

గమ నక ఒక

రల

మ కమ ర

ల మం అను వడమ జర గ చున

ానమ లను లగ మ ల

సంఖ మ తమ ఉండ ను. అందువలన మ డవ ానమ , సంఖ ల ానమ ల ా ెప బడ

పల క చుందుర . ఒకప డ వృషభలగ మ

ెప వచు ను. ాలచకమ ల

అనుమ టను ాలచకమ ల నున ఏ ానమ న ాలచకమ ల

లగ మ ల

?[మ ర ]

ప ె చుందుర . ఒకమ ర లగ మ

లగ మ

ె యవలను. ాలచకమ ల ండ

? లగ మ అంట ఏ

తపటమ ల చూడం .

కర ను రంగ వ

.

పర ా

ద పస ంచుట వలన,


తపటమ

47వ

లగ మ లల

గహమ ల

లల

కర ను అనుభ ంచవల ివసున మనక

ె యక ం

పమ

ష మ ల లగ మ లల

సం తమ ను ె ఆ

. ఒక మ ె యడమ

గహమ ల , ా

లల ా

షయమ ల పరమ త ను గ ం ెప చుందుర .

తమ ష

నట

ల మం

ె య చున జ

ినట , గహ లగ మ ల , కర

భగవంత డ

ి ఒక బ ధను అనుభ సు

ఒక య జర గ చున ద

యను జ నమ అను జ

కర లను గ ణమ లల

మ . సం తమ ల

ల , అనుభ ం ే వ డ

, భగవంత

ప ె చుందుర . అ ే ధమ ా జ

ా తలల నున

ాల, కర , గ ణచకమ లల

ించక అజ నమను కటమయమ ల నున ఈ

కర , గ ణమ లల

ప ె నప డ ేవ

డంట

.క

ష మ అంట

య ట వలన, వ డ ఎట త ి ంచు క ం

ందర అరమ

ాగం,

వ డ కలడ . ాగం, ె య

ేజ

సమయమ లల

షమ

ళం, పల

ె యదు.

ేవ డ ,

ె యదు. ావ న వ ే

షయమ ల లగ మ అంట ఏ

ళం, పల ఉన ట

సమయమ లల భగవంత

, ా అంట ఏ

అరమ ,


వరమ

ె యనప డ ఏ సందర మ ల లగ మ ను

ెప వల ిన ేవ

ట ా

, ా

ెప వల న ి

ెప వల ిన

ట భగవంత

ె ా ల , ఏ సందర మ ల

ట లగ మ నూ

ెప డమ ఎంత త

ప ె చు

ె ా ల , ె యక లగ మ ను

ర . భగవంత

లగ మ , ా

ెప వల న ి

వరమ

ె యక ం

వ ే

,

ెప డమ అం ే

తప గ ను. 32. గహమ లక గమనమ న ాలచకమ ల నున ాలచకమ ల

పస ంపజయ చున ర గ చున

క టఒ

లగ మ లను అ

. ందగల కర చకమ ల నున అ

బయట క

ించునట

గమ

ించడమ లదు. ాలచకమ ల కదుల చున

.

మన ా! ాలచకమ క

ా , ఇతర ల గ ంచునట ా

ే ాలచకమ ఒకమ ర (ఒకచుట )

నట క క

ట చున

ెప వచు ను. గహమ ల పయ ణమ

. ఇక డ మ ఖ మ ా గమ ంచవల న ి షయ

.అ

గమ ను గమ ం ాలచకమ

దశ గహమ లక గమనమ న ద

?[మ ర ] య ే చుండ ట వలన, ద తమ రణమ లను ంత

గమ

రగడమ లదు. ాలచకమ

ర గ టక 43,20,000 సంవత రమ ల ాలమ పట ను. అందువలన ప

దశ గహమ ల

ండ గహమ ల తమ గమనమ బయట గమ ఎట న

ో ఇప డ గమ

మ.

ె య నట


ధమ ా ాలచకమ ల

ల గ ఒక

ండ గహమ లక

గమ నూ, ాహ వ , త వ ,

గహమ లౖన చందుడ , 2.½ నమ , క క య

ాలచకమ ల నున ఒక లగ మ ను ట టక

సూర డ

.

త, త అను

ల గ ఒక

ె య చున

.

ాటల సూర , బ ధ, .

2.½ సంవత రమ ల , గ ర వ 1 సంవత రమ

ట టల గహమ ల గమ ను

ట టక ఏ గహమ నక ఎంత ాలమ పట

ంత ాలమ పటనప డ

సులభమ ా ె య చున

ర గమనమ ల న వ

డ 1.½ ల, శ

ర . ాలచకమ ల ఒక లగ మ ను

లగ మ ను

ాలచకమ ల

గమ నూ క య న ెప

క,

ల ర

గమ ల

మ. ెల సు

ండ లగ మ లను

మ . ఒక గహమ ఒక ట టక ఎంత ాలమ పట

ాట వరమ ను ఇప డ చూ ామ .

ాలచకమ ల తనక న

గమ

ఒక లగ మ ను

ట టక 1 ల

ల పట ా, 12 లగ మ లను

ట టక 1

సం॥ పట ను. చందుడ

ాలచకమ ల తనక న

గమ

ఒక లగ మ ను

ట టక 2.½ నమ పట ా, 12 లగ మ లను

ట టక 1 ల

పట ను. క

ాలచకమ ల తనక న

గమ

ఒక లగ మ ను

ట టక 1.½ ల పట ా, 12 లగ మ లను

ట టక 1.½ సం॥

పట ను. బ ధుడ

ాలచకమ ల తనక న

గమ

ఒక లగ మ ను

ట టక 1 ల పట ా, 12 లగ మ లను

ట టక 1 సం॥

ాలచకమ ల తనక న

గమ

ఒక లగ మ ను

ట టక 1 సం॥ పట ా, 12 లగ మ లను

ట టక 12 సం॥

పట ను. గరవ పట ను.

కడ

ాలచకమ ల తనక న

గమ

ఒక లగ మ ను

ట టక 1 ల పట ా, 12 లగ మ లను

ట టక 1

సం॥ పట ను. శ

ాలచకమ ల తనక న

గమ

ఒక లగ మ ను

ట టక 2½ సం॥ పట ా, 12 లగ మ లను

ట టక 30 సం॥

పట ను. ాహ వ

ాలచకమ ల తనక న

గమ

ఒక లగ మ ను

ట టక 1½ సం॥ పట ా, 12 లగ మ లను

ట టక 18 సం॥

పట ను. త వ

ాలచకమ ల తనక న

గమ

ఒక లగ మ ను

ట టక 1½ సం॥ పట ా, 12 లగ మ లను

ట టక 18 సం॥

పట ను. త ాలచకమ ల తనక న

గమ

ఒక లగ మ ను

ట టక 1½ సం॥ పట ా, 12 లగ మ లను

ట టక 18 సం॥

పట ను. త ాలచకమ ల తనక న పట ను.

గమ

ఒక లగ మ ను

ట టక 1½ సం॥ పట ా, 12 లగ మ లను

ట టక 18 సం॥


ాలచకమ ల తనక న

గమ

ఒక లగ మ ను

ట టక 1 ల పట ా, 12 లగ మ లను

ట టక 1 సం॥

పట ను. ఈ

ధమ ా ాహ , త ,

త,

త అను

ల గ గహమ ల ఒ

ట చున

. అ ే ధమ ా సూర , బ ధ,

ట చున

. ఇక

క, భ

ే చందుడ 30 నమ లల

ాలచకమ ల నున ప సం॥మ పట చున

ండ లగ మ లను

.గరవ

ట చున

షమ ల

టన

దల

గహమ మ

ఐదు లక ఆర

ండ గహమ ల ప

గమ

గహమ లను గ ం ే ాయడమ జ

త ా ఇక

నుం ే

ష ాసమ ల

ట లగ మ ల ల ఒకట క ! అంట

ర.

వ ే డ

లగ మ

మ డ

ధమ ల

ేవ

భగవంత

ర , భగవంత డ ర, ా

ించక ండ సూ

టకంట న ౖ గల బహ చకమ

ె య చున

గ ణచకమ ల ాలచకమ నక కర చకమ ల

ా ిన ఆ

ల గ చకమ ల

.మ

సంబంధప

ాల ల

ేత

ర చు ర

మ.

, ట

ల ల,

కర ను ఆ రమ దశ గహమ ల

కర

ినట , ఇప డ

ాయబ న షయమ లక , ఇప డ

ెల సు ేసు

ెల ప చు

మ.

మ క ! ాటల

ాల, కర , గ ణచకమ ల , ాలచకమ ల

ందగల కర చకమ

ి మ ఖ మ ానున మ డ

య ండ ా, కర చకమ ల

ండూ

?[మ ర ]

ా ణమ ంద

ందగల గ ణచకమ నక అనుసం నమ ా కర చకమ న కర

వలమ

న . ఈ గంథమ ల

జ గత ా చదువవలన

సంబంధ

. ాలచకమ ల

ద పస ంపజయ చున

) గంథమ లల

క గంథమ లల మ త

. మ ందు ఇతర ల

గమ ల

ండ గహమ లను గ ం

ేసు ా

ాటక న

గహమ ల ఎట వంట మ ందు

మనక సంబంధమ లదు. మనక న సంబంధ మం

ద తమ ప వమ ను చూప చున

షమ ల మ ందున

ె యక ఇదర ఒకట క ! అన ట , లగ మ , ా

ే య ండ ట వలన చ ణ

మ ా

ండ గహమ ల

. అ క (అ

అరమ

లగ

వ క ఒకట లక ండ

గమ ను చూపడమ జ ం

.

తమ ా సం॥మ ల

క ప డ అ

ేయగల చున

గత

గమ క య

. ఒకప డ ఆర

న . ఈ గంథమ ల మ తమ ప ే ం

వ డ గ ణచకమ ల గ ణమ ల మధ ఉండ ా, కర చకమ ల వ

ధమ ల

ావచు ను. ప

ెప డమ వలన జ గత ా ప

ాయబ న షయమ లక ఎం

ి తలల ఎవ

ండ

.ఒ

ట టక 1½

ట టక 12 సం॥మ ల ాలమ పట చున

పయ ంచుచున

తమ ా పయ ణమ

33. ాలచకమ నక మ

ాలచక లగ మ లను

ాలచకమ , కర చకమ అను మ టలలవ , లగ మ

ె యదు.

ఈ గంథమ ల మ త ేత

షమ ల ఆలస మ క

ాయడమ జ

న . అట గమ ల క

షయమ లను

గహమ 30 సం॥మ లల

గమ ను క య

షమ లవరక మ ందు నుక పయ ణంచుచున

నుక లక ం , తమక న

ట య ా, శ

ల గ గహమ ల ఖ

ల గ గహమ ల ఒ షమ ల

కప డ ఐదు లక ఆర

ఒకటనుం ఆర

ఇంతవరక జ

ెప లమ .

ాలచకమ ను 1 సం॥మ ల

ల గ గహమ ల 1 సంవత ర గమనమ నూ,

ెప వచు ను. ఎందుకన ా! ఒక సంవత ర గమనమ ను క య న ాలచకమ ను ఒకమ ర

గమ

తమ

ండ లగ మ లను

,ప

ండ లగ మ లను

. క జ గహమ

ాలచకమ ల నున ప

ర గమనమ నూ క య

ాలచకమ ను 18 సం॥మ లల ఒకమ ర

ల గ గహమ ల ఒ

ాలచక ప

ల గ గహమ ల 18 సం॥ గమనమ నూ, మ గహమ ల

అను

గమ

ౖనగల ాలచకమ ల

గహమ ల దనుం కర ను

ాల, కర , గ ణచకమ లల

. ందగల గ ణచకమ ల గహమ ల

కలదు.

వడ

ౖనగల


సంబంధప య న

.

వ డ (మ

సం ా ంచు న ఆ ా

కర 69 సం॥, 5 లల, 10

సం తకర కర చకమ ల ప

ండ

)ి జన ల ా , మరణమ ల ా గ ణచకమ ను వద బయట

లందు

గమ న అణ య ండ ా, ఒక జన క మ తమ

ేల త య ండ ను.

ల ే చున

పడ చుండ ను. అల ప న రణమ ల తమ ందగల గ ణ చకమ ల

అనుభ ంచడమ ను

మరణమ

చున

ారంభమగ చున

సం తకర మ ంతవరక

ో , ఏ కర

ి మరణమ ల

త పథకమ

ండవ అ ర

న ఫ లక ం

ఒక మ

ారబకర ా

ి

తమ ను గ ం

ో , కర చక

ె యలక వ చు గ ం ,

ారం ం

ంచబడ చున

ె య టక

ర.జ ఎల

దలగ లగ మ లను

ేయక ండ గ ణమ ల

ప ె

. అల

లగ సు

ారబకర ను

గ ణచకమ ల నున

ె య టక కర చకమ ాలచకమ

, ండవ

ద ఆ రపడవల ిం .ే

తమ నక

ారణమగ చున

. ాలచకమ నుబట ఏ ాలమ ల మ

.

ి జన జర గ

. ావ న ఆ ాలమ ను జ పథకమ అంట ర . ‘జ’ అన ా ర

ంచబ న

అరమ . జననమ ల

త ారబమ ను

న ఫతకమ

త ఫతకమ ా

ావ న

జ ఫతకమ

న . జ ఫతకమ అను

ర ల గల

న . ా ప ట కల నున

ె య

ాలమ నుబట జ తకమ ను (జ ఫతకమ ను) స ే ు

చూ

, చూ ే ా ల

ల మం

వలన జ తక సమయమ ల ఏర రచబ న కర లను స

ష మ అనుమ ట జ ఫతకమ (జ తకమ ) నుం ే ారంభమగ ను. ావ న జ తకమ అను ె య ల నను షయమ ను గ ం

ట చూ

ద పయ ణసూ ఒ వరక

ఇప డ

ెల సు ం మ .

ా లక ా [మ ర ] క లగ మ ను

న లగ మ ను

ర గ సూర డ తన రణమ లను కర చకమ

సూర రణమ ల పడడ

ారంభమ

ష లందర జ తకమ ను ఆ రమ

ో , ా ఏ ో , లగ మ ఏ ో

ాలచకమ ల సూర డ లగ మ ల

యన

గహమ ల రణమ ల ేయ చున

ాలకమమ ల జ తకమ ా మ

34.

ాలచకమ ల

కర , మ న

క రంగ ను ( ాపప ణ మ లను)

ె య టక

ంత ఏర

వరక జ తకమ ా

చూచుట ాంప యమ ా కలదు. జ ాలచక

ారం ంచు

ంచబ నద

ార . ప ర మ జ ఫతకమ ా టబ న

డ క

తమ

అరమ . ప ట క సమయమ ల లక ప టన ాలమ ల

ం ర . ఫతకమ అన ా మ ం ే ర

.

అంత మగ చున

ె య లంట ాలచకమ నుం

ో , ఆ ాలమ నుం

పటటఅ

ాలచకమ ల

ారబకర

నఆ ా

ంచబ న ారబకర కర చకమ ల

వ డ అనుభ ంచునట

మ య చున

ఆ రపడవల ిం ే. కర చకమ ల ఏ కర ను ఏ గహమ ఇదంతయ

ాట కర చకమ ల

ద పస ంపజ ,ి ఆ కర ను

ారంభ

ఏ కర నుం

కర చకమ ల

ారబకర

.వ

ి

తమ అంట మ .

తమ జననమ అ

ల కమ ర సం తమ ా మ ర చున

లదు. మ

ట చూ ాలచకమ ల

ట టక ఒక సంవత ర ాలమ పట న

ద పస ంచున

ాక ం , అక డ ప న రణమ ల కర ను సుక వ

మ . సూర

రణమ ల గ ణ చకమ

జర గ చుండ ను. గ ణమ ల ప

ెప

ేయడమ , గ ణమ ల

ంద చకమ ల నున

మ.

ప ె ేయ

ేయడమ , పడనప డ ప మ . కర

ద పడనప డ గ ణమ ల ప

ే ిన ాలమ ను పగల అ య , గ ణమ ల ప

ెప

మ క ! అల కర చకమ

ద ప నప డ , గ ణమ ల ప

వడమ జర గ చుండ ను. గ ణచకమ ల మ డ గ ణ గమ ల న ట ద ప నప డ గ ణమ ల ప

షం, వృషభమ

రణమ ల య ే క ండ

ాలమ ను ా అనడమ

వడమ


జర గ చున ప

ేయ దల

.

అంట మ డ గ ణమ ల , ా అంట లక ండడమ

సమయమ జర

అరమ

నును.

గహమ ల

స ే ు వచు ను. మ డ గ ణమ ల ప

ద అంట ఏ అనుభవమ ల ద

మ డ గ ణమ ల ల

ావ న ఆ సమయమ ను ా

ర గ చు

కర అనుభవమ

వ ప ట కల షయమ ను మ ల క వను వ ే డం డ. ెప డమ జ జ

న .

న ా పగళ

అంట

ఎందుక లద

ేయ

సమయమ ల మనసు క ప లక అ

పశ

ాగలదు.

సమ

ావ న, ా

షయమ . ఒక మ

య ే నప డ , అ ల ి మ డ గణ

గమ లల

ౖన ాలచకమ ల

సమయమ లల గహమ ల

ాలచకమ

పడలద

ంచవచు ను.

ఇక డ ప

సమ

ఒక గ ంప ా ఏర

ె ా మ . మనమ

తమ బ ధ తను

ి తమ ంట

ద ఉన ట , క ట ంబమ ల ద. సూర

ర ంచుచున

ేయ

, అప డ అ

ాట రణమ లను కర చకమ

ర సూ అ

దల

య ే .ఇ

.

. సూర

గతమ ల

గహమ ల సమ ెప

త వరక గల ప అంట

యమ

న ప

ండ

ండ గహమ లను

మ . క ట ంబమ ల ఒక

నడ చు న ట , సూర క ట ంబమ ల సూర

క ట ంబ ార

ా ఉండ ట వలన,

ేయ ను. సూర క ట ంబమ ల ద పస ం నప

యమమ . ఈ

గత

యమమ ను ాటసూ

య ే వల ి ఉండ ను. గహమ ల

సూర

రణమ ల కర చకమ

వ ట వలన ఆ సమయమ ల

ాలమ ను ద అ య , ా అ య అంట ాలచకమ ల

ద ఎందుక

ేయ . ఎప డ తన రణమ లను సూర డ

త శత వ ల ా ఎవ ప

ద పస ంపజయ చున

రణమ ల , కర ఆ

గహమ ల

ఒక గహ

గహమ ల ప

ద పస ంప

గహమ ల అట

రమ ల చూ ామ .

ఏమన ా! సూర డ తన రణమ లను కర చకమ

సూర క ట ంబమ ల సూర డ క ట ంబ యజమ

అనుభ ంచ

. సూర డ

సూర క ట ంబమ ల

లగ మ లక పత ల ా, లగ మ లనుబట

గహమ లనుం వచు

ారందర క ట ంబ ద మ టను అనుస ం

యమమ ఒకట కలదు. అ

ాడ ఆ

ె యవలను. అ

. అట వంట గ ంప లల మనమ ఇంతవరక

పద ండ గహమ ల తమ రణమ లను కర చకమ పస ంచక ండ

య ే క

ందగల కర చకమ

మ . మన గహ క ట ంబమ ను సూర క ట ంబమ అ

మ టను అనుస ం

ాదు. అల

- గహమ ల మం [మ ర ]

వ ంచు భ

నమ ను ఆచ ంచుచున

ఒక క ట ంబమ ా ప ె

గహమ ల , ఉపగహమ ల , గహమ లకంట ద న ౖ భ తమ ల , మ భ తమ ల ఉ

ా న ి గంథమ లల క

లగల

పగల ాదు. ఇదంతయ

పస ంచనటన

నమ ను ంద సమ

కట

ంద గ ణచకమ ల

ద పయ ణంచునప డ , ాట రణమ ల

35. గహమ ల ా

మఖ

ద సమయమ నక

ఏ ఒక గ ణమ ప

గహమ ల రణమ ల ఏ కర

క ట ంబ

ర ను

ల గ సమయ

అనుభవమ లదు. అట

గహమ ల క

అను

కట సమయ

ంచవలయ ను. కర అనుభ ంచనప డ

నమ ఏమన ా!

ావ . కర అమల జర గ నప డ గ ణమ ల ండ ను ావ న, అ

సమయమ ల కర అనుభ ంచనటన ల

ఖ ళమ ల ఎ

ాలచకమ ల

అల ాటౖన .

ాక,

వ క గ ర ా దనూ, ప ట కక గ ర ా

ేయవ

ా య , ల గ వ పగల య

ద అనడ

అను వడమ అంద

క డ

ఎవ

ా అనుట వలన మ డ గ ణమ ల

మ . ా సమయమ ల క

ె య నట

మ డ గ ణమ ల ప

కర అమల జరగనప డ , మ డ గ ణమ ల ప అంత ారమ

ాట

ెప వచు ను. ఏ అనుభవమ ల

ి అనుభవ ప ర కమ ా

వల

కట వ

అరమ .

దల

ఆ రమ

స ే ు

సమయమ ల

వ డ ఏ కర నూ అనుభ ంచడ . కర

మ . ా సమయమ ల లక

ర గ చున ప ట తమ రణమ లను ాం

ద సమయమ ల సూర

నమ ా ేసు నును. సూర

, గత


క ట ంబమ ల ఏ మ

ిఅ

ండ గహమ లను చూడగల చు

పత మ ా బయట పపంచమ ల అంద గత ప అ

గహమ లక ల

ర ాం య

ాలనల

నమ లను ఏర ర ాలచకమ ల

ి( వ

సూర డ అ

దశ గహమ ల

ఎవ

ప ె దుర . ఈ ండ గహమ లక

అనుస ం

ద ా రమ నక చందు

మం హ

సూర డ , కర చకమ ల

ాలనల గహ రమ , ద ా రమ అ

ద ా సూర డ ండ ా, ద ా రమ నక

ా ఉండడ

ాక, కర చకమ ల

మం

ాలనల

ను ా

ా ఉంచు

డ.

ంద

ంద ాళ క

ె యదు. ఒక ళ ాళ క

ాళ

న ౖ ఎండ

ెప ల , తలక

డ గ ఉన

ాళ క

ండూ ల

ప ె ల

ఎండ

ెప ల ధ ం

ెప ల

డగ

ాడ ాడ

ండూ ఉన

కర ను ప

ౖన

ాడ

గహ రమ ర

గత

ంచబడ చున ర

క ట ంబ

దఅ

ద ా ా,

ఎంత

ాలమ

ాయ

ా నడకన

అత

ాదమ ల

ి ఆ బ ధను అనుభ ంచ వల ివచు ను.

ెప ల న

ంత బ ధపడవల వ ి చు ను. ాళ క

ంచవల ి వచు ను. ఒక పయ ణక

ండ రకమ ల అనుభవమ నక వసున

డగ

ా ం నట , గహ రమ ద ా రమ

ండూ ల

డగ ,

ాళ క తలక

. ఎండ బ ధ ంద

తమ ను కషమ ా ా ంచును.

ంత కర అనుభవమ

ెప ల ం

ంచబడ ను. ాలచకమ ల

ద ా రమ ల వలన మ

డగ ల

ి

ాడ

ాలచకమ ల ఏ న తమ ల ఉ

నూ, మం

తమ ఎల

న సూర ాగ

ంత కర ను అనుభ సూ,

ద సూర

చందుడ

ె యగలదు. మ

ాడ ా ,

ాడ

న చందు

డగం

ద ా రమ బ గల

తమ ను ా ంచును. మ

. ప టన సమయమ ల కర చకమ

ంచబడ ను. అల

ండూ బ గ న

ాడ కషమ ా పయ ణమ ను ా ం నట , గహ రమ ,

అనుభ ంచును. గహ రమ బ ాలక ద ా రమ బ గ న ర

ఎం

ఒక ప ౖ బ ధను అనుభ ం నట ండ ను. గహ రమ బ గ ం

అనుభ ంచక త ి ంచు జ తకమ

కర

ాడ సుఖమ ా పయ ణమ

ండూ బ గల ంద

డ.

నట , కర బ ధ ఒక పక గహ రమ ప ారమ మ క పక ద ా రమ ప ారమ కల గ చున

ద ా

ాడ ా

క య

ె యక ండ పయ ణమ ను ా ంచును. ఒక ళ తలక

ౖన ంద ండ బ ధలను అనుభ

తమ ను ా ంచును. ప ె ల,

ంద బ ధ, ౖ బ ధ ండ

సుఖమ ా రమ

ా ఉంట , ండవ

తలక మ ఖమ నక తగ ల చుండ ట వలన

బ ధ ండ రకమ ల ా ఉన ట , ఒక

ాళ క , ౖన తలక త

ట?[మ ర ]

నడ నప డ భ

ెప ల లక ంట ాదమ లక

ాలవ , అ

మ ందుక

బట ాలచకమ ల ఒకర

ఈ ండ పదత ల సులభమ ా అరమగ టక ఒక ఉ హరణను సు ం మ . ఒక వ ేయ నప డ

ండ

ప ె వచు ను. 36. గహ రమ , ద ా రమ అంట ఏ

పయ ణమ

గమ ల

ే ాడ . ఈ ధమ ా ాలచకమ ల యజమ

ాక, చందు

టడ.

ేయడమ లదు. సూర డ

కర

న గహ రమ నక

ద ా చందుడ కలడ .

సంచ ంచుచున ప ట , ాట

ను క య ండడ ల అ ప

దల కలర

ట సూర డ ఏర ర

ా ( ద) సమయమ ల కర లను అమల

ాక, కర ను ా ంచడమ ల

నమ ల

ెప వచు ను. కర

గమ ల ా ఉండ ట వలన, ఒక

కర చకమ ల ఇదర

ేయ టక

త మ ఎడ ర ె ి లక ం

ాలచకమ ల క ట ంబ యజమ ాలన ండ

) కర ను అమల

అందుల గహ రమ నక

వ చున ప ట , సూర కర

ించు గహమ ల సూర , చందుల

ప ే కత కలదు. సూర డ గహమ ల క ట ంబ ద ా ఉండడ

డ.మ

అందు వలన కర

డ . ఆ ండ ఒకట సూర డ , ండ చందుడ .

ాడ ా

ంతకర

ి ప టన సమయమ నుబట

రణమ ల ఎచట ఉండ ో,

ప ె ల

,

బట

బట ద ా రమ ను

ి జ తకమ ల గహ రమ

ంచబడ గహ ర, ాళ క

ెప ల ల ా

.


ఉండ ా, ద ా రమ తలక

డగ లగన ద

ె యవలను. మ

ారబకర నుబటయ న గహ రమ , ద ా రమ ను ఎల

ి జ తకమ లక జ ఫతకమ అను

ె యవచు

ఉ హరణ ా ఒక మ

ి ప ట కను

సు

చూ ామ . రంగయ అనునతడ 2009 సంవత రమ ల జ

ం డ.ఆ

ిబవ

గం॥ 0-18

గంటలక జ జ

ం డ . అతడ జ

(జ ఫతకమ )ను

ె యడమ అంట

ాలచకమ

సూర డ ఏ ా ే న మంగళ

సం తమ నుం

ంతవరక ఏ ా

ా . అల గ ంచు న లగ మ ారమ ప టన రంగయ అను వ

షయమ క ంభమ ల

తమ నక

ావల న ి ారబమ ఏర

న .

ె యడమ ను లక గ ంచు వడమ ను జ తకమ

మ . జ తక షయమ

దనుం కర చకమ ల

షమ ల గ యలల 24-16

అనూ ాధ న తమ న మంగళ ారమ పగల ఉదయమ 9

ె య టక రంగయ అను వ

ప టన సమయమ ల ,

, తన రణమ లను పస ంపజయ చు

ద జనన సమయమ ల తన రణమ లను పస ంపజయ చు

లగ మ ను గ ంచు 17వ

ం న సమయమ ల న ారబమ ను

ా॥ గం॥ 4-13

షమ ల గ యలల 53-14 వరక కలదు. లగ

షమ ల కలదు. రంగయ అష

ం న సమయమ ల ఏర

సూర డ

ే న మంగళ ారమ ఉదయమ 9 గంటలక

నమ పం ంగమ ప ారమ మంగళ ారమ , అష

వరక గలదు. న తమ అనూ ాధ గం॥ 3-45 భ

లయందు 17వ

ో, ఆ ా

దట జన లగ మ ా ల క జ తకమ ల

దట

ె య .

సమ నమ ాయ న

ంచు వచు ను. ఇప డ

దట లగ మ ను ఎల గ ం ల

ాలచక ిబవ

ంద ప

వరమ ా ల ె సు ం మ . 2009 సంవత రమ ప టన

బ ి వ 17వ

ే న పం ంగమ ప ారమ సూ

ఉదయమ 9 గంటలక . సూ

దయమ 6.31

దయమ త ా త ఎంత ాలమ నక ప ట డ

షమ లక జ చూడ ా

న . రంగయ


9 గంటల సమయమ ల 2-29

.

షమ ల ఉదయమ త ా త గడ న . 17వ

లవ ాదమ న ఉ ట టక

న లగ మ న

డ . ావ న ఆ

నమ క ంభ లగ మ

ండ గంటల పట ను. అ

నమ క ంభ లగ భ

0-18

ే న సూర డ ఉద

షమ ల

ారంభ

ం నప డ ధ ష న తమ ల

న . ఒక లగ పయ ణమ కర చకమ

ే పం ంగమ ను బట క ంభలగ పమ ణమ 1.39 ా ఉదయమ త ా త క ంభలగ మ 1-21

షమ ల

షమ ల

ద ా ాఆ

న .


ఉదయమ నుం గడ న ాలమ 2-29 లగ పమ ణమ 1-37 లగ మ

ెల సు న

వ ంట ం . అ

మనమ గమ ంచవల ిన షయ ాసవమ ా

ె ి

ాడ

మంట జ

గ పడ చున

క క

ాల

షమ

అం

గంథమ

గమ అ

పం ంగమ అ న

.

ా ం .

వలన, ఇంతవరక పం ంగమ

ె యదు. జ

జన లగ మ ను

వ ండవచు ను. అ

ె యవలను. జ

క ే ఇక డ

ష మ ను

ె య ట రక

ె యవల ిన అవరసమ లదు.

ష డ పం ంగమ ల

అవసర

అవసరమ ండదు. పం ంగమ నక అరమ ను ప ె

న తమ మ త

ఇక డ అరమ అంట

న ంట ఐదు

ేసు వలను.

, ార, న త,

మ . ఈ ఐదు షయ

, ారమ లను,

గమ లల

గ కరణమ లను గ ంప క

ె య . అందువలన పం ంగమ ల న తమ అను అంగమ

. ంతవరక

ెల సు ంట మ ందు

శనమ ల దను ఒక అరమ కలదు. అల

క ప దల

న తమ లక వర స ా నున

గపడ న న తమ మ త

ఇక డ సందర మ ను బట ండవ అరమ ను మ . ాలచకమ

ం , అత

ఇక డ జ తకలగ మ ను ల

ంత అరమ ాక

ర , పం ంగమ

అనవచు ను. అంగమ అంట

న న తమ ను గ ం

అరమ ాగలవ . న తమ అన ా

గమ లక

రమ

షమ ల

ెప వచు ను.

ష గంథమ బ ా అర

రమ లను ల ె ప

మ ఖ మ ా అవసర

ష మ నక మ ఖ

అంట

షమ

ంట డ , అం ే ా

పం ంగమ అ

మ ఖ మ ా ఉప జ

నజ

న . క ంభమ త ా త

ి య ా 0-29

, అప ట పం ంగమ

ా ఉం , ా న ి సమ

ష మ నక మ ఖ మ ా ఉప

ాడ క

నద

ే ఇక డ పం ంగ ప ావన వ

ే పం ంగమ ను గ

గ, కరణమ లను ఐదు సమ మన జ

షమ లను

ంత చూచు వల ియ ంట ం . అం ే ా పం ంగమ నంతట

అంగమ లను మ తమ అంగమ ల కల

స ే ు

ా 1-08

ాక ండ ఉండవచు ను. ఇంతవరక పం ంగ పస లక ం

ంత ఇబ ం

పం ంగమ నుం

న లగ మ ల జ

ాసూ వ

ంత వరక అరమ

అందువలన వర స ా అర ప చయమ ల

జననమ

ం న ాలమ ను ఆ రమ

ామ . ఇంతవరక

న క ంభ లగ మ

నలగ పమ ణమ ల 1-08

న . అందువలన అత

రంగయ అను వ ెల సు

షమ ల .

షమ లల

ండ

సు ం మ . ాలచకమ ల నున క గమ లల

నమ వరక ప రను

ెప

ం మ.

ండ

ల ె సు బ వ ించ ించ

ప ేశమ

షయమ ల సులభమ ా క

అరమ కలదు.

సలమ ను న తమ ల

తమ 27 న తమ ల గలవ . ాలచకమ ల ర గలవ . అల

న తమ లక క

ండ

ర గలవ . 27


ధమ ా

తమ 27 న తమ ల

అనుక లమ ా ఒ ాలచకమ ల రన

ా న త

క న తమ

ర కలవ . 27 న తమ ల

లగ

గమ ల ా భ ంపబ

లగ మ లల సమ నమ ా ఇ గమ లక

ాలచకమ ల

ండ

న . ఒక న తమ

లగ

. ాలచక లగ మ లక

రన

ా ర లవ . రక బదుల ా

గమ లను

అ రమ ల

గమ లల ఇ

వ టక

గమ ల ా ఉంట . అల

న తమ లక

గ ం ర . న తమ లల


దట న తమ అశ ధమ ా అ న త ాదమ ల లగ

లగ

న తమ లక ాలచకమ ల

ాదమ లల ఒ

గమ ల ా ఉన లగ ప

.ఆ

ాదమ ల గలవ .

లగ

న త ాదమ ల అంట

మ.ఈ

తమ 27 న తమ లక 108 ాదమ ల గలవ . 108

ండ లగ మ లల ఎల ఇ

ాదమ నక ఒ

గమ లను అశ య

ఇప డ గమ

క అ రమ ను గ ర ా ఉంచడమ జ

న .

మ . ఒక న తమ ల ాట ఇప డ చూ మ .


ధమ ా 27 న తమ ల

ందర జ

ష ల ఒక న తమ ల ప టన

జర గ చున అ ర

క 108 ాదమ లక ( గమ లక ) 108 అ రమ లను గ ర ల ా టడమ జ

. ఉ హరణక

న "ర"

దలగ

యన

ఆ న తమ ల

అ రమ లను మ ందరయ ం

త న తమ మ డవ ాద సమయమ ల ప టన ా న రంగయ , ర

27 న తమ ల 108 ాదమ ల ా ఎల ఇ

ఇప డ గమ

, ామ అ

ట చు

108 అ రమ ల గ ర ల ాయ న మ.

ఆ న తమ

న .

ర ను టడమ క మ డవ

ర. .ప

ండ లగ మ లల 108 ాదమ ల


ాలచకమ ల 108 ాదమ లనబడ 27 న తమ ల త పటమ ల చూడవచు ను.

ాల చక

నప

ండ లగ మ లల ఎల ఇ

యన

ంద 48వ


48వ ఒక

తపటమ నమ ల ఏ సమయమందు ప ట , ఆ సమయమ ఏ లగ మ ల య న

ఎంత ాలమ తన రణమ లను పస ంచుచూ మ ందుక సూర డ కర చకమ ల సమ నమ ాయ న కర చక ా

ండ

ాలచక లగ మ ను జ

ో చూచు నుటక , సూర డ ఏ ా

ఆ ాలమ లను ల ె సు ం మ . ాలచకమ ల నున

ద తన రణమ లను పస ం నప డ , ఏ ా ం నమ

ద ఎంత ాలమ ండ

ఆ ా

ి జనన లగ మ ా, జ తక లగ మ ా ప ె వచు ను. సూర డ

ద రణమ ల పస ంచు ాలమ ను, ాలచక లగ ప మ ణమ ల ా ెప చు

మ చూడం .


ఒక గంటక 60

షమ ల న ట ఒక గ య ాలమ నక 60 గ యల ండ ను.

ఒక గంటక 2.½ గ య అగ ను. ఒక

షమ నక 2.½ గ య అగ ను.


2009 సంవత రమ మ ందు ా అత లగ మ

ాలమ ల ప ానమ లను

ల 17వ

ే న అష

జన కర చకమ ల ఎక దలౖన ో

సూర డ న ట జనన ాల

బ ి వ

ల ె సు

ెల సు

నుం

మ . ఉదయమ అతను జ

ాలచకమ ల ఏ

దశ లగ మ లల గ ంచు నప

మ తమ గ ంచు

,

ి ారబమ

ారంభమగ చున ద

ెక డ న

పం ంగమ

ారబ కర పతమ ా ల

ారబకర ను గ ంచుటక

ా ి చూచు ను అవ ాశమ జ కర ా

సూ

దయమ త ా త ఏ ా

నలగ మ

ెల సు

లందు గల కర ను అం ంచుటక

ండ గహమ ల

చూచు వచు ను. జనన ాలమ ల ఆ

లందు క ంతవర

ాసమ ల లదు. అ ంత వరక

మ . రంగయ

ల పడదు. అ ష

ా ెల సు వచు ను. జనన

ంతమ ప వమ చూప చుండ ను. అందువలన ప

ా కద క వలన ఏ కర ల అమల జర గ

గహమ ల కర చకమ ల

జ తకమ ను చూచుటక

ం న 9 గంటల సమయమ నక స

ండ లగ మ ల ాలచకమ నుబట కర చకమ ల

ంతవరక గ ంచు వచు ను. ప ారబకర ను కర చకమ ల

గహమ ల ఎక

ండ లగ మ లందున గహమ ల

ధమ గ గ ంచు

ారమ ప టన రంగయ అను వ

దలౖన ో , లగ ప మ ణ ాలమ లను చూ

మ . సూర గమనమ

న 9 గంటలక

మంగళ

ెప

ించక య న కర ను గ ంచవచు ను.

ే ాలచకమ ల

గహమ లను

వచు ను. ాలచకమ ల క

ాలచకమ ల ఎల ఉన

ఇప డ

ిం ే


గ ంచు ం మ . వ ఉ

9 గం॥ జ

గ ంచు

ాల, కర చకమ ల గమనమ లనుబట సూర డ ఏ లగ మ ల

వడమ జన లగ మ ను గ ంచు వడమగ ను. 2009 సంవత రమ

ం న రంగయ జ తకమ ను చూ

లగ మ ను అనుస ం గహమ ల

ం న ాలమ నుబట ఆ నమ

అందుల అతను

లగ మ లల ప

ాట గమనమ ను అనుస ం

ఎక

ై

నలగ మ నందు జ

ండ గహమ ల

ఉండవచు ను. ప టన

ె యవచు ను. అందువలన ప

సంవత ర పం ంగమ నందు 17 ే న ప పం ంగమ ను చూ

ండ లగ మ లల

మ.

నమ న, జనన సమయమ ల నున ప

ఒక ర తమతమ జ ఫతకమ లను ండ గహమ ల ఏ

ల ె సు

ే ఉదయమ న

ి గత లను గ ంచు వచు ను. వరమ న ాలమ ల

లగ మ లల గల గహమ ల జ ఫతకమ నక ఆ రమగ ను. అప ట లగ మ నుబట ంతవరక

ం నట

బ ి వ 17వ

లగ మ లల ఉన

గహమ లను గ ంచు ం మ .

తమ ల ం

ండ

ంచబ న ారబకర ను

వడమ మం

. 2009

ా ియ ందుర . ావ న ఆ


న పం ంగమ ల ఉన

గమ ంచ తగ షయ ఇంతవరక జ

మన ా! ఇక డ న ప ఎవర

ా , ఎక డ ా

రమ ండదు. పం ంగమ లల లక

త ా త వ

ామ .

ప ారమ

చందగహమ

షయమ క

ాదమ లను జ

,

ె యవలను. న తమ చూ ార . 2009 సం॥

ి

ిబవ 17వ

ెప

ర. ,

షయమ ను వద

రక

గత భ

మ.

త గహమ ల

మ ఎల

ప ె గ

ే అంద

గహమ ల లగ మ లను

. చందుడ ఏ లగ మందు ఎ

త,

,

త,

ిన ాట

ాదమ నగల ో

. పం ంగమ ల చందుడ ఏ న తమ ల ఉన

ా లండ ల ా , పం ంగమ ల ా య న న తమ ఏ ై ే ఉన ాదమ

ల ె ప చు

త, తగహమ లను గ ంచు వచు ను. ఇక

పం ంగమ లల ఉండదు. చందుడ

ష లౖన ార స ంతమ ా ల ె సు వల య ి న నమ

నవగహమ లను గ ం

మ డ గహమ ల ానమ లను ాదమ లను భ

మ.మఖమ ా

రమ పం ంగమ లల ఉండద

ప ె లదు. అందువలన పం ంగమ ల భ

ర క

ె ి న పం ంగమ ల చందు

ాయబ య ండ ను. ప

ాదమందు, ఏ గహమ కల ో గ ంచు

ండ గహమ ల సమ

ాసమ లల ా , పం ంగమ లల ా

త గహమ లను గ ం సమ

బట ఏ లగ మ ల , ఎ

ంత గణతమ ను ఉప

ే న ఉదయమ 9 గంటలక జ

ం న

ె యవలను. అ ల ె వలన ఆ

ోఅ

చందు ద

ంద

నమ న అనూ ాధ న తమ ల 9


గంటల సమయమ న చందుడ ఏ ాదమందు ేసు

ె య టక అనూ ాధకంట మ ందు గడ

చూడవలను. అట చూ న అనూ ాధకంట మ ందు

మంగళ ారమ అనూ ాధ న తమ సూ న తమ నూ, ఆ

ాఖ న తమ జ

దయమ నక మ ందు ఎంత గడ న

నమ న అనూ ాధ న తమ నూ క

డ సూ దయమ త ా త గడ న అనూ ాధను క

ప మ ణ ాలమ ను

లగ

జర గ చున

అప ట చందగహ న త ాదమ ా ల

అనూ ాధ గడ సున ట

గ యలల అ

ిన

ె యవలను.

ంచవలను. ఇప డ

ాఖ 46-25 గ యలక ాఖ గంటల ప ార

ే గ యల 46-25 గ యల వరక కలదు. 17వ

ాఖ జ

ి మ ందు ె

న త ా త 17వ

నమ గడ న అనూ ాధ

ి వ ను. అప డ

న ట

నమ

తమ గడ న అనూ ాధ వచు ను. న త

గమ ల ా భ ం , ఉదయమ 9 గంటల సమయమ ల

గణతర పమ ల చూ మ . మ ందు నమ 16వ అప టనుం

న .

ి చూ న న త ప మ ణమ

గడ న అనూ ాధను

న న తమ ను ఆ రమ

లగ

ె ి నదం ా 1-06

ే ా 1-06

గమ లల ఏ

గమ

అరమగ టక షమ లక అ

న .

షమ ల వరక గలదు.

ే అనూ ాధ 53-04 గ యల

ా 3-45 వరక గలదు.


బట చందుడ అనూ ాధ న తమ ల

ండవ ాదమందున ట

ె య చున

జనన సమయమ న ాలచకమ ల ఏ లగ మ ల ఏ గహమ ల ఉన ెప

మ.అ

చందు ఏ

మ తమ వృ

ే అక డ

ంత గణతమ ను ఉప ండవ ాదమ ల ఉన ట

ంచు ె

ప ె లదు. చందుడ ఆ

ిన . ఇప డ 2009 సంవత రమ

లగ మ లనూ, అందుల

ాఠక లంద

సులభమ ా జన లగ క ండ ల ప

న తమందు, ఏ ాదమ ల ఆ గహమ ల గల లగ

ల 49వ

నుక

ెల సు గ

లల

గ ంచు

మ.

ా , చందుడ అనూ ాధ న తమ ల

న అనూ ాధల ఏ ాదమ ల ఉ

ె య టక

ామ . ఆ నమ చందుడ అనూ ాధ న త

బ ి వ 17వ

గహమ లనూ, గహమ ల న

ా ి చూచు ం మ . త ా త

ాట న తమ ల

ప ె

నన త

వరక అనూ ాధ ాదమ ను

ె య నట

ాట

ఏ ాదమ లల ఉన

తమ పద ండ గహమ లను లగ మ లల ఏ ాదమ ల ఉన

క లగ మ ల అనూ ాధ న తమ న ఉన ట

గమ ల ( ాదమ ల ) ఉ

ాలచకమ ల

,అ

.

ే అష

మంగళ ారమ న

ాదమ లనూ ాలచక లగ క ండ ల అంద

తపటమ ను చూడ మ .

ండ గహమ లను లగ మ లల గ ంచడ

ాక ఆయ లగ మ లల ఏ

సులభమ ా అరమగ టక న తమ ల రను లగ మ ల ఉంచుత ,

ాదమ లను క

చూ ి జనన ాలమ ల

గహమ ల ఉన న త ాదమ ను క


చూపడమ జ

న . ఈ శమయంతయ ప ర మ జ

ఇట వంట శమ ఏమ తమ లక ం

ప టన

లగ మ లల గహమ ల ఎక డ న ె

ి వ చున

. ప ర మ ఒక వ

చూడవల య ి ండ ట వలన, జ

49వ

తపటమ

ష ల ప జన క ండ

ే , ప టన సమయమ ను

, దశల ఏ ౖన అ

ె ి

వరమ లనూ

ేఆ

, జన లగ మ ను

ెల సు

నమ జన లగ మ ఏ ైన ,

డ కంప ట

ా ణ లల

క జ తకలగ మ ను చూచుటక అతడ ప టన సంవత ర పం ంగమ

ష ల గడ

న వందసంవత రమ ల పం ంగమ లను క

తమవద ఉంచు

ార . గ


ార . డ అట వంట అవసరమ లక ం

వందసంవత రమ ల పం ంగమ లను కంప ట ల ఎ

ం య ండడమ

వలన, వంద సంవత ర పం ంగమ ను ా లక య ౖ అర ౖ సంవత ర పం ంగ షయమ లను ా సులభమ ా ె యవచు ను. అం ే ాక ఏ గణతమ ఇప డ అ

కర మ ల ఉం

చూ ించడమ జ ఏ

, ఈ ాసమ ఇల ఉం అ

ట? ద ా రమ అంట ఏ

అను సంఖ మన

మనమ

ెప

లగ మ నూ, న తమ నూ, దశలనూ

న . ఇంతవరక గహ రమ ను ె య టక

ాట చదువ ను క న ా ప

యక ం

, క సమ ఐదవతరగ చ

స యమ ా మ

ి

తమ ల

ఆ రమ అన ా య ే బడ

నమ అ

నమ ను ద ా రమ అంట మ డ కర ల కలవ ాలచకమ ల

ంచు

పద

ాఅ

. ఆచరణ అన ా య ే బడ

అన ా ఏ ార మ ను ఎల ద ా రమ అ

ేయ ల

ెప డ

తమ ల అతను

కమ మత

నమ

ె ా

.

ను ఆ

ార మ లను గహ రమ అంట

, సం త, ారబ అను

ల ె సు

మ . ారబ

మ . కర గహమ ల

క లదు. ఇప డ ఈ పశ క జ ాబ ాడ ,

జ ాబ ను ల మం ేవ ళ

పక

ెప

యన

రగ

ను. అందువలన

ను,

దల ఎవడ క

ే ిన కర ను

ెప గలను ా , జ

ాడ , అత ంత దగర న ి

ార . ారబమ ను

అం ే ాక ఒకమ ర సం తకర ా మ

ారబ

ల లదు. గహమ ల ఆ నమ ల నున కర ను ఏ మ

ఎవ

ను సమ

నమ ఇవ లను.

