Page 1

Software Review by WE Group


งานครั้งที่ 2 กลุม เรา วิชาการผลิตสิ่งพิมพเพื่อการศึกษาฯ

HelpNDoc คืออะไร ? HelpNDoc เปนโปรแกรม Freeware ที่งายตอการใชงานในเนื้อที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพ ที่ สามารถชวยสราง รูปแบบเอกสารตางๆไดจากแหลงเดียว

HelpNDoc มีเครื่องมือทั้งหมดที่จําเปนในการเขียนไฟลคูมือ, เอกสารและอีบุคในการใชงานที่งาย และ สะดวก HelpNDoc สามารถสรางของ Windows CHM ไฟลมาตรฐานความชวยเหลือเอกสารบนเว็บ, เว็บไซตที่ เฉพาะเจาะจงกับ iPhone, สามารถพิมพลงบนไฟล PDF และเอกสาร MS Word เชนเดียวกับ เชนเดียวกับที่ ePub และ Kindle eBooks

1


จุดเดนของ HelpNDoc

การออกแบบหนาจอของโปรแกรมที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ

ดวยการออกแบบหนาจอที่สะอาดและเรียบงายเพื่อเพิ่มความเร็วขึ้นงานที่ซับซอนและมีสวนชวยเหลือใน การเขียนเอกสาร

2


การจัดวางแถบเครื่องมือดานบนที่มีการจัดกลุมตามลักษณะการใชงานการจัดกลุม

การทํางานทุกอยางจะถูกจัดกลุมอยางชาญฉลาดในแถบเครื่องมือดานบนจะทําชวยใหทํางานไดเร็วขึ้นและ งายตอการเขาใจและการเขาถึงเอกสารตลอดทั้งกระบวนการ

งายไมไดหมายความวาประสิทธิภาพนอย

เครื่องมือที่ใชงานบอยในโปรแกรมนี้ก็มีเชนกันที่จัดเก็บอยูในแถบเครื่องมือดานบน HelpNDoc จึงชวยให การเขาถึงฟงกชันการทํางานตางๆที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3


สามารถที่จะสรางเอกสารใหนาสนใจอยางงายดาย

HelpNDoc มีพรอมเครื่องมือที่ชวยในการแกไขเพื่อปรับแตงรูปแบบของการสราง DocX และ เอกสาร PDF ที่งายไมกี่วินาทีโดยการตองตั้งคาการตั้งคาที่กําหนดเองหนาหนาปกหัวทายตารางของเนื้อหา และรูปแบบ รายการ

ทําซ้ําในแมแบบที่สรางไวไดในคลิกเดียว

แมแบบที่สรางขึ้นใน HelpNDoc แตละครั้งจะถูกบันทึกไวและสามารถนํากลับมาใชในหลายโครงการ การสรางเอกสารที่มีตราสินคาเปนเรื่องงายเหมือนการเลือกแมแบบกําหนดเอง 4


สรางสรางเว็บไซตบน iPhone นั้นไมเคยงายเทานี้มากอน

HelpNDoc สามารถสรางเว็บไซตที่สมบูรณลงบน iPhone โดยไมจําเปนตองอาศัยการเขียนโปรแกรม ซึ่งการสรางนัน้ ก็งายเพียง 3 ขั้นตอน

สรางเว็บไซตเนื้อหา

ใช HelpNDoc สราง Web App

เสร็จแลว

5


เผยแพรหนังสือของคุณไปยังคนสวนมากกับ e-Readers

HelpNDoc สามารถสรางไฟล ePub ที่สามารถเขากันไดกับทุกอุปกรณอิเล็กทรอนิกสบน e-Readers

ทําใหหนังสือของคุณเอกสารและคูมือสามารถอานไดทุกที่

Amazon Kindle ไดรับความนิยมมากที่สุดจากผูอานออนไลนทั่วโลก แตไฟล ePub ก็ไมสนับสนุน รูปแบบ eBook ที่มีความนิยมมากที่สุด แต HelpNDoc สามารถสราง eBook เขากันไดกับ Amazon Kindle

6


ตัวชวยการจัดการเอกสารที่เหลือเชื่อ

เครื่องมือตรวจสอบงานและรายงานการทํางานของ HelpNDoc มีประโยชนอยางมากในการ จัดการ ขอมูลและมองเห็นปญหา ใหรูสึกมั่นใจในเอกสารที่ดีที่สุดหลังจากการตรวจสอบกับเครื่องมือนี้

7


แนะนําวิธีการใชงานเบื้องตน

หลังจากเขาสูงโปรแกรม กด New Project เพื่อสรางงานใหม

กําหนดชื่อและหัวขอของเนื้อหาตามรูปแบบที่กําหนด จากนั้นกด Create project 8


พิมพเนื้อหาตามหัวขอ หรือ นําเขาจากไฟลเอกสารเชน MS Word

9


เลือกประเภทของไฟลที่ตองการนําออก

สําเร็จเปนไฟลที่ตองการ

10


ความตองการขั้นพื้นฐานของโปรแกรม • Windows XP, Windows Vista, Windows 7 or Windows 8 • 512MB of RAM • 80MB of free disk space • 1024x768 screen resolution or higher • Microsoft HTML Help Workshop is required to compile CHM help files • Amazon KindleGen is required to compile Kindle compatible eBooks

ดาวนโหลด Free version สําหรับ HelpNDoc ผูใชงานสามารถดาวนโหลด Free version ไดที่ http://www.helpndoc.com/download

เอกสารอางอิง helpndoc.com. มปป. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : http://www.helpndoc.com. วันที่สืบคน 28 มกราคม 2557.

11

HelpNDoc Software Review  

ศึกษาและแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม HelpNDoc

Advertisement