Issuu on Google+

Sant Domènec de Guzman Tarragona

TREBALL D’ESTIU

CURS 2012- 13 3r ESO

Aquestes activitats que trobareu a continuació, les haureu de presentar obligatòriament el dia de l’examen de setembre. (llibre o dossier segons el que es demani en cada matèria), juntament amb el llibre cooperatiu que heu fet servir a l’estiu per estudiar. Recordeu que només haureu de fer les activitats de les matèries suspeses.

LLENGUA CASTELLANA : Cuaderno de verano. Lengua castellana 3  Ed. Castellnou  ISBN: 978 849 804 3877

MATEMÀTIQUES: Entrar al blog : dommat3.blogspot.com Llegir l’explicació de com fer la feina: EXPLICACIÓ 3r / 4t ESO Fer la feina del document : FEINA ESTIU 3r ESO

ANGLÈS: Quadern: Key Revision 3  Editorial Macmillan  ISBN: 978 – 0 – 2300 – 2402 - 1 Les activitats de “WRITING” de cada unitat, s’han de presentar en folis fent un dossier.


Sant Domènec de Guzman Tarragona

CATALÀ: 1.

Llibre de lectura, en català, a escollir per l’alumne. Per si de cas, alguna recomanació: a. El fantasma de Canterville i altres contes. Oscar Wilde. b. La ratera. Agatha Christie. c. El cas del quadre desaparegut. Jordi Sierra i Fabra.

Cal llegir el llibre i contestar la fitxa següent:

( Mínim 4 fulls.)

1. L’autor: a. Qui és? b. Quan i per què va escriure aquesta obra? c. A què es dedica a banda d’escriure? d. Ha escrit alguna obra més? 2. Argument del llibre. 3. Personatges: a. Qui són els protagonistes? Com són físicament i com es comporten? b. Anomena els personatges secundaris. Quin paper fa cadascú? 4. El temps: intern (època) i extern (durada de l’acció). 5. Espai o entorn on passa l’acció. 6. Tipus de narrador: intern /extern... Persona gramatical. Posa algun exemple extret del llibre. 7. Estructura del llibre: Plantejament, problema, nus i desenllaç. Resum breu de cada part. 8. Quines són les situacions més interessants o impactants que has llegit en aquesta història? 9. Amb quines dificultats t’has trobat al llegir aquesta obra? 10. Opinió personal.


Sant Domènec de Guzman Tarragona

2.

Realitza els esquemes de les següents pàgines. a. Esquema pàgina 58, 59 i 60. b. Esquema pàgina 110 sobre les modalitats oracionals. c. Esquema pàgina 142 i 170. d. Esquema pàgina 193.

3.

Fes les activitats següents del llibre de text en folis o fulls quadriculats. Copia els enunciats en negre i respon en bolígraf blau. a. Pàgina 32-33 exercicis 38 al 44. b. Pàgina 34-35 exercicis 48, 49, 50, 51 i 53.

c. Pàgina 60 exercicis 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 40. d. Pàgina 63 exercicis 42 al 44. e. Pàgina 87 exercicis 35 i 36. f. Pàgina 89 exercicis 40 i 44. g. Pàgina 112 exercicis 32 i 33. h. Pàgina 115 exercicis 42, 43 i 44. i. Pàgina 140 exercicis 28, 29 i 30. j. Pàgina 143 exercicis 41 al 45. k. Pàgina 168 exercicis 34 a 39. l. Pàgina 194 exercicis 29, 31 i 33. 

Recorda que tots aquests continguts formen part de l’examen de setembre.


Sant Domènec de Guzman Tarragona

SOCIALS: S’adjuntarà un dossier a les notes dels alumnes suspesos.

NATURALS: Fer el treball d’estiu del blog cienciadom.blogspot.com. Entrar al blog i seleccionar etiqueta. Fer les activitats Jun 21st tant de Biologia com de Física de 3rESO.

RELIGIÓ: 1.

Busca aquestes cites: Fets dels Apòstols 9, 1- 19 i Fets dels Apòstols 2, 1-13 i fes el següent treball: resum, significat del text i la teva opinió personal.

2.

Omple les següents taules:

Mateu Característiques de l’autor Data de composició Destinataris

Què ressalta de Jesús Símbol

Marc

Lluc

Joan


Sant Domènec de Guzman Tarragona

Déu

Llocs sagrats

Llibres sagrats

JUDAISME

ISLAMISME

CRISTIANISME

3.

Comenta un del dos quadres:

E.F: Presentar els treballs pendents.

Festes santes

Ciutats Com importants es resa

Dia sagrat

Símbols Altres tradicions


Sant Domènec de Guzman Tarragona

MÚSICA: -

Exercicis de la pàgina web: edu365.cat/eso/música/lapartitura (nivell 3r ESO) Entregar els tests d’activitats tema 1, 2, 3 i 4. Esquemes dels temes 1,2,3 i 4.

-

Recordar que tots aquests continguts són els que cal estudiar per l’examen de setembre.

TECNOLOGIA: -

Presentar per escrit els conceptes bàsics del dossier de politges: o Què és una politja?, i les parts que té. o Diferències entre politja conductora i conduïda (incloure dibuixos) o Diferències entre els mecanismes: Sincrònic-Multiplicador- Reductor-Inversor – Tren multiplicador- Tren reductor- Gran reductor (incloure un dibuix de cadascun) o Què és una palanca? I per a què serveix? (incloure dibuix) o Parts d’una palanca o Tipus de palanca que hi ha: 1r tipus, 2n tipus I 3r tipus o Exemples amb dibuixos de diferents tipus de palanca

-

Presentar el conceptes bàsics del dossier de lleves: o Què és una lleva? i parts d’una lleva. o Tipus de lleves que hi ha o Tipus de seguidors que hi ha o Mecanisme d’una bicicleta

Al Setembre presentació de les activitas i/o resums, en folis mínim 15 pàgines amb bibliografia… (seguint les pautes de presentació d’un treball).

VISUAL I PLÀSTICA: Per aprovar s'ha de presentar els treballs pendents.

CULTURA CLÀSSICA: S’adjuntarà un dossier a les notes dels alumnes suspesos.

Bon estiu a tothom!!!


Treball estiu 3r 2013 def