ాసమ లను

నందున

పశ లక సమ

ిన ా న ై

ౖబ ) అ

నమ

ప ె

త డ , నను అ

ెప న ేమన ా!

ార క నత ా త

ర.

ందర ఆత జ నుల ‘‘ ష , ఈశ ర,

అనుభ ంచక త ి ంచు నుటక నుం ఎవర త ి ంచు

ి ా , ఎట వంట యవలన ా ,

ీ త మ , ఒక

న పశ

ష ాసమ ల

ాడ ( య

ాడ అనుభ ంచక తప దు అ

కర క అ త ల

ాట కర ను కలపనూ లడ . ప మ

త బద

ా ా . అందువలన అ ాడ క

ే ల ఒక

మ క ! అల ంటప డ దశల ద ా రమ ల అ

అడ గవచు ను. ఇ నమ ను

ల ె ప

తమ జర గ న , ారబకర ప ారమ

క ాస డను. ావ న ఈ పశ క

ావ న ఆ షయమ ల సమ

ంచు

క ఆ నమ ల ఉండ న

ట , ద ా రమ ల ఏ కర అమల జర పబడ న , ద ా రమ ల ఉండవల ిన అవసర

పం త ల సమ

నడ ప

క గహమ

ి

ప ారమ ఎవ

అరమ .

సంవత రమ ల మ తమ ఒక

మ . ారబకర ప ారమ మ

గహ రమ అంట

ార మ ,

న ి ట వంట ాడ ి

ెల సు న జ నమ ల ఆ ా

క !

అడ గవచు ను. ఈ పశ పద ఆ

అంట మ . మ

ండ గహమ ల కర ను ఆచ ంపజయ చూ, అనుభ ంపజయ చున వ

వ చున

ె యగలదు.

మ ట డ చుందుమ . ఇప డ ఇక డ

ె య చున

సంవత రమ ల మ

ి ేత ఆచ ంపజయ

ట?[మ ర ]

దశ అంట గణతమ ప ారమ ప య

మ . ఇంతక మ ందు మనమ

ల ె సు

కర ప ారమ గహమ ల మ

బహ

పదుల

ెల ప న

త ా త

ా ి

ావల ిన వరమ ను అం ం మ . ఇప డ దశల అంట

పదుల సంవత రమ ల ండ ను. ఆ పదుల సంవత రమ లల ప ే ం

గహమ ఆ నమ ల ఉండ న ,

కర క సంబం ం న . అందువలన ఈ దశలను జ గత ా

అరమ . ఆ

పదుల సంవత రమ ల జర గ ఆచరణలను

ె యవచు ను.

షయమ లను

ట? అను షయమ ను వ ంచు ం మ . 37. దశల అంట ఏ

ెల సు ం మ . దశ అన ా ప య , దశల అన ా

వరక

ె య టక వర స ా అ

తమ ల అ క షయమ లయందు ఉప

నున

షమ ల వ వ ల

ణమ క

ాట ా

ల ాదు’’ అ

ర.

నుటక ఏమ తమ ి యనూ లడ ,

ఊరకయ ండక కర ను అనుభ ంచు

నమ ను


ేవ డ

ం డ . అట వంట

ణమ క

ఎవడూ త ి ంచు

॥ 37. య ై ం ి స జ

వమ :- ‘‘ఏ

.’’ అ

ేత

యంతయ జ

యందు కటల

గహమ ల

జ ాబ ా

మ ( ను+ ఆత )

గహ ర

న ాడ అనుభ ంచక ం

ంచుటక ా ఒక టబ న

మఖ

ంచు ేవ డ

ాక

ద ా రమ , ంతవర

గ ణచకమ లనుబట ార, న త,

యందు సర కర ల

ే కర ను ా ంచుటక ఖ ళమ ల

ే ాడ . ఎవడూ కర నుం త ి ంచు నుటక

ెల సు న జ ల

త న ద

దశ గహమ ల , ారబకర య న

ె యగ

,ే అట వంట ా కర

ష మ ప ారమ ఎక

ప ె

ాలచకమ ల

లదు. కర చకమ ల

దలగ చున

టడ.

. ఈ పశ క

ద ా రమ అంట

మ . ద ా రమ అ

త ా ారబమ ను

ేవ డ ఎక వ ా ెప క ం , కర ను

ాసమ నుబట ఒక మ

ి కర ను

కర ను త ంచుట ా , త ి ంచుట ా

ి య టక ఎట వంట

ి యట ా ,

ంత లక ండ స ే ు వచు ను. అల

నమ ను

ె ి న బహ

ష లంద

నమ ల కర ను

కర ను అవసరమ నుబట జ నమ ప ారమ

ి య టక

ి య

ా , అల

ప ె లదు. అ

గహ రమ

ెల సు. అల

నమ ా ద ా రమ ల ఉన ద ల ె సు. ఎవ జ తకమ ను

ా ి

ె ి న కర ను ాల

జ నులంద స ే ు వచు న

ద ా రమ ె యదు. జ

ల ె సు. అ

నమ ద ా రమ ల ఉన ట బహ గహ రమ మ ఖ మ . జ

మ . ఒక మ

మఖ

గపడ న

ాస తక ఈ

ే ారబకర ను రదు య ే

ా ఎవ

ఒకట కలదు. అ

ె యదు.

ద ా రమ మ ఖ మ . జ నులక ా జ నులౖన

ారందర తమ

న ద ా రమ ను గ ం

ి గహ రమ అత

ె యవచు ను. గహ రమ ను ె య టక పం ంగమ ల

గ, కరణమ లల మ ఖ మ ా ఉప

వ ప య

నమ లను ా ియ ందుర .

ె యదు. అందువలన ఇప డ ఈ గంథమ

ల ె సు నుటక పయ

ంచుటక ా

ష మ ల గహ రమ , ద ా రమ

గహ ర, ద ా రమను ండ

ె యవచు ను. జ నులక ఎం

నమ

ే ఆ కర

ె య వలను. మ ఖ మ ా ెప న ేమంట! ఇంతవరక ఏ జ

య న గహ ర, ద ా రమ లల అజ

కర ను ద ా రమ ల రదు అం

ేవ

ఎల త ి ంచు నును? అను పశ ఇక డ

ంచు

నమ నందు కలద

ష లంద

ే భగవ తల మ నవ

ే ె ా డ.

ాసమ ప ారమ జ నమ ను

ేవ డ ప ే కమ ా అమ

నమ ల ఎక

ె యదు. జ

నమ ా , త

ేవ

ా కర ఈ ధమ ా

తమ ల

ే కర ను త

ె ా డ. వ ే డ

ద ా రమ అను

ర పమ నవ న

నమ ల జ నమ వలన ారబమ ను

ేయగలడ . గహ ర

ఉన ట జ

ి

నమ ను

ంచనూవచు ను. అ

షయమ

ె ా డ.

ప ె న ేమన ా!

దశ లగ మ ల ,

ల లదు. అందువలన ఒక మ

ఎక వ ా

కమందు ఇల

, అ ే ధమ ా జ నమను అ

డ . ఇంతవరక మనమ

. అం ే ా జ నమ క న అ

నమ ను తప క నడ ప నట

వ ను అ

కర ను జ

గమ న 37

నమ నుం ఒక

ర గ చున ంత ాలమ , కర చకమ ల కర య న ంత ాలమ , వ డ గ ణ చకమ ను వద బయటపడడ అ

ె య చున

ా భస

ే తన తయందు బహ

గట ా ఏర ర న కర

ేర న ।

స యమ ా భగవంత

డ.అ

ే ఎం

దశగహమ లను ఏర ర , ా ల లదు అ

ంచలర . అ

ె ి న వ ే డ భగవ తల జ న

ాత ర

ాత ర

ధమ ా అ

వ చున

లడ

ర స

స ర క ా ణ భస

నమ ను ఎవర అ క

తలల

కర , ాల,

ఐదు అంగమ లౖన ( గమ లౖన) న తమ . న తమనబడ న

, ఐదు


అంగమ లల మధ నగలదు. పం ంగమ లక మధ న ఉండ ట వలన న తమ పం ంగమ నక న త,

గ, కరణమను ఐదు

ఇం ా వరమ ా ప ె డనూ ఇవ

రల న తమను ర ప ే కత కల

ంట తమ నక

చు న

ించడమ వలన

తమ ఆ నమ ల ల

స ి ుంట

ాదు. ఎవ ఆ పత మ ల

స ి ుంట

ా త

. సూర చందుల లక ం

ర పమ ా ప ె

ంట

మ.మ

ె యవచు ను. న త ఆ రమ

డగల

,ఏ

ి తలల

ాలచకమందు క

ందమ ా ఆ ర

ఉన

దలగ ప

ా ిం

ఆ ారమ లదు. న తమ

యన

ేవ

దశ లగ మ ల సలమంతయ ఆక

ెం న న తమ ద ా రమ నక మ లమ ాయ న

ాస

ించ క ండ ఇ

ాశ త

య న సూర చంద గహ రమ ను

.జ

ామ ఖ మ గల

అల

.

వచు ను.

మధ ల న తమ ం ఇట

ష మ ల ఎం గహమ అను

ర లక ం

న తమ క

లగ మ లల న తమ క

ఆ ారమ లనట , జ అ క

. ద ా రమ ను

న తమ .

అక డ న తమ ండ ను.

య న ట , లగ క ండ యందు అ

ండ గహమ లక ఆ ర

ంద, ఎవ

ా (ప ర పమ ా) ప ె అమ

ించు

. పం ంగమ ల క

ష మ ల సూర చందుల ఎక

పపంచమం

ిం

తమ

. ావ న న త ఆ రమ

ద గహమ ల పయ ణంచుచున

గ, కరణమ లక

ఎవ

ా ,క

న తమ ండ ట వలన న తమ

సూర చందుల న ట న తమ లదు. జ సూర చంద

ప ె వచు ను.

ల గ ను క సూర , చంద, న తమ ల

నప డ క

గహమ ల ా క

ించక ం

ేవ డ అన ట సూర చందుల ల

బయట పపంచమ ల సూర చందుల క

అరమ .

వ ే డ . అల

ేవ

దలగ గహక ట ంబమ నక అంతట న తమ ఆ రమ ాయ న , ారమ నక అట

. ాడ

న తమ . న తమ అను ర నుబట

ించు సూర చందగహమ లక ఆ రమ ,

న తమ ల క ేవ

ా , తమ అ

. తమ అన ా డ గ అ

ంత వరమ కలదు. సూర డ , చందుడ ఇర వ ర ఒ గహక ట ంబమ ల

న తమ మ తమ గహ క ట ంబమ ల బయట క

ె య చున

, ార,

బయల ను న తమ అంట మ .

ఆ ాశమ ల చందుడ , సూర డ , న తమ ల మ డ మ త మ డ క

ందమ ల ంట .

ిం

ేవ డ

ించక య ం

ష మ ల న తమ నక క

ల ి వబడ చున

ె య టక న తమ

. ఇట ఎం

షత

క ఆ రమ

చూడవలయ ను. ఆ

ద అ

న బహ

మ డ ఆత ల ాయ ఆత అ జ

ాసమ ప ారమ

ె య చున

న పరమ త ా క

డ.

న . మ డ ఆత ల ాయ న ప ట ర య న న తమ ల

ఒ న తమ

తయ రయ డ . అ ే ధమ ా అశ

2) భరణ 3) కృ క అ

ేవ

. వ ే డ ర ా భ ం వ ే డ నుం

ాత ఆత ల ా ఉండడ 27

ె యవలను. మ . అశ

" అను గంథమ ల

చు

దద

ా ామ . జ

న 9 సంఖ ను

ెప డమ గమ ల ా 27

భ ంపబ న 1)

ాత క గ ర ా ా, భరణ ఆత క గ ర ా ా, మ డవ ైన కృ క

ఇంతక మ ందు "సృ ికర

అం లల ల

వ ే డ సృ ల ి మ డ ఆత ల ా

దట ఏకమ ాయ న న తమ మ డ ా భ ంపబ న . అల ల ె ప చు

ె య నట మ డవ

మ డ ఆత ల . అ ే ధమ ా 27

దట ఏకమ ాయ న

. గణతమ ప ారమ సంఖ లల 3

ెప

ాక తన ఉ

గమ ల ాయ న న తమ నక 27 ర

భ ంపబ న

పరమ త క గ ర ాయ న గణత ాసమ ల అ

ిన మ డ ఆత ల ా ప ె వచు ను. అన ా ేవ డ

ేవ

ాత క గ ర , 6 ఆత క గ ర , 9 పరమ త క గ ర ష ాసమ ల 1,2,3 సంఖ లల 3ను ా ప ె డమ జ

ాబట ఈ ాసమ ప ారమ 3 సంఖ ను మ ఖ మ ా సు ంట

ేవ

ాగ ం మ.

న . ఇప డ మనమ జ

ష మ ను

మ . మ డ సంఖ లల 1) అశ

2)


భరణ 3) కృ క ా ఉ

.ఈమ

రట గణతమ ల

అప డ 3×9=27 అగ ను. 27 సంఖ ల న తమ ల ా, పరమ త క సంబం ం న ఇప డ

ెల సు ం మ .

దద

ాత క సంబం ం న

ేవ

గ ర ా య న 9 ేత

ంచవల ియ న

న తమ ల ా, ఆత క సంబం ం న

న తమ ల ా ఏర రచబ య న

. 27 న తమ లను ఎల

భ ం

.


ఈ ధమ ా న తమ ల న తమ ను ట

ాత , ఆత , పరమ త అను మ డ

గమ ల ా భ ంపబ

. ఒక లగ మ నక 2¼

ం నట ఇక డ అ ే ధమ ా 2¼ లగ మ అన ా 9 న త ాదమ లను ఒ

ఆ గహమ

ద ా సంవత రమ లను ర

ంచడమ జ

న . ైవ జ నుల రక జ

ద ాసంవత రమ లను ఏర రచడమ జ

న . అజ నుల రక 12 లగ మ లను తయ ర

న తమ ను (9 న త ాదమ లను) ర

ం నట , జ నుల రక 12 దశలను గహమ ల ర

నున దశలక

లగ మ ల , ప

తమ 120 సంవత రమ లను ర

ండ గహమ ల , ప

ండ దశల , ప

క గహమ నక

ంచడమ జ

న .జ

ే ిఒ

షమల

క లగ మ నక 2¼

తయ ర

ే ,ి ఆ గహమ

ష గంథమ ను చూ ప

ండ పదుల (120) సంవత రమ ల క

ించు చున

ండ

. 38. మం

దశల - ెడ దశల [మ ర ] గహ రమ ను చూచుటక ప

ండ లగ మ లను చూ నట ద ా

రమ ను చూచుటక లగ మ లనూ, ాటల

న తమ లనూ చూడవల ి య ండ ను. ప టన సమయమ నుబట జ తక లగ మ ను క

ప టన సమయమ నుబట

లగ మ ల య

ో, ఎ

న త ాదమ ల య

సమయమ ను అనుస ం లగ మ ను ఆ

ె యవల న ి అవసరమ న

గడ న న తమ ను

పం ంగమ ప ారమ మ

ె యవలను. అల

ఆ నమ గడ

న న తమ నుబట ప

ిన

ట ,అ

ెల సు ం మ . ాల చకమ ల

ండ గహమ ల గలవ .

నమ న

న న తమ ను

,ి అట

ి వ ను. అప డ ఆ

ట? అ

షమ

షలగ మ ల ఎ

ి మ ందు నమ గడ న మ య పసుత నమ న తమ ఎంత వ ను. ాదమ ల ఉన

న ె

ె య ను. ఇప డ ం న రంగయ

న త ండవ ాదమ నుబట అత క న దశలను దల

ి వ ను.

ె యవచు ను. జన ల ఉన దశను

ే న ఉదయమ 9 గంటలక జ

ండ లగ మ లక న తమ ల న

చూపడమ జర గ ను ంద చూడం .

ె య టక మ ందు

సంవత రమ ల గ యవల య ి న ద

మంగళ ారమ 17వ

ప టన

ినంతమ తమ న ఆ లగ మ ఎ

ి య ా జర గవల న ి

ం న సమయమ ల నున అనూ ా

ారంభమగ ను. అట ప

ె య టక క

నమ జనన సమయమ నక న తమ ఎ

సంవత రమ లను దశక

నమ న గడ న జన

ండ దశలల పసుతమ జర గ చున దశ ఏ

ఉ హరణక 2009 సంవత రమ అష

ి దశలల ప

ా, మ ందు

పం ంగమ ప ారమ గడ న

నుకవచు దశల ఏ

జ తకమ నుబట అతను జ

తమ గడ న న తమ

బట ా ఆ

రక

ె య వచు ను. జనన సమయమ ల నున

ంత గణతమ ను ఉప

ి ప టన సమయమ వరక గడ న న తమ ను

ో పం ంగమ ల చూ

బట ా లక జ

ి దశలను

లగ మ ను

నమ గడ న న తమ ను కల ప ా వరక న

న ి ట ఒక మ

ె యవచు ను. పం ంగమ ల

ం న

సు

ె యట

. ప టన సమయమ ల గల న తమ నుబట చందుడ ఎ

నమ జర గ చున న తమ నుబట దశలను

న పం ంగమ ల

ాదమ ( గమ ) ల జ

ల ె సు న ట దశలను

నమ వరక ప

న త ాదమ ల న క ! ఆ న తమ ల

ండ ాటల జ

ాట

గమ ల ఉన ట , ం నఅ

ద ా సంవత రమ లను

సూర


ధమ ా న తమ లనుబట దశలను గ ంచవచు ను. ఏ న తమ ల జ

రంగయ ప టన సమయంల అనూ ాధ న తమ మరణం న

ంట

ండవ జన క

జర గవచు ను అ పశ వ

ఒక

ల ల

ంచవల న ి సలమ ప

ఎక వ ా గ ంతరమ లల య

వన

ే ఏ దశ వచు

ండవ ాదమ ఉండ టవలన అత

ెప

కను ాలమ క

మ . మరణమ జ ప

టర దూరమ ల య ఒక

కను ాలమ క

ా ఉండద

ె యవచు ను.

బ ధదశయ

న త ా త జన క

ెప వచు ను. మ

వ ల పల ఎంత ాలమ

ప ె వచు ను. మరణమ త ా త

, లక అంతకంట ఎక వ ా ఖం ంతరమ లల య ప

బట

ా పటద , మరణం న

ంట

ఎక

ై

, ఇం ా ంచున

ి


ెప

మ . ఏమ తమ ఆలస మ లక ం

సం త కర

ారబమ ా మ

సం తమ నుం

ఎక డ ండ

,ఏమర

కల చున

. అం ే ాక

న ణమ ల

యబడ ను. ఎవ ఊహక అందనంత

ంచబడ ను. చ లక ండ అక

గమ ా ఒక

లగ మ ల

ంచును. ాలచక, కర చక, గ ణచకమ ల చటమ ల ఏ మ ర

న జన ల అ

ాలచకమ నుబట కర చకమ నుబట గ ణచకమ ల

వ ండ

ఒక మ ఎ

ి

తమ

, అ ే దశల లగ

టనుం

ారంభ

ెల సు

,ఎ

మర

సంవత రమ లక ఒక జన ా ల ంచుటక

లల, ప

త జన క

ాట

రయమ

య ే బ న .మ

లక ండ జన

య ండ ను. ఒక

ల గడ య ంట మర జన ల

గతమ ల ఆ దశల జర గవల న ి ఆర ాలచక

గ ణమ ల ా మ రవ . ఇంతక మ ందు ఏ న తమ ల

మ . ఇప డ ఏ దశ ఎ

ంచుటక

ాసనమ

మర జన క

ల గడ న త ా త ండవ దశ ారంభమగ ను. జన ల కర మ సంవత రమ ల ప మ ణమ న

క ప మ ణమ 120 సంవత రమ ల ా ర

మర చ

జన ా ల

ా , ద ా సంవత రమ ల ా , గ ణచకమ ల

ప టన ార ఏ దశల ప ట

ారబకర ను

ేవ ం

లల ఇర వ

తమ నక స పడ

వ డ గతజన ల

ద ా ాలమ ప సంవత రమ ల ం అందుల మ డ సంవత రమ ల, సంవత రమ ల, ఏడ

గమ

న జన ల ఏ దశల వ ం చ

అ ే దశ ారంభమగ ను.

ం నప ట , అంతకంట ఎక వ

ల ె సు ం మ .

ంచబ న . 120 సంవత రమ లల ఒక మ

వ ే

దృ ల ి అ

జన ల ా ల

ేయబ న . 120 సంవత రమ ల గడ

ి

ర జంత వ

, ఇతర

ంచబడవ . 120 ఒక

తమ లక ఒక

రయమ ప ారమ 120

సంవత రమ ల కమ ర జన ా గ ంచవచు ను. 120 సంవత రమ లల ఒక జంత వ లక ఒక మృగమ మ ప చ

మ నవ అ

గహ రమ ల ప వ టక

అవ

అందువలన ఎవ

ండ గహమ ల న ట, ద ా రమ ల క ారంభ

య న ట , దశలల క మ.

ంచు

వలను. 2009 సంవత రమ

ా దశలల ను

ధమ ా కలర .

ండ దశల కలవ . ప

ంచవలను. మ

ాలప

ండ దశల ఒకమ ర

నప

ే ఒక జన ా

ి

తమ ల ప మ క !అ

ాయ న

.

ేప

ంద చూ ామ . ఒక మ

అత

బ ధదశ అ

ే అష ె

ి

మంగళ ారమ జ

ే ి కష ట ,

నలగ మగ ట వలన ప ారమ

ార అ త

ం న రంగయ అను వ

న . ఇప డ రంగయ క ఏ దశ మం

త శత వ ల ా ప ె బడ దుర .

ి జనన

త ల ా, ఆర శత వ ల ా ఉందుర

ార . శత వ లన ా ాపమ ను అమల

ిబవ 17వ

ండ దశల

అను పశ క జ ాబ ను ాట

.

ండ దశల న వ

త ల ా, ఆర గహమ ల శత వ ల ా

ండ గహమ లల ఆర ట

అను

క యన

ెడ

ల ె సు ం మ . జనన సమయమ ల నున లగ మ

త ల , ఎవర శత వ ల

సూతమ కలదు.

త ల ా మ య శత వ ల ా య న గహమ ల ద ా రమ ల క

క జనన న తమ నుబట ప ట కల

సుఖ

మర

తమ ల వచు టక 120 సంవత రమ ల ాలమ పట చున

ా, ఆర దశల

త లన ా ప ణ మ ను ఇ

ంచ బడ ను.

ండ దశల ఒకమ ర

ండ గహమ లల ఆర గహమ ల

ఆ లగ మ ను బట ప

అరమ . జనన ాల లగ మ నుబట

శత వ ల

తమ 120 సంవత రమ ల

క దశ ఒ

ఆర దశల మం

ాలమ ఏ లగ మ ల జ

ా ో

ా ి

? లక ఒ

ెల సు ం మ . గహ రమ ల

శత వ ల ా ల

న దశ

ండ దశల క

ాలమ సమ నమ ా య న

మం

ంచబడక ఒ జన ా ల

120 సంవత రమ లక ఒకమ ర జన య ల

మ క !ప

ెల సు

జన ల ా ల

తమ 120 సంవత రమ ల ాలమ పట ను. అల ప

ంచవచు ను. సూర దశ ెల సు

య అ

ి

ో , ఏ దశ

న లగ మ నక ఎవర న లగ మ నక

త ల


రంగయ అను వ బ ధ,

జ తక

గ ర , క జ, చంద, సూర , భ

క, ాహ , శ ,

త,

గహమ ల దశలల మం

త అను ఆర గహమ ల వ , ెడ

యన వ

, త వ అను ఆర గహమ ల అనుక ల ర ా, కల ాయ ెప వచు ను.

ర.

గత

దశల ండ ట వలన ఆయ

త శత గహమ లనుబట రంగయ క ఆర


అనుక ల

న దశల , ఆర అను క లమ ల

అనుక ల అ నుక ల దశలను

ెల సు

దశల

ప ె వచు ను. ఇంతవరక న తమ ను బట దశల , ాటల

మ . ఇప డ ఏ దశ ఎంత ాలమ ండ

వరమ ా ెల సు ం మ .

39. దశల ాలమ ల [మ ర ] ందర మ టల సందర మ ల ల మం

ా గహ రమ ల

జర గ న జ

అను నుచుందుర .

ఎవ ై

షయమ

ె య

నష

చుందుర .

ాస ా

ార క

కర లను ా

ి

ార

ద దశల ప వమ అంత ా ఉండదు. మ

ారణమ

ె య ను. జ నులౖన

నట కర ల క

కర ల ద ంచడమ ల

ంచు

డ ె గహమ ల

ేత ా

మం దశల

ా రణ వ క లక

కషసుఖమ ల ండ ను. ఏ మ

ి

దశ వ

అనుచుందుర .

ి పడ కషమ ల

ప ె

, అనుభ ంచు

మ తమ దశలనుబట ెడ

ాలమ ఎం న కటల సులభమ ా

ానల ాలమ త

ాల, కర చకమ లనుం

అనుక లమ ల ా

ల ి

న ి కటల స

జ నమ అజ నమ నుబట ప

లభ మగ గహ రమ నుబట

తమ

ా ాలనట

ాగ చుంట అ

ేయ న

ా గహ ర కర ఫలమ

షయమ లల ఆటంకమ ఏర డ టక క

ారణమ .

మ ందర

ను అల డన ఒప ఖం ర

జ నమ ా ె య

న వసుంద

ప ె చుందుర .

ే ఎక వ ద ంచబడ ను.

దశలల ఎం

వ ను. అ ే డ ె దశల

ఇప డ దశల ాల షయమ నక వ ామ . ఇంతవరక ఎంద ల వ

బ ా జర గ న

బ ా

నప డ జ న ధనమ క న ార ఇతర ల కర లను ా , తమ

ె యవలను. అట ాక ఎక వ కషమ ల సంభ ంచుచూ, అ గహ ర

దశలల

ర గ చూ కర చకమ నుం అం ంచు

ా కర ల జ

ంత ఆటంకమ , ఆలస మ ఏర డ ను. దశల

ె యవలను. జ నమ ల

ె యక

వ ై జ న షయమ లల నున

నుటక అవ ాశమ కలదు. మం

తమ జ

అంట ంట ర .

ప ె వచు ను. దశల ప వమ పపంచ షయమ లల క సమ

వడమ ల ఆలస మగ ను. మం

ఎక వ ా ర

దశలల

ా దశ బ ాలదు అందువలన అల జర గ చున ద

క కషసుఖమ ల ండ ను. వలమ

జర గ త ంద , ఎంత ల భ

ఉండదు. ాల చక లగ మ లల మం

కర రదవ న

దశల కర ల

చూ న ి

బం ారమ త వ ం

గహ రమ కంట మం

దశ బ గ ంట ఏ ా

ాడ పటనదం

, ా గహ రమ ను గ ం

ష ల క

పపంచ కర లల మ

ఫ తమ లనుబట మ

ందర జ

మ ఖ మ ా గహ ర

ాతమ క ా

ద నమ కమ లక

, కషపడ చుం

సుఖమ ల ప

ా దశ బ గ ం , అందువలన

ర ా ెప డమ మ ప క లదు.

ా ైన ఆత

షయమ ల

మత

ె య . ఆయనక

ా న ి

ాద

ంి

, ాస ా

ె య

ి చదువవలను. గతమ ల జ

చూ ార . ఇక డ మ తమ ప

తమ 120 సంవత రమ ల

గంథమ లల ఇల కలదు.

ా ,

ౖ ఈ గంథకర ా ను క

అందర

సత మ , ా ీ యతగలవ మం

క తప దు. అంత ద ార

ె ి

వల జ

ష ాసమ ను

ాద

ార

ె యవలను. జ ఏ

ా కన

ా ిన షయమ ల

ాసమ ను

లదు. అందువలన ఇక డ చదువబ వ ల మం

ండ మం గహమ ల మం

ర స

ా ి

శ ాసబదత

జ నమ ా ,

శ రమ ల మర మ ాయ ం ఎక

ష గంథమ ను

120 సంఖ ను

ా ార .

, ఎవ షయమ ల

అందుల గహమ లను

ప ె డమ జ

న . దశల

ే ి

ార

ె ా ర.

ె ి న


గహమ లను క ◌ృర ల ,

మ ల ా

ె ి అందుల ఐ ంట

క ◌ృ◌ార గహమ ల ా,

భ ం ర . సూర , క జ, శ , ాహ వ , త వ క ◌ృ◌ార ల , గ ర , చంద, అ

ే ఇప డ

ా న ి గంథమ ల కర ల

క, బ ధుల

ఆత ల , కర వ న ఆత యను పద

లగ

మ గహమ ల ా

మ ల

ప ె డమ జ

న .

2:1 అను సూతమ

గహమ లను ండ గ ంప ల ా భ ం మ . ఈ ండ గ ంప లల మనుష ల కర లనుబట గహమ ల కృ◌ార ల ా, మ ల ా లక శత వ ల ా, క వ

ిం

, ాస ా

సమ ా ఉండ ను. అ

త ల ాప

సత మ మ య

య ే చు

ె ా మ . ఇదంతయ మ ందు

ాసబదమ . ఇప డ

సత మను ఉ శ ే మ

ా న ి

ప ె బ వ దశల సంవత రమ ల క

చదవం . ాసబదమ ా ఉం ో ల ో చూడం .

ఖమ ా ల


ఇక డ ప

ండ దశల సంవత రమ లను

చంద, క జ, గ ర , భ తమ 63 సం॥ వ గర

మ . ఒక పక గ ర వ

గహమ ల ఐదు వ ండ ా, ాట మధ ల శ న . అల

ండవ పక శ

ఐదు గహమ ల ండ ా ాటమధ ల గ ర వర సల

ప ె

ా గహమ లల క

ా ల

య ి న

ా ల

ఆర గహమ ల ద ా సంవత రమ ల ఖ

ా ల

గహమ లల క

సంవత రమ ల ఖ

ాహ వ ను

గర

ియ న

త వ ను

గ ంప ల

యకత మ ల త వ వ ి

యకత మ ల

గహమ ల వర స ా సూర ,

ాహ వ ఉండడమ జ

ి

గహమ ల వర స ా శ , బ ధ, న .

ాట

ి ఆ ానమ ల

తమ ా 60 సంవత రమ ల వసున

ి అందుల .

ాహ వ ను

త వ ను ఉం ే

క,

తమ 57 సం॥ వ చూ

తమ ా 60 సంవత రమ ల వచు ను. అల ి

న .

చూ

ేశ

ా ల

ాట త, త అను

న .

దట

తమ

ండవ పక య న ఆర గహమ ల ద ా


ఈ వర స కమమ ల జ

జ తక

దశల ాలమ అమల క వచు న

ష మ నక , ఇప డ ప

ండ గహమ ల జ

ాసు న దశలల గ ర దశ అ భ

దశ ారంభమగ చున ద మ

న ౖ

ా ిన దశలను

సూర డ , చందుడ ట డ . అల

త ల ె సు

ఉండ ా, శ ా

ా .ప

ే ఇక డ

ండ గహమ లను అనుస ం ం

ాసు

త ాయ

ా య ై ం

గ ంప ల

ాహ వ , గ ర ప మ ల

యకత మ కల ార ాయ

నమ ల గ ర దశ అ

ా ల ె చు

ాహ వ క

ియ ండడ

త వ ఇదర ంచక

ఆ గ ంప

మ. స j◌ై◌ున పద స

ా ేవ డ

న పద య

వ ే

యక ల ఒక ౖప గ ర వ మ క

యకత ల ణమ ల క య

ేఆ

ఎందుక ౖప శ

ర . అం ే ాక ండ

, అలసత మ ను ా , ఆలస మ ను ా పద ం

ర . అం ే ాక ప

త జ తకమ ల పసుతమ

దశలల మ తమ గ ర ప మ ల ఉండ ట మం ద

ండ గ ంప ల ాయ

సకమమ ా ర

గహమ ల

వల ిన

దలగ శ ప గహమ ల న శ ప మ న త వ ఉండడ

ండ గహమ ల

దం రచు

ా . మ ందు

ే య ండడమ ను గమ ంచవచు ను. మ ందు

.అ

గహమ లల శ ప

మన ా! ప

గ ంప లల ఎవర తమ ప

ంత

దలగ చున

ాట సంవత రమ లను ఉప

ధమ ా ఉం డ . ాహ వ శ ప మ ెప చు

శ దశ

దలగ గ ర ప మ ల

శ , బ ధుడ

ష మ నక

ెల సు

ండ

ప ౖ ల

ండ గహమ లల ప గహమ ల అన ా ాహ మ య


త వ

అందర

త వ ఇర వ ర క

ాలచకమ ల మన చూప క ఎడమనుం నుం ఎడమక పయ ణంచుచు

పయ ణంచుచుండ ా ాహ వ , త వ ఇదర క ఒక ప ౖ క పయ ణంచు బసు లను త ఎదురవ త న బసు లను ఆ ి ె పయ ణంచుచు ాలచకమ ల ప

ర . అల

తపటమ

ప ౖ క పయ ణంచుచుండ ా, ాహ వ మ య

గహమ ల

ాలచకమ ల ఎడమ నుం

ఎడమక అపసవ మ ా పయ ణంచుచు

ె ం ఇ

సవ మ ా

ర . బసు ర

కర బసు లక ఎదుర ా పయ ణంచుచూ తమక

గహమ లక ఎదుర ా ఇ

త వ ల పయ ణంచడమ వలన గహమ ల

గహమ ల ఎడమనుం క

తపటమ ల చూడవచు ను.

50వ

ాహ

నుం

య ే టక ే న ి ట ,ప

ర.ప

ప ౖ క , ాహ వ , త వ క

కర మ

ాహ వ , త వ ల

జ గత ా, ఉ ేజమ ా ప

య ే చున

నుం ఎడమక పయ ణంచడమ

.

ం 50వ


ౖ ధమ ా అ

గహమ లక

ాహ వ

త వ ఎదుర ా పయ ణంచుచూ అ

ట ఎదుర ా చూసూ

గహమ ల ఒక మ ఖమ ను ఒకర ఎదుర ా చూచు నుటక అవ ాశమ లదు. అ ావ న ఒక

మ క

ప క

ించును ా , మ ఖమ క

త వ ఉండ ట వలన గ ర వరమ ల త వ

ాహ వ

గహమ ల ద ా సంవత రమ ల

ండూ ఎవ

సమ నమ ా లక ం ,

తక వయ ండడమ అంద

ెల సు. క

సమ ండ ను. శ రమ ల ఏ ధమ ా క

ాట ా క ే

త వ నూ ఉంచడమ జ ాలచకమ ల

అంతక

ార

పయ ణమ ప

ల ె సు

న . 40. ప

?అ

పశ

ండ గహమ లల ప

గహమ నక

ట ఏ ై ే ఉన

గహమ లక ేత ల ఉ

ండ

ారబకర ను

సు

వడ ర

త ే ల ా

ేత ల

య ,ప ే ం ేయ . ావ న ప

, ఇం ా ందగల గ ణచకమ ల

చూచుచు

డ . కర ర

ేయ చుం

ాట ా

, ఎడమ

?[మ ర ] ప ౖ పయ ణమ

, ఎవర ఎట

,

ప ె న ఏమన ా! ాలచకమ ల

ేయ చున

. గహమ తనక న ప ాశమ

. మనమ

రణమ ల త ే

దపడ ే

ెప

, అప డ ఆ గ ంచుచున

.

వచు ను. ఇంతక మ ం ే గహమ ల రణమ ల ప ారమ నుబట శ , క జ, గ ర వ లక గహమ

లగ

ల గ అను తన

త ే ల కలవ

ేత ల

వడ ఏ

అనుభ ం

మ.

. అప డ అల వ

ా సుఖమ ను అనుభ ంచుచు

డ.

ప ె

ేత ంద కర చకమ ల

కర ను వదుల చున

య ా ఉంట

ేదు ాయ ంట బ ధ ా కషమ ను అనుభ ంచుచు

ఎడమ

ాహ వ నూ, శ వరమ ల

ండ మ క

పయ ణసూ బ ధ త ా ప

గహమ గ ంచును. గహమ నక న క

యంట ఏ ో ఒక ప

ప ౖ క పయ ణమ

.

గఅ

ండ గహమ ల ప ఏ

ాగలదు. ఆ పశ క జ ాబ ా

ంత ప ాశమ న

ావ న రణమ లను గహమ

మ క

, అ ే ధమ ా గహమ ల క

ేయ చుండ ా, ాహ , త వ ల

శ వరమ ల

ి శ రమ ల

ాల క ఎడమ ాల క

ాయ ండ టక గ ర వరమ ల

ండ లగ మ లల నున ప

య ే ప గహమ ఒక ఉ శ ే మ ను క

ప ాశమ ప న

ంత ే

మ . ండ ఒక ప ౖ క,ప

ేయ చున ప

,క

ఎడమల ఎక వ తక వ ా ఉ

గహమ ల ఒక ౖప పయ ణమ

ేయ చున వ

. ఒక మ

. అల

పక ఎక వ ా ఉండడమ , ఎడమ ౖప

ఎడమ ే

ండ గ ంప ల తమ తమ దశల సంవత రమ లల

ాహ వ , శ వరమ ల

తమ 63 వసున

తమ 57 వసున

.

ౖప క పయ ణంచుచున

ించదు. అం ే ాక గ ర వ వరమ ల

దశల సంవత రమ ల

ఆ గ ంప ల

గమ ల

య ఒ

తన

న కర ను

డ . ఒక ళ కర ర

అదంతయ గహమ ల

ే న ి ప

ెప వచు ను. గహమ ల కర చకమ వ కర

య చున

ానమ లల

మ తమ ఎం తన ప

. ాలచకమ ల

కర ను వ

ేయవల ిం ే. అల అ త

ద తమ రణమ లను ( ేత లను) పస ంపజ ినప డ , అక డ ఏమ ంట

అం ంచుచున

అనుభ ం ే వ

మర వన

.ప

ీ క ంచలద ను

ేయ చు

ాలచకమ ల ా ప

గహమ ల తమ ప

డ.

. గహమ ల

ల మ ర లదు.

య ే చు

కర ను మ తమ

ీ క ంచుచున

తమ ల గహమ ల తమ ప

అనుభ ంచడమ తప

ందయ న గ ణచకమ ల ా ప

ార ండ లగ మ లక ఎదుర ాయ న

ాడ ఎలప డ అనుభ ంచవల ిం .ే అ ి

ందనున

య ే ప ల మ ర లదు. అ ఎలప డ ప

ండ గహమ ల కర చకమ ల ెప వచు ను. ఒక మ

సు

జన క న

ే మధ ల నున కర ల ా , కర క య ే చున

. వడ

ర ప లదను సూతమ ను మర వక డదు. ే ఉండ ను. అ

ే ఒ ఒక కర చకమ ల మ తమ


జన జన క మ ర వ ండ ను. కర చకమ ల ఖ

తమ ా ఇం ేన

కర చకమ ల ఉండ

ెప వచు ను. అల

కర ఇం ే కలద

, ఆయ

ానమ లల ప

గహమ ల ప య

కర జన జన క మ ర చుండ ను. ాలచకమ ల గ ణచకమ ల

ం న గహమ ల అక డ న కర

ె య చున

ఇం క ే లద

ెప వచు ను. అ

తమ ా ప ె టక అవ ాశమ లదు. కర చకమ ల ప

ండ

గహమ లవద ఏ ప

ండ సమ

క ఆ నమ ల

గహమ ల వద ఏ

ఉండవ . ా ఒ

వసువ ల

యమ ల ా ఏర , అవ

లక

ఇవ డ

ఉండ ా?[మ ర ]

క గహమ పపంచమ ల ఉన వసువ ల అ

న . అల ఏర

య ఆ గహమ

,భ

ద గల సమసమ

ద మ య ఏ ప రమ

ఆ నమ ల ఏమ న

ానమ లందు ఏ కర

ఇచు న , అల కర ను సు

భవనమ ల , ఆభరణమ ల , ల హమ ల , దవమ ల , క లమ ల , మతమ ల ఉన సమసమ ప భ ంపబ

. 41. గహమ లవద ఏ

ాలచకమ ల

గహమ ల ప

దఅ

ాటల ఒ

క సమ

ంత ఆసుల ాయ న

దఅ

ారమ కల ో

ారమ కల

ంతవరక

న ాహనమ ల ,

ండ

గమ ల ా

యమ ఒ

క గహమ

. అందువలన ాలచకమ ల

ాయన

. ఏ గహమ భ

ల ె సు ం మ .

దగల ఏ

దట సూర గహమ

ెల సు ం మ . సూర డ

ిత, ఆత , తనువ , ాజ మ , ప వమ , ైర మ , అ ేజమ , ప ాకమమ , ఉషమ , అ భ మ ల , గ ండ

, ధర

ఆ ారమ ండ

లడ , త ర , ఆంగ ద , ఆ

ఉండల మ వ

కర గల ా

ఆ నమ ల ఉన

ి ా ౖ మ

ఉండ నట ా , ా మ

ే ి ఆ ఇంటల

ద భవనమ ల

ం న

ానమ ల

నప డ అల జర గ న

అనుక ల

సూర డ వ ై వ

రణ

ఉండ టక

లవ ఇంటల

ం మను నును. ఈ ధమ ా మ

ి

ేయ టక పయ

డల సూర గహమ ప

ద ార తమ

కల గ ను. ఇల అనుభ ంచవలనను కర

అప డ లక ం

ా ౖ

లక ప

ద భవనమ ల

నుమ తమ ఉంట

డ.ఈ

లవ ఇంటల నున ప డ ఆ ాపమ న ప డ సూర డ

ంచును. ఉన య ే చున

ద తన

ద ా ైవ ంట,

రణ య ే ను.

తన ఇంటల లక

ె యవలను.

లవ ా

య ే ను. ఒక ళ వ

అట వంట సుఖమ లను సూర డ ఇవ డ . ఒక ళ సూర డ శత గహ

సంబం ం న సుఖమ ల అంతవరక ఇల ను

ేయ ను. ఎంద

ఉంట యజమ

ధమ ా సూర డ అనుక

ల గ ల , ౖ అంతసుల గల

గల ద అంతసుల భవనమ ల

ాసమ కల నట

ా , ాట మ

ారమ , ెల

. ఇట ండ ట వలన సూర డ కర చకమ ల

య ే చున యజమ

ప టంచు

ౖ అంతసు భవనమ ల కటంచు

ా ైయ ంట, అత

ను ప

ేశ పర టన, జ న

చన, ామ ఆ న జ ాల , ఎరచందనమ , మ

ారమ , ైతమ సమ , ాజభవనమ ల ,

రణమ లను పస ం నప డ ఆ జ తక మతల

రత మ , శ ,

స, కడ ప , కను , ాల శ , పభ త భ మ ల , ర వ వ రమ ల , బంజర

లమ ల , ా ా

భవనమ ల ఈ ధమ ా సూర

భవనమ కటంచు

ారమ , తమ , ితమ ,

గృహమ నక

ద ఇల ను క

. జ తక లగ మ నక

అ లవ


ానమ ల ర ా

య న ప డ ఇల ంట

సంబం ం న ార మ ల

దఏ

ఆ ా

వసువ ల

దఅ

రణ

ేయ ను. జ తక లగ మ ల సూర డ ఏ ా

స ి ూమ

గహమ ల ండ

నప డ

ి కషసుఖమ లను క ంచుచుండ ను. ఏ జ తక ఫ తమ ను బట

దట లగ మ ప ార

ారమ కల ో

ద ఉండ

ంతమ ఆ జ తక లగ మ ల

తమ ల ఉండ ను. ాలచకమ ల

ఫ తమ ల చు చుందుర . ఇప డ చందు

ర గ గహమ ల పపంచమ ల ఏ

ెల సు ం మ . చందుడ

మనుష లల బ

అ ప

చందుడ , అ ే ధమ ా ట అ ప

ఖ మ నక , బలమ నక , పంటలక , ం ర , బ వ లక ,

, య తలక , గ రప

, ీ సుఖమ నక , ెల

చందుడ . అల ా

ీ లక , మనసు క ,

ందర మ నక , జల

, దక , గమ నక , సుగంధమ లక , మ తృ

గ డలక , సమ దమ లక , ప

,

ి , ప లక , నదులక , య తలక ,

ెల ప రంగ క , ెర వ లక , ా సక , కడ ప క , మ త మ లక , మ ఖ అలంకరణక , గర మ క , మృదుత మ నక , సుఖ జనమ నక , ాలక , మ జపమ నక , మ నయ నమ నక , మ నమ లక , చందుడ అ ప

ాయ

హ మ నక , స

నమ నక ,

ాహనమ నక , జ పకశ న

డ . అం ే ాక

ౌడ భ మ లక , ల లక , వరమ నక , మ ద ణ

న మ ల వడక ,

, దూ ాల చనక ,

ఇప ట మ అ ప

ల ె

ఆ గ మ నక ,

దడ బలమ నక , ా తశ

నందున చందు ల

ె ి న ాస తల వ

నందువలన

బ ధల

అ ారమ ా ఉ

మ మ ందు ా ,ే అత

ావడ

వడ

తమ ల

ంతమ ఉండ ను. అట వంట

ర ఎం

చందగహమ ల

ండ సంవత రమ ల ందట చందు ల

కమ ా వ న ట

లక

టలక , చందుడ అ ప

ౖ ఐదు సంవత రమ ల త

అ ప

ప లక , మల

జర గ ను. బ ర

లవ అ

ే ళ

ఎంతమం ె

ప ౖ ణ మ నక , శక ,

డ. ఖ ళ ాస ల ెప డమ జ ా ప

ెప డమ జ

ాడ బ వ ల త ల

ాయ

ళ ఉన ట

, ఈతల

షక , ల స వసువ లక , ాయ వ

ధనల

ె ి నప డ , ట చందుడ

న . అప డ ె

న . ఒక మ

టవలన అ క ఇబ ందుల ండ న

జర గ ను. అట వంట వ

ారమ నక , ాజ

లక , శయన గృహమ లక , సం షమ నక , ర బలమ నక , అశ

ా నమ నక , ట ప శ ే మ లక , ౌడ క , జలచరమ లక , ఇం ష మ ారమ నక

వలక , అంతసుల భవనమ లక

ె ా ర.

ెప వచు ను. ఏ ో ఒక ళ ప

వరప

ళ క ఆటంకమ ఏర డ ను.

ట చందుడ

ి జ తకమ ల చందుడ

ావ . బ ర

ా ఇల కట

ినట

ళ లవ అ

ారడ

ి ట ం

ధమ ా ట

బర ప

వడ

, ఇంటల ౖప ల ప

వ టక ఆటంకమ ల ఏర డ చుండ ను. ఏ ో ఒక ధమ ా ళ సమస ల ఉండ ను. అ ే చందుడ జ తక త ా

య ై ంట అత లల

తమ ల

టవలన ఎట వంట బ

కర నుబట పవ ంచుచూ మ

య ండదు.

కక ల,

పమ ,

లల

ి సుఖ దుఃఖమ కర ప ారమ కల గజయ చు క

ప ాకమమ ,

పత మ , ాహసమ ,

చందుడ

నప డ ఆ

డ.

టనమ , బ ంబ ల , త

రల గల క ◌ృ◌ారజంత వ ల , మ ల గల ఎదుల , శస ద , తర

ాక ల , మ రణ య ధమ ల ,

త ల,

ాసమ , శత వృ , ఉషమ , ఎరభ

,


ాళ భ

, ండల , బండల , ఎర ప రంగ , రకమ , యవ నమ , య వక ల , య కవయసు

పట దల, పభ భ , ల మ ను

ే ంచుట, జయమ , ద ణ

ట జర ప ట, య వ ా , కటల , ప ాహమ , మరణ కృర

ీ ల ప చయమ ,

టభ

,

క , అరణ మ ల , అరణ సం రమ , సంఢ ట ె లక సంఢ కటల , టల , బ ర

,

న మ ఖవర సు , రబ హ వ ల , అంగర క ల ,

ల,

ల,

దరబలమ , ెల ండ , ంట కల ,

లట , కందుల , స

సమ ,

నమ ల , ౖన బలమ (మనుష ల

అండ) ా గ హల , రచ బండల , మంగమ ణ మ ల , క మ ర మ ణ మ ల , క మ ామ ల , వణ ద ౖ మ , ిం ెల , ాయల , మంగళ ారమ , నక లౖట ఒక వ

దలగ నవ

జ తకమ ల క జగహమ శత

య క జగహమ

ానమ ల య ంట అత

ాంగత మ ను క ంచును. జ తకమ ల ఏడవ ానమ ను క ాక ండ ే

య ే ను. ఎ

దవ ానమ ను క

మృగమ ల త ే ాయపడ ను. లక

ప ట ను. ట. . జ తక

గమ , ా న

క జగహమ

న వయసు ల ఏమ తమ

ధమ ా క జగహమ కర చకమ ఫ తమ ల

వలన

,క

డ శత

ె ి న బ ధల

డ పమ దమ జ

ాదు. అ ే క

డ చూ

డ ఉ

న అతను ఆయ ధమ ల

య ై ంట ఇప డ

ాయమ క

యవ నమ ల సుఖమ లక ండ

ే ఆయ ధమ ల ేత

గమ క

ేయ ను.

కర ను అనుస ం

క ఆ నమ ల ఉండ ను.

అత

ేయ ను.

చ ల ీ

య కవయసు ల

ేత చంపబడ ను. ఆరవ ానమ ను

లక

ాయపడడమ జర గ ను. శ రమ ల ప ండ ౖ ఆరవ ానమ ను

ే నప డ కల ను. ఒక ళ

య ండవ . అట వంట కల గక ం

చూచు నును.

క జ గహమ అనుక లమ ా య ం నప డ అత

డ శత వ ాయ ంట ాయ ల ాల

ద తన రణమ లను పస ంచుచూ ఒ

ేయ ను, రక ాతమ ను ప టంచును. ఈ

నుం ఫ తమ దక ను. క జగహమ చుర న ,

ానమ వదయ న ప డ ఆ ానమ ల గల పమ గల . ావ న ానమ లనుబట కర

ణమ ా ఉండ ను. బ ధుడ

ష మ , గణత ాసమ , మంతమ ల , యంతమ ల , ా ారమ , త

మంత తంత ద ల , ద తలఖనమ , వభ ,

రణ, స

య య క జ నమ , చమ

స మ , ౖద మ , జ నమ ,

ీ జన అ వృ , సం రమ , ౖంటసు, ఉతరమ

కలమ ల , దయ ల ఇండ , బ ఇచు న మ ల , సూ

ేయ ట,

ౖప బంధువ ల , మ మ ార , య , ల

ద,

,ి ౖత మ , దృ బ ి లమ , ఆక పచ రంగ , ల కళ కచక మ ా మ ట డ ట,

టతనమ ,

క , బ ధ ారమ , స ానభ మ ల ,

త రచనల ,

ల , బ ల , ంప డ

ానమ ల , దయ ల , ాడ ప న సలమ ల , ా ార సలమ ల , అంగళ ,

మ ల , భ త ౖద మ , ఉత ణ ట ె , సల

నమ

దలగ న బ ధ గహమ

క ఆ నమ ల

గలవ . జ తక

బ ధగహమ శత

బ ధల తప వ

ానమ ల య ంట బ ధుడ ఆరవ ానమ ను

ప ె వచు ను. దయ మ ల శ రమ ల

బ యమ ావ ంట దయ మ ల త ే

చంపబడ న

దయ మ ల బ ధవ ండదు. బ ధుడ

తగహ

అందుల భ త ద ౖ మ ను క ే ి

వలన దయ మ ల

గర పమ ాయ ంట బ ంచున , ఉం

ప ె వచు ను. ఒక ళ అత

వ . అం ే ాక దయ మ ల అత

ఇబ ం

అతను

ంతమం

దయ మ ల ా) య ంట

ౖద మ వలన

బ ధుడ శత గహ ట ను.

ప ె వచు ను. కర

ప ె వచు ను. బ ధగహమ అనుక లమ ా (

ఆరవ ానమ ల

య ి ండ న

లక అందుల య

ంచున ,

ేభ త ద ౖ మ ను లవ ానమ ను


బ ధుడ చూ న అత ారణమ నుబట ఎవ

తగహ

ా ారవృ ల

ే అతను ప

ష ాసమ ప

ా ార త ా

ర సం ా ంచు

ంచగల గ ను. అత క న కర ప ారమ , గహమ ల

వడమ జర గ చున

ా ె యగలదు. అట వంట

ాడ జ

. బ ధ గహమ ామ

త శత

క అనుక లమ నుబట

వచు ను.

గరవ ప

ండ గహమ లల గ ర వ ఒక ప మ నక

గలవ . భ

యక డ ా య

దున పపంచ ధనమ , ద ద , పపంచ

శబ ాసమ , బ హ ణత మ , యజ

ద,ప త ల ,జ

ార

రవమ ల , ామ

ాధన,

ె ి నవ

ష మ , గ ర వ ా ఉండ ట, సత ర

ాణకమ , ప త త వృ , మం

ారమ , పసుప రంగ , మ ట చమ

పఠనమ , అగ ానమ , య

ంద

ేయ ట,

కత వ ల , బం ార , గృహమ , అశ మ , గజమ , ఆ రమ , సుజనత మ , ాంతమ ,

మం త మ , ఐశ ర మ , బంధువృ , సత మ , ప ాణమ ల , అ

డ . అట వంట గ ర వ ఆ నమ ల

రమ ,

సంత . ప జ యత,

, రయ త వ ే

దర నమ ల , గంథ

ఆ రమ , సంస ృ , ాం త మ ల ప భ, బంధుబలమ , సంస ృత ష, గంథరచన, మ

తమ,య

దమ , సమయసూ , మత ి ంతమ , ే ాలయ

మం రమ ల , భజన మం రమ ల

ంచుట, బ ధ వృ

దలగ

ా ణమ , చవ ట భ మ ల , క

షయమ ల

య గ ర వ ఆ నమ ల నున వ

ె యవలను. గ ర గహమ కర ా మ

ద తన రణమ లను పస ంప జ ినప డ అక

ి ేత అనుభ ంపజయ చున

. ఉ హరణక గ ర గహమ కర చకమ ల

పస ంపజ ినప డ మ డవ ానమ ల ధనమ బం ార పం ిన గ ర వ ఆ జ తక మ

ి తనక బం ార ఏ ో ఒక

తమ

వలన,

గహమ వలన వ రణమ ల

నద

డ పడ

ై ే ఆ ా ల

నట

ే పనుల వలన లభ

నద

ి జ తక

, ౖ ఎల క

ఎవర అను ర . గ ర గహమ పపంచమ ల ల మం

త ే ఉన బం ార ను క

బం ార ను

ొ ంగల ఎత

వ నట

ఇవ డమ ా , ఉన షయమ లల ను ల

గం ం

ప ె

ఎవ

ె యక ం

ె యదు. గ ర గహమ అనుక లమ ా

ఏ ో ఒక ారణమ

ంచును. మ డవ ానమ ల

య ే ను. ఈ ధమ ా తన ఆ నమ ల నున

వడమ ా గ ర గహమ కర నుబట

తన రణమ లను త

, అదంతయ గర

బం ార కంతట అ ప య , గ ర గహమ

బం ార ను ఏ ో ఒక ధమ ా ఇచు ను. అ ే గ ర గహమ జ తక అ

తన రణమ లను

బం ారమ ను

ిం

ఉండ ట వలన ల

లక ం

ాట

ఇచు ను. బయట వ వ రమ లల

ి , ా ారమ ల ల భ

అను

బం ార లభ మ ాద

మ డవ ా

ల కర ప ారమ ండ ను. కనుక అక

బం ార ను

ధమ ా లభ

ే ఎవ

కర ప ారమ తన ఆ నమ ల

క ా

ా, శత వ ా ఉంట బయట ాహ వ

య ే చుండ ను. ఈ

నుక గ ర వ ంట ఉన ి ల

ధమ ా అ

వలను. క గహమ

దశ గహమ లల మ నవ శ వరమ ల

ఎం

సుఖమ లను అం వ డమ ల ల

ం న గహమ లదు.

ౖన సుఖమ లను అం ంచును. అట వంట

క డ శ వరమ ల

కగహమ ఆ నమ ల నున

ాడ .

షయమ లను


ఇప డ చూ మ .

క డ కళత ారక డ అందువలన భ

ఆ రప య ండ ను. అం ే ాక ఆయన ఆ నమ ల ామమ ,

గమ , వ

దఏమ

షయమ ల ఇల కలవ .

వసమ , సుగంధమ ల ,

ావ రచనల , ేహసుఖమ , ీ సంగమమ , క

రణమ ల

ందులల

ాల నుట. స

ఉండ ను. ర

షయమ ల గలవ . ేత

ర వలన మం

ానమ లనుబట గహమ ల

కగహమ

ర వచు ట ె ి న

ాక

న ాక ఆ

వలన మం

త శత త మ లనుబట గహమ ల ఆ నమ ల

ే ఆ గహమ నుం

ఆ నమ ల

గహమ ల షయమ ల అట ఉండ న

ఆ నమ ల ఏ

హమ ,

ియమ ా ఉండ ట, ీ లం

ర గృహమ ల , ప

ాక అ

ి కష

వ ల ఇళ , వంట

క గహమ

అనుక ల

కడ వ

ర j◌ై◌ు అ

ఉండ ను. ఇట ఆయ

షయమ ల మం షయమ ల

ల ంచవ . అం ే ాక ఉన

వడమ ,

న ఏడవ ానమ ను తన

సుఖమ ల ంచును. ఒక ళ ర వలన మ

ీ ఖమ,

ఖ మ , అన ల ీ ఆ ంగనమ ,

ర గ త , కళత ాన న

గమ ల , అష ఐశ ర మ ల , శృం ార

ల సమ . ఈ ధమ ా

ర ను ఇచు ను. అంద

అనుక ల

సమ,

తమ ా ఉండ ట. వ స లల

ై ాలచకమ ల

రణమ ల

తలఖనమ , క త మ , గంథరచన,

ానమ , ాహన

తత మ . ామ

ారమ ,

డ చు సలమ , వ

న మ ా ఉండ ను.

లభ మగ చుండ ను. గహమ జ తక అ

నమ ల , శ ల స

టక ా త మ

ద , మృధుర , ీ లక

వ ల ఇండ , బండ

ే య కవయసు ల అంద

షయమ ల మ ందు

మం

ౖప ణ మ , ర బలమ , వభ , ాంభ

ట , శయన గృహమ ల నవ యవ నుల

ఆ నమ ల

వమ ల , అష

ందర మ , సుక మ రమ , ణ లక

ంబ లమ , మ ంసభ ణ, శ ప జల , ప కటల

ాహమ ,

ందర మ , జల డ,

సం తమ , ామ దమ , మద ానమ , నృత మ , య వ , మ

ాహమ లల

ర ల ం లంట

రమ , ాహన సుఖమ . ఆభరణమ ల , ఐశ ర మ , మ దణ

ా సం గమ , కన త లభ మ . ల ె

బహ

ి

మం క

ా , డ ె ా ా ల ంచును. గహమ వ ను. జ తక క ండ ల

ె యవలను. శ గహమ

గహమ ఆ నమ ల

షయమ లను ఇక డ ప ె

ం మ . ఆయ ష , చ ద , చ

ేవ

ాసన, మరణమ ,

దుఃఖమ , అసత మ , అధర మ , బంధనమ , క ర పమ , ాంతమ , దుష వరన, ాపమ , నరకమ , చ గమ ల ,

ీజన

మ న వసం,

ఖ మ , ధవ

ఖ మ , నప ంసకత మ ,

ల వసువ ల , ాప డ , క ◌ృ◌ారత మ , బ

వసమ ల

ాప ల

హమ ,

బహ ణ ే

,ి దున లక అ ప , భయంకర డ , జంత వ ల

ా దల , ెడ పవరన, స ానమ ,

కటల , ఈశ

ల గృహమ

య శ

ాడ , స

మ న మ ల , సమ ధుల , జ

ంచు ాడ , చ వ ే క

న జ తక ల

ి , నలట న వసమ ల కల ాడ ,

ాసన, ా ళ గృహమ , కంచర

ంచు ాడ , మ ంస కయ డ , మ ంస కయ ాల,

ట ె , నూగ ల , వృదత మ , మ రణ సమ ల , శ ఆలయమ ల , , కల , అంగళ , ఇనుమ , ఇనుప

ఆ నమ ల ఉన వసువ ల షయమ ల . ఉ హరణక ఇనుమ శ

అందువలన శ గహమ అనుక ల

ి లక స

ాసమ , ా ీ హ టళ , బ ల , మల సరన సలమ ల ,

నల ప రంగ , ామదహన సలమ , ీర గ ండమ , ా ా ఇవ

ద ప సు న

రమ , వ ంస,

దుడ , వ వ ాయ ర డ , జౖల , కృ ం న శ రమ గల ాడ ,

ద మ , వంటల ాడ , మద ానమ

జన కయమ , ఇనుమ అంగ ,

ర ష నమ , ా ారన, అ

వనమ ,

ందర ఇనుమ

ా ారమ

ా ారమ .

ఆ నమ ల

ల హమ క !

ేయ చూ, శ గహమ వలన మం


ల భమ లను ం ే

ం న

ద ధ క ల ా మ న ార కలర . శ గహమ వ

నమ క

కలదు. శ

అందర అను న ట శ

కష ట టక మ త

ఆయన రణమ ల కర చకమ మ

అంట అ

ి కషసుఖమ ల కల చుండ ను. శ

ేయ

అను వడమ

ాడ , కష ట

ాడ

ై ే అ

చ వృ

అందర అను వడమ జర గ చున

ర ాట . శ

ాలచకమ ల

వ చుండ ను క ! అప డ ఆ ానమ లల ఉండ

గహమ

ె యవలను. అందువలన ఏ గహమ ా ాహ గహమ ను గ ం

డ ె ఉ

ద పడ చూ

ఖమ ా ఉంట న ాలల మ ం

మం ే జర గ ను. శత

.

ర గ నప డ

ాపప ణ మ లనుబట

ౖ ేఅ

ె ే జర గ న

ను స యమ ా ెడ ను కల గజయ ట ఉండ నను వడమ

ర ాట . ఇప డ

ెల సు ం మ . ాహ వ

క ◌ృరత మ , ాపమ , చ ద , చ

వనమ ,

వనమ , షమ ల , సర మ ల , ేళ , మండగబ ల ,

ట ాదుల , ాడ ప న గృహమ ల , ప టల , ెదల , వంప ల , మ

ిన వసమ ల ధ ంచుట,

గరంగ ,

సమ

ంద

ేయడమ

దలగ నవ

అనుక లమ ా,

లవ ానమ ల వృ

ంద

ో ి

ొ ంగతనమ వృ

ా ే ి ,

ి

ార ల గ

ేయ

ాడ

ా ొ ంగతనమ ల , ద

ి అత

ల ఎ

ధమ ా ాహ వ

భయప

మర

నడమ జర గ చుండ ను. ఆ

య ే డ

జ తకమ ల కర చకమ ల ేయడ

వృ

ా ేయ ను.

య ే ను, ాహ వ అనుక ల

ాక, అత

రవమ క

నడమ .

సుల వ

ొ ంగ

నందున ఆ

సమ జమ ల ఉండ నట

ర ంత ర . అ ే ాహ గహమ వ

తను ల

ొ ంగ వృ ల

ో ి ల

ొ ంగ వృ ల ల ల సం ా ంచునట

ేయ ట,

క ఆ నమ ల ఉండ ను. ాహ గహమ జ తకమ నుబట

ఆటంకమ ఏర డదు. అ ే వృ ల ధ క

ేయ ను. అతను ంద

ాహ గహమ

అ నుక లమ ా ఉండ ను. అనుక లమ య న

నందున మ

కయమ ,

ంచుట, అపసవ మ ా ర గ ట. చం లత మ , ా సత మ ,

ాహ గహమ ం న ఆ జ తక ణ ప

ద ాహ వ అ

వృ ల ఎక

న మ , గ కగ , మ ంస

య ే ట, ామ ల పట ట, ెప ల క ట ట, ొ ంగతనమ

మత ప రమ లను అమ ట, మత ప రమ లను హత ల

నుమ ల

య ంట,

ఉన ధనమ ను క

తమ దుర రమగ ను. జౖల

కవ

తమ గడ పవల ి వచు ను.

త శత త మ నుబట ఫ తమ ండ ను. త వ

త గహమ అంద దృ ల ి అజ నమ ల మ ం నడ చుటక అవ ాశ అందువలన

ర రచుచున

దశ గహమ లల

ాసమ . స మ నమ , అపసవ ాదమ

ై

మ దృ ల ి

దద

పపంచ మ రమ ల నడ ప ా, ఒక

ఆ నమ ల ఏమ న

.మ

సుల ి

హమ , య

న గహమ ా

ామ మ

ంతమ , ేవ

చదవడమ , ౖ ాగ మ ,

వ ై భ

క ం

ి ప

య ే చున

మ . అట వంట త గహమ

సత మ ,

. క

ా ార భ , ైవభ , ఆశమ

క ల , ఉలవల ద

ైవమ రమ ల

ా ార భ ల ంచునట

ప ె చు

స, తవరమ , దర

త వ ఆ నమ ల ఉండ ను.

ి

ి

మ . ఆత జ నమ ల ంట జ నమ , స

ాయడమ లక అట వంట

దలగ నవ

ండ గహమ లల పద ండ మ

త గహమ మ తమ మ

క ి న శదనుబట తన

త వ ను మ ఖ

ఇప డ గమ

ప ె క తప దు. ప

న మ , తపసు ,

,ి మహమ

యల,


త గహమ

ేవ

ౖప మ ంచుటక పయ

జ నమ

జ నమ

షణల

ప ౖ

వ ే తలను నమ క ండ ి

దప

ాదమ ను క ం ేవ

ంత కల గ ను. ఒక ళ మ ం ే వ ే

నడ చు నునట మ లక ం

ఐదవ ానమ

ంచును. అప డ మ

కల గజసూ, పపంచ జ నమ ల

అల ంట స ేవ

రణమ ల కర చకమ ల

ౖప చూప జ నమ

ి పపంచ జ నమ

ఖమర

న వ ే

అనునట

య ే ను. ఒక ళ త గహమ వ

అట వంట

ఏమ తమ

ైవజ నమ

ార నట

య ే ను. అల ంటప డ మ

ి శదయ ంట పపంచ జ నమ నక వ

ఖమ ా

వ నట

ద ఆస య ండదు. అత క ఐదవ ా ల

ేయ ను. ా

ఖమ ా న

ౖప

ంచునట ి

ిం నప డ అతడ ఎవ ప

ేయ ను. అ

ఖు ై శత ప మ నవ ంట, మ

పటంచు డ . ఈ ధమ ా త గహమ

దుక టక పయ

ప ారమ పపంచ

రక

దమ

మ రమ

ద శదయ ంట

సత మ

ించును. పపంచ మ రమ నక వ

పపంచమ నక వ

ే ఐదవ ానమ ల నున పపంచ జ నమ నుం

ి

వ ే

ప ౖ ాక

పపంచ జ నమ ల గ

వ ే

ఉండ నట

బలవంతమ ా ైవజ నమ ను

ఫ తమ ండ ా

యమ

ె ి

ౖప య ే ను.

అతను

ల ఫ తమ ల

ర ా ఉండ ను.

భ ఇంతవరక భ

గహ క ట

ా ంచుటల భ

ఎవర

ాత వ ంచుచున

షయమ ల మ తమ కలవ . ప ేశమ ల ,

ేర క

మ ాతమ , అ

. ావ న భ

గహక ట

దలగ న

ప ె వల ివ ప ె డ

న . కర ను

న .భ

ఆ నమ ల

న . ఇళ సలమ ల , గ హల , మంచు

త ే ల నవ ల ావడమ , అ

లల

నుం

ాటల గనుల , ఖ జమ ల మ ఖ

ాళ , అ

సు ాసనల , సుగంధ దవ మ ల ,

మ మ తమ ఇక

,

ాళ

ేత ల

లడమ , చర

గమ ల ,

ఆ నమ ల గలవ . త

తగహమ గహ

కట గహమ . అందువలన

నందున కటల నున

గహమ వలన

త ఆ నమ ల

దక అ ప

కల ను. ఆత జ నమ నక

ె యవలను.

దల

ాయ న త

కద కల , స ప మ ల

ద, దల

. అం ే ాక

కద కల ఉండ ను.

దల వచు తల

ి , దల

చూప ను. స ప మ ల క కద కలక

త గహ

కట ,మన క ి

త ఆ నమ ల ఉన

ా ధుల

ారణమ .

త మ

ి అ ాల మరణమ

ం న త ా త, వ డ బ

యం

పర ాయ ప శమ

ేర టను) ఆ శ రమ ల ఎంత ాలమ ండవలనను షయమ ను ఎవ ల

ర ే క ఉండ

సూ ంచును. ఒక ళ జర గ చుండ ను.

షయమ ను సూ తగహమ శత

మ ాయ న

ౖ ే ఎవ ల నూ

సమయమ ల మ బ ధల లక ం నమ ల మ తమ ఇతర లల

ే బయట

ాలమ ల జ నమ క మరణమ ను క

జ న ంతల య ండ నట

షమ ల మ తమ క

తగహమ సూ ంచును. సూ

ేరకయ ండడమ ,

తగహమ అ ాలమృత వ నూ,

తగహమ

ించునను సూచన ా సూ

ె య నట

య ే చున

.

ేయడమ ను (మ క శ రమ ల

శ రమ

ందు అవ ాశమ ను సూ

తగహమ

మ ల ేత బ ంపబడడమ

సూ ంచును. సూ ేయగలదు.

యం

శ రమ

నున

తగహమ అదృశ మ ాయ ం

శ రమ అదృశ మ ాయ ం

ంత సమయమ


ండ గహమ ల ఆ నమ ల నున

మనక

ె య

అ కమ ల గలవ . మనమ

షయమ లను లగ

ె యవల ి య న

ాసమ లవల అ వృ

లక ం

వడమ , మ ర

నట జ

మర

ెం

మం

. అల

.జ

ెం

ర ామ

ంత వరక

ించుచున

.

ే ఐదు

కరణమ అను ఐదు

ష మందు మ ఖ ాత

నమ ఏ ో ఒక

ారమ

క .

ట య వక లక ె యక వ

న తమ ల

దలంద

ాట షయమ ాట అసలౖన

నమ

వమ ఏ ో

ియ న

.

గ, కరణమ ల

ెప వచు ను.

తమ = 27, ాట 17. వ

ంద

నమ ల కరణమ ల 11 య

క ప ె చూ

ె యద

షమ

ిన

ాలకమమ న

న ి

ల ె సు.

నమ ఒక ారమ న ట , ప ే

ంద

ల ె సు ను అవ ాశమ లదు. కనుక

ెల సు. ఇక ా

గ,

ట అంద

ల ె సు. అ

గ ం

ే ిన

ట య వక లల

ంద

గ, కరణ అను ాట షయమ నక ంద

షయమ

ప ె చు

ియ

ను. ఎందుకన ా!

గ,

గమ కరణమ అన ా ఒక రకమ ా

ాట అరమ ల , సంఖ ల , ర అ

గ, కరణమ ల

ర, డ

ంద

మ తమ

న ి

గ కరణమ ల ర , సంఖ ల ఇల గలవ .

గమ లను

3. ఆయ

4.

గ మ 5.

క మ తమ

ా ిన ార ఇ ే పద ల ఇల

భనమ 6.

12. ధువమ 13. ా ఘ తమ 14. హరణమ 15.

గంథమ లల

జన

ాట రను క

ల ె సు వడమ

గమ లల న తమ

19. ప ఫమ 20. వమ 21. ిదమ 22. ాధ మ 23. , టప

ధన

, ార, న త,

, ార, న తమ లను గ ం

లమ 10. గండమ 11. వృ

ా 18. వ య

ాట ర

ర వర స ా 1. ష ంభమ 2. ీ

9.

మ.ప

ారమ అంద

క క

ంద

ాలకమమ ల

ారమ అంట ఏ

ెప వచు ను. ఒక ళ

రక తయ ర

ఇక డ చూ ామ . ఇ ఏ , ఎందుక గమ ల 27య

ిం న

ె యద

షయమ ల క

మ.

ారమ అంట

ెప వచు ను.

25. బహ మ 26. ఇందమ 27. ౖధృ . ఈ 27

ద నభ

గ, కరణ అను ండ

షమ

ంి చక

క ాసమ లల ప

ె యదు. ఈ ఐదు

ెప

య కలదు.

వమ ల కలవ . పం ంగమ , జ

అ గండమ 7. సుకర మ 8. ధృ వజమ 16. ి

ర ను

ె యదు. ఈ షయమ ల

దట జ

ాల కమమ ల

ాసమ వల క

మ . పం ంగమ ల

, ార, న తమ లను గ ం

. పం ంగమ ల నున

యన

గమ ల :-

ండ

?[మ ర ]

ల మం లల

ఒక

ె యవ దలక క

షమ

ే ఉన

మం ే ప ె

నుక

ాల లల

ల మం ల మం

కరణ షయమ ల ె

,ే ఉన

గత

మ రక ండ ఉండవచు ను.

పం ంగమ ల అ

ర వసున

ె యదు.

ఒక ల ప

గమ , కరణమ అన ా

ారమ ( నమ ) నక ఒక న తమ కలదు, అల న తమ లను గ ం

ెంద

ల ె సు. అ

షయమ లౖ

ించుచున ద

ే అనుభవమ నుబట ఇం ా

ధనల జర గడమ లదు. అందువలన ఈ ాసమ

అంద

గమ ల ాయ న ద

గమ ల

మ.అ

ె యదు. ఇప డ ఆ షయమ ల అవసరమ లక

42. పం ంగమ ను భ ం

మ . గహమ ల ఆ నమ ల ఇం ా

ాసమ లౖన గణత, ఖ ళ, ర ాయన,

ల మం

ల ె సు వడమ వలన

ెల సు

క ల పమ . అందువలన జ

ధన జరగలద

నవ

ెప

ప ె వచు ను. అ వృ

వడమ మ

ాసమ ల ప

యమ ను

ష ాసమ ల ప

ెందలద

దృ ల ి మ ఢనమ కమ ా క జ

షయ, వసు సమ

ా ియ

ర.

ం మ ె క డ

కరణమ లను క ె ా ర . కరణమ ల

ా ార .

భమ 24.

ాట

భమ

క ం

ె యదు. ా

ిన

తమ (11) పద ండ .

ాట


ర వర స ా ఇల గలవ . 1. బవ 2. బ లవ 3.

లవ 4. ైత ల 5. గర 6. వ ా 7. భద 8. శక

9. చత

10.

గవమ 11. ంసుఘ మ . 27

గమ ల

జనమ ఏ

ాట 11 కరణమ లను క

గంథమ లల

మ టను న

క ఏమ తమ

గమ లౖయ న

గ, కరణమ లను

అడ గవచు ను. ావ అ

మ సమ

అను నుచు

ఇతర లక

ప ారమ అ

ె యద

ియ ండక

ాడ

గమ , కరణమ

ండ

ధమ ల

లక

గమ అంట ర . ప గ

,ే ఆ

జర గ టక

కరణమ అంట మ . ఆ ండ అంగమ లౖన ల

కమ ల

క ండ 27

ాసమ ప ారమ

అంద

న ి .అ

గమ ల , 11 కరణమ ల షమల ా

ెప

ాడ

షమల

ే ాద

ఎందుక వ , అల

గ ర వరమ నక సమ నమ ా 60 సంవత రమ ల

ప ె చూ అందర వద

గమ అనుభ ంచును అ

జర గ టక

నమ

ే పం ంగమ ల

ేయ చున మ

ి

గ కరణమ లను ఒక ౖప గ కరణమ లను

అరమ ా

ి

ండ

ె యవచు ను.

, ార, న తమ లను మ డ ల ఎవ

ాట

షయమ .

ె ి న ా

గహమ లను

నవగహమ లను ాద ప ె

కను క

ారణ

ార

ె ి న

ె ి న ా

దశ అడ గవలను. 27

దశ గహమ ల సత మ

మ . ద ా ాలప

ందర

ప ె వల య ి ంట ం .

న నవగహమ లను ప ె క, ప ే క ం ో

అనడమ

గ, కరణమ ల షయమ ల

ెప డమ మ క ప

ప ె

భగహమ ల

ండ గహమ ల కల

షమల ప

ెప వచు ను.

గమ

ాత ఆత అను ండ ఆత ల కల

కనూ, కరణమ ా ప

ాట ఉప

వమ

కను

గమ అ

న కర ను కరణమ అంట మ . అ

ే ండ అ

మ . అందర

మ డ గహమ లక ద ా ాలమ ల ఎట ాట

గమ ’’ అంట ర . ండ

మ . కరణ

గమగ ను. అల

కఅ ,

గమ అంట ర . ఉ హరణక

, ార, న తమ లౖన మ డ

మ . మ డ గహమ ల

గహమ ల ఆ నమ ల గల

, ార, న తమ ల మ ఖ మ

గమ లను, 11 కరణమ లను ఎల గ

ాలమ ను ‘‘బ

ారణ

గ కరణమ ల

ంట, ండ గహమ ల కల ర

ెల పగలను.

, ార, న త అను మ డ అంగమ లను ఒక ప ౖ ,

ఇంతక మ ందు గహమ లను గ ం

అం ే ాక

ప ె

ిన, ఆ గహమ ల

గమ ల ా గహమ ల కల

గ, కరణమ ల పం ంగమ ల ా , జ

ెప

ిన

గమ అంట కల

అంద

న కర ను కరణమ అంట మ . జ క

వమ ప ారమ , ండ ఆ

కరణమ అంట

ార మ జర గ టక

ఎట వంట అనుమ నమ ల లవ , అ

గహమ లను

వచు ను. ఎందుకన ా

గ కరణమ లక

ంతన స

ట గ ం

ర?అ

ర అరమ కలద , అ

వమ ల

ాయ చు

వమ ల ె యవ .

, ట

పం ంగమ ల

ఫ తమ లను అనుభ ంచు ాలమ ను

ే బహ

ండ ఆత ల కల

గ, కరణమ లను

గమ ల ా భ ంచు అందువలన

ేయ

ారణ

ంచు వచు ను. పం ంగమ ల

ఎవ

ి ఇచు మం

ార . ఇక

కమ ల

వమ ప ారమ

న ి ప డ జర గ

. బయట దృ ి పనులను ె

ండ గహమ ల క

ా రవర క

షమల ప ర మ

అరమ .

ఎందుక

ష ాసమ ను ఎల

ి , ె యక

ేయ చున ద

బ ధుడ , సూర డ ఒక లగ మ ల క జర గ చున

ఆశ ర మ క

ర,జ

ండ రకమ ల కలవ . ఒకట జ

అనుచుందుర . ఒ లగ మ ల ిన

ంద

గ, కరణమ ల

వమ ల కలవ . జ

ర ఇ

గమ కరణమ లన ా

న ి

వచు ను. ఇతర లక

న ి

ఒక లగ మ ల క

ప ె చున

నమ ఏమన ా!

ను. ఇతర లక

కరణమ అంట య ే చున మక

ె యదు.

ా ియ

వద శ

ె ా మ.

వరమ నక ,

ె ా మ . దశల ాలమ లను స

ే ి ప ె డ

ిన మ డ గహమ లౖన భ

త, త గహమ ల స ంత

,

ాక ం


ఆ నమ ల గల చ

నవ

చూడండ

ె ా మ.

సత మ

ాదు అ

ె ి నప

ెల ప టక మ కంట మ ందు

ె ా మ . ఎట చూ

27

ప గట

షయమ ను ెప టక

ష మ మ ఢనమ కమ , జ

వ ే డ

చూప న

ఒక ర

సమత ల త త

ష మ లక ండ

ి

ారమ క

త ాయ న ప

ె యవలను. ప

మనుష లక అం ం డ

నప

ే అ సత

ి

ర మ ందు

ె ి న

ండ గహమ లనుమ టనూ, అట ండ దశలను

. అందువలన

సంఘ

వ ా ప ె

ందర ంట

ర.

ప ె వచు ను. పపంచమ ల ప

నద , ాసబదమ ా

ాసమ ల ాయ న

ాటల జ

ఏ ై షమ

అసత మ

ాసమ

వ ను. ఒక ాసమ ల ిం

ాదంట ఆర

ే ాసమ ల

వ టక అవ ాశమ ఏర డగలదు. అప డ ఏ షయమ నక ికత మ ఏర

ాక ండ టక

.

ించుచున

ాట

ండ గహమ లను, ప

ెప చూ,

వరక ఐదు ాసమ ల

వ ను.

ష మ నక అనుక లమ ా ఉం ే

ాక ండ వ చున

ాసమ ాద

వరక ఏ ాసమ లక ండ

బలపడగలదు. అట వంట ప

దఅ

ేవ

ార

గమ ల 27, కరణమ ల 11 ఎంత సత

షమ

ాసమ . ాససమ త

పపంచమ ల హదూ పదూ లక ం

ల మం

ష మ అ ాసమ ా క

ాసమ లను సృ ిం డ . పపంచమ ల ష

ాసమ లల ఒకటౖన జ

జత ల

ష మ ను చూచుట వలన ఎక వ ాతమ జ

సృ ా నుం ఆర ాసమ ల తయ న .

ాగలవ . ఇప డ అంద

ెం న దశల సంవత రమ లనూ సత మ జ

ె ి న

గమ ల , 11 కరణమ ల అరమ

గమ ల , కరణమ ల సులభమ ా అరమ మర

ండ గహమ ల షయమ ల

ాసమ ల ఆర గ

వరక ాట

వ ే

ే లడను

ల ె సు నుటక పయ

అంశమ లను సు ం మ . అందుల గహమ ల భ ల ె సు ం మ .

ాదమ బయట వ మ. దగల ఏ


ండ గహమ ల భ

దున అ

ఏమన ా! సూర డ క లమ ల

య క లమ ను ఒక

ాక ం

(

ాక ం

ఎ కల, య

సులభమగ ను. ఏ

చందు సమ న

దలగ

య ే చు

డ జ

ై) య ంట అతడ

ా ారమ

య ే చు

రంగ ల

దఅ

ారమ క య

రమ

నవ

ష మ ల పశ వ డ

. ఇక డ గమ ంచు వల ిన య లక సమ నమ ాయ న

య ల ) మ య బట

ఆ నమ ల బ హ ణ జ త ల

లక

వచు న

ల ఇదర సూర ె యవలను. శ

ంచవలను. ాహ ఆ నమ ల ఒక

జనులందర ఉన ట

వృ

పశ లక జ ాబ ను ఇట వంట సమ ఏ

డ తలచవలను. ా ల (

ంచు వలను. అల

ఆ నమ ల మ గ క లమ

తన ఆ నమందుంచు నక,

తన ఆ నమ ల ఉంచు

ఆ నమ ల ఉన ట ల మ తమ

క లమ లను తమ ఆ నమ ల

ె యవలను. ఇల

నప డ

ా ారమ ల

క లమ

ె యడమ వలన జ

లవ ానమ ల బ ధగహమ

ాణంచగలడ

షమ

ెప వచు ను. ఈ ధమ ా

ా సులభమ ా ెప వచు ను. అందువలన ఇప డ ప చూచు ం మ .

ై న

ండ గహమ ల


ఈ రంగ ల

ె యడమ వలన జ తక

కల గజయ న , ( ెడ ) జర గ న అనుక ల

రంగ ల జ తక

అనుక ల వ

ె య వచు ను. అప డ

న గహమ ల

న రంగ ల గ డల మ తమ అత

ఖ గహమ ల న ౖ ందున ఆ రంగ గ డల ధ ం ా

క రంగ వసమ ల

అనుక ల

న గహమ ల గ డల

ఆ నమ ల నున రంగ లను ల ె సు వడమ మం నుం

)

,ే ాటవలన అ

భమ

ధ ంచుటక అవ ాశమ ండ ను. తమక

ద ఆ రంగ ల అ పత ల (గహమ ల) రణమ ల ఎక వ ా పస ంచును.

అందువలన జ తక నక గహబలమ గ డల రంగ ల వలన ల ంచవచు న ఉండ ట వలన అక

భమ ను (మం

ప ె వచు ను. అందువలన ప

. అం ే ాక క జగహమ అనుక ల

4,7,8 ానమ లను చూచుట వలన ఆ జ తక

న ైయ ం

ఎర ప రంగ గ డల

ెప వచు ను. ఇప డ గహమ ల ఆ నమ ల నున ర చుల షయమ ను గ ం

ెల సు

ండ గహమ ల

జన లగ మ లల

ద ఆస ఉండ న

ం మ.


జ తక

అనుక ల ర చుల

న గహమ లనుబట ఆ గహమ ల ఆ నమ ల నున ర చుల

ఎక వ ా ఇషపడ చుందుర . అం ే ాక శత గహమ ల ర చుల ఆ రమ ల వలన ఎప

కల టక అవ ాశమ ఉండ ను. అట అనుక ల క

ద ఇషమ ండ ను. అందువలన

జర గ చుండ ను.

ంద

న గహమ ల ఆ నమ ల

ఆ రమ లను వద

యడమ మం

. అందువలన ఏ జ తక

మం

. ఇప డ గహమ ల ంగ దమ ను గ ం

ెల సు

ం మ.

గమ

ర చుల ఆ రమ వలన ఆ గ మ ా ఉండడమ

ా శత గహమ ల ర చుల ఆ రమ శ రమ నక స

ై

ందర

దు (అల అగ ను) అప డ

ఏ ర చుల ఆ రమ స

ెల సు

వడమ


తమ ప గహమ ల

ండ గహమ లల నల గ ర ప ర ష గహమ ల , నల గ ర ె య వలను. ఉ హరణక

అను క డదు. భ భ

దగల

కడ ` ీఅ

ద గల సమసమ నక ప

ీ గహమ ల ,

ా య ి ండ ట వలన

ండ గహమ ల అ పత ల

ీ లక , ప ర ష లక , నప ంసక లక గహమ ల అ పత ల ా ఉ

నప ంసక ల ా లర

గ ర ంచు వలను. ఇప డ ఏ గహమ ఎవ

ారక ల

గత నల గ ర నప ంసక

క గహమ ప ె

ీజ

మ క !

ర ా , గహమ ల ెల సు ం మ .

గహ ప ారమ ీ ల ా, ప ర ష ల ా,


ధమ గ ప

ారమ క య న వ

పశ లక ప త ఉండ న

ండ గహమ ల త తం అ

ె య చున ా అ

దల

. ఒక వ క న ప త డ మం

ఖత ఎంత అను

పత డ క

మ ట నడ

ా , అనుక లత ఎంత అను

న షయమ ల

ా , ా ? తం

న గ ర గహమ ను చూ , గ ర గహమ అనుక ల

గ ర గహమ శత వ ాయ ంట అత

ానమ నుబట వ

జ నమ అజ నమ వరక మ ఖ

మ ట ంట

, న

అను

న ై ే ప త డ అనుక లమ ా

ెప వచు ను. గ ర గహమ ఉన ా

ంచవచు ను. అ ే ధమ ా జ న


షయమ ల ంద

పశ

జ నమ కర క అ త

ావచు ను.

ేఆవ

అసలౖన

ా ార వ ే

ప ౖ

త గహమ జ నమ నక ఎల అ ప

మ జ ాబ ఏమన ా! జ నమ కర క అ త

ఇక డ త వ ను చూపడమ గహ

న క ! అట వంటప డ

ే కంట మ

ేవ

ి శద ఏ జ నమ

ాధన ా జ నమ

ప ౖ ఉన

ె య టక మ త

జ నమ ఆటంకమ ల లక ం భ

బట

ె య

ి , ా శద ప ారమ ఏ క , ఆటంకమ ల

ె య

జ నమ రమ ల ఆటంకమ లను ె యజయ న ే భ గహమ

ి శదనుబట లభ మగ ను. . త వ అనుక ల ాక

ే అత

నద

ప ె చు

ి శదనుబట

మ . ఇక

ద ా , ామ

ేమ

ె యద

ి

క వ ే తల న ౖ ా కల

షయమ అజ నమ నక అ ప

డల జ నమ

శద అసలౖన

ె య వలను. జ నమ మ

ేవ

అను

ె య ను. అం ే ా భ గహమ అనుక లమ ా ల

న గహమ

వచు ను ా గహ బలమ ను బట ాదు. అందువలన జ నమ కర క అ త ో త వ నుబట

ల ె య టక మ త

ౖప నడచున , అనుక ల

ాక ం , ేవతల ౖప ఉండ న

ఎట వంట శదయ న

న ,ే అ

ా ఉన ద

ెప టక

ా సూ ం న ల లదు.

ె యవలను. ఇప డ ఏ గహమ వలన ఏ

గమ వచు

ెల సు ం మ . 1. సూర డ - అ

ారమ , జ రమ ,

2. చందుడ - ాండ మ తమ స 3. క

డ -వ

గమ (రకల

జ ల ( జమ

వలన ా వచు శ ర

ంచ

క డ - మధు

మర

ాప ), క

గమ ,

ాన

9) త వ - దురద, రహస త- తల

ధమ ా ఎ

ి , ాళ

,

గమ ల ,

గమ , గ

ాయమ ల , మ

ా ధుల ,

, కఫమ , వణమ ల (ప ండ ), గంథుల

ప ల , మ ా వయవమ ల బ ధల , దయ మ ల వలన ా ,

క నష

వ ే తల

రక

ామ

ారమ , మ త

గమ ల ,

గమ ల .

ా ధుల , ఉష గమ ల

ా ధుల , ా న మక

ి , నడ మ

ప ల,గ ం ె

ి .

గమ ల ప

గహమ ల నుం ఆయ

ా ధుల , ాళ మంటల .

ంచు సుఖ ా ధుల , పర య వత ల

య, ి ి

8) ాహ వ - మ ర , అప ా రమ , మ

ట లక క

హమ , ీ ల నుం సక

మ తమ , ఎ .ఐ. .

12) త -

ి ారంధమ లల బ ధ, ీ సంబంధ

గమ ల లక బ ధల .

7) శ - మ ల ా , ళ

11)

ర , జల గమ ల , రసమ ,

దలగ న ).

4. బ ధుడ - ఉదరబ ధల , క ష

6)

) ా

గమ ల కల ను.

ా ాక ండ ట.

గమ ( ై ా

5) గ ర వ - క

అగ ట, ా ససంబంధ

10) భ

-అ

ి ,మ

ాళ , అర త ే ల మంటల , ాళ

ావచు ను. ఇప డ గహమ ల ఆ నమ ల

ాళ

ె ి న

ల ట.

గమ ల .

ండ గహమ ల ఆ నమ ల ఉన

గమ ల వచు ను. ఇక డ

ేత ల

.మ

గమ ల ాక ండ

షయమ

ి స ే ు న కర నుబట కర ప ారమ ఆయ ాట అనుబంధ

ెల సు ం మ .

గమ ల ఏ ౖ


ండ గహమ ల ఆ నమ ల

చుందుర . అల ధ ంచుట వలన ప ా వలన ఏ ఇబ ందుల కల గవ అల ధ ంచుట వలన ధ ం న మ మ

న ౖ కనపర న ాళ ండ

.అ

ాళ క అ పత లౖన ప

ందర జ

ష ల

ి అనుక ల

ి శత వరమ లౖన ఆర గహమ ల ాళ

ఇబ ందుల కల గ ను. అందువలన ఏ మ

ఉన

ందర ఈ ాళ ను తమ ఉంగరమ ల ధ ంచు

ండ గహమ ల తమక అనుక లమ ా ఉందుర ,

ెప డమ వలన

ాళ

రత మ ల ఉంగరమ ల ధ ంచుచుందుర .

న గహమ ల వలన ఏ ఇబ ం ఉండదు. అ

ేఆ

ఆ గహమ ల రణమ లను ఎక వ ఆక ంచుట వలన ాళ ిఅ

తనక

త ల ాయ న గహమ ల

ధ ం నవ

,ి ఆ గహమ లక


సంబం ం న ాళ

ధ ంచడమ మం

శలను ల ె సు ం మ .

. శత వర గహమ ల ాళ

ధ ంచక డదు. ఇప డ గహమ ల ఆ నమ ల


ధమ ా ప

ండ గహమ లక ప

అ పత ల ాయ న ప

గహమ ల వ

. అట ం న . ఇప డ

శల ఆ నమ ల గలవ .

శక భ

,

ౖ శక

త వ,

త ండ గహమ ల

త ండ గహమ ల అ పత ల ాయ ండ ట వలన ప

దశ గహమ ల ఆ నమ ల ఏ

నమలన

ండ గహమ లక

ెల సు ం మ .


ండ గహమ ల ఆ నమ ల నున త ల ాయన

ఆర రకమ ల

. జ తక

న మ లను చూ మ క ! గహమ ల ష మ ప ారమ ఏ

న మ ల వలన ఆ వ

షక ప రమ ల ల ంచవ , ఆ

(ఆ జ తక

తగహమ ల

)ఆ గమ

న ఆ రమ వలన అ

చుండ ను. అట వంట ార ప త

యగ ను.

దలగ ప రమ లను ధుమల ఆ రమ స ంద

లక ీ

ె య ను క !

క ే రన ,

గ మ ల కల న

ఆ రమ ను గ ంచు వచు ను. ఉ హరణక సూర డ శత వరమ ల టల , చ ా ల , ప

త శత వరమ నుబట ఆర గహమ ల

ఆర శత గహమ ల

న మ ల వలన

ప ె వచు ను. గహమ లను బట స పడ

గహ

ే సూర

ధుమల

ే న ి

ంట అ రమ ా ఉండడమ , ంత ల మంట ావడమ జర గ ద

య మ అన మ

నుచుందుర .

వలన లక ఒకమ ర వచు బ ష (మ ట ) జన ల

తగహమ ల ఆ నమ ల

మ య ఎక వ ా వచు ను.

ంద

ంట స పడదు,

ద , శత వ ా ఉన ద

ె యవలను. ఈ ధమ ా గహమ ల

ండ గహమ లక ఆ నమ ల నున

నమ లను, ాట

చనమ లగ ను.

ాట

ల ాక

ఉలవల

ంట

మ ందు ా వచు ను

ారణమ భ గహమ

న మ ను గ ం

చూ మ .

ంద

ె యవచు ను. ఇప డ


ఇక డ ప

ండ గహమ ల

ఎవ

నమ అనుక ల

ఒక వ

ంత ర . ఆ

వ ను. అల ాసు న

ె యవచు ను. అల

, సమయమ నుబట జ

ిన

బట ప

ర) ా

ి

న . గహమ ల

ెల సు

ా అత

ప టన సమయమ ల

ండ లగ మ లల ప

ప టన

క న తమ ను ె

అక

నుం

ి

ా ి చూచు వచు ను. అల ాలచకమ ల

సూర డ తన

ా ాలచకమ ల నున లగ మ ను జన లగ మ ా

ంచబడ ను. జన లగ మ ను తన ానమ ా (శ ర ానమ ా) ల

లగ మ లల ఉన ట ల

. ప టన

ాలచకమ నందు ఏ గహమ ఎక డ న

ండ గహమ ల ఎక డ న స

నమ

జ ఫతకమ

న పం ంగమ ప ారమ జ ఫతకమ ను

జన లగ క ండ అంట ర . పం ంగమ ప ారమ జనన సమయమ ల ద ఎక డ పస ంచుచు

ె య లంట అత

ే , ప టన సమయమ ఉం

ప టన సమయమ లను బట ఆ

ష లౖన ార ఆ

త శత త మ లనుబట

వచు ను.

భ గహమ ల (శత గహమ ల ) ఏ

ె య టక తప

న పం ంగమ నుబట ఆ వ

రణమ లను కర చకమ ల

త గహమ ల ) ఏ , అ

, ారమ లను

ె యవచు ను. ప టన

ర ( నమ ల

నమ అనుక లమ

జ ఫతకమ (జ తకమ )

బట ఆ న

ారమ ల

న ో, ఏ

భ గహమ ల (

ె య . అత ే

ంచు నవలను. పం ంగమ ప ారమ ఏ గహమ ఏ లగ మ ల ఉన

గహమ లను

, ఆ లగ మ ల ఏ


ాదమ ల ఉన లగ క ండ సమస

గ ంచవచు ను. ఆ ధమ ా ఒక మ ాసు వచు ను. ఒక మ ర

జ తకమ ల ఎట న

ాలగమనమ ల ఎక డ

51వ పటమ .

ాసు న జ తక లగ మ అత

ంతమ ప

ేయ ను.

ో చూచు వచు ను. జన సమయమ ల ఏ లగ మ నందు ఏ గహమ న ఏ లగ మ ల ఉ

చూప చుండ ను. ఉ హరణక ఒక జ తక చూ ామ .

ి ప టన సమయమ నూ, నమ నూబట ఎప

ంతమ

ై

అత తమ ల ఏ ో ఆ గహమ ల

దట రయమ ప ారమ న ట తమ ప వమ

జన సమయమ ననున లగ క ండ

త ా త

51వ

తపటమ ల


ఒక వ

25 సంవత రమ ల ందట ప టనప డ ఆ

న . సూర రణమ ల కర చకమ ల

లగ మ ను గ ం మ . అ ే వృ ార జన లగ గ

న వృ

ంచగలదు. ావ న

లవ ాన

ాన

కర ను గ

ంచునట

లగ నక

గరవ

దవ లగ

ంచునట

, మకరమ ,

గ ంచుక ంట జ తకలగ మ ఎల గ ండ

ేత ల

అందు గలర . అందువలన

నమ నందునూ, ఎ

షమ నుం ఐదవ లగ ే

దవ ాన

కర ను

ింహమ నందునూ, ఏడవ

గత మ డ

షమ లల క ందగల 52వ

ంచు వలను. అట శ

త ే పసుతమ న క ా టక లగ మ ల

కర ను

త ే ల ఉండ ట వలన శ వ న లగ మ నుం

న మకరమందునూ, పదవ లగ

ఒకమ ర

వృ

ష లగ మ ల ఉన ందున ఆ గహమ నక 5, 7,

మ . ఒక

లగ మందునూ, ఏడవ లగ

ంచగల గ ను. అందువలన క

న ధనసు యందును గ ర గహమ ఉన ట ల

ప ె

కర ను గ

ాలచకమ ల

. అ ే ధమ ా క జ గహమ 4, 7, 8 ానమ లల

ేత ల ఉండ ట వలన

త ే ల కలవ

ంచ ా, 3, 7, 10 ానమ లల

మ డవ లగ గ

ంచవలయ ను. అల

ాయ న

గ ంచడమ

మ . లగ మ ల ఏ గహమ లక

కర ను

న ధనుసు నందునూ, ఏడవ ాన

న త ల లగ మ నందునూ,

గహమ నక క గ

ఉన ట అగ చున

ాలచకమ ల ఎక డ న స

జన లగ మ ా ప ె చు

క డ ఇదర లగ మ ల

కమ ల లక

షమందునూ ఉన ట ల 9 ానమ లల

ఒక ానమ ల ప నప డ

క లగ మ

ఎదుర ా ఏడవ ఇంటల నున సూర డ ,

నమ న గహమ ల

గహమ ల న ట ల

తపటమ ల చూ ామ .

షమందు గల కర ను ంచు వలను. అల


52వ పటమ . జన లగ మ ల (జన సమయమ ల ) శ క అతను

ఉన ట గ ంచు

మ . అప డ శ

ేత ల ం న ానమ ల

గ ర ాయ ం మ . అడ తల న సంప రమ ా ఎవ

క ా టకమందు గలదు అ

లగ

నుం

ట ఆ గహమ ారం ం

అప డ జన లగ మ నుం ఏ లగ మ ఎ పటమ ల అం లల క డ

ించుచు

త ే ల వలన కన , మకరమ ,

డ.అ

ే ఆయన

ె య టక , ేత ల గల ానమ లల గ ం న శ

అరమగ టక బయట క

నంబర ా గ ం , అక

టక

అత

త ే లన ట

షమ ల

ాసవమ ా ఎక డ

డ,

పక న ఒక అడ తను

ె యవలను. ఈ ధమ ా గ ం నప ట అ

ించునట జన సమయమ ల లగ

న వృ

క లగ మ ను ఒకటవ

త ల లగ మ వరక వర స ా 12 ానమ లక అం లను గ ంచు నవలను. నంబర దగ చున

న జన లగ మ ను చూ ామ .

ో సులభమ ా ె య చున

.త ా త

53వ


ధమ ా జ తక డ ప టన సమయమ న గహమ ల ఉన ట గ ంచు

దలగ చున ఎక డ ండ

. ావ న జన లగ మ ను ఒకటవ నంబర ా గ ంచు వలను. ఆ ఆ ానమ లనుబట ఆ జ తక

జనన సమయమ ల సూర సమయమ ల ప టన అ

మ.మ

ి వృ

ంతమ ఫ తమ లను ల

బట ఆ సమయమ ల క లగ జ తక

నప డ , ఇక డ జన లగ క ండ ల క

నమ ప

ి జన జననమ ండ గహమ ల

ంచవల య ి న

.జ

ం న

లగ మ ను జన లగ మ ా గ ంచు నుచు

ా ెప చు ించుచున

మ . ాలచకమ ల ఉన తమ మ

ా ఉన

మ.ఆ

తమ ప

. గహమ లక న

నమ న

ండ గహమ ల ేత లను

53వ పటమ . క

ి గహమ ల ా ల

ఎదుర ాయ న ఏ రటల

ేమ గ

ౖ సంఖ వచు చున ంచగల చున

.

తమ గహమ ల న

. ావ న అక డ క

= 12, ప

ఆ గహమ న ట ల

గహమ ే 12+12 = 24


అగ ను. ప

ండ గహమ లల గ ర , క జ, శ

మ డ గహమ లను ఉన ట ల

ప ే ం

ండ

ానమ లల

ంచు ంట 3×2=6 అగ ను. 24+6ను క

ాట ి ే

తమ 30 సంఖ ా క

ధమ ా మనమ గ ంచు న జన క ండ ల 30 గహమ ల 12 లగ మ లల క గహమ ల ఏ ానమ ల ఉన ఒక పశ వ జ ాబ ను జ

ష మ ప ారమ

దుకవల న ి ప డ,

షయమ ల మం

ా(

ె యవల య ి న

. జన లగ మ వృ

త ల ా) ప

ేయ చున

ట ,ఏ

చూడవచు ను.

బ ి స సూతమ ప ారమ వృ

క, ధనసు

దట ప గహమ ల

ేయ ను? అ

ండ గహమ లల ఏ

ండ లగ మ ల అ పత ల ఆ జ తక ే ాహ వ , శ

త శత వ ల ఈ ధమ ా గలర .

షయమ ల

నప డ ఆ పశ క గహమ ల ఇత

ెడ ా (శత వ ల ా) ప

ష లగ మ నక 8, 9 లగ మ ల ా వృ

పత లను శత వ ల ా గ ం

క లగ జ తక నక

ా ారమ

య ే చున ండ గహమ లను

కమ , ధనసు య న త ల ాయ

శత వ ల ా య

.అ ే

. జన లగ మ న

కలగ మ కనుక స బ ి (2:1) అను సూతమ ప ారమ ప

త ల ా, శత ల ా భ ం

ధమ ా వృ

ించుచున

ంి చు చున

ంతమ అ ే ానమ నుబట ఫ తమ ను ఇచు చుండ ను. ఈ జ తక

న .అ మ ే న ా! ఈ జ తక డ భ ష త ల ఏ

లగ మ ల త ా త ండ ల ా

ీ క ంచును. ావ న అక డ క డ ఆ

ావ న

ర . ఆ ండ ె య చున

.ఆ


ఇప డ వృ

కలగ జ తక నక

ాహ , శ ,

త,

త, బ ధ,

ాశ తమ ా భ క గహమ ల

ా ారమ ను గ ం న . అందువలన క ఆ నమ ల ద

మ య బ ధగహమ అందుల అత తమ

ి

ాశ తమ ా శత వ లౖ ఉ

నష

న .

వచు న

ా ారమ నక అ ప

ె య చున

ాగ టక ఏ వనమ , (ఏ ప

. అందువలన అత

) య ే న

సమ

క ట వలన అతను తన

ా) ప

ాప

ేయ న ండ

న సూర

ానమ ను

మం

సంబం ం న

ావ న

ారమ ను క య ండ ను. చందుడ

ా ించు అ

ారమ ను

ందునట

ల ా

ే ిజ

ారణమ ా

ే ి ే అత

ా ా ంచు ల య ప

ా ిక ట

ే ిన త ా త

నందువల

ప ె వచు ను. అ

నందున, చందుడ పదవ ాన

క చుండ ట వలన ప

సంవత రమ ల వయసు వ

ాట

సంబంధమ న

ా (పభ త ల య

య ా నుం

ా) ప

య ప

స ే ు

ా ా

లబట ను. అ

జ ాబ ను

ింహమ ను

ంచుట

ాక

క ట వలన మ ద

న పశ ను బట

ి

సంబం ం న

ెప వచు ను.

ప టన సమయమ ను అత

న త ా త ఎల

ైన

ారమ గల

ెప వచు ను. క ా టకమ ,

ాడ పభ త ధనమ

లవ ానమ నుం పదవ

ా ా ,జ ీ

ఆ రమ

అతడ (జ తక డ ) ప టనప డ ే

ప 12 సంవత రమ ల ప

ా ించు అ

ానమ నూ, అల

ా ారమ బ ధగహమ

ెప వచు ను. మ ఖ మ ా

ప ె వచు ను. ఈ ధమ ా ానమ నుబటయ , గహమ నుబటయ

న పశ

ా ారమ

ా ఇట

ర , అల

ప ె వచు ను. పదవ ానమ ను చందుడ చూచుట వలన పభ త మ తరప న మ దణ అ

ేయ న

ింహమ

చూ న

ద , ఒక ళ

నమ

ంచు న య , చందు

(జ

న . ఇప డ అ

ా ారమ స

ింహలగ మ ను

ంత ాలమ

ి

ా ారమ స

దవ ా

ాజ

త ల ాఉ

న బ ధుడ శత వరమ ల నున గహ

లవ ానమ న చందుడ ండ ట వలన, చందుడ

ేయ న య , అల

ా ోయ , జ

త తండ ల గ ంచు ష

, తమ

అడ గ ట వలన, జ

డ క 25

ష డ జ తక డ ప టన

, ప టన సమయమ ను బట ఆ సంవత ర పం ంగమ ను చూ , ప టన సమయమ ల గహమ ల ఎక డ ెల సు

,ఆ

న జన లగ మ ను

ఏ , అనుక లమ ండ కర చక ా ె యవలను. ప

ల ాల

ండ

చూచు

ై

ల ె సు

,త ా తఅ

ంచు

వలను. త ా

గమ ల సలమ లను (క ండ

ేసు ంట సులభమ ా అరమ దలగ

ాడ . జన లగ మ

ె యవలను.

) కర చక ా దట ఎవ

ాగలదు. కర చకమ ల

దల

ండ

జ ాబ ను కంప ట

ె ా

నమ వరక ల ా సంఖ ల

ంత ా

అనుక ల

కమక ాయ

ాలచకమ ల గహమ ల న వ గహమ ల న

.

బ ా

అరమ

ె ా మ . అందువలన జ

ాలచకమ ల ష మ ను

ెప

ఆ పశ క సంబం ం న గహమ ను మ ఖ మ ా

. ఇప ట ాలమ ల ప టన

ా జ తకలగ మ ను

న గహమ ల

ండ నంబర లగ మ లను

లల కర య ండ ను. అల

మం ే

పశ క సంబం ం న ానమ నూ అల

ఆ ం ట ఆ రమ

సంవత రమ ల త ా త అ

ిన త ా త జ తక

న పశ క సంబం ం న లగ మ ను ల ా

షమ

ర గల లగ మ లల గహమ ల ఉండ న

క ండ ల

న . జన లగ మ నుబట గ ం న ఒకటవ నంబర నుం ప

నమ లను ర గల లగ మ ల షమ

ల ె సు గ

ా గహమ ల ఏ

అప ట జ ాబ ను ప ె డ

ా ారమ ఎవ (ఏ గహమ ) ఆ నమ ల ఉన ద

ాప ానమ న ఉండ ట వల , ఆ జ తక

ేయ న య , చందుడ

, త , గ ర , క జ, చంద, సూర గహమ ల

ే , ప టన సమయమ ఉంట 80

ాసు వచు ను.

ి


43. ా - గహమ [మ ర ] ఇంతక మ ం ే కర చకమ ల

గమ లను ా

లగ మ లంట మ . ాలచకమ ల ా ారమ అతడ

య ే న

పశ వ

ా ారమ

ేయవచు న ఏ జ తక

య ే డ , ఉ ో గమ ను

పశ

భ ష త ను చూ

ెప వచు ను. వృ

ారణమ ఏ ై

ె ా మ . ఇంతక మ ందు ఒక వ వన

రల జ

ా ా ,జ ీ

నమ ను గ ం

ా ామ . అందువలన జ

ెప చూ

ా ా ఉ ో గమ

అను షయమ ను వరమ ా

ె ా మ . లగ గహమ నుబటయ , కర

ె ా మ . అం ే ాక

ానమ నుబటయ జ

చూచుటక మ ందు అ

పశ క

ష మ ప ారమ

న పశ ల ఏ గహమ ను

ష మ నక పశ క సంబం ం న ానమ , గహమ

మ.

ఆ నమ ల

షయమ లను

ెల సు

లను గ ం , ాటల అం అ ాం అ

చూ ామ . అ చూడవలన ప

గమ లను

మ ఖ మ ా పశ క సంబం ం న ానమ నూ, అల

ఇంతక మ ందు ఏ గహమ ఆ నమ ల ఏ వసువ ల , ఏ ా

ాలచకమ ల

భ షత ల

లక ఉ ో గమ , ా ారమ ను గ ం

, ఏ ానమ ను చూ

మఖమ

ర గ చుండ న

ె ా మ . అం ే ాక

ెప టక

ప ె టక ఏ జ

సంబం ం న గహమ నూ చూడవలన

మ . అల

ష మ ప ారమ అత

ే ాడ

న . అల

జ ాబ

ప ె

లగ మ లల , గహమ ల

నప డ , జ

ప ె డమ జ

లంట మ

ేఎ

మ.అ ండ

ప ె చు

ాసు

గమ లను చూ ,ి అందుల

వన

మ.ప

ే ఏ ా ల ఏ కర ఉన ద

షయమ లను అక డ చూపలదు. అందువలన

ె ా మ . పదవ ానమ ల

ా ఇప డ

షయమ ల ఉ

నమ ఉన ద

ండ గహమ ల

గతమ ల

ప ె చూ ప

షయమ లను మ తమ

ండ ందుపర

ౖ పశ క జ ాబ ను ప ె చూ పదవ ానమ ను దట

ెప లదు. అప డ

ెప

షయమ లను

మ జ గత ా చూడం . పథమ ానమ (తనువ )[మ ర ]

శ రమ , ఆత , ర పమ , స కర చకమ ల

వమ , అంగ

షవమ ను గ ం న

ా చూచున

ాపగహ

గ మ లక అనువ ాయ న

మం

బల

న శ రమ , మం

క య ండ ను. ా

మధ తరగ

ఎట ండ న

దట ాన

అంద

పణ

ాన

నప డ తన ప వమ ేహమ నూ, అంగ షవమ ల న శ రమ , మం

ేత బల న

శ రమ న

ందలక

హ ే మ నూ ల ంచు నట

య ే ను.

కర చకమ ల

ేహమ నూ, భగహమ ం న

లతల గ న అంగ షవమ న శ రమ ను ఆ జ తక డ

న శ ర ానమ న ఏ గహమ లక ా అత

శత గహమ

వ ను. అక డక

ేహమ , అంగల పమ న

, ఏ గహమ తన హసమ ల

ఆ గ మ , అందమ , అంగ షవమ గల శ రమ ండ ను. ఈ ధమ ా ఒక వ షమ

తన రణమ లను పస ంపజ ి ే అక డ న ప ణ మ ను ఆ రణమ ల

ంచక తమక పటనట ండ ట వలన ఆ జ తక డ ప ణ మ ప ారమ మం రణమ ల

షయమ ల పథమ ా ల ఉండ ను.

దట ానమ ల శ రమ నక సంబం ం న ప ణ మ ఉండ ను. ఇ

( ాపమ ను ా ంచు గహమ ) ఆ ానమ ల గ

దలగ

పథమ ానమ ను చూ

కక (జ తక

అట వంట ) శ రమ

ెప వచు ను.

య ానమ (ధనమ )[మ ర ] ండవ ానమ ధన ానమ క

ఉండ ను.

గత ఉన

ర ాం య ాటల

ాక

ఆ ానమ ల ఒక ధన షయ మఖ

ాక ం ,

షయమ ల కర ల

న . అం ే ాక క ట ంబమ , తమ , కరమ ( ె ) మ ఖ వర సు ,


మరణమ

దలగ న ఉండ ను. అ

మ ట డబ న మ టల అంద

ాక

ా చత రత, సత వచనమ ల పల క ట, మ టక అందర సమ

ఆక ంచునట ఉండ ను. ండవ ానమ న

ానమ ల వ ం తన హసమ

త ే అక

ంప ా ఆకరణ ా ఉండ ను. ఆయ

నుం

భగహమ

క ట ంబమ

ఉండడ

ఇబ ం

య ానమ న ాపప ణ మ ల ేయ ను. క ట ంబమ ల అ

ట ను. ఈ ధమ ా మం , ెడ గహమ ల

ప మ ల అత

ండవ ానమ ల

ఉండ ను. ాలకమమ ల అక

ాప ానమ . ఇ

ేయ ను.

వరక తనక

ఉండ ను. స ంత అన దమ ల క పమ వచు చుండ ను. ఒక ళ ా రణమ ా ఉందుర . మం సుఖమ ఉండదు. అట నమ ను

ెర

అ ాం

య ే ను. ఒక ళ ఏ గహమ ల

ా ఉండ ట వలన ఈ ానమ ల

ా న ల ె ండ క య ం

భ గహమ న ట

తటసమ ా

క చున గహమ నుబట ా

వ ట వలన

ఆలస మగ ను.

య దుల

ఖమ లక ం

ె ి న షయమ లల

ాపమ మ తమ ండ ట వలన ధనమ లక ం

య ే ను. తం

ాలమ గడ ప నట

ఇబ ందుల

ట డ చుందుర . ాం లక ండ

ే అన దమ ల వలన సుఖమ లక

కషమ ండదు. ఈ ానమ ల

ంచునట , వ ా వృ ల

ాక ం

ా వలన అ క బ ధల వచు నట

ఖమ ా మ ట డ చుందుర . మ య

ేయ నట

డ ె

ాపమ మ తమ ండ ను.

గహమ న ఆ ానమ ల ప ణ మ ఏమ తమ లనందున న ౖ

చ వనమ

ే ి

క ట వలన లక ఉండ ట వలన ఆ ానమ నక సంబం ం న

ాక ం

ేయ ను. ధనమ ను లక ం

ఫ తమ లను ఇచు చుండ ను.

అక డ న గహమ లను బట ా , అక డ

కతయ ండ ను. తనకంట అ

న త లక ం

దర ానమ [మ ర ]

ాప ణమ ల మ డవ

ఫ తమ ండ ను. ాప గహమ మ డవ ానమ ను షయమ లల ప

ండూ ఉండ ను. ావ న ాపగహమ మ ఖమ ల

వ గహమ ల తమ ఇషమ ను బట అక

తృ య ానమ ల ప ణ మ ండక

యగమ ా

అక డ న ప ణ మ ను

మధ రకమ ా అందుచుండ ను. మం

తృ యమ మ డవ ానమ

లక

ండవ ానమ ల ఉన ప డ

షయమ ల అత వ

) లక

ాక ఆ క ట ంబమ

ైవభ కల ై ఉండ ను. ఒక ళ ండవ ానమ ల శత గహమ ( ాప గహమ ) ఉం అందమ లక ం , మ టల ఆకరణ లక ం

త గహమ

, మ ఖవర సు ల ప ే కత క య ండ ను. కను ల

బలమ ండ ను. మం

అం వ క ాపమ ను అం ంచును.

(

ంచుట,

ఆ ి తనక దక క ం

వ ను. ఉ

య ే ను. వన హమ లక ండ

ేయ ను.

చత రమ - మ తృ ానమ [మ ర ] లవ ానమ అం

గమ ల

ాహనమ నక , భ

, గృహమ నక ,

లయమ ా ఉన

. సకల వసువ ల ఉన

భగహమ ం ీ క ం

ందమ ాయ

లక ఈ ానమ ను

జ తక

ఇచు ట

ాప ప ణ మ ల ం ట

ర , బ , ెర వ లక , వ య ాయమ నక , ప ట , సమస పంటల పండ

పయ ణమ

ట ఈ ానమ ల

వసు బలమ ండ ను. ఈ ానమ ల

ేత గృహమ ల , గృహమ ల

త లప

ారమ ,

ల కల గ ను. నమ కసులౖన బంధువ ల బలమ కల ను. మ తృ ీ ే

ంచును.

ఖ మ లను కల గజ ి

వృ

, పంటలక , బంధువ లక భగహమ (ప ణ గహమ )

ాహనమ ల , భ మ ల ,

స జనమ ల , ప

ఎక వ ఉండ ను.

రవమ లను ఎక వజయ ను. ప

,

కలదు. ఈ ానమ న ఒక

ప ణ మ ను

వసువ ల , ధన, కనక, వసు

జల శయమ ల , బ వ ల , వనమ ల కల ను. అం ే ాక బంధు న వృ

లయమ . ఈ ానమ త

వృ , ాలవృ ,

భ ార మ లక

ార మ జయమ ా ాగ ను.


ౖప

వస

ంచును.

ట ా బ ధలను లక ండ

గృహమ ల కటంచును. ప ాహ స

ాయక ల,

రవ య ల, ఉ ో గ ల

ప భ మ ల , ారవంత

ధర బ వ లను కటం ాపగహమ ం న ా ,

ాన

మం రమ ల

ా ణమ లనూ

సం ా ంచడ

ాక

ా , ౖన

ౖభ

న భ మ ల కల నట

ంచును. ధర సత

తమ ా

ె ి న ఫ తమ లక

వలమ ప ణ మ మ తమ ండ ను. అ

ట వ

ానమగ ట వలన ఇక డ జ తక

తవరమ ల

లయ

ంచును. ధర సతమ లను,

ే ఇక డ చత రమ న ఒక

ఖమ న ఫ తమ ల ండ ను.

ణమ . ఈ ానమ

, ా

, జ పకశ

లయమ

దట చదువ అబ

అ య ఈ ానమ నుబట

ె యవలను. ప ె వచు ను.

అబ

అ య ,

ె యవచు ను. ఐదవ ానమ ప

లక తన హసమ ల

మం

పణ

ఫ తమ ల

ల ంచును. ఐదవ ానమ న సం నమ నక సంబం ం న కర య ండ ట వలన ప ణ గహమ వలన మం

ల ంచును. అం ే ాక మం ప ణ గహమ వలన

లయ

నడవ క క న ా

, నయమ ,

ా ణ త, మం

ాపప ణ మ లల

న ానమగ ట త ే అనుక ల

శ యబ

ేయత,

షయమ లను మ ట డ ట దూరమ ఆల చనల

న ానమ . జ నమన ా పపంచ జ నమ

ఏ గహమ చూ

సం నమ కల గ ను. పపంచ జ నమ నక

రచనల

ేయ ను.

ానమ [మ ర ]

కమ నక , సమయసూ

, చుర క ా ఉండ

వంత ల,

దలగ న వృ

ా ణమ

ంప జయ ను. అ

ానమగ ట వలన జ తక డ ఎంతవరక చదువ గలడ అ య , దు ా ఉండ

ేయ ను.

ణమ లల ప ణ మ నక సంబం ం న

నప ట మ ఖ మ ా జ నమ నక

అందువలన ఈ ానమ య ాయ క చదువ ల

ొ రకవచు ను. గృహప శమ ల జర గ ను.

ంచును. శయన గృహమ , శయన వసువ ల ఎక వ ా య ండ ను.

పంచమమ ఈ ానమ ల

పమ ల

తత మ ను క ంచును. గ రమ ల , ఏనుగ ల , క క ల

భ ార మ లను, ైవ ార మ లనూ, ఇంటల ౖభవ గృహమ లనూ, ేవ

య ే ను.

కల ా ై బంధు,

కమ కల ను. మ ఖ

న గహమ బలమ

త లక సల

ర డ ా ఉండ ను.

న షయమ లను

ెల సు నుట, మం

య ే ట ఉండ ను. ఇం ా ఘనత, ాం ర మ , ామ

ాసనల పసన త కల ను.

నమ

ేయ ట,

య ే య య ండ ను. మంత, తంత, యంత బలమ కల గ ను. గ ర త మ , గ ర హ ారమ , అన

నమ , వం ా వృ ,

ఎవర చూడ

ాట , ఎవర

చూ ించును. ఇతర ల అ ాపగహమ

ాట

, యమమ , ాం

కను ను శ

న పశ క సూట ా జ ాబ వ

అనుక ల ఆరవ - శత

ఆరవ ానమ

ాపప ణ

( ాప గహమ ను) బట

శమ ానమ . ఇక డ న ా ారమ

రవమ ల

, ౖద వృ

ింపజయ ను.

ా, గ ర వ ా

ాట

ేయలదు. ప ణ గహమ ల

వలన గహమ ల

కల గ జయ ను.

ానమ [మ ర ]

త గహమ ను (ప ణ గహమ ను) బట మం య , శత గహమ ను

ెడ య జర గ చుండ ను. ఇక డ

ర ణ, గ, సమస ల ఉండవ . వ

క య ండ ను. ార జయమ ,

మతను కల గజయ ను. ఒక ళ ఐదవ ానమ న

ప ణ మ ను అం ంచదు, ాపమ లదు కనుక డ ె నూ

సం రమ ల ఏ గహమ ఆ ానమ ల

క ంచును.

ౖప ణ మ , యంతమ లను

చు ను. అధర మ లను ఖం రచుట, పజలక చు

ారమ కల ను. గంథ

యమ ా నడ చుట క య ండ ను.

మ ంచుట, ాం త మ ల ప భ, జ నశ , జ పకశ , ా త శ , ే ప

నమ , అ

త ే మం పద

భగహమ

లక

ప ణ ఫలమ లభ మగ ట వలన శత ,

ధ రన క ంచును. శత వ ల ఉండర , ఉ


న ం

వ దుర , ఋణబ ధల ండవ . ఋణమ ల

సులభమ ా

వ ను. కలహభయమ , మ

శత , ఋణ, గ సమస ల

గమ ల

ావ , ఒక ళ వ

వృ

ాదు. అప ల ఇచు టల ను, ెచు టల ను, ఇ ి ంచుటల ను

క ల ఉండవ . ఆరవ ానమ ను

అక డ

వ ను.

ంత, ఇతర ల

వ సనమ ల బ ధల ఉండవ . అం ే ాక డబ ఎట వంట

సులభమ ా ా ఖర

ించడమ , అప ాదుల , అప ందల , అనుమ నమ ల , ెడ

ర ే ప ణ గహమ లనుబట ఫ తమ ల ండ ను. ఒక ళ ాప గహమ ం

తమం

లక

ఉండ ను. ఏ గహమ లక ం న అట ఇట ాక మధ రకమ ా

జర గ చుండ ను. సపమమ - కళత ానమ [మ ర ] ఇ

ాప ానమ . ఇక డ ాపగహమ ంట అందుల

తమ ల

ాహ

ఖ మ లక ండ

ారణమ ల వలన ప ఎ

య ే ను. య వ న ాలమం

ంత ాలమ న

తమ ల మ ఖ దవ ానమ ల

కళతమ అన ా ప

ె ేఆ

ెం

ర సంబంధ

లక ండ

అట వంట న

ధనమ కల గ నట ందున

ేయ ను.

ర ను ఆక త ా

జ తక భ

ర వలన మ కలత

య ే ను. స ాల

అక

ద స ాల

ెం

సగదు.

దవ ా

వరక ఆత హత

భగహమ ం

లక

ప యం

భగహమ తన

వ ను. ఆ ానమ ల ప ణ మ లక ం ,ఆపణమ

భగహమ ా శ ర సుఖమ ను శ ర

య ే ను.

ఇతర

షయమ లౖన

ీ ాంగత మ , సుగంధమ ల , మధుర ా

ీ ంద జమకట ఆ

ధునమ ల ంచును. పడకగ

క ట వలన, ఏడవ ానమ ల మ

క క

ీ లను ఆక ంచుట

వలన సుఖమ

ా వలన

హమ

సుఖమ లక దట ానమ ల మ

భగహమ ం న, అట వంట నట

ె యవలను. అషమమ - ఆయ

కర చకమ ల

ేత ల

శ ర సుఖమ అం ంచును. అప డ ఒకటవ ానమ ల ే ి సుఖమ నం ంచును. అట

,

స ే ు నును.

గహమ ల మ లమ న ఒకటవ ానమ ప ణ మ ను ఎదుర ాయ న ఏడవ ానమ న అమల జ

ంప ే ి సుఖమ ల త ర

దవ ానమ ల

ాపమ , ప ణ మ

ానమ [మ ర ]

ండూ ఉ

షయమ న ఎక వ ా న త కలదు. అందువలన ఈ ానమ ను ఆయ ఆయ ాయమ న ప డ మరణమ ను క కృత మ ల

కషమగ ను. ఒక ళ

ఉండ ట వలన, మ

భగహమ వలన పథమ ానమ నుబట ఉండ ను.

నుం ఏడవ ానమ ను

ట ను.

ర భరలక ఏమ తమ

ంబ లమ అను క ండ లభ మగ ను. ఇతర

ఒక ానమ న ఉండ ట వలన అత భగహమ

ావడ

డ ఆ ానమ ల ఎ

ాహమ ఉన ట ం జర గ నట

అనుక లమ ా ల ంచును. ఇదంతయ భగహమ ం

ాడ

ర నుం

యమ ల , మధుర ఫల రమ ల , ప ష మ ల , లభ మగ నట

వ ను.

వలన సపమ ానమ ల

. ావ న ా

ల ఇబ ం

ాహమ

వ ను. ఉన ంత ాలమ

భ గహమ ఎదుర ా ఒకటవ ానమ ననున ప ణ మ లను గ

షవమ , శ రమ అందమ

ి

వ రమగ ను.

రకమ ల కషమ ల లక ండ

అం వ వల ిన కరవ మ తనక న

సుఖమ

ర వలన సుఖమ లక ండ ఎప డూ కష ాం

ాపగహమ ం

కళతమ నుం ల ంచు అ ఉండ ట వలన

ర అ సుగ

ాపమ ను అం ం

య ే ట మ న గ న కలవ . ఇవ

. ఈ ానమ ల ఎ

, ఆయ ష

ానమ అంట ర . ఈ ానమ ల

ెప వచు ను. అం ే ాక జ తక య

షయమ ల

వనమ , దుఃఖమ , నరకమ , ాప

ాప మ య ప ణ మ లబటయ ండ ను. ఈ ానమ న మం

గహమ


(

భ గహమ ) ఉ ానమ ల

లక

జ తక డ ఎక వ ాలమ

ప ణ మ ను మ తమ

అనుభ ంచును. ఎక వ కన ల

ీ క ం

ంచున

ప ె వచు ను. ప ణ గహమ ండ ట వలన ఆ

ి అం ంచుట వలన జ తక డ

సంబంధమ కల నట

ేయ ను.

ేహప

,ి ర ప

ిక

క య ండ ట వలన ర

ామ ఖ మ ను

ల ఎక వ ాలమ

గడ ప ను. అవమ నమ ల , కలహమ ల లక ండ య ే ను. అంగల పమ ండదు, ీ ల వలన దుఃఖమ ండదు. శత భయమ ఉండదు. ా ా ార ా ి ా , చటమ ను మృత

భయమ ండదు.

నడ వడమ ా

సు దు. ాపగహమ వలన అత

అ ాల మృత వ లక

ఆయ ష

ా ి కల గ ను. ఇతర ల ే ాణ అర

షమ ల

గహమ గ ాహ వ న

ందర ా అ

వ ను.

టగండమ

ే జ తక

చ అ

వలన

వన

శ రమ ల దయ మ ల

ాశ ఏర డ ను.

ీ క ం

జ తక

అం ంచును.

ల ీ

కల ా ై మగతనమ

కరక అంత

అవమ నమ కల ను. ఎ వన

కక

,

ా రణమ ా జ

దవ ానమ న శత

ప ె వచు ను. చందుడ

క డ శత గహ ొ రక

గమ ను క

ా ి

దవ ానమ న ఉం నట

దవ ానమ న

దయ మ ల చం ి య ను.

ే అట జ తక డ ఆయ ధమ ల ేత చంపబడ న

ైయ ంట బ ంబ ల వలన ా , త ైయ

షమ లక

ప ె వచు ను. ఒక ళ బ ధగహమ ఎ

భగహమ ా య ం నట

ాలమ ల ఈ ానమ న ఏ గహమ లక తమ

వన

గత స ప గహమ ఏ

ఫ తమ ల ా కల గక

ాపమ ను

ీ సుఖమ ండదు. స ర

ప ె వచు ను. అల

ెప వచు ను. క జగహమ నక భ గహమ

క య ండ న

అక డ న

వ ను. అన ా అల య ష డగ ను. ప ాభవమ ల కల ను. ా ా ార

వలన ా చ

దవ ానమ న క జగహమ అ

సంభ ంచును.

ేఅ

ా రమ వలన ా , ామ ాట వలన ా చ

తమ ల సమయమ చూ ఉన ట

య ండ ను. అ ాల

ాపకర అనుభవమ ల కల ను. అ ాల మృత వ ఏర డ ను. ఒక ళ

భయమ ండ ను.

ామ ాంఛ

అషమమ న ఉన

య ే డ , ాప

ేయ ప ల ప భ క య ండ ను. కళత సుఖమ ండ ను, అన ల ీ ాంగత మ కల గ ను. ఒక ళ

జనన సమయమ ల ఈ ానమ న ాపగహమ ం నట ప ణ మ ను

కల గదు. జంత వధల

ాక ల వలన ా జ తక

డ పమ దమ ల రక ిక

అత

ఫ తమ ల ా లక ెడ

(జ తక

) మం

వ ను. అట వంట ాడ

వ నట

మరణమ

,స ర

ేయ ను. ఒక ళ జనన లక ం

మధ

క డ ప ె వచు ను. నవమ ానమ - ితృ ానమ [మ ర ]

కర చకమ ల మఖ

ల గ (4) ఐదు (5) ానమ ల ఎం

ాయ న

. జ తకచకమ ల

క యన

(9) ప

(సంపద బలమ ), బ ఉన

. అల

ి

న . అల

మఖ

అందర

ె యవలను. మ

న . ఆ ిబలమ

తమ ల ధనబలమ ,

రవమ ఎం

ఐదవ ానమ ప ానమ అ ాం ప ణ ాన

యం

ల గవ ానమ ల

ప ణ ాన గమ నక పణ

యన ద

అవసర

ందమ ాయ ం ానమ లక

ా ంద

ాపప ణ మ లక

లయ

ణమ ాయ న

ానమ ల మ ఖ

ండూ ఉండ ా అ

అంత ామ ఖ త

తమ ల ఎం

న . ధనబలమ

లగ

ాపప ణ మ ల

ఈ గంథమ చ

ి

(10) ానమ ల క

ెం య

లవ ానమ ల నూ, బ

రవమ పదవ ానమ ల నూ ఉండ ట వలన కర చకమ ల ఈ ల గ , ఐదు ానమ లల

(9) ప

ల గ , ఐదు ానమ ల ఎంత పశసత

(10) ానమ ల

బలమ ఎం

మఖ

అం

ల ె సు. అల య ండ ా,

. ఇప డ 1,5,9 అను మ డ

మఖ

న ఆ ిబలమ

బలమ ఐదవ ానమ ల ను దవ ానమ ల నూ, న న

ె య చున

గమ నక ప

.

ందమ ాయ న

ానమ లల పదవ

దవ ానమ మ తమ ప ణమ లల

.

దవ


ానమ ాయ న తవరమ నక అ

గ ం

ెల సు

ం మ.ఇ

ెం ప ణ మ ను ా ంచు

ప ణ ాన

ఈ ానమ ల జనన ాల సమయమ న

భగహమ ఉండవచు లక శత వరమ నక సంబం ం న ాపమ ను ా ంచు

భగహమ ఉండవచు ను.

జనన సమయమ ల ప ణ మ ను ా ంచు ేత ల

మం

భగహమ

దవ ానమ ల ఉ

ేయ ను. వ ై భ మ య గ ర భ ఈ జ తక

ానమ ల

ప ణ మ ను

ర పమ ానున ధనమ ఈ ానమ ల నుం ే ల ంచుచున

. ఇక డ న

డబ ర పమ ా ఇచు ను. డబ

ఎక వ జర గ ను.

లవ

ప ణ మ ను సం ా ంచు నును.

ాహమ ల

యసమ త

ొ క ాపగహమ ం న

పయ

కడ

అ ప యగ ట వలన జ తక నక డబ ాయల క ాపమ

ఇక డ

ి

ౖన

భగహ

ఏర డ ను.

ద ా

ల వయ ండ ను. భ ార మ ల

ట వ

కడ అ

ాల

హమ

రవమ ను

తమ గడ పవలనను

ఖమ ా ేయ టక

క డ ఐశ ర మ నక (డబ క ) భగహ

దవ ానమ ల య ంట

ా బత క వల వ ి చు ను. మ డవ ానమ ఎదుర ాయ న ందున గ ర వ ఈ ానమ నక

నందున బం ారమ ను ఎక వ కల గజయ ను. అ ే గ ర వ అ

గహమ నుబటయ

ాహమ లల

ె ి న షయమ ల

ా ఉండ ను. ఒక ళ

ా గ ణ య ే ను. అల

బం ార ను ఏమ తమ లక ండ

ించును.

దవ ానమ ల య ంట,

సమృ

భగహమ ఈ

ా సహ ాసమ , భక ల, జ నుల

న ఆ యమ ల ంచును. జ నమ రమ న

ఆల చన వచు ను. ఒక ళ ఇక ంచును. ఉ హరణక

ౖభవమ ా జ

క డ

ాక డబ

ేసు నును. ఈ ానమ ల నున ప ణ మ వలన

భ ార మ లను య ే ట, ాల నుట జర గ ను. మం

కల ను. సకల ఐశ ర మ ల కల గ ను.

అక

చల మణ బ ా ఉండడ

న, తపసు లను

గ ానమ

ీ క ం

ఉండ ను.

భగహమ

దవ ానమ ను

డబ ను ఈ జ తక డ సులభమ ా సం ా ం

నూర ర

లక ఆ ానమ ను

ఫ తమ కల ను. తం సం ా ం న ఆ ి జ తక నక తృ ి ా ల ంచును. భ ,

ెప వచు ను. ఎందుకన ా డబ

య ై న గ ర వ బం ార క ప

ైయ ంట తన (గ ర వ ) ఆ నమ ల నున

య ే ను. ఈ ధమ ా ఒక ానమ ల

భమ లను ానమ నుబటయ ,

ె యవచు ను. దశమ ానమ - వన ానమ [మ ర ]

అ ాం

గమ ల

ంద

భగహమ ఉన ట భగహమ ఇచు ను. య వృ ల

న దశమ ానమ న ాపప ణ మ ల ,ే వ

ాదులౖన ఉన త వృ

య ే ను. ాజ య ప

వృ

రవమ ల ంచుట వలన పజల స

మండపమ ల కటంచును.

సూర డ ా , చందుడ

ాల శ ా

ంత ర . అల

వృ

వ ై ార మ లను

లక ండ జర గ ను. మ దణ షయమ ల పజ ధరణ

ా , ద ఉ ో గ మ ా , మం

ా , ా ారమ ా , ాజ యమ

క య ండ ను. సకల సంపదల

గలడ .

ాయ న

ండూ గలవ . ఈ ానమ న ప ణ మ ను అం ంచు

పభ త మ

ెందును. మం ే

ావల ిన య

,

ేయ

జ తక నక

ార క

భవనమ ల

భ లౖయ ం న ఉన త

ంచు నును. వ ే

ం నట గంథమ లను తయ ర

న పభ త ఉ ో

భగహమ

య ే ను. య ే

ంత ర . ఓర , గహశ

ంచుట, ాల నుట జర గ ను. స ంత సం ాదన

రవక గృహమ లను

ా కల నట

రవప షల కల నట

ర గ ను. అష గమ లను అనుభ ంచుచూ, ఎదుర ల ా

ా ారమ

మం రమ ల , వనమ నక ఆటంకమ య ే గలడ , ాయ

తమ గడ ప ను. ఈ ానమ ల

(కలక ) పజ ాలన

ేయ ను. ఉ ో

ాక ండ,


ఉ ో గమ ను వద భగహ

ాజ యమ ల ఉం నట

య ంట అతడ పభ త

ాట సూర

ే మం పద క పజలను ాలన య ే ను. దశమ ానమ ల క జగహమ

కర ా మం

ఆప షను య ే

ో , చందు ో పదవ ానమ న ఉండ ట వలన జ తక డ

గహమ ంట

తమ

తమ సుఖమయ

వ ను. అ

ఖమ ా జర గ ను. కర చకమ ల ేవ డ

పదవ ానమ ల

ం డ . ాపగహమ ల ండ ట వలన

ట ల

సుఖమ ల

ధమ ా గహమ నుబట జర గ చుండ ను. ఒక ళ దశమ ానమ ల వ

కర ా పజలల మం

ెచు ను. క జ గహమ

కర ా ఉండ ను. ఇ ే ానమ ల

అషఐశ ర మ ల

ాప గహమ ం న న ౖ

తమ గడ ె ి న

ాట

ాపమ నుబట ాపగహమ ల అక డ

వృ

ిం నట ండ ను. వనమ న

వ ను. ఈ న మ ా,

ర ే నట పకృ

రంతరమ బ ధపడ చూ

బత కవల వ ి చు ను. ఏ ాదశ ానమ - ల భ ానమ [మ ర ] కర చకమ ల పద ండవ ానమ ే న

ాప ణమ ల

భ గహమ ల వలన ఎదుర

ానమ ల

వ దగ ను. ఈ ానమ ల ప ణ మ ఉప

వలమ

గపడ ట వలన

ాపమ మ తమ ండ ను. అక డ

ంతవరక మం

జర గ ను.

ాపగహమ ం న ధ రనల కషమ , ల భమ ల నషమ , జయమ ల అపజయమ కల ను. ద లక ండ ఆ ి

వల ి వచు ను.

ధమ ా అక డ

ేర

జ తక

తమ దుఃఖమయ మగ ను. సప వ సనమ లల

ాపగహమ లనుబట దుష

గహమ నుబట మం

గహమ నుబట కట ర పమ ల ఒక మ ర డబ వచు నట ఆ గహమ మం

ల భమ ను

ేక ర ను.

దవ ా

ఎలప డ లంచమ ర పమ ల ాల

ల ంట

మగర

క ం

లక క

లఖన వృ

అందుల పవృ తప ఏ ానమ

వ ను. ఇ న

లఖ

వచు నట

ానుకల ర పమ ల ప యం న

య ే ను. పంచమ ప య ం న

ేయ ను. ఈ ానమ ల ఇదర లక

వచు ల ట ల తగ ల ను.

పద ండవ ానమగ ట వలన ాప ార మ ల

లక

ె ా ర కనుక ఇక డ న

ల ట వలన ల భమ వచు ను. ల ా

ప తమ ా వచు నట

టల డబ

వ ను. ఈ భగహమ ం

ేయ ను. బ ధగహమ ంట కట

ా ారమ ల

ప తమ ా

అ క ర పమ లల అ క ల భమ ల

య ే ట

త ే జ తక డ ధనమ ంచును.

ాయ ంట ధనమ ను బ ా సం ా ంచగల గ ను. ఐదవ ానమ నక ఎదుర ా ఉన ందున , ల కళ ద ను

ర గల గ ను. ఎ

ఆ యమ ల గల ానమ

ర . అం ే ాక వృ ల కంట ఎక వ ల భమ వచు ట వలన పవృ

ానమ ాయ లదు.

దల

ా ఆసుల ల ంచును. ఒక ర పమ ా ాక ం

ద నూ, ప భనూ, ా తశ

ల భ ానమ

డబ

ా ొ షనర పమ ల డబ

ల భమ ల వచు ను. అన , అక వచు నట అమ

ప య ం న, ా

ష ర పమ ల

భ గహమ ల ఉం న ఉన ట ం

ట అల ాట ప

తమ ల ండ ను. ఒక ళ పద ండవ ానమ ల ఒక

జర గ ను. ఈ ానమ ను ల భ ానమ

వ ను. తం

మం ేఇ వలన ాపమ

మ మ తమ

ాప ాన

యం ,

ావడమ తప ప ణ చ వృ

ాన

ేయ నదం

ానమ

ర.

ఇతర ల ల గ

చు అవ ాశమ లదు. అందువలన ఇందుల పవృ

లద

ప ె చు

మ.

ౖ క ల భమ

ందర ఇ

ావ న ించుటక ఇ ందడమ పవృ


దశ ానమ - వ య ానమ [మ ర ] దట ానమ జనన ానమగ ట వలన, జననమ ల శ రమ ల ంచుట వలన ప

ండవ ానమ వ

ానమ ల

న శ రమ

ఉండ ను. ఇ వన

శమ ానమ . ప ణ గహ దు

ర.ప

ారంభమగ న

వ చున

సమస ఉండడమ వలన ఈ

గమ లక

మం ీ

టన

ేక

భ గహమ ఏదు ల ి

ా ,

అక డ ఖర

నమ

జ తక డ మరణం నప డ పజల ఎక వ మం వ

అత

య ే ను. ఒక ళ

త ల,

అ ధశవమ

ాగడ ావ న

క న . అప డ

ార ఏ

ెప

య ే ఏ ై

భగహమ ా)

ను చదువ నట

ేయ ను.

ంచును. పయ

గ ట,

ంచక స రలక ా ి

ంత ా ఉండ నట ేయ ను. అతడ చ

ై

తమ ను ా ిం

నడ ప న

ాధ పడదు. అందువలన జన నుం

జ తకమ ల వ వరక

బయట

ాప

ె యక వడమ వలన య ే దుర . అట వంట

(జనన సమయమ ల ) గహమ ల ాబల మ నుబట తమ ను గ ం

ల గ య న జ తకమ ను అందర

వ సమయమ నక

ండవ ానమ న ాపగహమ న ద

జ ఫతకమ (జ తకమ ). జ ఫతకమ ల

ేయ ను. న

దశ ానమ న జనన సమయమ ల

ో ఎన ౖ సంవత రమ లప డ ప టన సమయమ ల ఉన గహమ లను బట ఎన ౖ సంవత రమ ల వరక ాక మరణ సమయమ ల క

ంచును. అంత

ా త ా త మం

బ ధపడక ండ అం మ సం ా రమ ల

ా జ తకమ ల

ాపప ణ మ ల

మ నవత మ ను గ

నునట

ా ై , ఎంత ధ క

వ ల ంచును. అతను ఫల

ంద జమకట ఏ సంబంధమ ల

వ ల ఎం మం ఎప

ిలల ల

గ ం

అరమ . అందువలన ఇక డ ఒక

క ం , నరకల కమ ను త ి ం

డబ ను ఇతర లక ఉప

గహమ న ) జ తక డ ఎంత

ంట ఇ

రక పయ

ందుటక అవ ాశమ క ంచును. మరణ సమయమ ల ఎక వ కషమ ల లక ం

గహమ న (శత వరమ ల

ప ె టక

జన

శవయ త బ ా జర గ నట

) ఆయ ష

ల గ గహమ లల ఏ ొ క టయ

ేయ చున జంత వధను మ

న వ

ా , ర ా ఖర

ై ే బౖ

వరక

అనుక లతల ఉం

ెప

త మ ను మ

ైన

గమ ఈ

ాప ప

(జ తక

షయమ ల సత మ

ను ఖు ఆ ను, సవ

ే వ ై భ

. అం ే ాక అంతవరక న మ

ర.అ

గపడ ను. త గహమ ంట (

చదువ ను.

ేయ ను. సదంథ పఠనమ

ా ఉప

. ావ న అత

ానమ ల ఉ

గమ ాదు. డబ

ాక ం

ి వ ను. త ా త

ె య చున

దు

దట ానమ ల ా ా ారబ

దశ ానమ ను గ ం

ాదు, ండూ ఒ

ందువ ను భగవ తను, మ

సదంథమ లను చదువ నట

బంధు

ర.

ర.

నమ ను ల ె న . ావ న వయసు మ

ె య ను. ారబకర

ి యయ

భగహమ ంట ఇక డ ఏ ై

ంతనకల గజ ి

క ంచున

సమస ను త ా త ప ె గలను. ఇప డ

శమమ అంట క

ఒకట న ద

వ య ( శన) ానమ

ండవ ానమ ల కర అ

గ ర వ గహమ న జ న షయమ ల మ

ాలమ

ే ఇక డ ఒక

గమ ాదు. డ ె ఉప

ావ న

ండవ ానమ ల , కనుక ారంభమగ పథమ ానమ ను జనన ానమ

ప ె వచు ను. అ

పడడమ లదు. ఆ

షయమ ల ఇక డ

ానమ ను మరణ ానమ అ ఇంతయ

వన

తమ నక

త ా త వృ ప మ ల జర గ కర అ

శన

తను (శ ర) ానమ

ాసు

అంచ

ె యవచు ను. తమ జర గ ను. య టక

య ండడమ మం

.


మరణ షయమ ల

సమస [మ ర ]

ఇంతక మ ందు

దశ ానమ ను గ ం

వ చున

. ావ న ప

వడమ మరణమగ ట వలన, ఈ జ తక డ ఫల న సంవత రమ చ

ప ారమ

ె ి న సత

క మరణమ ను

ల ె సు

మ . పథమ ానమ ల కర

ండవ ానమ ను ఆ రమ

మరణమ ఏ న ై పజలక

మరణమ ల ండ ట వలన, ాటల

ఆయ ష ను

వ సమ

ె యక న

ప ె బ న

క మరణమ లను ాలమరణమ ా

రమ ను

వన

దశ ానమ ల కర

ప ె వచు న , ఆయ ష

ప ె వచు ను. అ

వలన మ

ి మరణమ అను వడమ వలన

ప ారమ ఒక సంవత రమ మ ందు నుక ా

ఏర డ చున

ెప వచు ను. అ

అగ ను క !’’య

ఎవ

వడమ

ేమ

క మరణమ వలన ా చ

చ ర

ంచ బ న వ

అసత మ ా క ె ా

,అ

ంపబ న . అ య సం తకర నుం

ిఇ

ష డ

ప ె ల

ె యక ం మ

నమ

ండ మరణమ ల ప మరణమ ల

తమ మ

త ాయ ంట, మ రచనలల ాచ

నట క

ఆయ ష ల చ జ

ె య

ంచు నుచు

మనక

,ఆ ార , జ

ె యక ం

లక ండ

వ చున

ష మ వలన

న .అ

ంద

ెప

సమ

ెప వచు ను. అ ాలమరణమ సంవత రమ ల వయసు ల చ

రబడ టక అవ ాశమ న

ం న ాడ

న ాడ (అ ాల మరణమ

రమ

.

ావడమ లదు. ఈ ె యదు. ఈ

ె యకం

ి ఈ ండ మరణమ ల

ం నట 70 సంవత రమ ల

వ చున

. మరణమ ఎప డ

ప ె డమ ప

ర ాట ా , జ నప డ

ర . ఈ ండ

ెప వచు ను. ఈ షయమ షమల

)

నమ

ంద

ె యగలదు. మ

కర అ

ం న ాడ )

కర

తమ ను ా ంచుచు ఉ

. ావ న

ాల మరణమ ప

(జ నమ

క మరణమ న ట ర అ

ా , పజలక ా

ష ల జ ాబ

జ ాబ ఏమన ా!

వసున

ం న ార

ార బ ేప

ష మ ల జ తకమ ప ారమ 70 సంవత రమ ల ఆయ ష అ

ర . ఇక డ ఎవ

ె ి నమ ట

ష మ ను జ

. అందువలన ప

ం యం త ా తజ

మ.

ా అసత మగ ను. ఒక ళ 70 సంవత రమ ల ఆయ ష

ె యదు. జ నులౖన

షయమ ఇట జ

ారబకర అంట

ఆయ ష 70 సంవత రమ ల

ర . ారణమ ఏమన ా! జ

లదు. అందువలన

ె ి నమట

జ ాబ ఏమన ా!

ెప వల ిన బ ధ త మ క కలదు. ఈ పశ లక జ

‘‘మరణ రహస మ ’’ చ

ిం

ాదు. ఈ ండ మరణమ ల ి

ి ఇత

క మరణమ ల కర నుబట

ల మం

మరణమ

. ‘‘ ె ి న

ఆ జ తక డ 80 సంవత రమ ల వరక బ

నమ లక ం

తమ న ట అ ాల మరణమ ,

ండ మరణమ ల న ట క

షమల జ

స j◌ై◌ున సమ

ి

ంచబ నట

య డను నుమ అప డ క ి ల ఉ

ెప డమ లదు. జ నమ లనప డ జ

త బద

ె ి న

50 సంవత రమ ల చ

ే ార జ ాబ

షమ

ే అప డ

నందున

ించును. ఈ ం ట సమ

,

ె ి న సత మ అసత మ ా అ

ష మ ప ారమ ఆ మ ట సత

య డను నుమ . అప డ జ

ి మ డ రకమ ల

న పశ

ారబ కర ప ారమ 70 సంవత రమ లక మరణమ ె ా మను ం . జ

.జ

, ె ి న సత మ అసత మ ా కనపడ చున

అడ గవచు ను. ఇ

ారబకర ప టన సమయమ ల

ష ాసమ

ి అ ాల మరణమ ను

ించవచు ను ా , ె ి న సమయమ కంట ఐదు లక ఆర సంవత రమ ల ఆలస మ ా చ

అసత

ేజ

గ ంప బడక వడమ వలన, ె ి న ాలమ కంట మ ందు వచు అ ాల,

ాలమ కంట మ ం ే అ ాల మరణమ వలన ా , క

ేసు

ారంభ

తప

ష మ తప

ందును.

20 సంవత రమ ల సూ

ా ాద

ప ారమ 50 మ ా


ించక

ంచుచుండ ను. త ా త

ర ాట పడడమ తప జ ఇక

ేజ

ాడ 20 సంవత రమ ల

ష మ తప

ాద

ె య చున

ఎల బ

70 సంవత రమ ల క ! అల ంటప డ ప జ

. తప

ఎదుర ా క

సంవత రమ ల ఎక వ ఎల బత కగ

చూడగ

ిసుంట తప

ే ఇక డ క

ాదనడ

ఆయ ష ను గ ం ెప బ న

ె ి నమ ట తప

ఎప డ అ

ఇప డ అసత

ఆయ ష ను గ ం

ల అ

ఆమ

నద

చూ , అప డ

ెప వచు ను. మ మ ట న

న క య

ే అంద

ె య

ఉండ ట సత

.అ

సత

వ ంచు

ాద

ాగలద

న ,ఆ

కట కలదు. జ తక డ ప టన

, ఇప డ జ

ంతవరక

ి , తప

అత

సత

, జ నమ వలన కర మ

ఇప ట సత

కర ల , ఆయ గహమ ల

క దశలల న ం

మధ ాలమ ల మ ర

ెం న కర క

ఆయ ష ప

సంవత రమ ల

మ.అ

ప ె చు

ప ారమ ఆచ ం

ే తల

న .

ప సంవత రమ ల

ె ి నట కర త

నందుక అల ఆయ ష క

ఎక వ బ ఏమ ఒక

ి

ాడ క !

ణమ క

ేవ

ి

జ నమ

ి

మ ం ేచ

యడ

ా ంచు న

సత

సత

.

ా ంచవల న ి

ేసు వచు ను క !

ంచవచు ను. ‘‘జ నమ

ె యగ

మ ఒప క ంట చ

మ . ఆ లక య డంట, కర

అను ందుమ . ా ఇక డ ప మ సమ

దట

ంచబ న కర క త ా త

అరమ

లక 60 సంవత రమ ల

అడ గవచు ను.

ద శదకల టక ా కర

నద

సంవత రమ ల

నమ ఇల గలదు.

ారబకర ఏర రచబ య ండ ను. గహ రమ ప ారమ

నడ ప చుండ ను. కర ప ారమ

వ టక త నట గహమ ల దశలను ద శదక

ాడ 65 సంవత రమ ల

మంట ర .’’ అ

కర వదలక మ

ందర ఇల ప

ాసవ

పపంచ షయమ లల పవ ంచు పవరనను గ ం

ె య టక ా , ేవ మ

వ మట

,ే ఆయ గహమ ల

దట ప టనప డ

. జ నమ ప ారమ కర త

ేమ మట న త ా త

ప ారమ 70 సంవత రమ ల బత కవల ిన త

ైవజ నమ ను అనుస ం

గలవ . అందువలన

ే యన

ాదుల ా వ ంచవచు ను.

అందువలన జనన లగ మ ల ఉన ట 70 సం॥ ఆయ వ సత మ . త ా త 80 సంవత రమ ల బత క క ి

వ ై జ నమ ప ారమ నడ చు వడమ వలన

ే వ

.మ

నత ా త

జ తకమ నుబట అతను 70 సంవత రమ ల బత కవలన

తమ ల అతడ

త మధ ాలమ ల ఉన

ో 70

ాసబదమ ా ెప బ న ,

సత మ అరమ ాక మమ లను అసత

70 సంవత రమ ల ఆయ ష

ద ాసంవత రమ ల

వ ంచు

చూ మ . ఎప

సంవత రమ లక తప

ె ి న అప ట సత

కర మ ర టక అవ ాశమ గల ద ా సంవత రమ ల ాసబదమ ాయ న

అడ గవచు ను.

ందరను వచు ను. అల పశ

. ఇప డ ఇ

మ మ టల

ే 70 సంవత రమ ల

అడ గవచు ను.

70 సం॥మ ల ఆయ ష తప

ి ప టనప డ క ! అప డ సత

ంద

ాడ

,ే అప డ

ె ి య ండ ా, 70 గడ న త ా త, 80 సంవత రమ ల బ

ె య చున

చూ

నమ ల మనుష ల

ెప బ న ాడ 80 సంవత రమ లక చ

మ ం ే ె ా మ . అందువలన ఇప డ మనమ ఈ షయమ ను గ ం

సంవత రమ ల ందట జ తక

వ ను. ఈ

ష మ ప ారమ 70 సంవత రమ ల ఆయ ష అనుమ ట అసత

మ జ ాబ ఏమన ా! షయమ ను వ ంచు ె య చున

ిచ

.

ష మ ప ారమ 70 సంవత రమ ల ఆయ ష కలద

ఆయ ష న

చూ ల

తమ ను గ

ారణమ

ేవ

ె య టక ా , ేవ

జ నమ

ాదు. అట వంటప డ కర క అ తమ ా వ ే

వ ే డ ఏర ర డ . గహమ ల ద ా ాలమ ల

త శత గహమ ల మ

ౖప ి

ైవమ రమ ల పయ ణంచుటక ఆయ గహమ ల తమ తమ కర లను లక ండ య ే వచు ను. కర ను

గహమ ల ావ న జ నమ నుబట, జ నశ

(జ

) బట కర లను

ంచవల ిన ార మ ను

.


ేయవల న ి బ ధ త గహమ ల

ఉన

. అందువలన అట వంట ార మ ను ఆచ ంచుటక గహమ ల దశల

ఏర రచబ న . గహ రమ ల రవ ంత కర ను క ాసనమ ను అనుస ం అను త

గమ ల

కర లక ండ

షయమ ల మ

వ ే

సంప

ె ి య

గమ న 18,19

నమ ను గహమ ల

య ే చున

ె య చున

ేయ చున వ

. అందువలన గహ రమ ల మ

ి వ ే

ి కర ప ారమ పపంచ షయమ లల అస తంత

వ ే

(జ తకమ ల ) ఒక వ ెప వచు ను. అ

వచు ను.

దూరమ ా

పనులను గహమ ల తమ దశలల

న ా

వ ే

ై ాసుర

మ రమ ల ల బట కర ను

ి

ైవ ార మ లను గహమ ల తమ దశలయందు

ేఆవ

ై పవ ంచవల య ి ండ ను. అ ే దగర ా

70 సంవత రమ ల ఆయ ష న ద తన ఇచ

ఉన కర నుబట 50 సంవత రమ ల

న ా

వ ే

జ నమ ను

కర లను గహమ ల త ే

ి

జ నశ

ంచుచున

ి ఆయ ష 70 సం॥ అ

మధ ాలమ ల కర క సంబంధమ ల

ప ె డమ

ాసబద

వ ై షయమ ల కర

ష మ నక సంబంధమ లదు. జ

అందువలన ఆయ ష క సంబంధమ లక ండ జ నులౖన అజ నులౖన ార కర ను

ంచు

అగ ట

ాసమ ప ారమ ఆయ ష ల

వ ే

దూ ంి

వ ే ౖ

70

. జనన ాలమ ల

వ ై సంబంధ

కర ే

వ చు

త న

న .

చు తగ ల జ

ార (జ నశ గల ార ) తమ ఆయ ష క మ ందు చ

ఆయ ష కంట ఎక వ ాలమ నక చ

ామ చూడం .

ష మ కర ను బటయ ండ న

ఆ జన ల కర ఎక

ి

న . అప డ అతడ

ాసమ ప ారమ సత మ . అ

న . బహ

,ే ఆ మ

ి యబడడమ ా , కల పబ నప డ ా , జ

షయమ ల నూ అజ నుల షయమ ల నూ ఇం ే ఆయ ష అ ఖ షయమ ను ంద వ

ేత అ

ష మ పపంచ సంబంధ

ప ె బ న . బహ

ా త ే

సంవత రమ ల మ తమ బత కవల ిన ాడ 80 సంవత రమ ల బత కవల ి వచు చున

ష ాసమ ప ారమ ఆయ ష

ష ాసమ నుబట సత

ష మ నక సంబంధమ లదు. జ . అప డ

స యమ ా

సం ా ంచు న ట

దూర

కర ను గహమ ల తమ దశలల త

వ ే

షయమ ల

వ ామ . ప టన ాలమ ల

70 సంవత రమ ల కర ల 20 సంవత రమ ల కర ంచును. ఇ జ

ంచ బడ ను. ఆ ండ

షయ

తన ఇ ాను ారమ అజ నమ

నప డ ల

వడ

ెప బ నప డ ఆ మ ట జ ె

ైవమ

ఉన కర ల లక ండ గహమ ల త ే

జ క ి ంచు వలను. 70 సంవత రమ ల ఆయ ష న వ

వ ే

పట పవ ంచు

ేయ టక అవ ాశమ కలదు. ఇప డ అసల

దగర ాడగ ను. అప డ అత

మర క జ

భగవ తయందు

ాక ండ

షయమ ల కర ఆ నమ ల ఉండవ . అందువలన

వచు ను. లక దూరమ ా క డ

ప ారమ మ

కమ నుబట

షయమ ల భ శదలక

ేత న

నమ ల

ెప చూ అక డ

ె ా మ.ఆ

. అం ే ాక వ ే

. పపంచ

ంచుటక ా గహమ ల కరల . అట వంట

ి యవచు ను లక

కమ ను క

కర లను అనుభ ంచునట

ట’’

.

ి యబడ ను. అల

ేవ

ి య

యమ న ె ి న 37వ ల

కమ లను చూ

స తంతమ ా పవ ంచగలడ . వ ే దగర ా

ే ిన ా

ంచవల ియ న

య టక ా , కర ను త

ఒక మ

గమను అ

ించుట, దూ ించుట

కర లను గహమ ల త ేయ చున

ి పవరననుబట గహమ ల తమ దశలల కర ను

త ే కర లను ద ంచు ార మ ను గహమ ల ే

ేవ

య ే ను. ఇంతక మ ందు ఇ ే గంథమ ల ‘‘దశల అంట ఏ

మ . అక డ కర ను

వ టక భగవ తల జ న

జ నమను అ బదుల

కర ను ద ంచు ార మ క

ేవ

ంచవచు ను అ

వదలక అనుభ ంపజయ గహమ ల , తమ దశలల మ తమ

న . వ చు

ర . అందువలన అట వంట జ నుల

తమ ా ెప లమ . ఉ హరణక ఒక అనుభవ

ర.


2011 A.D సంవత రమ మ

షయమ ను గ ం మ భక ల సందర మ ల ఆయన చ

వచు న .

ాయ సు కల ాడ

బట ఆయన ఇప నట

సంవత రమ లల . త ా అ

ఆల

ారణ ల

,జ

త కర జ నమ

ేచ

బబ ా

షయమ

ఉం

ె య చున

. బ బ ార

ే ఈ షయమ ప

ా 92వ సంవత రమ

ె ా మ.అ

ా రణ వ

వం

నద చూ

షమ

తప

92 సంవత రమ లక . జ

ా ిన . అప డ కర ప ారమ జర గ

న సందర మ ల కలవ . అందువలన ఆయ ష

షమ ండ రకమ ల

లక ( ండ ) ఆర సంవత రమ ల

ాదు, ాబట ఆయన ఆయ ష ల ఆర సంవత రమ ల కర

ె యనందువలన జ

ాయ టక

న 86

ె ి నజ

వలన బ బ ార ఆర సంవత రమ ల మ ం ే చ

వల ిన

షయమ లను మ ం ే

యడ.

. ఈ షయమ ల ఎందుకల జ ేత ౖ

ే బ బ ార ఏ ి

ె ి న 92 సం॥మ ల . ఆయన చ

ల పడదు. ఈ షయమ ను

యడ

ా అను వచు ను. ాసవమ నక

ష మ నక కర ల తప జ నమ వలన

ె యబడవ . ావ న ఆయన ఆర సంవత రమ ల మ ం ే చ

మధ ల మ

, బహ

ె ి న ఆయ ష కంట ఆర సంవత రమ ల మ ం ే చ

. (ఒకట) బ బ ార అ ాలమృత వ

జ తకమ బ బ ార ప టనప డ

ల సంవత రమ ల ప ర మ ఒక

డ ఇం ా ఐదు సంవత రమ ల బత క

న ి . ఆయన ఆయ ష 96 అ మ

గ మ ా ఉన ప డ ఆయన ఆయ ష

ె ా మ . అప ట బ బ ా వయసు 86వ సంవత రమ జర గ చున ట

ాసబదమ ా ఆయన చ

జర గ పనుల

ార అ

ఆయన ఆయ ష 96 సంవత రమ ల

ఉండవచు ను. అనుభ ంచుటక కర ల షమల

బబ

ార . సత ా

ష మ ల తప లద

ే ా

ెప వచు ను. అ జ

ె బట

ె య చున

ందర అ

ె ి నట జ పకమ న ద

ే చ

24వ

దటల సత ా

షయమ జ

షయమ ల

ధమ ా

ష మ నక

ె యదు.

ాయవచు ను. జ నమ వలన

ల మం ఆయ ష మ ందుక

ెప టక ఇట వంట

సమస ల

నక

మం ే

ె ా మ. 44. ఇందు ( ందు)వ ల జ దశ గహమ లల జ నమ నక అ ప

చందుడ . చంద గహమ

జ నమ ల ంచదు.

మ ర లల ఒక న ై వడ

చందవంకను ఖల

టన

వడమ అలం ారమ నక

న . తల జ నమ నక

వడ

ెప డమ వలన జ నుల

ఇందువ అ

ి

య గమ ల శబమ ను లదు.

ేశ

ందూ అ

ార . ఇందువ అంట జ ెప చూ పల క చు

మ య మ జ

ిల వబడ చున

ష ాసమ ను

తన ఖల చందవంకను ఉంచు

య ండవచు ను. అ హ మ . అందువలన తల

మకరణమ

అరమ . అందువలన

ే ార . ఆ

ి మ య బహ

ేశమ

అరమ కలదు ా ,

ాసమ ను

చందు

ార . చందు శ ే మ

రత శ ే మల

జన ర ఉం ె

ంత మ ర

ా ా

వడమ

జ నగ ర ా

దలందర బ ా

ాలకమమ ల

మ . అల పల క ట వలన ఇందూ . ఇందూ అంట జ

తల

పపంచ శ ే మ లల ల ఒక

ేశమ ను జ నుల ేశమ అ

అ లక చందుడ

డ. వడ

ే వ డ చందవంకను

లదు. జ నమ నక గ ర ా చందు

ైవజ నమ గ న ార అ ఈ

ా సంబంధమ లక ండ ఎవ

నఈ శ ే మ నక ( రత శ ే మ నక ) చందు

రత ేశమ నక ఇందూ శ ే మ

ాయబడ చున అర

న .ప ర మ

ార . అందువలన కృతయ గమ ల

షమల

లయమ . జ నమ నక చందుడ

చూ ించడమ జ

మ తమ ఉం ె

ా , చంద రణమ ల ా ై

ందరను

అలం ారభ షణమ నక ఆయన చందవంకను తల జ

ేయ

ష మ [మ ర ]

హ మ ా . చందు ం కృత

ెం

ఇందు అను

ందూ శ ే మ ా

ందూ అంట ఆ పదమ నక

,ి మన శ ే చ త య గపర ంతమ

,ి


కృతయ గమ ల

జ నుల ేశమ

మనమ ఇందువ లమ

ె ి

ఇందూ మతమ ప ా కృతయ గమ

ర ాం న

ే షయమ ను గ

మతమ అంట

ేఈ శ ే మల

లదు. ావ న ఇందూమతమ ప ర మ బ దు

అ కచకవ

ందువ ల బ దుల ా మ ి ంతమ ను ా ిం అ ై త

నత ా త

బ దమంట

ందూ ా మ

తనను బ దమతసు

య ే ా, స యమ ా అ క

వడమ జ ర న

ి ంతమ ా

ా ై త

ి ంతమ ల

ందూ మతమ ల

ర ాం య

ర.ఆ డ

ే క య గమ ల

ెప చూ, న

ాబట గ ంప

మతమంట

ండ

ఇందూ

న . బ దమతమ బ ా ప రమ ల నున

లల ,

ా పకటంచు

ా, అ క

ే బ దమత

ా ి కృ ి

క ండ ర ల భ

ి ంతమ లక గ ర ా ాల

రక

ల సంవత రమ ల క

డక క త ర

లంక, అప

ేయ ా, ఆ డ ఎంద

జ నమ ల

రళ ాషమ ల ప టన శంక ా ర డ అ ై త ంత అడ కట

ాడ . త ా త

ంత ాలమ నక

ామ నుజ

ర ల ప రమ

ళ డ నుం

ై త

. అ ై త ల అడ మమ లను,

మమ ను తమ

ందూధర ర క లమ

ి ంతమ ను త

ా, ై త ల క ంక మ బ ట ను ధ ం ర . అ ై త ల ఎర

ార

న . అట వంట సందర మ ల

ంత ాలమ నక క ాటక ాషమ నుం

ింధూరమ

ం న ఇందూ శ ే మ అను ర ను

ఇందువ ల. అ

ందూమతమ ల నుం బ దుల ా మ

ి ంతమ కంట

ఇందువ ల

ారం

ే ాడ . త ా త ఉంచు

దల

మతల

జ నుల ాయ ం

ర . అప ట ఇందూ

ేశమ లల ప రమ

నమ

ంచు ను

ర లదు. ఉన

ందూ మతమ ను

దలగ

ర.

ారం

బ దమతమ వ

( ందూ) మతమ

ేశమ

ి ంతమ ను ప రమ

ా ై త ల ఖలను,

లవ

ే ాడ . ఈ మ డ

మమ లను మ ఖ న గ ర ా

ా ై త ల స ద

ెల మమ నూ, గంగ

గమ ల ధ ం ర . పసుత ాలమ ల పబ

నంద

శ ర ల ా ైత ి ంతమ ను ఇప ట 35 సంవత రమ ల ందట పకటం , భగవ తను మ ఖ మ ా ప రమ ేయడ

ాక, అ ై తమ ల ఇంతవరక ఎవ

ె య

రహస మ లను

ెప చూవ

మ.

ాట

య ౖ గంథమ ల ా

ా ామ . ందూమతమ ల అ ై తమ , పకటం న డ

ా ై తమ , ై తమ ను పకటం న

మ పత మ ా బ

ందువ ల ా ెప

ంట

మ . చ తను

మ.అ

ే దల

ిన

ి ంతకరల మ గ ర లర . మ మనమ

టన

ి ంతమ ను

దట క య గమ ల

ి యక డద

ఇందువ లమ .

ందూ అను ట ఇందూ అ

మమ లను ఏకం ా ప ా

మతమ అను ార

ఎంత అజ నమ ల క ర క

ంచం .

ై త

ి ంతమ అంట

సవ ల భగవ తయ

చూ మ . భగవ త ర ను అడమ

ై త

ి ంత భగవ తను చూ

ట అ

!

పరమతమ ను ప రమ గ ర పటల

అజ న దశల

అజ నమ ల క ర క

ఆల

య ే చు డ

త ంద , అట

, ె ి న

ా రణ మనుష ల ఎవర ర

మమ లను అ

ందువ ల ఉం ాక ండ టక

ర గ న గంథమ లను, భగవ తను ఇ ల ాదమ నక

ఏమ తమ

ందువ లల తయ

త ై

యర

ార

అరమగ చున

య ే చు

ందువ లల ఉ . ఇటయ ంట

రంట, ె

ార ా

సవ లద , జ నమ ఏ

ందూ మతమ ప

ర మ ఊ ల ప రమ

ేయవదం అ

మమ లను అవమ నమ ా మ ట న ార కలర . ఇదంతయ

ేయలదు. మమ లను ప ఘటం న

ా అంట ఆశ ర

ల మం

త మ అను ప ె

మ ‘‘ ే ాలయ రహస మ ల ’’, ‘‘ఇందూ ాంప యమ ల ’’ అను

ప రమ నక ం

రంట, మన మతమ ను గ ంచల

ా ,

ారందర ,

నక రలదు. మ కళ మ ంద ఇంత అజ న

మ ి ల

ందూ ధర మ లను ర న

ందువ లక ప

ామ


జ నమ ను క

ం ,అ

ఆ పద ల అరమ

మతమ ల మ ందర ఇందూ ( ందూ) జ నమ

డ మమ లను క

పరమతమ

ేసు నునట ఇంతవరక భ

గంథమ ను క

అం సు

ట చు

ద ఎవర

ెప

పం ంగమ ల

ఏమ తమ అరమ క

ష మ మ ఢనమ కమను ార కలర .

న పశ లక స

ా ఎవర సమ

,ే అ

ష ల జ

ప ార

అట వంట జ

ా ె ి

ేఆ

న సమ

నమ

షమ

ాస

షయమ ఏమంట బహ ం ట

నట

ాట

కలద

మనక అం ం

జ ర డ చు న

ాటల

ంత

పట

మ . ఇప డ

ే ాలను త ి జ ష మ ను ేయ టక పయ

,

వరక

ందూ పదమ ను పట , అల జ జ ామ .

ెప

సమ

ప ె నప డ

షమ

మన ా! ఒక

తప గ ను ా , చదువ

తప

ాదు. అల

తప గ ను ా , జ

ాదు క ! గణతమ

షమ

ాసమ అ

ల వల ఎప డూ మ రవ . ెప వచు ను ఎందుకన ా!

క ాసమ ా జ య ాసమ ల ా పపంచ మం

ష మ నూ, బహ

ధమ ల మం ెప డమ

ే. ఇం క

ె యక

మనక

ద నూ మ ఢ నమ కమ ా ప గణసూ ఆ

ెప

షమ

ే ా నులౖన మన

ౖన ఆ సమ

రమ ను

రత ేశమ ల ఇందూమతమ

దల ఎం

ాఎ

ంత జ ర డ చు

ప ర మ ‘‘జ నట ప

ేయ టక పయ

షయమ లను

ె య చున

. అల

నవ గహమ లౖన . ఏ ధమ ా ఇందూ అను మ టను జ ర డ చు న ట,

దశ గహమ లను జ ర డ చు

వరక నవగహమ లను మ తమ

మ ఏ ధమ ా ఇందూ ఫతమ నక ( ందూ మతమ నక ) ప ర

షమ అ

ె ా ర . అందువలన జ

అప జప డమ అ

స ే ు

మ.అ

దశ గహమ ల

అందుల

ప ె చు

షమల

ార .

దలగ గహమ లను ఆ రమ

( ందూమతమ ) ల

క ి ల తయ

అడ గ ా జ

నమ మ

ఇ ఇందూ ( ందూ) మతమ

ందూ (ఇందూ) మతమ నక వద

)

ావడమ మన ( ందువ ల) అదృషమ

ందువ లక

ాసమ ను క

గ ె ల ార

ప ారమ గహమ లను

ాసమ లల ఒక ాసమ

న . డ ఇతర మతమ ల ారందర జ

డ సూర చంద కను

ాద

ందువ లద

వడమ లదు. మన

తప గ ను ా గణతమ తప ష

ెప

ెప క

ే ె ి న ా షమ క

ందువ ల

ర ర.

ాసమ ’’ అను

ష మంట ఇ

( ందువ లల క

ప ె చు

నమ

ా ె యక స

నడ చును. అట జ

షమ

ప ద

శ ే మ లల

ాసు వడమ

ప ె లదు. ాసబదమ ా సమ

ా సమ

ష మ ను స

నుచుండ ా జ

మ ాదఇ

న .

ఇక డ క

గణత ాసమ ా , ఖ ళ ాసమ ా , ర ాయన ాసమ ా , ఒప

మ . ఇప డ ‘‘జ

మ.

ెల సు వల ిన ేమన ా! ఇంతవరక ఒక

ందుక అల అంట

నమ స

ల గగ ను. గణతమ ను తప

తన ప

ా ిఇ

రందర

పజలల

కలదు. అ

అ ా యమ ీ , అబదమ , మ ఢనమ కమ ందర జ

గంథమ లను

ావ . పం ంగమ ల

ందూమతమ ల

ించుటక కృ ి య ే లను

ందూ (ఇందూ) జ నమ ఎం

ార మనవల పం ంగమ ను గహమ లను అనుస ం

ంచు వడమ ఒక

ా చదువ

ెర

ల వ, గ ంప ఏ మతమ ల నూ లదు. జ

మతమ అనున

ెప

షమనకన

ర . ఎక డ చూ

ష మ ను

ిం న ార కళ

మ . ఈ గంథమ ను అం వ డమ ల

ందూ (ఇందూ) మతమ ల జ పక న

ప ద

ాసమ ’’ అను ర

యన

ండ

ాయ న గహమ లౖన ాను. జ

ందూ (ఇందూ) ఫతమ నక వద

లగల న ి జ

ప ర ౖ

చూ

భ ౖ మ ను ాట

ౖభవమ చ ె ు టక ప

ండ

ప ె గల గ టక అంద

ష ాసమ నూ, బహ

డ మ రమ ే ి తయ ర

ాసమ నూ అంద


ఉన త ా

ల క

సమయమ ను ంచు

ంచునట

ాసు ట

ెల సు నుట

ేయ టక పయ

కంప ట ల

వలను.

దట ప

ట ఆక ల

ాయల ే అ

.

ా ి చూ ర . అ క డ

ెప క ,

తరమ లక

గ అన

ద క

య గమ లల ాలమ న

ెల సు న బహ

ాట బదుల జ

నద

గహమ ల జ

ె యక ండ

షమ

షయమ

,ఏ

ె య చూ వ

ా ి

, ె

ె ి నప డ ఒక జన

యన

గహమ ల షయమ , గమనమ మన చూడం . నవగహమ ల పం ంగమ ల

ల గ లక ఐదు

న .

ా ె యక

ె ి య

ర . ఎం

ి

ండ గహమ ల ండ గహమ ల

ా ిన

ి ,

ా ,ప

ె యన

వ ే డ ఒక మం

జ గత ా

ష మ ఇంత

ే ఇంతవరక

ర ాం న ాహ వ , త వ

ి

ర ,త ా త

ావల ిన

స యమ ా ె య వచు ను. అ ల ె యన ా!

ల ె సు

ె ి నజ

షమ

వరక నవగహమ ల

గత మ డ గహమ ల షయమ ఎల

య గహమ ల

ా ిన జ

ా ,ప ర మ న ప

. ఇప డ మనక

ెం

కంట మ ందు గ డల

న .

కమ లల

ష మ ఉం

సమస వసుందను మ ందు చూప

ార . అల

ె యక ండ

కర అందర

గమ న 1, 2

, మనువ

ండ గహమ ల షయమ ను

య పం ంగమ

నమ ఇల

ిన ార ఇతర లక ప

ె యక ండ మ ి ె ి

ా న ి

సంవత రమ లల పల అ మ ర

డ లభ మగ పం ంగమ ల నవగహమ లను గ ం

ాట గమనమ ల అ

వ ను. ఇట వంట

ావ .

త ే ఆ షయమ ల అంతట

ర క మ తమ జ

ా ిన లవ . అల ంటప డ

గహమ ల షయమ ల

మ సమ

ద దబ నమ

నప డ 40 ల ల సంవత రమ లప డ

ెప బ న, ప

సంబం ం న పం ంగమ ల లవ .

ట ఆక ల

సూర డ మనువ క

భగవ తల

లదు. అందువలన

ష ాసమ . కృతయ గమ ల

గహమ లను గ ం

వట

న . సూర డ

ె యక ండ

ాలమ ండ టక అవ ాశ

ెప వచు ను. ప ర మ

. అచు యంతమ ల వ

. ఎంత కషప

దశ గహమ ల

ె యక ండ

న న

ాదు. అల ంటప డ నల ౖ ల ల సంవత రమ లప డ

దట సృ ి ఆ ల

ె యక ం

?[మ ర ]

సుప చయ

ల వయ ం ేట

ఉపదవమ ల వలన అక ా త ా చ

. బహ

ె యవచు ను.

మమ లను అడ గవచు ను.

ిన , గ ర ష పరంపరగ ఒక త ా త ఒకర

అందువలన కృతయ గమ ల య న ల

ిం అవ

గ ం

సంవత రమ ల కంట ఎక వ ఉండ ట కషమ ా ఉం ే .

సంవత రమ లకంట ఎక వ ాలమ ఉం ె అప ట మ త

ఎవ

ందను ంట ను. అంతక మ ందు

వడమ జ

బహ

న త ా త గంథమ ల తయ

సంవత రమ లకంట ఎక వ

మ ట క ంట ద

ప ర మ అంద

అచు యంతమ ల వ

ఇప ట 120 సంవత రమ ల అ

అనుబంధమ

త గహమ ల గమనమ ను ఎల గ ం

గంథమ లల మ డ గహమ లను ఎవర కలదు. పర తయ

ిలల ప టన

ందువ తమ జ తకచకమ ను తమవద య ంచు ంట

కర చక జ నమ ను ల ె సు వచు ను.

మ డ గహమ ల ఇప డ మనక

ందువ లందర తమ

ా జ తక చకమ ను అప ట ాలగహమ ల అమ కను

45. మ డ

ా ిన

మ . అందుక త నట ా

ండ

పశ వచు ను.

ె ి నజ

ే ాడ .

ష మ డ

వరమ ను ఇప డ జ గత ా ండ గహమ ల న

క !


ాక

గత ఏడ గహమ ల ఎడమనుం క

ర గ చున ట క య

ల ె సు

మ . అం ే ాక ాహ గహమ

. ండ గహమ ల ా

ానమ ఎక డ న

పక క

న ి

ర గ చుండ ా, ాహ త గహమ

మ డ గహమ ల ా ఒ బట

త వ ల మ తమ క

ండూ ాలచక లగ మ లల ఒ

గమ క య న ప డ

గత గహమ ల ానమ లను సులభమ ా

ె యవచు ను. ఉ హరణక

ాలచకమ ల

గమనమ ను ాలచకమ ల ఎట న

గమ ంచుమ .

లక

ంచవచు ను.

54వ

సులభమ ా పక

తపటమ

ల గ

ాహ

త వల ఒ

ఆ రమ

త ా ె

ఎడమక

గమ

ాటల ఒక గహమ

ె యవచు ను. ఒ

గహమ ల మధ దూరమ ఎప ట ఒ రకమ ా ఉండ ను. అందువలన ఒక గహమ కద కను బట కద కలను

నుం

గమ ను క య

గమ గల

గత గహమ . ావ న

క ాట

న ి మ డ గహమ లను పం ంగమ


2008వ సంవత రమ

లౖ 2వ

ే న ధ ష 1వ ాదమ

ాహ వ

2008వ సంవత రమ

లౖ 2వ

ే న ఆ ష 3వ ాదమ

త వ

పం ంగమ ల ఉన

.

ధ ష 1వ ాదమ ల

ప ారమ

ా 11 గంటలక ప

ఎదుర ానున ఆ ష 3వ ాదమ ల దూరమ క లౖ 2వ

మ రలద

ంబ 20వ

ధను లగ మ ల ప

ఎంత

నప గ

సమయమ ల భ ాబట సూర త,

లగ మ మ ర చున

.

నమ లక

ం డ . సూర డ

త,

త, భ

క గమనమ ల ె యట

అల

. ాల చకమ ల సూర

ం న . ఈ పద

త గహమ ల ఉన

త,

కమ ా భ

త సమ న దూరమ

ాహ వ , త వ గ ంపబ య ండ ట వలన

తమ పం ంగమ లల ా

చూ

,

త,

స ే ు

గమ

గమ

సులభమ ా గ ంచవచు ను. ాహ వ

త గహమ ను గ ంచు వచు ను. ఈ మ డ గహమ లక ప ే ం

ం న 4-

ఉన ట గ ంచు వచు ను.

, సమ న

. అందువలన ాహ వ ను ఆ రమ

భ ష త ల పం ంగకరల ఈ గహమ లను క

ో అ ే

ాశ తమ ా ఉండ న

ేయవచు ను. ాహ వ , త వ సమ న దూరమ ల సమ న

( ాహ వ , త వ ల )

థున లగ మ న మృగ ర 3వ ాదమ ల ప

ా ెల సు గ

ర . కనుక ఆ ండ గహమ లను క

ాదమ ల

త,

తను, త వ ను ఆ రమ

పం ంగమ ల ఇంతవరక లవ .

ాసు వచు ను. పం ంగమ లల సూర డ , త గహమ లను గ ంచు వచు న

మ. 46. జ తక

వ ంచు

లల 18

సమ నమ ా ర గ చూ మ ల 1వ ాదమ న

ధను లగ మ న మ ల న తమ 1వ ాదమ న ప

పయ ణంచుచు

ఇంతవరక జ

ా మధ

ఆ మ డ గహమ ల గమనమ ల

ౖన సూర డ

ర.

ెల ప చు

ట ట వలన

గమ కలదు. ావ న సూర డ ఏ సమయమ ల లగ మ మ ర చు

పయ ణంచుచు

ేసు

థునమ ల ప

ఎదుర ా పయ ణసూ సమ నదూరమ గ ఉన

ాదమ ల

ాదమ ల

య డ . అ ే నమ అ ే సమయమ నక

సూర

ె య . పం ంగమ లక

షయమ ను పం ంగమ

ాలచకమ ల

త గహమ

ిన . త ా త 2

ాలచక క ండ ల గ ం మ చూడం .

అం ే

ా ల

మృగ ర 3వ ాదమ న

షమ ల భ

త షయమ ల క

త వ

ాహ గహమ

ాలచకమ ల గమ ంచం .

ఎలప డ సూర

షమ ల భ

19

ాహ వ శవణం 4వ ాదమ ల

ం న ॥ ె 4-19 మనక

.భ

త వ ల తమ ానమ ల మ నట

ెల ార జ మ న 4-19

ం న .

ాలచకమ ల ఎల ఉన

గమ న

ం డ . అట ఇర వ ర ఒ మ ర

యడ.

ే న

మృగ ర 3వ ాదమ ల ప

సులభ

త వ ప

ే న ా॥ 5-30

14వ

ే న ా 11.00 గంటల సమయమ ల

ం డ . అ ే సమయమ ల ఒ

ాహ వ

త వ ఆ ష 2వ ాదమ ల సూర గహమ

ా 11.00 గంటలక

ిన .

ే న ఒ సమయమ ల

అన ా

లౖ 2వ

ా 11.00 గంటలక

జ ఫతకమ [మ ర ]

ష మ ప ారమ జ తకమ ను (జ ఫతకమ ను) మ. డ ఏమ

ి

ప టన

ెల సు ను

ే , ప టన సమయమ ను ఇ

తమ

ావల ిన సూతమ ల

కంప ట ల మ ం ే

య ే బ న

జ తకమ బయటపడ ను. ప ర ాలమ ప టన నమ నక సంబం ం న ఆ సంవత ర పం ంగమ ను సు ర జ తకమ ను సు వల య ి ం ె

. జన లగ మ

రక , ద ా సంవత రమ

రక

ంత గణతమ ను ఉప

చూ ం


ల ా

రమ ప ారమ

తమవద

చు

ఐదు

ాసు వల య ి ం ె

.

ార . జ తక లగ మ లను

రక జ ాయ టక

షమ లల జ తక లగ మ ల ంచుచున

ల ంచుచున

.

మ ఈ గంథమ ల ప

సూతమ లను ప ె వల ి వ ేఅ

ండ గహమ లను

న . ఇంతవరక

అబద

ంత వరక

ౖద మ ను గ ం

ి

. గమ ను గ ం

ె యదు ా ,

షమ

షమ

ష మ సత మ

ఇంత ప

లవప ా

ాయ న

త ి ంచు నుటక ఉండ టక

ాంత ల

త ి ంచు

ప చయమ న వ

న .జ

బయటపడను. ఆ ందున

ను.

బగం

ె ి

ఆవ

ఆయన పమ దమ ను గ ం ెల సు గ ె యదు.

, ఆ పమ దమ ౖ ాజ

షమ

ష మ ను ప ె ను. అల

ార వ

మత

ే ి

న .ఆ

ా ాల

ందూ సమ జమ నక

ాయ లను

మ , ా ామ .

షమల

ా , ాబ వ

ల ె సు

ల పడదు. ఆపద జర గక ండ . జ తక

జర గవలన

జర గక మ నదు. కర నుం

వన

మం ే

ెప

మ . జన

బ )అ

ను. అ అల చ

త ి ంచు నుటక

ెల సు

ను.

ప ె డమ జ

ంతవరక నమ కమ

నను

ె యదు. త ా త ఆ

ప ారమ

ే అతను పమ దమ ల అ ాల మరణమ

వన

ె యడమ బ

ల లదు. భగవంత డ

ే కర వ న జ తక

ా ,ఖ

ను ఏ షయమ ల నూ

కర

ె ి న

జ నమ ఉం

,అ ప ారమ ఎంతట

క ! ఒక ళ

మ ట నునను నమ కమ లదు. అందువలన ఆ షయమ ను అల

. ఎంతమం

నమ ఆయన తన జ తకమ ను చూడమ

ల ె సు

వచు ను. అ

ే వలన జర గ త ంద

ి నుం బయటపడ టక ,

వలమ భమ మ త

( ే ఆ

క ప చయమ న ద

సత మ ల

ఒక షయమ ను చూ ామ . 1994వ సంవత రమ

క ప చయమ న ఒక మం నుం త ి ంచు

ే అందుల స

వమ

ఆయన ప టన నమ నూ, ప టన సమయమ నూ

జ నమ వలన

పమ దమ ను గ ం

ె ి

ెల సు నుటక మ త

అనుభవమ ల

ఆయన జ తకమ అం

క జ తకమ ను గ ం

ల ె సు. ఇక డ మ ఖ మ ా

లదు. జ నమ వలన కర

కర ను ఏ పపంచ ాంత ల త ే ా , అనుభ ంచక ం కర

సల

ె య ట మం దను

ర ను. పపంచ ార మ ల

ట ండ

ెల సు న త ా త, అట అనుభవమ లను ను చూ న త ా త

షమ

ఎందుక ఆయన ప టన

ల ె సు

ి

య ే ను ా , ఆపదల నున

ష గంథమ ను

ందరంట ంట ర . అదంతయ

దు అనుటక అ

జ తకమ ను చూ

సత

క జ తకమ ను చూడడమ జ

అడగలదు. అ

గత

జ తకమ ను గ ం

ౖద మ

మ ఈజ

ే ి

ఒక జ తక

ెల సు న ంత మ తమ న ాబ వ ఆపదను త ి ంచు నుటక అ జ

కర

అనుసం నమ ం

ె య

ె ి మందును గ ం

ఇతర ల

ాలను ంట ఒక జ నమ తప మ

సంబంధమ ల

ాట

జ తకమ ను గ ం

ిన ఒక వ

ౖదు డను ాను

ంత

ేయవచు న

ంచబ య ండ

. ఎవ

ిన వ

డ అట వంట అవసరమ లక ండ

ళన య ే బడ చుండడమ వలన అట వంట

ను ప

ప ె డమ జ

ాదు.

ె య టక

గ ం

షయమ లను గ ం

వ ం

త ే

మం

ె ా మ . ావ న

ె ా

ాత పం ంగమ లను

ా రణమ ా నవగహమ ల జ తకమ ల కంప ట ల

క సల జప డమ మ త

ంతమం

.

ష డను ాను. అందువలన ను ఎవ

ను

సంబం ం న జ

సు

ంద

ను. ాసవమ ా ను జ

నమ ల పట

ె ి న సూతమ లను ఉప

ల మం

ె ి పం

ె యదు.

ె య నను ఉ శ ే మ

వ ంచదల చు సల

ారమ

. ఇదంతయ సర

ె య టక ఉ హరణక ఏ ో ఒక జ తకమ ను ె ి

ష ల 100 సంవత రమ ల వరక

న . పమ ద షయమ జ

తమ ా ఎప డ జర గ త ంద

ా ,

, ను

ెల సు న

ాసవ

వద

ష ాసమ క క ంత

ను ామ . ా


అనుమ నమ ం ే . అ ఎవ

ల ఒక ప ౖ జ

నూ ఎక వ ా సంబంధమ

ల మం

ఆ జ తక

దగరక మ

ంచమ

ఆ షయమ ను

ేసూ

ాప

షమ ఆల యన మ శ

ంట ప మం న .

ిం ర . ఆయనక పమ దమ జ

ామ . న ి జ

క సత మ

నద

రణమ ల కర చకమ గ

ంచవల య ి న

జ తక

దఏ

.అ

ండ గహమ ల ఏ

ాదమ ల గహమ గల ో సులభమ ా ె య చున జర గబ వ దశల ఏ

ె య చున

ఒక జ తకమ ను చూడవల ి వ

నప డ జ

దట లగ క ండ యందున ప దయమ 6-42 న .

ఎక డ న

ెల ా న త ా త

’’ అ

ె ా మ.

ను

ె ి న మ టను ప పమ ద మ

ెప చు

మ.

ొక

ఇల కలదు. 21వ

ఇప

ే , శంబర 1972

ం న సమయమ ల

త ఫతకమ ఏ

ెల సు

పక

సత మ

ండ గహమ లను ఉప

జనమ

న ి . ఒక

షయమ ను

ష మ సత మ

ా . అల

ారబకర

చూచుటక

ెల సు వడ

ాక సూర

మనమ పం ంగమ నుం లక లను కంప ట

న తమ లల గల , అల

ే ి మనక

న తమ

క ఎ

. అం ే ాక ప టన సమయమ ల జ తక డ ఏ దశల ఉ

ో,

ష డ అతను ప టన (జ తక డ ప టన) ాలమ ను ఆ రమ

ేసు

.

ండ లగ మ లల ఏ లగ మ జన లగ మగ చున

షమ లక జ

వ ే

షమ ప

అవసరమ లదు. అ

లగ మ లందు ఏ

ా 1-30

షమ లక అ

ె యవలను. జన లగ మ ను నప డ ఆ

నమ

న . పం ంగమ ప ారమ ఆ నమ సూర డ మ ల 2వ ాదమ ల ఉండ ట

వలన మ ల న తమ గల ధను లగ మ ఉదయమ న ద గడ

బయట జ

ె య గల ా . ఇదం

ె య టక జ తక డ ప టన సమయమ 1972-12-21వ సూ

ప ె డమ

మ మ తమ మ ం ే అ

ం నట కలదు. ఇతను జ

ఈ ాలమ ల అట వంట శమ ఎవ గహమ ల ఏ

,ఆ

న ి మ భక ల

ంచబ న జ ఫతకమ అను

గమ ల పడ చున

జన లగ మ , జ తక

అను

ే , ప టన ాలమ ను చూ

దట

ా ిన ప

ఎల

మ ందు ఖ ళమ ల ఆ సమయ

ఉంట ంద ె యక

న ి త ా త అ ే షయమ

ారం ా 1-30 A.M సమయమ ల జమ లమడ గ ల జ జన ల

ంత మ ర

ాను’’ అ జ నమ నక

షమ లప డ

మ . ఈ సంఘటన

గర

ంచబ న ో , అత

వ ే

తలల 1994వ సంవత రమ ల

ప 1-20

వరక

అను

ాను చూడం . ఈ జ తక డ ప టన

ేవ

‘‘ఇ

ర . అప డ

ార

ష మ ప ారమ , ఇంతవరక ఈ గంథమ ల

జ తకమ ను వ

న సభలక

ి

క సభల

ందరను వడమ ఆళగడల హ ట ల

అనవసరమ ా ెప న ండవ

ి

ను ఎవ

ా ా ఇదరమ క

సందర మ ా జర గ ఆ

ం ోఅ

క భక లౖన ా ఉ

నద

వ ంట ంద , జ తకమ ప ారమ జ

ెల సు గ

ేరలదు, ఏ

ను ఏ

రగను,

సంవత రమ లక 2008 సంవత రమ ల ఆయన

క ఆయన పయ ణ

న .

బయట

నంద ా

య ంట ఆయన కర ల

మ జ తకమ ల చూ న పమ ద

ప ె డమ జ

ంట

పక నున మ

యమ.త ా త

ర ే వల న ి సలమ నక

లల జర గ కృ ాష

మ . అప డ

మ మర

చూ న జ తకమ జ పకమ వ

ిం ే . ను ఎక

గంథమ ల ఎక వ ా సమ జమ ల ప ర

అట వంట .ే ఈ సభక వ

మ . అప డ

ామ . అప డ ఆయన ‘‘ ను మత సంబంధ

సంబం ం న సభ. గంథమ క పయ ణంచు

ను

ాద

ను త ా త 2002వ సంవత రమ

ఆ సంవత రమ ఆగష

న . అంతట

అంతట

ను. ఇప డ క

ె యదు. అట వంట

ా ిన ఒక గంథమ ను ఆ ష జ

ష మ అసత మ

న ధను లగ మ 1-40

ిన . ధను లగ మ షమ ల .

ెల ారకమ ం ే 27

షమ ల


లగ మ న 22

షమ ల

జన క ండ ల జనన లగ మ ా క ల

ంచు

జ తక

యన

. కనుక ఈ జ తక డ క

లగ మ ను

ంచడ

అల

లగ మ ల జ

ం డ

ెప వచు ను. ంద

గ ం మ . లగ మ నుం ే

లగ మ లను

ా . ర జగ , అత

జన న తమ ఆర ద 2, జగ

జన లగ మ త ా త

ల గల

తపటమ ల చూడవచు ను.


55వ పటమ జనన సమయమ ల ప ఏ ాదమ ల ఉన

ండ గహమ ల ఏ

ో ంద చూ ామ .

లగ మ లల ఉన

గ ంచు

మ . ఏ గహమ ఏ న తమ ల ఉన

ో,


ఇంకనూ మ డ గహమ ల ఏ న తమ ల ఏ ాదమ ల ఉన జ తక

జన క ండ ల

( ాలచకమ ల ) ప

ండ లగ మ లల

గత మ డ గహమ లను గ ంచు వల య ి న గమ లను) న త ాదమ భ

సూర

ాదమ ల య ంట, భ అల

త గహమ

ఎక డ ంట ె య చున

ం . ఇక

సూర త వ

త గహమ

ాహ వ న న తమ కంట ం

ద ా

గహమ లను మ తమ గ ంచు

సులభమ ా గ ంచు నుటక జన లగ క ండ

ాసు

త ా త

ల గల 56వ

షయ

న తమ ల య న

మ. ( ాలచక

తటమ ల చూ ామ .

. ావ న సూర డ ధను లగ మ న మ ల న త ండవ ె య చున

త వ నుబట సమ నమ ా కదల చుండ ను. ావ న త వ

ె యవలను. ఈ జ తకమ ప ారమ క

మ ందు వరమ ా ల ె సు ం మ .

థునలగ మ న మృగ ర న త 4వ ాదమ న ఉన ట

ాదమ ల య ంట

తద

ాట

ర గ చున

ఎదుర ా

ాద ే

.

గ ంచు నునట

ఎదుర ా సమ న గమ

ె యదు.

వ . ావ న

త ప నర సు 2వ ాదమ ల ఉన ట

త ఎలప డూ ాహ గహమ ను అనుస ం త ాహ వ కంట ంద

కదల చూ

.


56వ

తపటమ

న తమ ల ప

ాడ 4వ ాదమ న ఉన ట

ె య చున

న తమ లనూ, ాట ాదమ లను గ ంచు ం మ .

. ఇప డ

నుక ఖ

ాయ ం న మ డ గహమ ల


ఇంతవరక జన లగ మ నూ, జన క ండ ల గహమ ల ఏ జనన సమయమ ల ఏ దశయ న

ల ె సు గ

క చు

ాదమ లల ఉన

ామ . ఇప డ ప

లగ మ లను తమ

ేత ల

స యమ ా ఉన

ానమ ల ఏ , దూరమ నుం ఏ గహమ లను

లగ క ండ మ ఖ మ . ప టన వ వహ ంచుచుండ ను. ప అపసవ మ ా ర గ త గహమ ల త ా త అప

ండ

ాట గమ నుబట అ నమ ను మర వక

ర ంచుచున ర

ర ప ార

ఫ తమ లను అం

,ఏ

ెల సు ం మ . ఏ జ తక

జనన

ంతమ ఆ ానమ లనుబట ర గ చుండ ా,

. జనన సమయమ ల

ానమ లల

, జ తక

చూచు వడమ వలన గహమ ల

క చున

గహమ ల మ ందుక

అక డ న ఫ తమ ను అం

నప డ అక డ న

ాసు

ానమ లల నున గహమ ల

ండ గహమ లల ఎ

నప డ అక డ న మం

ండ గహమ ల ఏ లగ మ ల య న

ంద ల ె సు ం మ . అల

తన బ ధ తను

ంపబ న

ానమ ల

త గహమ ల ఎక డ న

,

ల గ గహమ ల

ర జ ాలల నున ప

నక ండ

ర గ చున నూ జ తక డ ప టన సమయమ ల తమక

నడ చు నుచూ, ాలగమనమ ల (గహ గమనమ ల ) ఏ ా ల

చూచుచుండ ను. మం

గహమ ల మం

ా ల

చూచుచుందుర . మం

గహమ ల

ెడ ఫ తమ లను ఏమ తమ జ తక

ఇవ ర . అల

ెడ

డ ె గహమ ల

ానమ లల ానమ లల ెడ

ానమ లల


నప డ అక డ న ానమ లల

ెడ ఫ తమ లను ఇ

నప డ అక డ న మం

ానమ ల నున ప డ క గహమ ల ా భ ంపబ బధ

ార మం య

య తమ ా ప

అనుభ ంచునట కర

ఆ ే ం న ాడ ా ిం కర

బయటక వ

ప ె

ండ గహమ ల

తమ

ండ గహమ ల

ావ . సృ ా ల

ె య చున ేయ టక

. కర

తమ

న కర ను

ి యట ా ల

ి యడమ , త

ార

ంచడమ క

ెప

ల ంచున

ంచుట ా జర గ చున

మ . ద ా రమ ల మం

య ే న ప మ

ప ణ మ ను ఎవర అం

ా ల మ

ంతమ

న ాపమ ను

ాపమ ను ఏ

జ నదూషణ ీ క ం

గల

తమ

ేర టక ా , ఆ కర పనులనూ ప

అంట

ఏమ తమ

ారబమ ా

దశ

నమ ప ారమ అంట

కర లను త

దశ గహమ ల

. ఇట వంట ార మ ల

.

తకర ను

ర . పపంచ జ నమ ప ారమ ేయ

.

ండ గహమ ల

చు

య ే డమ ా , ల

య ప

ఆచ ంచుచున

నమ ను గహ రమ అ

ైవ

ర . అల ంచ

ారబకర లల గల నమ ల అ ే

రక దశల , ద ా రమ ల

ప ేక

డ ె దశల , జ న అజ నమ లనుబట కర ను సవ ంచుటక తయ ర కర అమల జర గ చున ప డ , మం

( ాపమ ను ఎవర పం

ే అతను ప టన ాలమ నుబట

ఆ ాపమ

ంచలర , ఏ జ నమ గ లౖన ార

) య , అట మం

ంచు

ంతమ అల

మ. సుఖమ ల అందునప డ అతను

ే ాడను నుమ . అప డ ద ా రమ ల

అంట మ . గహ రమ ల గల కర ను

. ఇవ

ండ గహమ ల కలవ . పపంచ

ెడ ా ఎవర పవ ం

ి ప టనప

తన దశల

ించుచున

ా ా , జ నదూషణవలన ప ట

ి ప ణ కర అమల జర గ నప డ , ప ణ మ ప ారమ మం

నమ ల ప

తమ ను పకృ

ఆర గహమ ల . ఆర గహమ ల ఒక గ ంప ా మ క ఆర గహమ ల

పవ ంచుచుందుర . అదంతయ గహ రమ అను ఒక మ

ి క ాలమ ల

ఫ తమ ల వచు నప డ , మం

ండ గహమ లల

మ క గ ంప ా ఏర

పపంచమ

ట ఆ ేశ

షయమ ల అ

నమ ను ద ా రమ అ

ేయబ న . గహ రమ ప ారమ మం కర ను అమల

నమ ప ారమ కర ను అనుభ ంప య ే గహ రమ ాయ న

ా ద ా రర పమ ల క

డమ ా , ేయ

గమ న ద

ర . ఎం

ం న . పకృ

ప ె బ నట కమమ తప క ం

ా జర ా . కర ను మ

అనుభ ంపజయ టక ా , కర

ేయక ం

నమ నుబట పసుత జన ల నున కషమ లను (కర లను) లక ం

జన ల

గహమ ల ా, ెడ

ా వచు నట తమ

ఉండ నట పకృ

ను అ

జనన సమయమ నుబట ఆ జన ల కష సుఖమ లను అం ంచు

ఆ ే ంపబ న పకృ ,

గహమ ల. జ నమ వలన ద ంపబడ కర ను

ైవ

ా ప , కనుక మం

ా పనులను త చ తప క య ే చు

ాతలక ం , ేవ డ ఏ ప

ను షయమ ల

నప డ

అనుభ ంచునట

కష ట ట

జన కర మ నుబట గహమ ల మం

ా కరవ మ ప ారమ

వ ే

. సృ ి ఆ ల

కర

ేయవల ిం ేన

జ తక

ర ఎట

ర.

తమ బ ధ తం

నడ ప చున నమం

మట

ేయ చున గహమ ల , ఎట వంట కర

వ ే డ ా ా, ఎక

త మ ఒక

ంచుచుండ ను. ఒక ళ డ ె గహమ ల మం

య ే ర . జ తక

ర . ావ న

ేయ చు

షయమ ల

కష ట టక పయ

ేత

ెడ గహమ అతడ

ం ించును. జ నదూషణ

ద ంచదు.

ే న ి వ

తప క అనుభ ంచు

ంచవచు ను. జ నమ

ేవ

ే న ి దూషణక ప అమల జర గ ంచబడ

ారబకర ను ాల గలదు. ప

ాపమ మ

ి


గహ రమ సర సమయమ ల నుటక ైవ మ నవ

ా రణమ . అదంతయ మ ర

ంపబ న కర ను పపంచ

ల లద నమ ల

ప ె

ఏ గల

ఇక డ

మ.అ

సృ ించబడ

ఒక ౖప

ెప వచు ను. అల కను

ి స ే ు న

ారబకర నుబటయ ండ ను.

నమ ల ఏ ప య మ ర లదు. ఎట వంట

ే దశల మ తమ పపంచ

ాపమ లక , ాప

నమ ల ఏ

లనమ నక తయ ర

ం న ా

ా అను షయ మ ను త ా త

ెప

వరమ ల ంటద

ఉప

ేయబ నవ

ాపమ ల ంట , మ క ప ౖ వరమ ల ంట . జ నదూషణ ైవజ నమ

ల ఒకమ ర ప ట క

ైవదూషణ

ెప వచు ను. ఈ ండ

ం మ . ఇప డ జన లగ క ండ ల

ాడ ా ,

నుం త ి ంచు

గపడవ . అ ె య వలను. ఒక ే న ి ా

ధమ ా

ాపమ ల ంటద

నమ ల న దశలను ఎల గహమ లక ఇర ల

ర ల

పక పటమ చూ ామ .

ౖన చూ ిం న జన లగ క ండ ల ప

పదు

(18)

గ ండ

గ ర లదు. గ ండ

ండ గహలను

టనున గహమ లక చుట గ ండ గరల

గర

తమ మ టడమ జ

ౖ సలమ లల చూపడమ జ న .

జన సమయమ ల ఆయ సలమ ల నున వ

గత ప

న .

ండ (12) గహమ లక

ె య వలను. త లల క

డ,


వృ

కమ ల

క బ ధుల , ధనసు ల సూర గ ర

ాహ

తగహమ ల , వృషభమ ల శ ,

తగహమ ల జనన సమయమ ల ఉన ట గ ం మ . గ ండ ా ఆ లగ మ లను జన లగ క ండ ల క క

లగ జ తక

గహమ ల , అ

నట ల

ంచు వలను. గహమ ల

లగ మ జన లగ మ భగహమ అ

భగహమ ల

ి ె

థునమ ల భ

చంద త

గ ర ల పలనున గహమ ల అక డ లక ేత లనుం

అక డ న ట ల

తమ త ే ల

ంచబడ చున

. ఈ జ తక

న . ఆత ల వర స ప ారమ 2:1 అను సూతమ ప ారమ ి వ చున

.

భ అన ా ాపమ ను ా ంచు శత త గహమ ల

భ అన ా ప ణ మ ను ా ంచు

ప ె వచు ను. క

లగ మ నక

తత మ గల

భ, అ

భగహమ ల

ఇల గలవ చూడం .

భ ె

దమ

ి వ చున

ి జనన సమయమ నుబట, ాలచకమ ల సూర . క ండ ల

ండవ వ యం ానమగ చున

కర చక ానమ లల

ండ .ప

ానమ లల జన లగ మ ఏ ై ే అ శ ర ాన ండ లగ మ లల మం

ాపప ణ మ ల కర ల ండ ను. ప ణ

ాప ణమ లనబడ 3,7,11 ానమ లల

కద కనుబట జన లగ

న తమ ానమ నప డ అక

ెడ గహమ ల ండ ా, ప

ణమ లను 1,5,9 ానమ లల మ

ాపమ ండ ను. మ డ

ానమ లల ప ణ మ , మ డ

ండ

నుం

లల అన ా

ి ప ణ మ ండ ా, ానమ లల

ాపమ


ఉండ ా,

న ఆర

ానమ లల

ాపప ణ

శమమ ఉండ ను. కర చకమ ల

రణమ లను పస ంపజయ చూ ాలచకమ ల ఉ

ం పటమ ల

గ ండ

గర

ఈ ా

లల

. అల

ర గ చూ జనన సమయమ ల

కర లను గ ేప

ాయ

ె యవలను. గ ండ య ే చున వ

గత ానమ లల ఉం గరల

జ తక

ద గహమ ల ార ఏ లగ మ లల

ె య చున

అక

నుం తమ హసమ లను ఉం

గహమ ల జనన సమయమ ల మనమ గ ం న

.

ధమ ల అరమగ టక జ తకలగ మ ను గ ంచు

చూ మ . జన లగ క ండ ల గ ంచు వల ిన

లదు. అందువలన గహ రమ నక సంబం ం న జనన లగ మ ప

ఫ తమ లట

ల ె సు ం మ .

గ ం న గహమ ల ఆ ానమ ల లక

లగ మ లల ఉం అక జ తకమ అ

ర గ చున

ాప ప ణ ా

ి

న . గహ రమ ల

, భ ష త ఎల ఉంట ం అను షయమ ను ద ా రమ ను గ ం న త ా త చూ ామ . ఇప డ ఈ

ద ా రమ ను ఎల

న తమ ను ఆ రమ

స ే ు

ాసు

ాల

ెల సు ం మ . జన

చూడవలను. జ తక డ ప టన

న న త ప మ ణమ ను ల ె సు నుటక మ ందు న ర

బ ధ ారమ

ా 1-30 గంటలక అ

నందున, ఆ


నమ మృగ ర ా 6-53

షమ ల అ

వలన, త ా త

ంట

ఆర ద న తమ

ప టన సమయమ ల ఆర ద ఉండ ట వలన మ ందు న న తమ మృగ ర అగ చున ాలమ ను

ె య టక మృగ రను ఎల ఉప

60.00 గ యల . అ

గహమ లల ఎ

ంచు ంట

గ ఎక వ ా ,

గహమ ల గమనమ లను, న త ప శమ లను

చందుడ ఏ న తమ ల ఉన

, ఏ లగ మ ల ఉన

ె యవచు ను. గణతమ ను ఎల

ామ .

లల

క ప

క ప

ా ియ ందుర అ

ప మ ణమ

ప ె

ే ఒక చందు

ా ి చూ ి ామ

ప ారమ ఎవ

ో , ఏ న త ాదమ ల య మ . సూ

దయమ

గ ం

ె యవచు ను.

స యమ ా గణతమ ను ఉప

థునలగ మ ల ఆర ద ండవ ాదమ ల ఉన ట ె య టక గత

న తమ

, ఏ లగ మ ల , ఏ న తమ ల య న

ె య లంట మన

క గహ రమ ల చందుడ ఎక డ

వరక చందుడ

సూర డ ఎక డ

ేయ ల పక

. ఆర ద న తమ

జ తక డ

ా తక వ ా న తమ ల గడచుచుండ ను. పం ంగమ ల

ా ియ ండర . పం ంగమ ప ారమ ఏ గహమ ఎక డ న

ఇంతవరక జ తక

ంద చూడం . ప

ారంభ

ేసు వచు ను.

ో గణతమ

ా ె య

న ి . జ తక డ ప టన సమయమ ల దల జ తక డ ప టన సమయమ


వరక ల

గహ ర

సూర

వర స ా

ె యడమ క

మఖ

దశల ఫల న ాలమ ల అ మ

అక డక డ

దఊరను

ఉదయమ

అక

నుం ే బయల

ట చూ

వ చు

నుం బయల ేర న

ాడ .

య ో

ాడ

అను వ క ప

న ి ా

గ ం

ండ

అప డ క

ంచ ా ఎ లల

ప మ ణమ

తన

లల , ఎ

మ.

మ . అట జనన సమయమ నక గడ న ఆర ద

మ . ఆర ద న తమ నుబట దశ భజన న తమ లల య ే చున

. అందువలన ఈ జ తక డ క జదశల ప ట డ అ యన

. ఎంతవరక గతజన ల అ గ ణం

ి వ ను. అట

ఆర ద న త ప మ ణమ

అప డ క

న షమ ను 24 గంటల

గంటల ఈ దశ అ

ె యవచు ను. క జదశ

ాలమ ను పసుత జన ల అనుభ ంచవల య ి న ద

ంచుచు

ె య ను. గతజన ల ద ాభ

లల గత జన ల గడ

నమ ల , ఎ

నమ , ఏ గంటల

న ి గణతమ ల చందుడ న ఆర ద న తమ

ంచ ా ఎ

ేత

ఉదయమ

త పయ ణమ ను

న త ప మ ణమ

ె యవచు ను. అల

కండ వరక గత జన భ

ాలమ ను

షమ ల

న సంఖ ను ప

ం నప డ న

న ె య ను.

ంచ ా గతజన ల ఎ ం

ె య గలదు. అ ే ధమ ా

న సంఖ ను న త షమ ల వరక ,

తమ ఏడ (7) సంవత రమ ల ండ ా అందుల ఎ న

ె యగ

ప ె వచు ను. ఈ ధమ ా జ తకమ ల మ ఖ

నద ా

ె యవచు ను. ఇప డ ఆ గణతమ ను గ ం

అడ గ

ా వలనున మరణమ

ంచ ా గతజన ల ఎ

సంవత రమ ల , ఎ

త పయ ణమ ల

సంవత రమ ల గతజన ల గడ న నమ ల

న ఊరను

ై ే ఆ ా ో ,

ె య టక పయ

నుటక

ల ె సు

ేస

ే ి ా ప ట ఒక ట ఆ

ా ఎక

సత మ

ల ె సు

ాదమ ల క జ దశను గ ర

న షమ ను 30

నమ ల గడ న వరక

ల ె సు

య ే చూ మధ ల

ె య టక జనన సమయమ ల గడ న ఆర ద ాలమ ను క జదశ

ఆర ద ప మ ణమ షమ ను ప

ాడ

డ ాట

న . క జదశల జ తక డ ప టనప డ ఆ దశ ఎంతవరక

ె యవలను. అట

ే గతజన ల చ

ావచు ను. ఈ జన ల

పయ ణమ

ె య . అట

ప మ ణమ ను గ యలల 56-23 ా ఉన ట

ి

ె యగ

నమ , అ ే గంటల అ ే సమయమ న జ ో

ె య బడ

ె యవచు ననుమ ట ఎంతవరక సత మ

షయమ ల

గతజన ద ాభ

క ప మ ణమ గ యలల 16-57 ా ఉన ట ె

అనుమ నమ

అ ే సమయమ ల

ారంభమగ చున

జనన సమయమ ల చందు

లగ

యగ ను. ఒకడ గతజన ల ఒక దశల ఏ సంవత రమ , ఏ ల, ఏ

. గతజన సత మ

ఆర ద న తమ ప

మ.

అనుబంధమ ాయ న దశలను

ా నడకన దూరపయ ణమ ా

ె య గల చు

నమ ల చందు

డను నుమ . అతడ పగలం

ె య టక పసుత జన ల ఏ దశల జగ

ంద

ెప డమ ల సత మ న ట, ఒక వ

ెప డమ సత

గహ ర

ె యగ

మరణ షయమ ను

య ో అ ే దశల అ ే సంవత రమ , అ ే ల, అ ే ె య చున

ో , అల

జన లగ మ ను

ారంభమగ చున

ెప న మ ే న ా! ఒక పయ ణక డ

నప డ ఏ సమయమ ల చ

ా ంచుచు

నుం

ెప వచు ను. ఇక డ

మ . అట వంటప డ గతజన ల

వచు ను.

అక

రణమ లనుబట జ తక

న .ే ారంభం దశను

ె యగలమ . పసుత జన ల ఏ దశ, ఎక

ె యలక

అతడ న లగ

నమ ల జన లగ మ ఎంత ా న త క య న

ారంభ దశ ఏ ో ఫల

ె యగ

ంత

నుక జన ల క జదశ అ ెల సు

ం మ.


ఇంతవరక ప

ండ గహమ ల దశలను ప ె

సంవత రమ ల అగ చున ె

ార . ఇక డ ప

బత కడ బ

అంద

ార క

. ఒక మ వరమ

ి

మ.ప

ండ గహమ ల దశల

క సంప ర ఆయ ష 120 సంవత రమ ల

రక ప

ండ దశలను

ర . సూల శ రమ ల

సంవత రమ లకంట ఎక వ బత క చున

ార క

ఎవర బ

యమమ ఏ

లక

కలర . ఇక డ ప

సూ

ి ే

ప ర మ

ా ి చూ ిం మ . ా ప మ

ల ె సు. 120 సంవత రమ ల బత కక డదను య

తమ 120 దల

బట

ి 120 సంవత రమ ల

లదు. ావ న 120 సంవత రమ ల

మ ా, సూ

ండ దశలను

శ రమ

ఎంద

120

ా న ి ంత మ తమ న ఈ జ తక డ


100 సంవత రమ ల

న ౖ బత క న

కలవ . క జ దశల అంతరశల ె యవల న ి ద ా సంవత ర సంఖ ం

. అప డ

ంచ ా వ

ెప లమ . దశల షయమ ను గ ం

ె య టక ఒక సూతమ కలదు. ే గ ణంచ ా వ

న సంఖ ను లల ా,

ప ారమ

తమ ను 3 ే గ ణం న షమ ను

ె ి

దశక అంతరశల

దట క జద ా సంఖ ను

.త ా తవ

నమ ల ా

ేప

ాసు

న ా .

తమ ను 30 సంఖ


ఇప ట క జదశల ప

ండ అంతరశల

ి

న .

ాట

వర స ా ా ి చూ ామ .


జ తక డ ప టనప డ ఏ అంతరశ జర గ చున న

అప ట అంతరశయ

ె యవలను.

ె య లంట గడ న క జదశల ఒ

క అంతరశ

ి సూ ా ా


ధమ గ జ తక

మం ే

కన మ

ె ా మ . ఉన దశను మ క ద ాసంవత రమ ల

తమ ను 30 ే జర గ చున గ ం

దశలల అంతరశలను గ ంచు

ంచ ా అంతరశల

. డ

ల మం జ

ెప చుందుర . అ అంట

అన ా ేయ న గ

ర అ

భ ం

ార గ

కర ల ఆచరణక వచు చున

అంద

దశ+ఆ రమ అ

ంచు నుచున ద

ి చూ

ె య చున

ప ె

ంచు న కర ను ఆచ ంపజయ చున ప

ా ి ఇవ డమ

ఉండ న ె యజయ చు

తల

ాట

మ.

. అందువలన గహమ ల వలన వచు ఆచరణలను ే గహమ + ఆచరణ=గ

అనవచు ను. గహ రమ ల గహమ ల ఆచరణ తప ఏ చూ

ె య సూతమ ను

తమ ను 3 ే గ ణం , త ా త వ

ష లౖన ార గహ ర ఫలమ న ట దశల ఫ తమ క

లద

. దశ అంట ప య

అరమ . గహ రమ ల ఉన ట ద ా రమ ల క

ంచు నున ద , కర ను గ

తప లదు.

అంతరశల

జ తకమ నక దశలను మ య అంతరశలను

మ . గహ రమ అను పదమ ను డ

దశ+ఆ రమ =ద ా రమ అ ద ా రమ అను

గ ణం , వ

ే గహ రమ ల ఉన ట ద ా రమ ల ఉండద

గహ రమ ల గహమ ల ఆ నమ ల గహ రమ అ

ె య ను. ప

వచు ను. ఏ దశల ౖ

ె యవలను. అంద

ఆ రమ కలదు. అ

మ . గహమ ల ండ ను, ప

చరణ అనవచు ను. అట

ే ప

ల ె సు. ఆ రమ ే అక డ గహమ అన ా

బట గహ రమ అనడమ ల

ండ గహమ ల ా ప ె

వడమ స j◌ై◌ున


మట ా యన లక ప

.అ

ే ఇక డ ద ా రమ వద

ర ాల పనుల

అరమ క ! అందుల

ఏమన ా! భగవ తల భగవంత

ైన కృష

ె ి నట న ేవ

కృష డ

ాగ ం

ాక మ ల ‘‘

ాడ సర

క లల క

ాడ

ప ే కమ ా క

ించ

సర

క లందు’’ అ

మ ందు న ’’ సర

జ నమ క

ఆయన ల పల

మ సమ

నమ

ె ా డ.ఆమట వ ే

వమ ను వ కపర నప డ మనక అందుల

గమందు 40వ

నుక ండ

ఎల ళల క

ఆమట

కమ న ఇల కలదు. ‘‘

ాడ

క ల

ించుచున

ద ా రమ అ

ించక

ేవ డ

ై ాసుర సంప

ేయ ప

గమ న 37వ

గమ న గల 19వ

ద ా రమ ల కర

నమ

ేత ా

ేసు ను అవ ాశమ ను

చూడం . ఇప డ

క జగ

షయమ ల తప అ ఈ జ తకమ ల స

బట

వలన జర గ ప

ేవ డ క

అను ఒక వ

షయమ లల నూ

ిం

అరమ అ

ప ె వచు ను. అ మ ే న ా! శత గహమ లక అ

ాబట,

.

డ . అందువలన వ ే ఉండ నట దశ+ఆ రమ = .

ి యనూ గలదు. అల ంచనూగలదు. అందువలన

నమ ద ా రమ ల మ తమ

త కర కల పబడదు. ద ా రమ ల మ తమ

వ సూ వసు మ.అ

మ . అత

దను జ గత ా

జ తకమ

ే ఆయన ఆయ ష

భ గహమ లక ాపగహమ అ

ా ండవ ానమ న కలదు. ండవ ానమ ల ఉండడ

శల అగ చున

ం డ . ఇక డ ఉ హరణ ా ఒక షయమ ను ెప చు

నమ అర నుడ

ె య చున

ె ా మ.ఈ

చూ

ించు వ ే డ

తమ ప

ె ి న ా ాంశమ ప ారమ కర ను త

ాయ న ద

ాడ

య అ

ా తల ఎ

న .ఆ

ె ి న ా ాంశమ ప ారమ కర ను

ి యబడదు. అట

అను ం మ . ఇప డ

ంట ా

అరమ

ంద, తల ఎ చూ

ౖన ంద క

ె ి య ంట డ

ఆ రమ అన ా ప

జ ఫతకమ ను గ ం ప

ర.అ ేప

ెప డమ జ

ం ట కల ప

ా , వ ే

కమ న

ాక మ ల ‘‘

ించున

ె ా డ . పత మ ా క

శలయందు సర

ాతకర

అర నుడ

ి యబడ త ం మ య కర కల పబడ త ంద

కలదు. గహ రమ ల ఏ

ఒక ల పమ న ద

మ ందు

కమందు

దట

చూ క

క లౖన అష క లయం ే ాదు

ౖప లగల వ ే డ

క చు

ఉండదు. ఈ మ టను గ ం

. తల ం

ిం డ . ావ న అర నుడ అల

ర . దశ అన ా ప

ద ా రమ భగవ తల జ న

షత ఏ

ప ె చున

ించు

, ె యక

లదు.

షత ఏమన ా! ండవ

క లయందు

వద

క లౖ ే న ౖ ఒకట, ంద ఒకట అ ర.

కర ను లక ండ

షత కలదు. ఆ

ాక మ ందు నుక అనున ప ే కమ ా ఉ

క చు

ప ె లదు. పత మ ా క

మర వక డదు. అ

ావ న

ేవ డ సర

అరమగ న . ఇందుల రహస

తమ ఎ

ా రణమ ల అ

ర.

అష క లం ే ాక, ౖన ంద క

గ పమ ా దశ అ

ప ేక

క ల కలవ

ాక మ ందు ( ంద) నుక ( ౖన)

ేవ డ మనక క

ాక మ ల అంద

అన ప డ

క లౖన ఎ

గమ ను న అ

చుట య న

న .ఈ

ంపజయ ఆత ఒక మ టను

ౖన, ం

క ల

ందర అడ గవచు ను.

శ ర ప సందర న

ప ె డమ జ

అనుమ నమ వచు ను. ఈ మ టల సర ించున

ెప క

ా రణ అరమ గల మ ట ా ప ె

క !ఎ

మన ద

అప డ అర నుడ తన మ టలల ఒకమ ట

. భగవ తల

క లందు’’ అ

మనమ సర

మ ందు,

ించడమ లదు. ద ా రమ అంట ప పనుల

ాడ న ,

ాడ సర

ప తన

నమ మన రక

జ నమ అరమగ చున

మ ందు,

వరమ క

శ ర పమ ను చూ ినప డ ఆ శ ర పమ ను చూ న అర నుడ ఆశ ర ప

వ ే

. అర నుడ ఆ

షయమ ల

ప ె బడ క జ గహమ

ాక తనక ఎదుర ానున ఎ

దవ ానమ ను


తనక న

లగ

ేయ చున

.ఎ

ానమ ల శత గహ ె ా

త ే లల ఒక

క చున

. తన ేత అక డ న

ి అం వ గల ప

దవ ానమ ఆయ ష క సంబం ం న ానమ అంట మ . ఆయ ష క సంబం ం న ఎ న క జ గహమ ఉండడమ ా , అక డ

. ఇట వంట జ తకమ

ఇప డ

త ే

ఒక

ట చూడడమ ా ఉంట ఆయ

ందగల పటమ ల చూప

ర చూ న ి జ తకమ ల ఎ

క దవ

ానమ బ ా లద

ను చూడం .

దవ ానమ నక ఎదుర ానున

ండవ ానమ ల క జగహమ న ట

గ ం మ.

ఈ జ తక

క ండ ల అ ే ండవ ానమం ,ే అ ే

క జగహ క జగహమ ఎక డ ఒక

ానమ ల

ఉం

ఆ ానమ లల ఉప

,

క జగహమ న

ఉంచడమ ను

టనుం

అక డగల

ాట

లవ ానమ ల సు

జ తక

గపడ

, ండవ

ర చూడవచు ను. ాక ే

గత మ డ

త ే ల ండ ను. ఆ మ డ

ఏడవ ానమ ల

అం వ గలదు. ఆయ వ

, మ డవ

ానమ క ండ ల ఎ

ేత లల ఎ

దవ

దవ


ానమ ా ా, ఆయ వ క అ ప ండవ ానమ న క జ తక

శ గహమ . ఇప డ చూ న ి జ తక లగ మ ల ఐదవ ానమ ల శ

డ ఉండ ట వలన క

డ తన ే

తనక

లవ ానమ ల నున శ

ఆయ ష ను హ ంచుటక అవ ాశమ గలదు. ఆయ ష శ

ానమ ను స యమ ా క జగహమ

ండవ ానమ నుం ఆక

ే ి శ వదయ న ఆయ ష ను ల గ గరవ

ా ,

ఆయ వ ను ల గ

గత తమ గ ంప గహమ ల

నునప డ అన ా జ తక

కౄర మృగమ లను ా ఉప మధ మ ణ సంబం ం న

నుటక

. ఆయ ష

ంచు న

న ి ప డ జ తక

న ై శ

. అం ే ాక తమ గ ంప

దవ

తన యక

ైన

నుట య ే వచు ను. జ తక

చం ి య నప డ క జ గహమ ఆ నమ ల నున ఆయ ధమ లను ా ,

ంచవచు ను. ఆయ ధమ లల ఉతమ ణ సంబం ం న బ ంబ ల , త అ క రకమ ల పదు న ౖ కత ల ా ా, తక వ ణ సంబం ం న

షయమ ల బ గ

లగ మ ల త ల లగ మ శ ర ాన ధమ ల బ గ

. ఒక ఆయ

ఒక ఆయ ష

దట ాన

ాన

ేత మ

ల, 1991వ సంవత రమ త ఎక వ బల గ

ి

ాక ల ా ా,

రల గల మృగమ ల

చంప ను. అ

ఆ జ తకమ నుం

సులను

ె ి న ల పమ ల న

న . త ల లగ మ ను అనుస ం

ాయన

షయమ ల అ

ాం . జ ఫతకమ ల అనుమ నమ ల న ట 21

ల డ వలన చ

ర పమ దమ ను క జగహ

. జ తక

న ాడ బ ాలడ . ఈ జ తకమ ప టన 20వ వడమ జ ే ిన . ఆ

న . క జగహమ ఎక డ చూ నమ గ ర వ క

క ట వలన పమ దమ ల శ రమ గ ంచలనంత ా

క కౄరత మ ను

అత ంత ఉన త ాన

క య ట వలన

న . క జ గ ర వ ల క ా టకమ ల క య ట వలన, గ ర గహమ తన ఐ ంట హసమ లను జ తక

న త ల లగ మ ను

క జగహమ

ే ా

ళ డ ల బ ంబ

అక డ రక క ి మగ ను. అ ే ధమ ా

షయమ ల

కట బ ాలదు, ఆ ానమ ను

ే , ఆగష , 1944వ సంవత రమ . ఈయన

తన

దవ ానమ . ఎ

ెల సు వచు ను.

జ తకలగ మ ల అ

ానమ ఎ

ఆయ ష ను ల గ

ఆయ ధమ ల ా ా తన ఆ నమ ల నున ఏ ో ఒక ణ ఆయ ధమ ల మనమ

శ వదయ న

. ఆయ ష ారక

ద ి మ ాయ న

ఉండడమ వలన

న సు ీ

ర లల

మ మం ేఊ ం ర ఒక జ

ం ను

ా ంచడమ ా , ర

ఊ ం నట డ దల

న . ఈ ధమ ా

వరక జ

న .

ే న ి త ా తఆజ

ప ె డమ ా జర గ చున

. అల

శ ే ప

ాం

.ే ఎందుకన ా గహ రమ ల ఎట ంట అట జర గ ను. ావ న జగ అను వ

ధమ ల బ గ న

క జ గహమ ండడమ ే

క చు

షమ . ా

.అ

ే ఒక ఆయ వ

జ తకమ ల క

డ . అం ే ాక తన గ ంప

ఆయ వ క సంబం ం

జగ జ తకమ ల

యక ా

షయమ ల మ తమ

డ శ ైన గ ర వ

జ తకమ ల

క జగహ

ో షమ ల ఉండ ట వలన, ఈ జ తక

క డ ా

ఆయ వ

షయమ ల భయమ ను క ంచు ారణమ ల క

ాం

అట వంట ా క న ట ండవ ానమ

చూ నట, జగ

జ తకమ ల క

డ క

దవ ానమ ల ఉ

ిఎ

కల కలవ . ఇంచు ాం

స ే ు

ాయన

అట వంట

జ తకమ లను గ ం జ తకమ అ

ఆ రమ

స ే ు

ఒక సు ీ

వడమ మం

ం ల ా

ం ను ఆ రమ

జ తకమ ను మరణమ ను చూ న త ా త అ ెప

కలను, ఆయ వ

ంచునప డ

ాట

ంచు ఒ

డ శ

తన

ర . ఇట అ క సూ ంచు

షయమ లను ెప వచు ను. ఒక

త ి ంచు నుటక భగవ తల


జన

గమ న 37వ

కమ

ె ి నట ఒక జ నమ వలన

ాధ మగ ను. జ నమ ల

ాడ కర లను అనుభ ంపక

తప దు. డ జ జ

షమ

ాసమ ాదు అను

ష గంథమ ను

ా ామ . మ జ

ల పమ ను చూ ించడమ జ చూపవల వ ి

న .జ

సు న ట

ైవజ నమ ను

ాదనను

ాం ం

ష మ ఆర

ాసమ లల ఒక ాసమ

అను వ

జ తకమ ను

(జగ ) జ తకమ నక ఉ హరణ ా ఏకం ా ా

ాసమ

ప ె టక జ

మరణమ జ

ే అత

ష మ నక ఉ హరణ ా జగ

న . అత

షమ

ిప

ష మ ప ారమ

ిం

ెప టక

ాసూ అందుల ాం

ఆయ ష

ా జ తకమ ను

మ ఐదు సంవత రమ ల మ ం ే అంచ

న . అందువలన అ ే ా

ద ా రమ ల ఆ కర త ి

పమ దమ ను చూప చున జ తక డ జగ

వ టక అవ ాశమ గలదు. లక

ర పమ దమ ను

చ చూడవల ి వసుం . 47. పం ంగ అవసరమ పం ంగమ అను న త,

ర నుబట

గ, కరణ అను

షయమ ల

ాట

ఐదు అంగమ ల

ెప నద

ె యబడ చున

అను

మ.అ

.మఖమ ా

నమ ఏ గహమ ఏ న తమ ను

ట చున

ట మం ే ల ె సు నమ

రమంతయ పం ంగమ ల ఉండ ను. గహమ ల సమ

అల

యగ చున

తమ

నమ ఏ

, అమ

ాలమ నక సంబం ం న సమ

ాస ఎప డ ,

రమం య ండ ను.

ఎంత ాలమ ండ న , ఏ న త ాదమ ల ఎంత ాలమ ండ న ఏ న తమ నందు ఎప డ ప ఉండ ను. అల గహమ ల

టల

ల ె సు

ెల సు ాలక అ ే

య ే ల

ట మక

ార . అం ే ాక తనమ

ె యద

షయమ ల ,

ందువ అ

ప ె చు

సూర చంద గహమ ల మ తమ

ారమగ చున

,

ట చున

వదక

య టక , న ా య

దశ గహమ ల సమ రత

ో,

ేయ ల నప

ఇంట పం ంగమ ఉం ె

.

ల ె సు ా శ రమ న తలల నున

ె య

ంట న ార

,

రమ ఉండ ట వలన

న ప ఇంటల నూ పం ంగమ ఉం ె పం ంగమ ను చూ ిం

. డ చదువ

య ండ ను.

ేశమ ల అన మతమ ల ఎక వ ా

గ కట టక , మ ఖ

ర . పం ంగమ అను

ా ి టబ

గహణమ ల ఎప డ కల చున

, ఎవర ఎక డక పయ ణమ

ఆ ఊ ల ఉం ే ప

ి పం ంగమ ల బ హ ణ ల ప

తమ

నమ ఏ

పం ంగమ ల

రమ ల

ార . ఆ ాలమ ల చదువ వ

, ఎవ

ార . ఈ ధమ ా

ాక ప

,ఏ

త మ గహమ ల తమ పయ ణమ ల ఏ లగ మ నందు

న .ే ప ర మ వంద సంవత రమ ల తమ

సు

ర గ చున

ాట ాలమ ను గంటలల నూ మ య గ యలల నూ పం ంగమ ల

ందువ ల ఉం ె

య ం ే పం ంగమ ను ెడ

ెల చూ, గహమ ల ఏ లగ మ ను ఎప డ

ా ి టబ య ండ ను. ఇట ఎ అవసర

, ార,

ఎప డ అను షయమ లను, న తమ లను, లలనూ

మం ల గయ న సూర , చంద గహమ ల సమ

లవ . అందర ఎక వ ా ఇంటల ఎవ

ంట

ర క సంబంధమ ల

ాలచకమ ల ఎల

ఎంత ాలమ ండ న , ఏ న తమ ఎంత ాలమ ండ న

ఎప డ వదుల చున పం ంగమ అంద

ంచు చున

ెప

ండ లగ మ లల ఏ నమ ఏ గహమ ఎక డ న

గహమ ల గమన సమ ప

ర నుబట

పం ంగమ ల

దశ గహమ ల ప ,ప

మ.

,ప

తమవద ే

మం

మం

దశ గహమ ల

ర.

జ, ఏ

మ హ రమ ఏ ో

ల ి లను పం ంగమ ను గ ం ల మం ఉ

. తమ

బయటనున

ె యవ . ఈ ధమ ా డ


ల మం గ ం

దలక క ె యల

ా లండర

పం ంగమ ను గ ం అంద

ె యన

జ తకమ ల క లక ం

ా లండర మ తమ

ప ె వచు ను. ఎక

ై

ఒక

కను క

ెప న

ఏమన ా!

ార పం ంగమ

డ జ

సంబం ం న మ హ రమ లనూ భ షత

ా , మ హ రమ లను ా

ౖనగల గహమ ల అనుగహమ మన పం ంగమ

ఉప

ంచు మ

బ ధగహమ సహక ం నప పం ంగమ ల క

ించ

ే మం

జ యం

అను వడమ వలన

ల మం

ప జ

ను అను ంట జ

గణతమ లను

ార మగ ను. ఏ మ సు

గమనమ ల మనక

పసుతమ జ

అప డ

ను జ

మ తమ

ాటల చూడడమ జ

ఆయ వ

షయమ ల

ంత ాలమ నక షయమ వలన ప జ

జ ాజ

షమ

దప

ద గల జ

వమ ను బట అత

. ఏ గహమ

ేయ ాలమ . ావ న వ

న . అప డ ఆ సంఘటన

ష మ ను ాసమనలదు. మ ప ెప డమ జ

షమ

,

ర సూ జ

షమ

ా ా , కంప ట , గహమ ల

ాబ త ం అ వరమ న ాల ప ా జన క ండ

త ి లను

ాసు

చూ మ . ఆ

ఆ నమ ఆ జ తకమ ను సంప రమ ా చూడలదు. ంద జ తకమ ల ారణ ల

క ం

షయమ మ త

షయమ లను ధన

.అ

ాసమ , మ ఢ నమ కమ ాద

ధనల ఇట వంట న . ఏ ై

నుం

వద కంప ట ఉ

షయమ ను 1985వ సంవత రమ ప

అప డ

సత

ి గత ల ఎల ఉ ాం

నందున గహమ ల అనుగహమ

వరమ న ాలమ ల గహమ ల

న . అప డ చూడ

ష మ ను ాసమ

ం య న గంథ

అత జ తక లగ మ ను పం ంగమ

ప కల చూ మ . అ

ంతవరక అంచ

ష మ నక అ ప

గత ల మ

చూడవలను. ఇంతక మ ందు ా ధన

ష మ నక ఎవ

ా మ ర టక జ ి

ప ారమ

ప ె డమ వలన శమ త

ను. అందువలన జ

కంప ట మ ందు పం ంగమ

ావల న ి లగ మ ల ఏ గహమ న

మ 1983వ సంవత ర

భ ష త నూ, భ ష త క

వ టక అవ ాశమ గలదు. జ

ి ఎప డ ప ట

ె య టక ప ఒక ర పం ంగమ క ండ

ాక ం

యందు సులభమ ా ె యగ

ెప ట మం ా ా

ె ి నమ ట సత మ

న .

కంప టరల చూ

మ టలను పల క నట సూచన చు ను. కంప ట ఒక యంతమ అ ల ంచదు. అందువలన

ె యక ం

ా ర ాగలదు. గహమ ల పం ంగమ

ార ఎవర పం ంగమ ను

ష డూ పం ంగమ ను దగర ంచు

. అల ాక ం

మ . ఒక వ

పం ంగమ ల అవసరమ

కంప ట మ ందు క

ెప డమ మం ద ఉండద

ర . అల ాక ం

ెల చు

ే లను

, న తమ ల ండ ట వలన అంద

వరక బ హ ణ లక క ందువ ల

ష ల క

ెప చు

ె యల

ఇద పం ంగమ ల చూ ే ార న ప ట , డ కంప టరల

కర . ఇట అ క ధమ ల ా పం ంగమ

న . పండ గలను గ ం

ెల సు. ా లండరల

సులభమ ా ె య చుండ ట వలన

ం . ఇతర మతమ ల

ె యక ం

తప

ఇతర అ

ేఅ

తమ చూ ను. ే ఆ అంచ

అను

మ . ఆ ఒక

షయమ ల పత మ ా జర గ ట జ

ల ఉంట ం

ా ,

ష మ ల ఉండదు.

1985వ సంవత రమ వ

ఒక అంచ క వ

అత

ాం జ తకమ ను ఇల జర గవచు న

మ చూ నప డ అందుల ఆయ ష అను

ఏ సంవత రమ పమ దమ జర గ న

అంచ క వ

న షయమ సత

ా ోన

మ . అ ఒక ఊహ మ త

ె యదు. ఏ ఆయ ధమ ల క

ె యదు. ఆ డ

షయమ ల ా

ారణ ాదు. అ

ేత పమ దమ జర గ న వద

ంత అనుమ నమ ే అప డ

ె యదు. అం ే ాక

పశ లక జ ాబ ల లవ .


అంచ ల మ తమ

.అ

పశ లక జ ాబ ల లక

షమల అ

జ ాబ ల ఉ ఆస

.జ

ాయ న బహ

ే అ సత మ ా

షమ

ాసమ ను ప

ాం

పశ లక

ాప

అవసరమ . ఏ ో ఒకట జర గవల య ి ంట అ

ె య టక ఆర సంవత రమ ల వ వ పటన . అ ప

ధనల

క సంబం ం న ాసమ ాదు. అందువలన

ఒక సంఘటన షయమ ల అనుమ నమ వ ెప డమ మం

ల ె సు వడమ జ

ఎప డ జర గ త ంద

న ి

ాట

ాప న .జ

షమ ల

ేఈ డ

వద

ం , క

క ె

ినంతవరక

ె య టక పసుత ాల పం ంగమ

ఎప డ జర గ త ం ో మ ం ే ెప టకంట ఎప ట పం ంగమ అప డ చూ

.

ా జ ఫతకమ ల ఆయ ష

ానమ

ద 1985ల వ

న . ఆ సంవత ర పం ంగమ ల ఆయన చ నమ గల జ తక క ండ

త ా త

పం ంగమ ప ారమ 1991

న అనుమ నమ ఆర సంవత రమ ల త ా త 1991ల జ తకలగ మ ల ఏ గహమ ఎక డ న ద

చూ మ . ఆ

ల చూడవచు ను.

, 21 ే న ఉన క ండ

చూ జనన లగ మ న ండవ ానమ ల య ం ఆయ

ాన


దవ ానమ

ద తనమ

క జగహమ గ ర వ లగ

వడమ జ

ెల

ంచు క జగహమ గ ర వ

ి ఇదర శ

ా హసమ లనుం

న . జ తకమ ల ప టనప

ే ర

క శ

ి పదవ ానమ న ఉన

ఆ నమ ల నున ఆయ ష ను క జగహమ

ంచబ న కర ను ప టన

ఎప డ జర గ ననుటక అప డ జ ాబ లదు. అప ట పం ంగమ పం ంగమ ల మ తమ హ ం

ె యగలదు. ఆయ ష

పం ంగమ

ా ె యక

షయమ ల అనుమ నమ

అత

యబడ త ందను షయమ ఆ సంఘటన జర గ ాలమ ఎప డగ చ

కమ ందు ండ

అం ారక డ , మంగళ డ న

అనుచు

న మంగళ ార

మ.

ాం

గహమ వలన ఆ సంఘటన జ

, 21

ా మంగళ ార

న . మంగళ ార

ె య చున

.మ

లల

ావడమ

ల ంచుట వలన పమ దమ

. ఆ సంవత రమ ల జర గ ఘటన ఆ షమ . గహమ లల క

నమ

షయ

అప ట పం ంగమ ల ఆ సంఘటన

నమ లల మంగళ ారమ క

చంపడమ జ

నద

ి

ఆయ ష ఎప డ

లలమ ందు ఆ షయమ లగ క ండ ల అరమగ చున

సంవత ర పం ంగమ ల య ండ ను. 1991

ా ె

పసుత వరమ న ాలమ ల నున

వరమ నక సంబం ం న గహ ర మ ండ ను. 1991వ సంవత ర పం ంగమ మ జ

. అక డ న

ప ె చు

మ.క

వడమ వలన ఆ

నఅ ప

మన ా త ల లగ జ తక

డ తన అ

నకజ

ైన ా

ాం

శత గహమ ల ా ఐదు గహమ ల కలవ . అ వర స ా 1) సూర డ 2) చందుడ 3) క

డ 4) గ ర వ 5) త గహమ ల .

ఈ ఐదుమం

డ ఇదర క ా టక ా ల ఉం

గ ంప క గ ర వ

డ శ ర ాన

న . ఇక డ శత గ ంప ల

వరమ నక శ నుం

యక డ ా ఉ

దట ానమ ను చూ గ ర,క

డ . ఈ శత గ ంప ల శ రమ ను

ే ార . ఆ సంఘటన ా 10-21

ల ాక మ క శత గహమ ఆ లగ మ ల

ెం న మ డ గహమ ల కటక లగ మ ల ఉండ ట వలన

జ తక

లగ మ ను

ఆయ ష ను ల గ

ట చూ వ

లగ మ ల

ా 9-25

ప 2-12

షమ లనుం 11-37

షమ ల

షమ లక పమ దమ జ

లగ

సూర డ , గ ర , క

ఆయ వ ను ల గ

జ తక

ె య చున

మరణమ

ఈ జ తక డ ప టన సమయమ ల

డ.అ

గంటల 10-21 ర.అ

ాట సూర డ క

ప గంటక

తమ ండ న ,

పమ దమ ండవచు న పం ంగమ లల

ే 1944 ఆగష 20వ

ండ గంటలక ఒక

ె య చున వ

ౖన శ

గర క

. సూర డ క ా టక ల

న ి

శ వదయ న ఆయ ష ను

ా శ

ాన

ఓ ర

శ వదయ న

ాలచకమ ల

న , ఏ గహమ ల శత గహమ లౖన

నమ

ర గ ట వలన

షయమ ల ఉండ న

ె య చున

ట పం ంగమ ల గ ర వ , క

21వ

ాం ప టన

ి మకరమ ల య న శ

ాల ందుర అను షయమ ఆ

ె య ను. గహమ ల

సహక ం

ాడ

1991 సం॥ పం ంగమ ప ారమ జన లగ మ ల

గహమ ల ఆ సమయమ ల

తమ ల అ

ే ఏ సంఘటన ఎప డ జర గ నను వరమ ఉండదు. 1991

మ య సూర డ క ా టక లగ మ ల క

. అప డ ఒ

షమ ల వరక కటక లగ మ (క ా టక లగ మ )

జన క ండ యందు ఏ లగ మ ఎ

న .అ

దగల సూర డ

ే సూర డ కటక లగ మ ల ిన

యన

ఎదుర ాయ న మకర లగ మ ల

న . సూర డ గ ర వ క క

షమ లక

ర.

. అత జ తకమ ప ారమ

లగ మ ల ఉండడమ జ

ర . సూ దయమ ల ధను లగ మ

ఉండ ట వలన పమ ద సమయమ నక గ ర , క

శనమ

గ ర వ ,క

ి

డ క ా టక

నమ న భ ష త ల గ ర క

ె యదు క ! అందువలన అ

ఎప డ జర గ ను ఏ

ె యదు. అ భ ష త జ ా పయ ణమ ల ఎవర ఎవ

.

వ ే ఎప డ


క య దు

ఆ సమ

రమ ప

సంవత రమ పం ంగమ ల ఉండ ను. ప సంవత ర పం ంగమ నూ చూసుంట ఏ ో ఒక

పం ంగమ ల శత గహమ ల క చూప న

ిఏ

కట

ేయ చున

,ఏ

షయమ

ె య ను. అందువలన పమ దమ లను ఒక సంవత రమ ల గ ంచు

ెల సు నుటక ను బహ

ద క సంబం ం న ా

ల పమ లను గ దుక చువ

,జ

ష డను ాను. అందువలన ప

ం మ . ఒక ళ ఆ సంవత రమ మ ం ే

వ ంట ల పమ ల

చూడవల య ి ంట ం . ఇదం

లల ఉన ట క ఒక సంవత రమ

య ండవలను. అట ఓ ిక, సమయమ ఉన ెడ లను గ

ాట య న మం

ార సంవత రమ

దకవల ి వచు ను. ా

ాం

ాం చ

ాం

ఎప డ జర గ ను అను సమ ఆయ

ండ

ానమ ను

క ఎం

లల

సంవత రమ ఉ ా పమ దమ జ ె

ఆ ా ం ఉప టమ

ం ే

దల ల

, ాం

కమ

త ి ంచు జ నమ ను

గ ే

ద తమతమ మం

, ఆ పమ దమ ఏ సంవత రమ ల జర గ ననుటక ష డ జ తకమ ల

సమస లను పసుత వరమ న

య ంట మ ం ే ె

జర గ టక

ావల న ి

. ఇప డ జగ

అను

ిం

,అ

డ దల

ంట

, ే న శత గహమ ల

అషమ ప

న ాడ శత గహమ ల

ఈ సంవత రమ ఏడ

లల గడ న త ా త ఎ

న ి దను నుమ . అప డ ఆ జ తక డ ే ి , ఏ ాంత ల

ే ి ,ఎ

ప జల

హ మమ ల , మృత ంజయ యజమ ల ా ాడవలనను కటం

ా , ఆ జ తక ే ి

ే ి ,జ

ే ల

ానున మ ప

మడపల

ె ం

ె యవలనంట

వ ే తలను

ష డ తన ద నం ం

శ శ ర

,క ల ి శ ర

ైల

జర గవల ిన కర ను త ి ంచు

వమ ల

ిల

బం ార కమ ,

ాక మ నదు. జర గవల న ి పమ దమ జర గకమ నదు.

ాదు. పరమ త జ నమ దట ఆ మ

లల

పమ దమ ను

ఎం మం

, జ తక డ తన ధనమ ను ఉప

, మ క ంటశ ర

దవ

లర . గహ రమ ల ఎవర ఏ

ర ను. జర గవల న ి పమ దమ ను త ి ంచు నుటక ఒ ఒక మ రమ కలద

పపంచ ార మ

ేవ డ తప మతమ అను

పం ంగమ ను

గహమ ను బం ం

లర . ఏ యల ేత ా

ఎట ంట అట జ

మ.అ

సమయమ ఓ ిక

పమ దమ ప టన జ తకమ ల య ంట, అ

న పం ంగమ ను చూ

శ ర

దక

ణమ లనుం

గ ంచు వచు ను.

పమ దమ నుం ,

జ తకమ ల నున పమ దమ ను 32వ సంవత ర పం ంగమ ల గ ం వను నుమ . ఆ

ె ం

ఎవ ర ా కర ను అ క ేయలర . అ

ఒక వ

నశ

ష డ ా ఏ పయత మ

జ తక

ాలమ ను

. గహ రమ ల ఎక వ శత గహమ ల ఒక ట

జ తక డ మరణంచున క బడ ల

లకం శ ర

ెప

ద చూ

దటల వ

ిన జ

న పమ దమ నక స యగ పమ దమ ఉన ట సూచనల క

, ఆయ వ క అ ప

ఉప

సు

రమ జ తకమ ల ఉండదు. అందువలన ప సంవత రమ పం ంగమ

అ పమ ద సమయమ ె

గ ం

న త ా త చూ ను అందుల

అ క షయమ లల అ క

డ ె

గహబలమ 1991వ సంవత ర పం ంగమ ల ఉన ట పం ంగమ ను క జ తకమ ల

సంవత రమ పం ంగమ లను చూ ే అల ాట

ిం ే . ఒక జ తక

ంచు వచు ను. ఒక పమ దమ ను జ తకమ ల సూ ం

పం ంగమ లల

వచు ను ా , అంతకంట మ ందు

ె యవల ియ న పం ంగమ ను

సంవత ర పం ంగమ ను చూడవల య ి ండ ను. అందువలన జ

ార ఎక వ ప వమ ను

ల పడదు.

క ఏమ తమ లదు. అందువలన 1991 సంవత ర పం ంగమ ను ా

ను ఫల

ెప మతమ

న జ నమగ ను. అట వంట స చ

మ . కర ను జ ా నను

వమ

న జ నమ ను

పమ దమ ను ా . అత

మం ే దృ ల ి

ిన ా ే కర ను


పమ దమ ను త ి ంచు గలడ . సృ ికంతట అ ప

ాంతరత జ నమ ను

ంచు

చూసూ అత

షమ

ామ న

య చున

ఎవర

ి అం ం

.జ

నమ ను ఇతర లక క

ెడ

కర లను

ార మ ల

ంచును. జ

రమ

ె యగ

వ ే

,అ

జ ఫతకమ అ

తన జ నమ

ష మ ఒక జ తకమ

మం ే

న ి ాడ

రవ వమ

షమ

నజ

ాదు.

నవ

ె యగల ను. జనన సమయమ ల ంచును. అ ే

ష మ వరమ న ాల ిన జ నమ ను జ

ామర

ష మ ల పశ ల

తమ ల

షమ ా

ఉప

ంచు న ద

న . అందువలన ప ట టను ‘‘జ ’’ అ

మ.

చూ

ష డ . అజ నమ గల ాడ సమస ను గ ం

ఏ ే

ష డ , తన ప చయమ

జర గ న

యన ె యదు.

ఏ సమస

ాడ . జ నమ

ేత జ నమ

క డ

తమ ల

అడ గ

ర . అప డ

సమస ల జ ఫతకమ ల ాసు

ె య

ె య

అరమ .

రయమ

ారబకర

పమ

డ భ షత ఏ

అరమ ాక

.ఆ

కటల ఏ

కటమయ

ించదు.

న జ తకమ ను జ

ె య వచు ను. జ నజ

కల ాడ

ాడ పపంచ పశ ల అడ గ ను. పపంచ

జ నమ

ద ఆస కల నట

పశ క జ ా వ వలను. 2) జ

ష మ నక భ ష త క

జ॥ చూచున దృ ,ి చూడబడ న క డ

అజ నమ లగ 3) జ

జ క డ

క డ

ె యబరచు న జ భ ష త . జ నమ

ాడ భ ష త ను అడ గ ను.

చు తరమ . ఇప డ జ షమ ఎ

గలదు?

దృశ మ . అల

ష మ , భయమ న

ష డగ ను.

ప టన సమయమ

మ యదు. జ

వమ

ల ంచు నుటక పయ

ె ా మ . ఫతకమ అన ా మ ం ే ర

ంచడమ జ

నమ ా , మ ందు

ె యవచు ను. జ నమను జ

ేత

ం య ండ ను. అందువలన భ ష త అంధ ారమ

చు జ

ె య

జ తకమ ల

ేయబ య ండ ను. జ ఫతకమ ను మనమ ప టన సమయమ ను బట

పశ లక జ ాబ

న ా

?

ేయబ న ఫతకమ ను జ ఫతకమ అంట

సంబం ం న ఎ

.

ె యవచు

ఫతకమ ప టన సమయమ ల

అందువలన మ ందు

గమ ఇల య న ద

ి ,ద ా

48. జ

అంధ ారమ

తమ దశలల అత

ాట వరమ న పం ంగమ ల ఎప డ జర గ న

ద ఆ రప య న

జ॥ జ తకమ అనున

ిం

న ాడ ,

సులభమ ా

అనుభ ంపజయ గహమ ల జ

ద ఆ రప య ండ ను. అట జ నమ భ

1) జ తకమ ల ఏ సమస

న ి ాడ , మ ల భమను

ఎంత ద పమ దమ ఉం

ష మ ల దశల

డ ె మం

కర ప ారమ క న పమ దమ ల

ాసమ

చూ న గహమ ల సం

ార గహ రమ మ

,ి జనన సమయమ ల వ

బహ

వ ే

ా ాడలర .

ష డ పం ంగమ ల

పం ంగమ ల

ర . కర ను మ

ద నమ కమ న

నజ

య చు

కర ను హ ం

నమ కమ ల

ిన ాడ , ఎంతట కర గల ా ై , ా

గలడ . అట వంట జ

కర లను ద ం

రకమ ల కలదు?

ష మ , ె యబడ న క డ

ాడ జ

తరమ అంట ాబ వ తరమ అ

(జ నమ ను) ల ం

ేఅ

ాబ వ

( ె య

భ ష త . అట జ నమ ష మ ను

అరమ . జ ర

ెప ను. తరమ అంట

) ల

ఉండ ను.


జ॥

ేశమ ల ఎ

ర ను ఎ

జ నమ ల

వ ే

పదత ల ా ె

దశ గహమ ల

జ॥ మ ం ే జన ల

నమ లక

ా కర

4) మ హ రమంట ఏ

జ నమ ఒక ట గలదు. ట

అవ

ా ంపబడ చున

నమ

వ ే డూ ఒక

య జ జ

షమల

ారబ కర

ాట

మ హ రమ . మధ ల మనుష ల ర

ంచున

ంచబ య ండ ను. మధ ల ఎవర

రల బలమ ండ

? ఎల

అ రమ లల అప ట ాదమ నక సంబం ం న అ రమ ను , అందుల ల భమ ా నషమ ా ఏ

ఉండవచు ను.

ర కషమ ా అంద నమ ా

ఉండక వడమ ా ఏ

ంచ లర .

ె యదు.

ఉండదు. ఏ మ

తమ ల ఒక

ి ఏ

లగ

ర ప

రట ాయ ండ ను. అ

మ తమ జర గ ా, మ క

మ హ రమ ల

మ హ రమనర . చూడక

ాదమ లక గ ర ా ర

దట అ రమ ా ఉండ నట ఉండదు.

ర వల

ాదు. అ

?

. అల ప టన సమయమ ల నున న తమ నక సంబం త అ రమ

6) ఒక

మ హ రమ

ట చుందుర . ందర ఏ

టడమ మం

జ॥ ప టన సమయమ ల ఉన న తమ నుబట, ఆ న తమ

ర ను

ాట వలన భ ష త

ష మ అంట మ .

5) ందర తమ ిలల ప టన సమయమ ల నున న తమ నుబట ర

జర గ చున

ావ .

ష మ అను

ట?

ంపబ న

ట చుందుర . అట

గ ే లడ . అ ే ధమ ా జ

ే ి

ంచబ న

ర ను ట

వడమ

, అల

ండ

ే ాటల బలమ ండడమ

నక

సులభమ ా అందమ ా ా ,

ఎట వంట బల బలమ ల ా , ల భనషమ ల ా తమ ల

లగ

ఉండవ .

జర గ చుండ ట చూ ామ .

ారణమ

?

జ॥ ఒక వ

జ తకమ ల ఏడవ ానమ కళత ానమనబడ ను. కళత ానమన ా భరక

కళతమగ ను. కళత ాన

న ఏడవ ానమ న ాహ వ ా

జర గ టక అవ ాశమ న

. కళతమ అన ా ప ర ష

కలదు. అందువలన ఒక ళ గహమ ల

ేయ ను.

అట వంట ఒక

లక త వ ా ఉం నట

ాక

ీ ఎట వంట ఇతర ప ర ష

రవం

ే ఆ గహమ లక వ

ాహ వ

ార

వ ను.

జర గక ండ వ ను. కళత ానమ ల అనుక ల

ాహ వ

న గహమ ల ంట అట వంట జ తక

ఒక అకమ సంబంధమ నక బదుల మ ఆ రచు ఆటల ా మ 7) ఒక వ జర గ టక

ి స యమ ా ఎక

ఆలస మ ా వయసు మ ారణ

ఉండవచు ను?

ల ీ

య ే ందమ న ఒక

ండవ

అకమ సంబంధమ ఏర డ నట మ ండ

సంబంధమ ండదు. అల ఉండ టక

ాహ వ ా , త వ ా ఉం నప డ అక త వ ల ప వమ అణ

ే ఆ జ తక

ర క భర

ీ కళతమగ న , ీ ప ర ష డ కళతమగ న మ క అరమ

ీ లక ప ర ష ల , ప ర ష లక

ంద క ట ంబమ ల భర చ

ర కళతమగ ను. అట

ండవ

వ చున

.

ారణమ ఏమన ా! కళత ానమ ల

న ండ లక మ డ గహమ ల న ట

ే అక డ

ా , ండవ అకమ సంబంధమ ా

ట ఆ గహమ క వ బదుల

న ి ధవ ా

ాహ

ండ లక మ డ

న గహమ ల ళ

ాక ండ

జర గ నట

అకమ సంబంధమ ల క ంత ర . ఇదంతయ జ తక చకమ ల

ేయగలర . అట గహమ ల

ఆడడమ లదు. న త ా త అగ టక

ారణ

? అట మ

ంద

న వయసు ల


జ॥ మ

ి

గహమ ల

తమ ల య వ నమ నక అ ప క జగహమ . అల ర

ర వరమ నక

ప ణ వరమ లక

ెం న . ఒక గహమ

తవరమ నక

ెం న ైయ న

వరమ ల ా భ ంపబడ చున భగహమ ల

గహమ ల

.మ య

భగహమ ల , శత గహమ ల , వ

శ వరమ నక

ెం న జ తక

భగహ

అడ

ా న

లవల

ావచు ను.

ంద

కళతమ నక అ ప

వలన య వ నమ ల

ర అనుక లవ

లక ం

వ ను. క జ గహమ ా ,

వ ను. క జ గహ

అంట ంట మ . అ ే ాపమ ను ా ంచు

న గహమ ల

అంట ంట మ .

న ఏడవ ానమ న శత వరమ నక సంబం ం న

తవరమ

ా ై

త ే

వ చు

భమ ను క ంచుచూ

ఆ జ తక

ఏడవ ానమ ల య న ర

లక

అత

క హసమ

కగహమ

ర అనుక లమ లక

ఖమ

య వ న వయస ంతయ సుఖమ లక ం

న వయసు ల

ానమ లల ఉం

వ ను. వయసు

కడ

య వ నమ ల

కగహమ ా శత వ ల ా ఎవర

కళతమ నక సంబంధమ లక ం

య వ నమ ను తమ ల

వరక వయసు మ

నప డ కళత ానమ న

ా లక ండ ను. య వ నమం

భగహ

నందున జ తక

య ే ను. అందువలన అట వంట ా

క దరక ం

శ వరమ శత వర

క డ జ తక

ండ రను

న గహమ ల

ే ,ి య వ నమ ల కళత సుఖమ లక ం

నత ా త

ార ప ణ మ ను ా ంచు ా య

డ . అందువలన క జగహమ య వ నమ క అ ప

యగ టక ఆలస మగ ను. ఏ ో ఒక ారణమ

క గహమ

ాపమ ను ా ంచున ౖయ ండ ను. ప ణ మ ను ా ంచు

జన క ండ ల కళత ాన

న క జ గహమ ఉ

ెం న ై ే మ

ి జ తకమ నుబట, అందుల జన లగ మ నుబట గహమ ల

తగహమ ల , అనుక ల

గహమ లను అ

కగహమ . ఈ ండ

ాపవరమ లక శత వరమ నక

. ఆ ధమ ానున గహమ లల శ వరమ

నుమ . అప డ గ ర వరమ ల గహమ లను

కళతమ నక అ ప

యగ ను.

కడ అ

కళతమ ల ఆటంకమ ల లక ం

భ ా

వ ను. 8)

క ట ంబమ లల

నక ండ ాప రమ

ర భర ఇర వ ర ప

షయమ నక

ేయ చుందుర . ార అల ఉండ టక

జ॥ య వ న ారక డ క

డ , కళత ారక డ

కడ అ

ారణ

ియ న ప డ జ

ఎవ

ంతమ

అనుక లమ ాయ ంట

పమ ఎక వయ ండ ను. అందువలన ప తమ ల

9) ందర మనుష ల చూ ే

అందమ ా లక

శత వ ల ానున

శత వ లగ ట వలన మనుష ల

ఏ సమస

జ॥ కర చకమ ల కర ల ండ ను. అల

కర

ె ా

లన

ాలచకమ ల

తక వ ా క

ీ ల ాంగత

ం క లక ండ

మ తమ

ాయ ం

ంి చుచుండ ను. అల ఉండ టక

ాప రమ

య ే దుర . క జగహమ

షయమ ల నూ

అ ప

ప ంచు నుచుందుర .

ర రచును. క తమ

ాగ నట

ా పవరన ప ారణ

గమ లక ఐదవ ానమ నందు మ

ండ గహమ లల బ

ల మం

ర ఇదర ఒ లగ మ ల

ప ె చుందుర . ందర అందమ ాయ

గమ లల ఐదవ ప

న త లక ం

కగహమ ఇతర

ా భరల ఏమ తమ

సులభమ ా జ ాబ

య ందుర . ా పవరన క

ా భరల అ

కర

?

ం న

అట క జ గహమ అనుక లమ ాయ న మగ ా

నుచూ, ఒక మ టను మ

నందున, ర ఇర వ ర శత వ లగ ట వలన

తమ లల య వ నమ ల కళత సుఖమ ండదు. అం ే ాక ప క

టడ

క డూ ఇదర య ే ను. ాయ ండ ను.

తక వ ార ా

? ి

ధసు క సంబం ం న

న ాడ చందుడ . జ తకచకమ ల చందుడ


ఐదవ ానమ ల ఉ ాక ండ

హసమ అక డ

అట వంట వ క ల మం బ

గత ాప ానమ లౖన 3,7,11 ానమ లల ఉం నట

చందు శత

లక చందు

ాట శత గహమ ల క ౖక

ియ ండడమ వలన

న ి అక డ క

ా ారమ ల

ే ఉన

ానమ నుబట ప

న ి గహమ లనుబట

గల ా ఉందుర . ఐదవ ానమ

తక వ ా య ండ ను.

తక వ తనమ ండ ను. చందు

తక వ ాయ ండ న

ాట బ ధుడ

ె యవచు ను. అట ఆయ గహమ లనుబట

ెప వచు ను. 10) ందర

ాలమ కర అనుచుందుర .

జ॥ ఏ మ

ి

ఏ కర య న

ాలచకమ ల ాసు ను ఉప

ెప

ెప

మ , గహ

గహమ ల ఉన

మ. ా

ాలచకమ ల , అ

లదు. అందుల చకమ ల

ించ ా, ాలమ క

ించుచున

ా , చకమ ల

ించడమ లదు. అందుల

బ ా మ దృ ి ట ఆల చకమ మ తమ క

కర క .

ించ ా,

చూడలద

ె ి న

ఇసు

ను. అక డ

మరణ

ి ంతమ ను

న పశ అప

స ి ున

అనడమ లదు. పం ంగమ ను

ా , ాలమ క

ించడమ లదు. ం

ఏమ తమ క

ించడమ లదు.

దృ ి తర గ త ంద

ించదు, కర మ క ర

అరమగ చున

ా న ి గంథమ లల ఇ

ీ చూడలదు అ మ ట బహ ర అ

ాక మ ల ఏ మ

స ి ున

గ ణచకమ క

ించడమ

డ , గ ణమ ల ఇట న వ

ాసమ ల త బద

ందగల కర చకమ ల ించలదు.

క అర

సమ

బమ

ౖ మ

వ డూ అక

ే ఇప డ స

బట

అరమ ాక

ంద ఇ

మ డ

ందర

ేయ న ా నను

కర చకమ ,

చూ ార . ఏ మ

గమ ల ఎట ండ

మ జ ాబ ఇల య న

ె య

ంద ీ మక

చూడం .

ాసనమ . ఆ ాసనమ ఎప ట మ రదు, అసత మ

ను క

ీ చూడలదు అన మ టను చూ న త ా త ఫర ాలదు. ఇప డ అ

ే అక డ చకమ

ించ ా, .

అడ గవచు ను.

.అ

ించడమ లదు. మనమ

ాలచకమ ,

ె ి నప డ ఈ షయమ పపంచమ ల ప టన ా ే అడ గవల ిం . అ

వ డూ క

ీ ఈ మ డ నూ చూడలడ . అ

ఆ ారమ నూ చూ ార క !’’ అ ె ా ర అ

ౖనగల ాల చకమ ల చకమ ,

ండూ క

ించదు. ాలమ కర ఎవ

ించవ . పపంచమ ల ఏ మ వ

ించడమ లదు. ాలమ

ే గ ణచకమ న

ఆ బ మ లను చూ ార క ! గ ణచకమ అందుల

పపంచమ ల ఏ మ ే

గహమ ల క కర క

ించదు క ! జన క ండ ల

ించడమ లదు. అ

ించడమ లదు. గ ణమ లల నున

వ ే

ి చూ ి అందుల

గ ణ గమ లనూ వ

ించడమ లదు. గహమ ల మ తమ క

ించడమ లదు. ఇక ఇం ా ం

ఒక పశ ను అడ గవచు ను. అ ేమన ా! ‘‘ బమ

కర క

కంట ంద గ ణచకమ , గ ణమ ల , వ డ ల ఏ ఒక ట క

ెప న ే మన ా, ాలమ క

గ ణచకమ

ా క

ౖనగల ాలచకమ ల చకమ గహమ ల

దృ ి ర గ త ంద , ం గ ణమ ల ఏమ తమ క

ల కర చకమ ల , లగ మ ల

ించడమ లదు. ందయ న కర చకమ ల చకమ మ తమ

గ ణమ ల క

ెప లదు. ా

ె య చుండ ను ా , కర క

ా అందుల

గ ణమ ల ా , వ డ ా ఎవ

గహమ ల క

ి ాయ ?

మ . అం ే ా జన ా క ండ అ

ే చకమ ల

ించుచున

లల న

ించనప డ

ారణమనడమ లదు. కర ఉన

ందనున కర చకమ క

మ ా , ా

ాసు న లగ క ండ ల గహమ ల

ారణమంట

ర .అ క

ల పడదు. ఎందుకన ా జ తక చకమ ల నున గహమ లను

ంట

గమ లను జన లగ క ండ అంట

ాదు. అ

ాలచకమ , కర చకమ అ

ెల సు నుటక

లగ మ లందున ట

ాలచకమ ల ఉంట

ార

ఎవ

త బదమ ా సమ

క మ కజ ిక ె యద

ాబట సం

నమ

ావల ిం . జనన

ె ి నప డ ఇప డ

ి మ . జనన మరణ


ి ంతమ ల

షయమ ా , ఇప డ

ె ి నప డ ఇ

ఒక మ

ి ె ి న

ె ి నట అను వడమ

ె ి న ాలమ , కర మ

షయమ

ల అనుక ంట

ర ాట . ను ఎ

ె యదు. అందువలన ఎవ

ె యద

ె ి న షయమ ా

మర

ె ి న

ర?

క క

ె ా ను. ఇప డ క

ేవ

మట

ేవ

ాభ

గర

ాసవమ . ఏ రహస

ఏమ

ి

ె యదు అ

ిం ే మ

ేయ చు

ను.

ను క ఏ

మన శ రమ ల నున ఆత

ెల సు. ఆత అంద యన

.అ

ించుచూ ఇట

ట అ ప

ెల సునను న

కర క ె ి

న వ

ే నగ

ె ి

,అ

ార . అం ే ా షమ

వ ే

ె యద

జం ా ఏ

అరమగ టక , అరమ

, తన ష

మ ట ప ారమ

ార

ప సకమ లందు సూర డ , క ఇంకనూ

మ చూ ి ే

నమ ను అనుస ం

చూ

షమ

ఒక మ ర

ర చూడగ

ార ,

ప ె వచు ను.

ద ఆస క

ాదు ాలక

ే బ ా అరమవ త ంద న

ె య నట

త గహ ేయ ను. ఆస

ీ ాగలదు. 12) గతమ ల

డ , శ , ాహ వ , త వ లను కౄర ల , బ ధ, గ ర , . ర జ

ఏమ తమ

భల

ాసవమ

ాద

అనవచు ను. ాలచకమ ల

ఉన మ ట

ాసవ

ల మం జ

క, చందులను

ష లందర ఈ షయమ

ెప చు

రగ ష ాస దలగ

మ ల

ె ా ర.

ర . అ ఎంతవరక

ా ంచు ా

ా ంచు ా

మ ల,పణ ల,

గహమ ల

కౄర ల , ాప ల , అ భల,

నప ట , ఒక లగ జ తక నక

ప ణ మ ను ా ంచు ా

మ ల ాఉ

ా తమ ా కౄరగహమ ల లవ , అట ర

య ే

భ ల , ెడ ప

ప ణ మ ను ా ంచున గ,

ేయ

ాపమ ను ా ంచున గ

అంట, అ

సూతబదత క య న

భ ల , శత వ ల అ

త ల అ

ిల వవచు ను. గహమ ల

ర . జ ఫతక లగ మ లను బట

ప ణ మ ను

ండ గ ంప ల ా ఉండడమ

ంద

ా తమ ా

ంద

ా తమ ా కౄర ల ానున

మ ల ాఉ

ర . అందువలన అంద

మ గహమ ల లవ . అల అంద

ాసబదత లక ండ ఇష

ిల వవచు ను. అల

ాపమ ను ా ంచుచు కౄర ల ా ఉం న ా మ క లగ జ తక నక

గహమ ల , మ క జ ఫతక లగ మ ను బట మ ఉ

మ . మం

.

ాపమ ను ప ాసవ

ెప చు

నట

. 2:1 అను సూతమ ప ారమ ,

ె ి నదగ ను. జ

ా తమ ా షమ ష

ను

ఐదవ ానమ ల

ాసవమ ? జ॥ అ

,

ె యదు. అట

ష ఫలగంథమ , యవన జ తకమ , జ తక మ ాండమ , జ తక చం క

ల ప సకమ లల ఈమ ట ఉన

దశ గహమ లల ఒక బ ధగహమ

ష మ అరమ ాదు. బ ధగహమ జన లగ మ న అనుక ల

ా గంథమ లౖన జ

డ . ఎల

ె యదు. అందువలన ాలమ ఎవ

ందుర . అందువలన ఈ గంథమ చ

ాక ండ టక ఒక

ాసమ అరమగ చూవచు ను. ఏ

తల

దమ ను చూసు

శ బమ ా

ే అరమవ త ం ?

ా ప ె

, అట వంట జ తక

ె యక

మ తప ఎవర స యమ ా చూడలద

ె య లంట ఈ గంథమ చ

అనుక లమ లనప డ జ

రచ

ను మ తమ ఎవ

ేవ డ తనక మనక మధ ల ఆత నుం

జ॥ సహజమ ా ఎవ గంథమ ను

ంపజయ చూ,

ించడమ లదు. వ డ , గ ణమ లను స యమ ా ఎవర చూడలదు.

11) మ క జ

ా అట

గహమ ల కౄర ల ా

ాసమ లల ఒక ాసమ

ావ న

త ల శత వ ల అను ండ వరమ లను భ ం మ .


ప ారమ ఒక

త లౖన గహమ ల మ క

శత వ ల

గహమ ల , మ క ఆర లగ మ లక

త లౖ,

సూతమ ను అనుస ం

మ ల , ఎవర ఎవ

ఆ రమ

ేసు

ఎవర ఎవ

మ ల అనడమ ప

ె ి నంతమ తమ న అందుల ధన

త రమ :

ాక ాః ప

ా త ి ా, స

ేఅ

ాసవమ

ెడ గహమ ల ంట, ధన

ెప క వడమ ప

ధనస

ార

ప ె వచు ను.

గ ర వరమ , శ

ర . ట 9 ార జ

గంథమ ను ా ,ి జ

ఎవ

ర ఏకం ా

మ తమ

మ అడ గ న ేమన ా!

ె ా మ . శ , బ ధ,

ె ి

ేజ

ాహ వ ,శ

అగ ను. అల

షమల క

ిసున

ాసమ లల ఐదవ ాసమ

క, ాహ వ లను ఒక గ ంప ల ;

ె య

ార

ండ గ ంప లల

ి వడమ ప

తప . అం ే ాక 1×7 అను

బదశత వ సూర డగ ను. అట వంట ార ఒక గ ంప ల

. ావ న

ెప చు ేఅ

కమ ల నున తప డ సమ

ాదుల ,

ర . అందువలన

క ి ాదుల జ మ ప

రమ ను షమ

ా ీయత

ెప

ా, ఎవర

ెప

ష మ ) ెప

మ డ గహమ లను మంట

?

వలమ రథుడను క

ాను. అట వంటప డ

ాయ న

రల సకమ

ె యదు. జ అ

అనుభవమ ా , అల ాట ా

ష గంథమ ను ాసబదమ ా, సూత య కమ ా ాసు

ె ి న ార రథుల , అ రథుల , మ రథుల , ర ల ,

మ.

ె ి న క డలదు. భ ష త (జ

దశ గహమ లను పకటం , జ

గహమ లను ండ

ర . ఇందుల మ లక ప ారమ సూర , క జ, త వ ల

ష మ మ ఢనమ కమ అంట

షమ

యమ న ర

ల , ఏ లగ మ నక కౄర ల , ఎట కౄర లౖ

ె ి న అ రథుల , మ రథుల గహమ ల

ర ఎక

జ॥ ఇంతవరక

ష ాసమ ష

. ఇందుల

మ 2 :1 అను ఆత ల సూతమ ను అనుస ం

ా ా, ఈ మ గ ల ప ప గ ంప ల

నమ వదం . ఇట వంట అ ా ీ యత జ

13) ఇంతవరక

ాయబ య న

ెప డమ అసంబదమ , అ ా యమ ీ . అందువలన సంస ృత

ాదంట

బ ంత ర .

ంత ర .

వరమ అ

సూతమ ప ారమ సూర నక బద శత వ శ కౄర ల ా ఉ

ొ క ఉ హరణను చూ ామ .

లల ఎవర న నూ ధన శనమ ను, అ కదుఃఖమ ను క ం

సూర , క జ, శ , ాహ , త లను కౄర ల

గ ర వరమ ల

కమ లను అ

ే ధన ాః

ెప క వడమ , మ య ర ,శ ,క ాట

నట

చయల క ర

సూర , చంద, క జ, గ ర , త లను ఒక గ ంప ల ఉ

ఇ సంభవమగ

ె ా మ . అట ాక ఏ లగ మ నూ

శనమ దుఃఖమ కల ననుట ఒప క ంట ను. ా ఏ లగ మ

అ ా యత ీ అ

గ ంప ల ా ే ామ .

వ ం

మ . సంస ృతమ ల ఇష

త ర మ ‘‘యవన జ తకమ ’’ అను ప సకమ ల

ె ి న గహమ ల ఉ

ె ా ర.

ాదు. ఇక

క లల ఏ ఒక ర న నూ ధనల భమ ను క

యమ న

ాసమ

ప ె చు

ర శ ౖశ ర భ

య ానమ ల ర ,శ ,క

కమ

కల ప

ర . ఒక ాసమ ను అనుస ం , అందుల నూ ఒక

కౄర ల

ాస ర దమ

ా యత ీ లక

చం ో బ దసు ర గ ర ర ృగ నంద

చంద,బ ధ,

మ ల ా వ ంచుచు

చూడక, ఏ సూతమ నూ అనుస ంచక ండ ర , శ , క జ, ాహ , త వ లను కౄర లనడమ , గ ర , బ ధ,

క, చందులను

॥ దుఃఖ వ

ావచు ను. ఆర లగ మ లక శత వ లౖ, కౄర ల ా వ ంచు

షమల

నను అడ గ టల

ను

ర.


లదు.

పక

పశ క

యన

,ష

ప ె

ె య

ాడ ం

ఈ సూతమ ప ారమ , ను జ ష

మన ా!

ా మ రదు. అల

, ె య

షమ

ా ే

ె య

ిం . ఇదరమ క

మ కల ఆ ాశమ ల ెప గ

ి

ెల

ౌడ భ

శ రమ ల , ను. అర

ఎవర లరను గ

పక

ెప గల గ చు

ం , ఇం ా ఏ

తనమ ల ఉ

ాట క ా ా . ాట క ఆరవ ాస

న బహ

య క డ

ాసమ ను

14) ఒక వ ళ

అతడ క ె

ి

వ వ ాయమ

ఏ వసువ ా , అ

రక బ

న ి ాడ

ె ి నట

ను. కనుక అసలౖన ౖను అ వృ

ధనల ల

ప డ ఖ ళ ాస ల

ల క

యర.

ి ాడ . జ

ంజనమ

ా పక ార

చు

గ ం , ాడ

ాదు

తమ పం ెండ

డ, ా

ె య లంట ‘జ ా ాలంట ఎట ాడ

ర.

ె ి న పద ఏ ో , ర తప

ంజనమ ’ అను ష

యన

పక

ెప

ె ా ర . ఏ ాసమ అ వృ లల

స ం

ాలమ ల , ఏ

వ యపయ సల

ె ా ర . ఈ డ ఎం

ను గహమ ల

ాడ

ా మ రడ .

గమ నూ, గహణమ లనూ

ార ఆ

, డ

గహమ లనూ, ాట

మన మహర ల ె ా ర.

, ఒక ళ

ె య

ె య ే అను వదం . అ

ి

అట అ

టబర

ే ర

ాలదు. బ ర

న . అత

ల సుం

గహమ లనుబట, ఆ వసువ న

ాసమ లల

భగవ త. సూట ా

ె య ను.

ెల సు ంట

చందుడ శత గహ

? జ॥

తన

ర ా , ప

వలన

ా , పపంచమ ల

అనుక లమ అ ను క లమ లదు అనుట

ే ర అనుక లమ ఉండదు. ఏ వసువ ద ఆ రప

ేబ

ాసగృహమ ల క

ఆ వసువ

,బర

ి

లవ ానమ ను ళ

లభ

క అ ప

ఆ వసువ ల ం ే , ల ంచ

ఆ గహమ నుబట మ య ఆ గహమ

పడవ . చందుడ శత గహ

ానమ ల య న ప డ అత

ానమ నుబట వసువ లభ మగ

ె య గలదు. చందుడ అనుక లమ న ట

ా బర ప

క ఆ నమ ల ఉండ ను. చందగహమ అనుక లమ ఉంట

అను షయమ క ా

ర అనుక లమ ల

ఆ గహమ అనుక లమ అ నుక లమ

మం

య గహమ ల ఆ నమ ల ఉండ ను. ఎవ

అనుక లమగ ను. చందుడ అనుక లమ లక ల ం

న ి ాడ ం

ా . అ ెక డ ం ే మ క

ాదు. ఎందుకన ా ర చందగహమ

గహమ ఎవ

ెల సు వచు ను.

ాలదు. ండ

స j◌ై◌ున

అయ ా ంతమ ా

ిన ా పక న ఉ

చూడలదు. అల

ర . ావ న పక

ే ఒక ఇనుప మ క

మ . ఈ సూతమ ప ార

అనుమ నమ ం ? పక

ె ా లంట అ ే ‘‘ ైత ి ంత భగవ త’’. ర ఏ రహస

ాడ

ా సహ ారమ

తనమ

అ గ క ాలమ ల , ఖ ళ ప

,క

యన

ా పక ల

పం ,ి క జగహమ ఎరగ ఉన ద , ఇప

ె ా ర తప , ార చందు

ెప చు

షమ

ల ల సంవత రమ ల ప ర

ాలమ ల , ార చందుడ ప ారమ

శ రమ ల

ఇనుప మ

ిన ాడ ా మ ర ను. ా

గ ం న ార పక

ఉపగహమను ా

క జగహమ ఎరగ ఉన ద ె ి నట

ె యదు ా ,

ె య

ాలమ ల , ందర మహర ల

ార . తమ పక

ఆ ాశమ ల

షమ

ఒక

, ా జ

ప ాతన ాలమ ల , ా ా త ల గ డల క డ కట ప ిగట

క జ

, ఒక ళ అయ ా ంతమ పక ల ఇనుపమ క ఉం

అయ ా ంతమ ఇనుప మ క

ిన ా పక ల

ాసమ ల సంప రమ ా ె య ను. ఇక డ ఒక సూతమ ను ఉదహ ం

పక ల అయ ా ంతమ ఉం మరత ం , ా

సమ

ె య ను. ిన

గత

ఎట వంట లభ మగ న

సులభమ ా లభ మగ ను. ఒక ళ నప డ లక

లవ

అనుక లమ ా ఉండవ . వరమ వ ఏ ో ఒక ధమ ా


ర ఇంటల

వసుం . ఎంతమం

చందుడ స

త సమస ల వసూ ఉండ ను. మం

ళల స

గ ం న

ాక ం

ే అ ే ర

వడ

ా లక

బ గ ం అంట బ ర ే

ఇల

లక మ

ావచు ను. ఇట అ క

ే ఆ ఇల

ర బయట

గహమ ల అ పత ల . అట

స యమ అం నప డ బ ంక

ా య ి

ా క వ

సు వల య ి న

. అట

ా య ి ల ంట . మ ఉండ ా, పకృ రల

దట ఆ డబ ా య ి

ట సమస ల

ల ం

పరమ త ఆ నమ ల ఉన

గహమ లను వ ే ళ

స యమ ఎక

ల వచు చుండ ను. క ర ల ాక ఇళ

లమ ల గృహమ ల

,

డ ద ణ శక అ ప

ద ణమ

ౖప కృంగ ట

నుం డబ

జర గ చున

కగహ

బ ంక

వ ే

. గహమ ల

లక ద ణ ప ౖ

ా ియ నుం ే

ే. ఇప డ అసల

య పకృ షయ

ఆ నమ ల

లవ ానమ ల య న ,

ర లల ఆటంకమ ల ఏర డ ను. తరచూ నందున ద ణ

వరక

శక న

డల

ర లల

లట

ద లవ

వలక సంబం ం న

ఎక వ

ల వచు ను.

జర గ చుండ ను. ఇట వంట క జ

న ఉపశమన మ రమ ల ప

ఇబ ం పడ చుందుర . ఎప డూ అప లల క ర క

ావ . 16)

వ ందుర . అ ెందుక

?

జ॥ ‘‘ధనమ ల మ లమ

వరక డబ ల

లమ దగర

గహమ ల ఉన కర ను ఇచు

ా ల ం

ో షమ లక ఏ గృహ ాంత ల ా , అష గ ంధన యంతమ ల ా , ఏ ందర ఎంత సం ా ం

వచు ను. అట బ ర

అను క డదు. పభ త మ నుం కర వ

క జగహమ ఆ నమ ల ఉండ ను. జ తకమ ల క జగహమ వ

ానమ ను తన

, కలక నుం మండల ఆ స ీ వదక వ

గహమ ల

.

శమ

జర గ ను. ఒక

ాగలవ . 15) ంతమం తమ

పభ త మ అను క డదు. అల

ి సృ ినుం ఏ

ఉండడ

లక ఇబ ం పడ చుందుర . అ ెందుక జర గ చుండ ను?

ల కలక వదక వ

నదను నుమ . ప

కం

ర ల ఉప

ా లక ఇబ ం పడ చుందుర . అట ంతమం తమ ఇంటవద

జ॥ పపంచమ ల ప

ర ా ఇల ా ఉండ ను. అదంతయ

జగ ’’ అ

ందరనుచుందుర . ప

కగహమ మ య గ ర గహమ ే డబ ను

లవ

అందువలన కదల డబ క జ తకమ ల వ

ధన

మ ల

క ానమ లల ఉం

ాఅ

,వ

క గహమ ల

ి

డబ

అంట వంట ార డబ

ఏ ఇబ ందుల పడక ం

17) ందర

ించుచుం

, ధనమ నక

ల వజ ి ధ క లను

య ే ను.

సుఖమ లను అనుభ ంపజయ ను.

డబ క గ ర గహమ అ పత ల ాయ

అవసరమ లక తక వ వసూ ఇబ ం పడవల ివచు చుండ ను. గ ర ,

ద ా

ాక

ప ె వచు ను. గ ర గహమ డబ ను

ేయక ప ాహమ ల గ కద ంచుచూ డబ కగహమ , కదల

వసు

ర . ఈ ండ గహమ ల అ

తమవద

ల వక

క ల జ తక నక అనుక లమ ాయ ం న

బత క చుందుర .

స ంత ఇల ఉండ ను. ందర ధ క లౖ

స ంత ఇల ఉండదు.

ారణ

ఉండవచు ను. జ॥ స ంత ఇల ా , స ంత భ మ ల ా అ ానమ . అక డ ఒక అ అత

భగహమ ం నట

భగహమ న ట ే స ంత

ే అత

ి ాసుల ఏ

ి ాసుల అనబడ ను. స ంత ఇల

దలగ

ఉండవ . జ తకమ ల

స ంత గృహమ ండ ను. అట గహ రమ మం గ ల

ి ాసులక

ానమ జన క ండ ల

లవ

ి ాసుల కల ను. అక డ లవ ానమ ల ఒక మం

స గృహమ ండదు.

గహమ

లక


ర మ డ

18)

జ॥ అంద

త గహమ లను గ ం

ె ా ర . ాట ప వమ అంద

సమ నమ ా ాట ప వమ ంట ం .

అవ ాశ

లదు. ఇంతవరక ఏ గహమ అట ఉండలదు. అ

19) త గహమ లను అందర ఒప క ంట ా? జ॥ ఒప

వడమ , ఒప

ందర ఒప ార న ప డ ,

ఆల

ంచండ

20) ప ైవ

ంద

ంట

ర.

ా ,

మత

ను

మ ట సత మ నమ

క సంబంధమ లదు.

ందర ఒప

ద ాబ

క వ ే

ను ప ె ను. ేవ డ జ

ను ప ె డమ లదు.

ద బసు అంట

చూ ఒ

కర ఒ

ధమ ా ా జ తకమ లల లక

ె ి న

ఒప ెల సు ం య ,

ం . అందుల 44 మం చ

గ ాలడమ జ

అంతమం చ

వడమ జ

క రకమ ాయ ండ ను. అట వంటప డ , అంద

మ ఈ ధమ ా ప

.

ా?

మ ట సత మ

ద ఉండదనుటక

మ.

ా పమ దమ జ

ంద

ద ఉంట ం ?

సమ నమ ా ఉ

వడమ లదు. అట వంటప డ

ాట త ి ంచు గ న ఇద

త వ న బసు క

ాట ప వమ ం

గహమ ల అంద

సూతమ లను ా ఒప

ప ె చు

ల ందట

న తప

వడమ

ఉంట ం ? లక ంద

అందర ఒ

ల మం జ

ష ల స

న జ ాబ

న .

న . ెల ార జ మ న ఐదు గంటలప డ

న క ! అక డ చ కర ఒ

ట బసు ల

వడమ జ

న ా గహ రమ లను

ధమ ా లద

ె య చున

బయటపడక ండ చ

ెప లదు.

వడమ నక

ర మ పశ క స

. అంద ారణ

?

న జ ాబ

ెప గల ా? జ॥

వ ల మ పశ క

ర జ ాబ

ెప గల ా? అ

ెప గల ా ప ె ల ా అను పశ క జ ాబ ల ో

ప ె గలను.

21)

జ॥

ాఅ

ేపల అ

రకమ ల

ెప

న మ టక

ప ే ల ఉంట

ర . అట

ాక ం

వద ఉత సూతబద పశ

ేపల

ను

జ ాబ

ర ఎల కర ల ఎవ

ారణ

ా ాల మ ందు

ావల న ి

ావల ిన

నందుక జ ాబ ర

ప ే ల

ేప ఏ ో అ

ే బహ

ను ఏ

క క ి ంతబద

ి

ేత ా త

ను ప ె గల

ెప ం ?

ేపను అమ గల ా’’ అ

ావల న ి ప ే అంట

ె ి

ె ా ల ? లక

నట న

ా ఉంట ఇ ామ , లక

ేప అ

అడగడమ త ా త క

ావల న ి

త ం క ! ఇప డ

న , సూతబద

ావ న

.

ేపల

ే లదు అ వ

ి ంత

ర అ

ా దగర

ెప డమ ప ే ఏ ో

ె ి

ధ కర ల

, ర

ాదు పశ . ఒ కర య ే ి ప ె చు

ించవ . క

ించ

ర?ఇ

కర లను గ ం

ర కర ల న ా , ర

మ సులభమ ా ెప గలమ . అ ే

ఒ పమ దమ జర గగల ?

ర కర ల

ా అనుటక కర ల

తరప న పశ అ అ హప ే

కంట కర లను

న పశ

న పశ ల ా అడ గ .

22) ఒ సమయమ ల , ఒ జ॥ ఇప డ

వదయ న వ

కమ ర

జ ాబ

ార చ

ెప డమ జర గవలను. అంత ా ంతమ లక ం

, ి ంత

న .

. మ ందు క

ార .

ెప గల ా అనుమ ట జ ాబ ‘‘ వ

మం ే

బదుల ా అప డ

ె ా ల? ే

ా వదక

ర జ ాబ

ి ాయ ? క

ించ

ెప లర . ఎందుకన ా

ం న , కర లను చూడగల న


మ కట గలదు. అ ె యగలదు.

ేవ

జ నమ .

ె ి న

ాక వచు ను. అరమ

జ ాబ

ాదు. అరమ ాగల ట

జ నమ క చూడగ

అందర నమ

అరమ

ేవ డ అ

ేవ

ాక

కర ప ారమ

ార

మత

జ ాబ

తమ బయల

ద ాబ

ె య .

ే న

వ నట ఎవ క ా లదు. అ

కర ప ారమ

ద ాబ

ర ను. కర

కర ల చ

క ండ మధ ల చ

ి ంతమ ప ారమ కర

ఒక సంఘటన జ

ందంట అ సత

ినంతవరక

ాద

ధమ ా క

ావల ియ న

వడ

న సత

.

య ర . కర

ే ో

ప నద

మధ ల పమ దమ జ

లవ .

జర గద

మక క

. పపంచ కర ల

అ క

ంచగలదు ా , పపంచ కర

జ నమ గ ంచు మంట ఇదం ె ా ను.

ార ను మ

నప డ

వ ై జ నమ ను ఏ ఒక ట

వ ై జ నమ ను ఎందుక దూ ి ాడ క క ేసు న

ధర ర క లౖన

ేవ

ార , త మ భ

ే ినదం

ైవజ నమ నక వ

ఏ ో ఒక

మం

ేఅ

ఖులౖయ

అను ంట

ర . అట వంట

ఒక పమ దమ జర గ ను. అప డ వ ే డ

ేవ డ భగవంత

ె ి న భగవ తను ా

య సవ లద

భగవ తల 15వ అ

యమ న 16,17

సవమ ను ప రమ

భగవ ేసు

ందర , మ

గ ం

ెప

ప రమ దూ ిం

ాల ె

ాడ

ో ఒకమ ర మక

మ తమ

ెప క

ేవ

ార

.

మ ట సత మను

ా సమ గల ార ,

ల మం

ట ా

ార

ెల సు ఎవర ఏ

తప

ా ాడ ను? పసుత ాలమ ల

న ార

ా ి ‘‘9 6 3’’ అ

న బసు పమ దమ ల గ ఏ ో

ెల సు, ేవ

ందువ ల ఇట ,

ైవభ కల ాడ

ాసవ

ఆయన ఎందుక

డల అ

సవ ల తప

ను

ందర అడ గ వచు ను.

అట వంట ార ఇప ట

ఖులౖన ా

న ి . ఈ మ టను ిన సత మ ను

మ (మ భక ల బృందమ ) భగవ తనూ

ఆ ఊ నుం

ారంద

వ ై జ న దూషణ స ే ూ అట వంట ప

కమ ల నంబరను క ే

ాసమ ప ార

ైవజ నమ పపంచ కర ను

ాడ మం

ను నం .

ఎప

చూ ఒక షయమ అరమగ

అసత మ అ

ర.అ

ా ాడలదు. తన వ

ాక తప దు.

ావ న అ య

ైవజ న దూషణక

ఫర ాలదు.

ం ే ార

ారంద

ద మలమ చ న ార గలర .

గంథమ లనూ ఇ ల

ారందర అక డ జమక డ దుర

ే ిన . అందువలన ఎవ ావ

ాసనమ ా

ద ాబ

ా కర లక అ తమ ా ా

ప ె నదం ా

ి ంతమ న ప డ

ా పనుల

ె యదు. ా దూ ిం న

టక ఇప డ పసుతమ అట వంట ాపమ

ందను పశ ఎవ

వ ై జ నమ .

ెప గల ా అ ర

ఉండర .

ర అను న ట ఆ

న . ాసమ

సత మ

క మ

అంద

జర గదు.

ాసమ ఎప ట పరస ర ర దమ ా ఉండదు.

ందరనవచు ను. ఎవర ఎల అను

ఎప డ దూ ిం న , ఎల దూ ిం న

ే ామ ?

న పత

య ే లదు. ఎవ

అంద

ాసమ అంట మ . ఎందుకన ా ాసమ అన ా

ఒ ఒక ట గలదు. అ

ార ఎప డ జ నమ ను దూ ిం

అట వంట ాడ

న .జ

. మనక అరమ ా

యన

సమయమ ను చూ కట కథయ

మ ట అంద

ాసవమ ా

కర

పశ వ ఎల జ

పరస ర ర దమగ ను. బ ా

అరమగ చున

చున

ె యక ండ ఏ

ాసవమ ా

ర ా య న ప డ , జరగ ా

.జ

ందంట ఇక డ ాసమ అనున

ఇక

వ ే

సత మ అ య , సత మ అన ా ాసమ అ య సూతమ గలదు. ాసమ ప ారమ జర గవల ియ ండ ా

ారణమ

న ారందర తమ మరణమ ను ఊ ంచు

ధ పనులల లగ మ

సమయమ నక చ ార

నప డ నమ టక అవ ాశమ ఉండదు. అందువలన ను ప ె న

ంద

ధ పనుల

ార అందర అల చ

ను ప ె డమ లదు. ఎందుకన ా

ా అ క డ మర వక డదు. బసు ల చ

కర ప ారమ

ర గర

బ క లను ా

ైవభ కల ా . డల

మ సృ క ి ర

ా ఇ

అనుబంధ

ర భగవ త మ సుగ ల ామ ,

మ లను


తం మ న ార క ారణమ

కలర .

సు ట

త ై

ి ంత భగవ తను చదవం య ల జౖల

20

ం న

చూడక ం , ఏమ తమ ఆల

ంచక ం

తరమ ల జ నదూషణ

ారందర బసు ల

గ ంతకల , ేయ

ద ాబ , భ వన

, కడపల

ారమను ా ఎక వ గ ంపబ

ేవ అ

ే ిన

పమ సం

ా ! ఎం మం

స ి ూవ ంట

ె య

టఅ

దృ ియందు న మ

జ నులౖన

ా ిన

ె య

ాబ వ

ాలమ లల ఎప

స తమ దూరమగ చున య చున

భగవ త అ

స ి ున

జ నమ గ ర

. 48

టకంట

ఊ ంచు వచు ను. ‘‘సృ ికర 9 6 3 ను

ప న

ా అ

పడ త ంద

ాసవమ

666’’ య

. అ ఒక జన

సవ ల

ఎవ

మతమ లక

నంబ న

ేవ

ఫ త వ

ే ల ె నట

ంద

ె యదు క !

గ ర ంచు ం . బసు బంగ ళ

న ా

ట ంట ం ో

ె యక

ై

ద ాబ

ి

షమ ల ైవశ య న

వ ే

ఇ య

ప ె గలర

మట

ేవ

అందర సమ న

ేవ

సంబంధ

కలదు. అంత ద

ే ిన ా

ిన సత మ

ె య చున

బసు నంబ ‘‘963’’ ఇ

దట మ ఆశమమ గల

ప ల

రమ ా

ంచును.

ల పడ ట

మ . ఇప డ పమ దమ ల ె

.

ా జ నమ ను దూ ిం న ా

ెప న మ ే న ా!

మక ర

ేల

గమ ల

న ౖ ార

మయ

.అ

మ నమ చు

అంట

ాయబ న గంథమ ల

గంథమ లల ఎం

గ ంచక అనవసరమ ా వ ై దూషణ, జ నదూషణ

ందూ ర క ల

దగర ం

చూడక గ

! జ నమ

. దగర ంచు ంట

ా ల న .

,ే ై త ి ంతమ

, ఆయన జ నమ ను దూ ిం న

ఖమ ా అ

ే అను ప జ నమ లక ం

ం న జ నమ ఇందూ ( ందూ) మతమ ల

జ నమ ను దూ ిం న ార అనవసరమ ా ై ాగహమ నక గ పడ న

న ా

దగయ న

ె ి

ావ . ండ య గమ ల పర ంతమ జన జన లక బ

ించుటక బసు పమ దమ జ

గతమ ల , గత జన ల ఎట వంట ా

ార

నక ా

అంట వ ే డ ఒప క ంట

న గంథ

ేఅ ప ేక

వ ం

ెప చూ, ఏ జ నమ

ందూమతమ ల

వలమ కష సుఖమ ల

జ నమ మనమ ందర ఉన ప డ ర

కంట

ఇంత ాలమ నక

మట

జ నశ కల చున

వసున బసు పమ దమ

పసుత జన ల అంద ఎదుట అ ఖ యమ

ే ఎం

దూ ిం

. మ ందు

ళన ా మ ట నప డ

యకమ నడ . మ ేత

ద ాబ అ

దూ ిం

మ మం

ల గల ఆ గంథమ ల ఏమ ం అ

పపంచ సంబంధ కర ల ఎల య ఉంట

ాట

ందూ ర క లమ

తమ ై

ట 64

మ నమ టక ఆ ర

ర.

చూడక ండ జ నమ ను

మ ంద ఆయన తను ా

య ంట

యన

ందూధర ర ణ

ేయబ య

ల గల ‘‘మంతమ -మ మ’’ అను

ం న శ కల . అట వంట

దు

ో ఒకమ ర తప క త న

. ఇంత పత మ ా ఒక గంథ

ే న ి ార మహనం ,

మ భ పర ల

. గంథమ ను చ

న . ఈ తరమ ల జ నదూషణ

మ రల

ె యక ం

ేవ

డల

ప జ నమ మ అదృషమ

న ా

ఏమ తమ

ం యన

పత మ ా క

రల ఇ త ా ఒ ా య

తమ ల ా వ ే డ తనను గ

మ అ

నద

ఖర

నమ

ఏమ న ద

ందువ ల ఇ

ా రపర

మ ఒప

? అంతట

వదలక ం శ వంత

వడమ జ

ె ి నప డ ఇ అ ై తమ , ై తమ ల గ

ఎంత శ వంత

ేవ డ ఒప క ంట

వ ే

ందూధర మ లంట ఏ

ి ంత భగవ తను

అంట ఏ ా

ర.ఆ

ా జ నమ ను గ ం , గంథర పమ లల య న జ నమ ను గ ం

షయమ ను

ై త

ార

ె ి జౖల క పం ిన జ

ర.

ాపమ ాక ఏమ త ం . భగవ తల ఆ

మ ఎం

డ క

. అట వంట మ ేన

వ ే

ారందర వ ే

ారంద

ఇట వంట

గర

ె యం .

ె ి న మ

వ ే


గ ర 963అ

ా ిన త ా త అ ే నంబర

మ న ఇ ే ాంతమ ల వ

పకటం న 9 6 3 నంబ గల బసు ల పమ దమ జ

ందంట ఇక

ె ి నట న

వదలక మర జన ల ౖ

జ నమ , ఇ ెల చు ందర

మ . ఇప డ

షమ

ె యగ

ై

మట జ

ప ె త వ ంట అం

వమంట ా? అంతయ

ించ ర

ార ార

ే ి యర ఎవ అ

య ే చు ా

గహమ ల న

ా ం

ేఏ

ార క

అను

ె ి ించ

ార

ాయడమ జ

ించ

ప ె

న .

ష లక అట జ నులక ట

అంట ర . అ ే అ జ

ం అంట అ

కర ాగ అమల జర గ న

ాట

మనక

ె య

చూ ి ఇతర ల

పమ దమ లను కల గజయ చుందుర . భ

ించ

ేయ చుందుర . ఎంత పయత మ

ే ి

ర త ల

ార క ారంద

ా) భ

ార మ లను

ంతర ాసుల

ండ గహమ ల

ఏ య

ా జర ా . న ౖ ున ఉండవ .

రకమ ల ండ ను. ఒ సలమ ల ఎక వ , డ అ

ధమ ల బ గ

అరమ

ించ

సూ

అజ నులను చూ

ద ఆస

రగన

ర పమ న ఎంద య ా

ె యక అజ నమ రమ న

పమ దమ లను కల గజత ర . ఎక వ ఒ సలమ ల పమ దమ ల జర గ టక

, ఊ ంచ

ాగలదు. ారబమ ప ారమ

ంత జ నుల ా మ రగలర , జ నమ

జ నమ ను

గ ంతర ాసుల వ

ే ఏకం ా గ

ే ో అక డ జర గ చున ద

ిన ా య ం

ార మ లను

ర . అం త ే ప సల ప వమ లంట ఎక

,

ందర కలర .

ాక మ

ేయ

ాల అ

ద వ ై జ నమ క న ార క

ద శదగల ా య ం , జ నమ ను

ె యక

చుందుర . మన శ ే మ ( రత శ ే మ )ల

పమ దమ ల జర గడమ అక డ పమ దమ ల జర గ టక అవ ాశమ లక ల పమ దమ ల జరగడమ ను చూ

ందర క

ా (U.F.O ల

ార అందర నడ సు

డ పమ దమ లక

పయత మ

ె యదు.

ా . గహమ ల కర ను పంచు ార మ త

ిం ె

ాట

ఒక ప

మ ఢనమ కమ త ం .

ార జ నమ

డ పమ దమ లను ను

యయ

ే ార

సల ప వమ అంట అ

కర లను అనుభ ంపజ ి

ందువ ల

న . ద ా రమ అంట ఏ

.మక ప

.

ా జ

స ల గ

ప ె చుందుర . ఎవర ఏ

ారణమ క

ెప డమ జ

ేశమ లల అట వంట పనులను

శక ల

ిం ే ార , క

అసలౖన

ాక ండ ఉండమ

న . ఇట జ

ాత ఎక వ కలదు. డ పమ దమ లల ాస

అ ఇంతవరక అరమ ా

ి ేక

ేయ

ామ

ాహనమ లౖన ప

అరమ ా పనుల జ ర

ించ

ర.అ

మ లను

ఒ సలమ ల ఎక వ పమ దమ ల జర గ చుండ ను. అ సల

దశ గహమ ల

య ే ర . ార మ లను

డ పమ దమ ల జర గ టల క

ె యదు. ఇప డ ఇందువ లల

ెప డమ జ

త ాయ న

ా అరమగ చున

ప వమంట ా? గహ ప

ార మ లను గహమ ల

సకమమ ా

ే న ి

ందువ లక తప

ష సూతమ లను ఈ గంథమ ల

మక

ఏ ఆటంకమ ల ఇబ ందుల లక

న బసు ,

ాగలడ .

వ ండవచు న

వ ై దూషణ

ై ాగహమ నక గ

ష మ ఒక

ద ా రమ ను గ ం

చూ మ . డ బ గ

జ॥ ఎక డ ఏ

ఎవర

ె య రహస మ లను

షమల

23) బసు పమ దమ ను గ ం ె

ష ాసమ ప

ల ంటద

. అందువలన ఇప టనుం

ష గంథమ . జ

రహస మ ాయ న జ

గ పడ నట జ

ే ాడ జ

ి ,జ

న ా

జ నమ అ

ి జ గతపడం . ఇప టనుం ై

ె య

మ ల

ఇర వ రక ఉప

ాయబ న గంథమ జ

ందువ లక జ

షమల

ాల గలన

ల ంట జ నమ

( ందువ లల ) ఎవ జ

ఇల

న . ఈ ాంతమ నుం వ

తల ర.

జ నుల ా మ వ

ారణమ ఆ సలమ ల క

పమ క

ించ

శ ఒకట


ద ాపల ాసూ వ

ాహనమ లను గమ సూ య ండ ను. బ ఇ

పక న ఉంట వసూ

ాహనమ లను గమ సూ అనుమ నమ గల ంద

డ పక నయ ం , దూరమ నుం వచు వన

ంచగల గ దుర .

ార మ నక

వసునప

ేగ

ాసున ప డ డ

ం న భ తమ ల

ే ాలయమ లక

ద దూరమ ా వసున ప

దనూ,

ార మ ల

ేయ దుర . అట

పమ దమ నక గ ాక ండ

క జగహమ . అంద ా

తమ

ేయక వద

ార ా , ఏ వ

ంచుచున ప ట

అనుస ం

కగహమ

నలగమ

కడ అ

ాహనమ తన ే చ

రకమ బయట

నందున

వ దుర . క ంట

పమ దమ లను క

ే న ి వ

ా సగరవ

ేవతల షయమ ల

కడ వ

ై

జర గవచు ను.

వ ే

ార

జ నమ ల

క డ తన

నక ప

క డ తన క

ప ె వచు ను.

క జగహమ వ

ద ఉన వ

ాహనమ ల ావడమ

ఖమ ాయ న క

డం

ే క లను

ట వ ండ ట వలన ఒ సలమ ల

ట ఉండడన ట

భ తమ ల క

సలమ ల

నందున క జగహమ అనుక లమ క న ార

మనుష ల

ే న ి పమ దమ అంట క

ాహనమ లక అ పత లౖన క జ

ాహనమ ను తన అ

ంి చక ం

డ పక నయ ం నప ట ,

ాల పయ

డ పక న ఒ అ

వ ే భక ల

ఖ మగ ట వలన అట వంట రంగ

ాహనమ ను ా ాడ

అ ప

శత వ ల . క జగహమ ఎర ప రంగ గల .

పమ దమ జర గవచు ను. డ క

ార ా

క డ . రహ ర లక అ ప

పమ క న భ తమ ల

క ఎప డూ ఒ

ా పమ దమ నక గ

ార

ాహనమ ను పమ దమ నక

ాహనమ లక అ ప

కర ప

ద ాపల వ

ేవతలక

శక ల

ార మ నక

ార పయ ణంచు వ

ించ

పమ దమ లను డ

ే ాలయమ లక

ాహన బలమ ల

క ల ఒక

ాహనమ క

క గహమ

ావ న వ ే తలంట

ేయ భ తమ ల

ఎంచు

య ను. అప డ ఆ పమ దమ ల

డ ఎర ప రంగ క , ఎర ప రంగ క న రకమ నక అ ప

ాక ండ ఎర ప తనమ ఎక

పమ దమ లను చూ న

ఎక

భ తమ ల పమ దమ ను క ంచును. భ తమ ల

పయ ణంచు

ంచగ

ాహనమ ల వ ే

,ే అట వంట ా

ార ా లక

ా , ేవతలక

క చూప లక

ాగలవ .

య ే ను.

షయమ

ేయ ను. క జ,

ాలక వడమ వలన క

పమ దమ ల

కడ

ారణమ గలదు. అ ేమన ా!

పమ దమ ల ఎక వ జర గ చుండ ను. బ ఇ మ

ంచగల ను.

ాహనమ లక పమ దమ ల జర గవ . అల

ద,

ాహనమ ల పమ దమ నక గ డ స

తమ

పమ క న ౖ

ాహనమ ల

వడమ జర గ టక

ే ి పంప నట క

య చుండ ను. అట భ తమ ల

ేవత

దనూ

ల ె ప రంగ గల . ఎర ప రంగ క న

ాబట

ార ా ఉం నట

న ట

వ న , ఏ ార మ

షయమ లను గ

జ నమ ను క య ందుర .

ావ . వ

ే అక డ న భ తమ ల

తప క పమ దమ నక గ

గహమ

వ ే

వ అ

ేవతలక

ాకమ ం ే అ

ేవతల వదక

క ంత ర . డ పక నయ న భ తమ ల

ఆ ిత

ాహనమ ల వ క ల ఎవ న , ఎక

ాహనమ దగరక

ార ా లక

కర తమక అనుక ల

ే లను నలగ

ెప వచు ను. అట

నక స

దు.

ేవ

నందున పమ దమ ల

య ే ను. అట వంట ాక ండ రక ికమ ా క

భ యంట

ే షమ . ఇట పమ దమ ల జర గ టక గహమ ల ెప వచు ను. ఒక

ాక ం

ఖమ ా య ందుర . అందువలన ఈ ండ

ఎక

ై

ించు

కగహమ నక స ారణమ ా ా, ాట

దు. అమల

షయమ ల క

షయమ లల పమ దమ ల ఎప

ై

డ,


కడ

24) ారంద

ాహనమ లక అ ప ాహన

జ॥ అల

గమ ండద

ే పపంచమ ల

అ నమ ల య గందర ళ

వరమ ల

ారంద

ాహనమ ల ండవ ంద

ెప వచు

ిశ

దున మనుష లందర గ ర వరమ

ా వద లక ండ

ా . అట ాక ండ

వసువ మ క వరమ ల న

ార ానూ, శ వరమ

ా క ా ను ారమ అ

ఎట ల ంచుచున

ఆయ ష క అ ప

ే ి శ వదయ న

నందున శ

ాం

ల ంచునట

ఒక ఉ హరణ

ా ెల సు

గ ర వ య లవద

ాహనమ ల , శ

ఎం

దనుం

ందప

ఎత నుం క

ఏమ తమ ఎమ కల జ॥ పపంచమ ల ఎత నుం

ందప

జ తక

రంగ

ండూ

ఒక ఎమ క క ా

.

ే ాడ . ఒక

ం మ. ా

త గహమ ల

ాం ె

న ి .

ల మ య సూర డ మ గ ర

బట ఒ ప మ

ా న ఇదర మ గ ర క డ తన . అట

ాళ , వజమ ల కలవ . ఇట కర నుబట ఏ వసువ

ఎమ కల

మంచమ

ఎమ కల

రగక

ాళ

డ అ ప

ర గ నట

దనుం

క జ గహ

ే ఎమ కల

. గహ రమ ల క జగహమ వ

ా ణ త ెం య ందుర .

వడమ వలన మనక అంట పజలక ఏ

జ॥

క మం

వడమ జ

న .

ఆరవ ానమ ను

చం న ి

ాడ ఎంత

అక డ ఉం

గమ వచు ను. ఎమ కల

సం తమ పట బడదు.

వ క లౖన ార ఇదర అల

జర గ

ా ఉన ప డ

నప డ

ఏ గహమ అనుక లమ ాయ ండవలను.

ాం రక ిక

న ?

నును.

ౖనుం ప న ఒక

రగడమ ఎందుక జ

ప ల వచు ను. కళ నుం రకమ ార ను. రకల

కడ అ ప

ినంతవరక

వచు ను. క జగహమ శత గహ

ాయ ం చూచు

ండ అడ గ ల మంచమ

గహమ ల వలన జర గ త ందనుచున ట

య ే ను. అ ే క జగహమ అనుక ల

ఆ గహమ చూప లక న ఎవ

కడ

య ండవలను క ! అల ంటప డ ఎం

, శ రమ ల ఎమ కక అ ప ప

ర గలదు. మ

జ॥ సం తమ నక

ార చ

ాహనమ ల

ందుర . గ ర వ య ల మధ ల

మ ట ప ారమ ప

గహమ ల వలన జ

ప ల, క

అత

ల ఎం

ాళ

వ ే డ

. అందువలన శ వ య ల దగర గ ర వ బం ార న

26) ందర సం తమ ను

27) మ క

ర.

లగ

ఇనుమ , బ ధు

రగక వడమ , మ క

ం నుం

షయమం

ందప

ే ాల , ే

ఎమ కల

ఎవ

ార

ర.

ఉండవచు ను.

25) ఒక వ వ

ార , శ వరమ

ే అం

శ వరమ ల

అంద

ఆయ ష నుల గ

వసువ లను శత వరమ నక ఇవ వల ి వసున

. అట ాక

ార ానూ ఉ

ా , అల

శత వ లౖన గ ర , క

గహమ ల ఒకటౖ ఇతర గహమ లవదయ న ఫ తమ లను క

ఎవ వద

?

ే గ ర వ ఆ నమ ల నున బం ార శ వ య ల వద లక ండ

గమ ండవచు ను. గ ర వరమ ల

ఇతర వరమ నక లక ండ వచు ను. వసువ ల ఎవ

జ తకమ ను చూ నప డ ఆయనక శత గహమ ల గ ర వరమ ా

ాహన

ా కర నుబట ల ంచవలనను సూతమ ప ారమ ల ంచవల ి య న

వ ను. భ

గ ర వరమ

ా వసువ ల

రను న ట

నందున శ వరమ ల

యడ.మ

సంబంధ పజల

ఉన ా

ాం క

రకమ

ా చ

మం జర గ త ం ?

. అల అను నుటక

వ పజలక

య ర . మం

స ే ుం

ల లదు. ా కర ప ారమ అ

అడగడ

ట? వ


మ క వదు అ

ాం

తక వ పశ అ

అంట

28) ఎప

ోచ

ాం

రకమ ా చ

పజల చంపడమ జ

ేచ

జ॥ ఏసు తన రకమ మ ట జ నమ ను గ ం మ ా

ాం వ

ార

వలన ఏ

ేసుం

అడగడమ

య డ క ! అట ర క

జనమ ండ ? ఎప

ో ండ

ాప మ పణ రకమ

ెప లదు. ఒక ట

ాపమ ల

ా , ా

ాం

ాం

ఎక

ర ాదు. ఏసు షయమ ల

ార ా ాపమ

సవ లందర

ా కర వలన గహ రమ బ ాలక వ ండదు. ఇదర కర వల

మన ా! ఇదర క జగహమ

ా జ తకచకమ ను చూ ర . మ

ంట ను. ఇప డ మరణమ ను గ ం న కర సమస వ

రక

ర క ! అల ంటప డ

బంధన రకమ అ ర ాట ప యర.

ాబట, ఒకమ ర

ం డ.ఆ ే

చం న ి ాపమ చం ిన

య ర అనుటక ప

ా జ తకమ బహ

ఉచ

ర . ఇక

ఆ రమ ల న

క పథమ ణ ఆయ ధమ ాం

ల సంవత రమ ల ప ర మ

నద అంట

?

అ నమ ట ా

న . ా

యక లను పజల చం ినట అప డ

న ా రకమ వలన మన ాపమ

య ంట ం . అం ే ా

వడమ జ

మం

య డ క ! ఇప డ ఈ

ా ాల

ఇం ా మ ఖ మ ా గమ ంచవల న ి షయ చ

వ ఏ

న క ! ఆయన తన రకమ

న ఏసువలన ఇప డ క

లటసు ా ఇప

ను.

య ర క ! అట వంటప డ

చం ిన మనుష లక

న ఏసు క

ఆయనను క చ

, ా

ేత

ా ఎవ

ండ జ తకమ లను ప

.

ె యదను ం

చూ మ .


1) ఆయ

ాన

నఎ

2) ఆయ సు క అ ప

దవ ానమ ను క నశ

డ.

గరవ

క చు

మ ఖ మ ా ఈ ండ

షయమ లను మ

ాం

వలన అ ాలమరణమ

క ంచున

ఆయ ష ను బలవంతమ ా ల గ

డ. ా జ తకమ నుం

ెప వచు ను. గ ర వ తనక నుటక పయ

ంచును.

చూ మ . క

డ ఎ

దవ ానమ ను చూచుట

డ ా ఇం ా ఒకట ండ గహమ ల వ

నప డ


1) ఆయ

ాన

నఎ

దవ ానమ ను క

2) ఆయ ష క అ ప j◌ై◌ున శ ా మట

ాం

ా జననమ ల క

క మ

వడమ , ఆయ వ క అ ప

ఈ మ డ జ తకమ లల నూ ఆయ

డ క చు ాం

నశ

డ.

డ.

ా జననమ ల ఉన ట గలదు. ఆయ శత

ౖన క

ానమ ను రక ి ా ి

సూతమ ల మ డ జ తకమ లల నూ ఆయ ష జ తకమ లల క

చు శ

ానమ ను క

చూడడమ

షమ . ండవ

డ చూడడమ కలదు. న క జగహ ాం

తన

నుం

ా జ తకమ ల గ ర వ చూడ ా,

, జగ


1) ఆయ

ాన

నఎ

దవ ానమ ను క జగహమ

2) ఆయ ష క అ ప ాం , ా

ాం

ధమ ా జ

ం మ . అతడ

ామ

బ గ ాక ండ

క చు

ాట క గ వడమ నక

జ॥ పపంచమ ల ప షమ నక అ ప

షయమ ల ఒ

. 29) ఒక వ ౖదు

నమ ారణ

వదక

గ సుక

ఉండ ను.

ారణమ . గహ రమ లక ం

నఎ

భగహమ ల

దవ ానమ న ఉ

ఏ ఉన

ండ య , ాహ గహమ

సుక

కవ

న . ద ౖ ు డ అంద

గహ రమ ండ

ఖమ న

వదక

నమ లక మ

ౖదు డ , అ ే ద ౖ మ ఒక క

. అందువలన ఈ మ గ

ామ కర నప డ ఒక ద ౖ ు

వడమ జ

ాహ గహమ . ాహ గహమ వ ాన

ధమ ాయ న

ాడ . త ా త ప

ి బత కలదు. ఒ

గహ ర

కర చుట సంభ ంచును. ాహ వ న ాహ గహమ ఆయ

డ.

షమ నుం బయటప బతక గ

గ j◌ై◌ు డ . అప డ అత అ

ా ఇద జ తకమ ల ఆయ ష

మరణమ ల ఒ ే

నశ

ౖద మ గ

ామ

ే ినట శద ా ౖద మ

బ గ ావడమ మ

ాట ే ాడ .

? జర గదు. పపంచమ ల

ామ లక , ాట

ానమ నుబట గహబలమ నుబట ామ

ఒకటయ

అతడ

ాట ఆయ

ారక

ౖద మ

బత కగలడ .

ైన శ క డ ఉంట


అట వంట ాడ ఏ

ాట త ా త బత క ట కషమ . ాహ గహమ

అనవ , ాట

అనుక లగహ

యను ప ను వ . ాహ వ అనుక లమ ాయ న

ఎట వంట ఇబ ందుల ఉండవ .

ో మల ,

ఉండ ను. ాహ వ అనుక లమ లక గహ రమ నుబట అ

ంద

మల ,

ా ఇంటచుట

ట ాదుల , సర మ ల అ

ే ఇంటల

మల

య ండ ట వలన ామ ల ామ ల సం రమ

ాహ వ

ాటవలన

క ఆ నమ ల

ఇబ ం పడవల ి వసుం . ఇదంతయ

జర గ చుండ ను. 30) పపంచమ ల ప

గహమ ల ఆ నమ ల ఉండ న

ెప

చు

ర క !

ే జ నమనున ఎవ ఆ నమ ల ఉండ ను?

జ॥ జ నమ అంట, ండ రకమ ల జ నమ ల న జ నమ ను ఉ ే ం

అడ గ చు

మ అడ గ న

31)

జ॥ ఒక క

ి

గమ

. ండవ

న గమ అ

అందుల కర య న

ఆ నమ ల ఉండ ను. ండవ

ండ

గమ ల ా ఉండ ను.

గమ మ తమ ఇతర లను

ఒకట అ

, కర ల

వలన

జ॥ ఎవర సంత

పరమ త జ నమ . ఇ

ీల

గమ

గ ం

సంబం ం న గహమ గ ం చూ నప డ స

డవగలదు.

ి

న గమ ఒ క ల య న ట జ నమ అను

కర ఆ నమ ల ఉండదు. పరమ త జ నమం ా ల ంచును.

ిలల ప ట

ా జ తక క ండ చూ చూచునప డ ఆ

ాఅ అ

ేవ

అందుల నుం

ేజ జ ాబ

జ నమ

వ ే

వ ే

కర

ఆ నమ ల

ఆ నమ ల ఉం

ష మ ప ారమ ఎల

న ఫ తమ ను

ి ప ె గలమ . ఇప డ అ చూ న అ

(క ప ల ా)య ండ ను. అందువలన ఐదవ ానమ ల సంత

న షయమ సంత

గరవ.

డ క లను గ ం

అడ గ నప డ చందు అ

చూ

చూడవల వ ి

ె ా

ఐదవ ానమ

ె య చున

దలగ

భగహమ ల ే క

ియ

తప క సం నమ

షయమ ల

33) ఇప డ పపంచమ ల

ఇ ా

జ తకమ ను ఇ ామ . ఆ జ తకమ ల

నప డ గ ర వ ను చూ

ానమ ల య

సమ జమ నక ప జ షత ఏ

ఉన

భగహమ ల

ా సం నమ ను అ

ందరల కల న

. ఐదవ ానమ ల ా

ల ా

సంబం ం న షయమ ను చూడవల య ి ండ ను. ఒకట

. ఐదవ ానమ ల అ

ేయ దుర . గ ర వ ా , చందుడ ా మం

భగహమ ం న, ా

షయమ నక

సంబం ం న , ావ న సంత

ానమ నుబట, ండ గహమ నుబట చూడవలను. సం నమ నక సంబం ం న గహమ ల

భ ానమ ల య

?

చూడ వల ియ ండ ను. ానబలమ ను గహబలమ ను ం ట సమన య పరచు

షయమ కర చకమ ల ఏ ానమ ల ఉండ న

చందుడ , ండవ

ె ా

ప ె వల య ి ండ ను. జ తక

షయమ నక సంబం ం న ానమ నూ, ఆ

ప ణ మ ఉంట ం . ఆ ప ణ మ ల పపంచజ నమ , షయ ా తశ , సంత

లక ండ

ాటల ఏ

ండ రకమ ల జ నమ ల గలవ . ఒకట పపంచజ నమ , అ

గహ రమ

క సంత లదు. భ ష త ల

లగ మ ల ఒక షయమ ను గ ం

గ ం

.

ల ంచగలదు.

32) ిలల ల

ి

ఉండ ను. పపంచ జ నమ కర ఆ నమ ల య ం ేవ

పరమ త జ నమ న

ెప ం .

చంపలదు. క అనున

ర ఒకట అ

. ఒకట పపంచ జ నమ న

ండ జ నమ ల గ ం ?

గమ ఎవ

ె ా

. వలమ సంత

, సం న ారక లౖన చందుడ భగహమ ల ల గ

సం నమ

ఐదవ ానమ ల శత గహమ ల లక ం

ె య చున వమ ,

ండ గలవ . అందుల ఒకట

రవ

ెల పగల ా?

. వమ క య న మ హమ

పవక ా


జ॥ ఈయన

షత ప

ాశ తమ ా ఉండ నట

పపంచమ న

ే ాడ . అందువలన మ హమ

పవక ా జ తకమ ను చూ ి అడ గ చు

ందూమతసులక తప ఇతర మతమ ల అడ గ చు మటక ఏ ేవ

ర.స

ె య ను. ఈయన పపంచమ ల ఒక

ల ంట

ప ె చు

దృ ల ి మనుష లం

పవక ా

ప ె క

వ ంచదను

ఇతర లక క

ఎం

ర క అర

! అందువలన జ నమ

న .

ార ఎవర ఉండర . ఉ ేశ మ ల జ

వమ కలదు. అందువలన మం

మన ా! పపంచమ ల మతమ అనున సమ న

ె య

త సమ జమ

ఉండవచు ను. మనుష ల

మ ఏ

తయ ర

ర ఎందుక షమ ెప దు

అనుమ నమ ఎవ న

చూ , జ నమ వలన ప ట

ే ా , ేవ డ నజ

ే ిఅ

న లక ండ టక

టన ాస

నజ

ాదు. ష


ాసమ పపంచమ ల అ వ ా ,ప

మతమ ల

ీ గహ రమ ప ార

ందువ ల అను వడమ ఇప డ

ర అ

గ ం

మనుష ల మధ బ

కద ంచబడ చు

ేవ

ప ె

ంపజయ న

జన

అత

ల మం

మ కట కలదు. మ హమ గ

ెప న

వ ా

గహమ ా ా,

క ె

ా ారభ

తయ ర

ే ి

ా ారభ

మర 34) జ

. ాహ వ

జ॥ జ

షమ

ఒ రకమ జ

ా ంచు న

మ క !

ండ గలవ . ఈ ండ

ే అ ే దశమ ానమ న కట గహమ . ఎవర

గహమ

ారణమ

క ంచున ై ఉన

ా ారభ

తగహ

తగహమ . న

త గహమ గ ంచలర .

ెప వచు ను. ాహ వ

. బ ా జ పకమ ంచు ం

ా యందుం ,

ండూ

ా ార భ డ మ

ాత

వ నట

లల

న ి

ా ార భ

ాసవ

ాయ న

. పవక ార

ా ార భ

క ం న

ందువ ల మ

న మ ామ

ారణమ

తమ పవక ా

ేజ

సమ జమ ను ం డ.ఆ డ

త గహమ ా ా, ఆయన

, ఆయన ఏర న

షత అ న ే

క !జ

షమ

సు

,

ష ల క

ందర

న మ

నమ ను ప ె చు

మ.

ండ రకమ ల ాయ న ప డ ,

మంట ర .

.అ

ర . పం ంగమ ను

ా ార భ ల నున

ందమ ల ా ార మం రమ లౖన మ ీ లను

ండ రకమ ల ా ఉన

ండ రకమ ల ాయ న

తగహమ .

ా, పవక ార

తమ ల మ ఖ

ర క !

ే న ి .

సమ జమ ల ప ే ిన

గ ర ంచు వలను. త వ

తగహమ . ా ార భ ల

ంచు

సమ జమ

ే న ి . పవక ా

ా ార భ య ద ాగ నట

ా ారభ సమ జమ ను) ా ించుటక

తగహమ మ

స ి ు

,ే త వ

న నమ

ష ల ఒ రకమ ాయ

ష ల క

గ ంపబడ

త వృ , పవృ

ష మ గహ రమ , ద ా రమ అ జ

ాఅ

ందమ ల ా ే ాలయమ లను

క ండ నట ఆచ ంచునట

ెప

న మ హమ

మ . పవక ా జ తకమ ల పదవ ానమ

తగహమ ప

ఆ రమ ా అంద ల

పవక ార ప ే క సమ జమ ను ( ఎల ాలమ ఉండ నట

జ తకమ ల ఉండ ను.

తమ ల అతడ

ె య

ా ార భ

ా ార ారన అ

ల ాలమ

ైవజ నమ తప ప

సుప చయ గహమ ల. అ

రణమ ల

ద ె రక ండ మ

పవక ా

ార . పపంచమ ల ఎవ

ా ార జ నమ ను ాదు. జ నమ ఎప ట గహమ ల ఆ నమ ల ఉండదు. ాహ వ

న త వ

ష మ ఒక

, అత

ారణమ అత

ాశ తమ ా మనుష ల మధ ల ఉండ టక

తమ ల ఉం ే .

ా ిం న ారన

కమ ా చ

డను టక

ె యదు. ఎవ ష

ా ,

ప ె వచు ను. ఒక

ష లౖన ారంద

పదవ ానమ న ఉండ ట వలన, అత ారన

కల ో ఇప డ గమ

క ంచు ా ైయ ండ ా, త వ

ా ారభ

ాహ వ

ిన . జ

ా ౖ ,ఏ

ాధన భ

షతను గ ం

. పదవ ానమ న పవక ా జనన సమయమ నక శ , త గహమ ల ె

పవక ా

ర . అందువలన జ

చూ న అ పదవ ానమ న ఉండ నను

తగహమ ఎవ

ఏ ప కరమ ల

ర . ఆ రచబడ చు

పదవ ానమ న ఉండ ను. 14 వందల సంవత రమ ల ప ర మ చ

ఎట వంటద

కలగ మ అగ చున

గహమ ల

ి

ప షల

పవక ా జ తకమ న పదవ ానమ ల ఏ వృ

సమ నమ ా వ ంచును. పపంచమ ల ప టన ప

షమ ా య ండ ను. అందువలన పవక ా జ తకమ ల నున మ ఖ

మనుష ల మధ జ పకమ ా ఉ

ెప వచు ను. అత

ర ఈ జ తకమ ల

ం మ.మ

ప షల ఎవ జ తకమ ల ౖ ట

సమ జమ ల

ర ాట .

, జ నుల దృ ిల

పవక ార

,అ

న పశ దగరక వ ామ .

షమ ాయ ా ాంశ

ండ రకమ ల ా ఉం

, ార, న తమ ల ఆ రమ

ెప

. ా అంద జ

ష లందర


ఒ రకమ జ జ

ష లగ దుర . అట వంట

ష ల ఉం

ార ఎవ

రకమ నక సంబం ం న జ జ

గ ం

భ ష త ను ష ెప ె

ైన ాడ చూ

ఆ రమ

ష డ.

ె ి న జ

ించుచుందుర . ండవ రకమ నక

ఉండవచు ను, ఉండక వచు ను.

ాసు

మ , ెప

ేసు

ెవ

అనుస ం

జర గ న

ెప న

మ జ

ష డ ఉన ట ం జ

ష లమ

అనుస ం

ాలజ నమ

చూడక ం

ె ి న

పకటంచు

షమ

ెప ను. ండవ రకమ

ే అ ే జర గ ను. ఉన

ాలజ నమ . భ ష త అ

ాలజ నమ .

రబహ మ ార కలడ .

ె ి

దట

ె ి న

గహ రమ ను బట

ెప డ . అట వంట ాడ ఏ

ెం న

మ . ండవ రకమ

ప ే కమ ా ఉండదు. అట వంట ండవరక జ

దట రకమ జ

ష మ . చూడక

త ల

ై

ఇంతవరక ష డ

ై

ప లక ం , ఏమ తమ జ తకమ ను చూడక ం

ెప గలడ .

ష ల ఎక

ె యదు. ఎక

మనమ క

ెప క ంట అతను ను జ

ప ె న

ినంతవరక

ల ో

ెప ను. అతను పం ంగమ

ాడ జ

షమ

అనక ండ జర గ బ వ జ

దటరకమ జ

ండ ఒకట

ా ల మనక

ా ల

ండవ రకమ నక

ెం న

ష ల ండవచు ను.

ప ర

ాలమ ల

ండవరకమ జ

ష ల అప డప డ

ే య గమ న గల ావణబహ . గత ావణబహ

ాలజ నమ ను ప

ర ాం య భ ష జ

ష ల

ష మ ను క

క డ

న జ

ా ె

న ి

ర . ావణబహ మ డ

ాలమ నక జ

ఒక దర ం

ంత ాలమ

.ప ర మ ా

ఫర ాలదు.

ాలమ లక జ

ార సకమ

ష ాసమ ను

ర ాం

నజ

ాయడమ జ

నుటక

ాలజ

దలౖన ార

ిన ార లక ం

. అట వంట

ంద ఉ హరణ ా ెప

ాల జ . ావణబహ

ాలజ య

ె య చున

ందర న ట

ాలజ

ా ల మ ఖు డ

రబహ మ ార క ర ాం

ండవ రక క

ించ

న .

ియ ం

అను ఉ ేశ మ

ర. ాలజ

డ . రబహ మ

ెప బ ే ండవరక

ష ల ా ఉంట, డ

వడమ మన అవమ నమ . అందువలన షమ

,ే రబహ మ

ా ర ాం య

డ . ర ఇదర మనక నమ

ిసు

దట రక

దట రక జ

ఇప డ ప

ష ల

ండ గహమ ల


Jyotishyam new book  
Jyotishyam new book  
Advertisement