Page 1

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Møteprotokoll

SIU-styret Møtested: Videokonferanse Dato: 19.04.2010 Tid: 11:00 - 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Sonni Olsen Ragnhild Solvi Berg Nils Christophersen Ole Eriksen Anette I. Cvijanovic

Funksjon Leder Medlem Nestleder Medlem Medlem

UHR SIU UHR NPH STL

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Lars Moe Sandra Qian Xiao

Funksjon MEDL MEDL

Varamedlemmer som møtte: Navn Trine Ellefsen Magnus Malnes

Møtte for Lars Moe

UHR KD

UHR NSU

Fra administrasjonen møtte: Navn Arne L. Lynngård Eirin Mo

Stilling Direktør deltok under sak 10/17 – 10/28 Styresekretær


Saksliste Saksnr

Innhold

10/17

Åpning med navneopprop

10/18

Godkjenning av innkalling

10/19

Godkjenning av sakliste

10/20

Godkjenning av referat fra forrige møte

4

10/21

Administrasjonsregnskap 2009 til SIU-styret

9

10/22

Evaluering av NOMA- og NUFU-programmet - status og oppfølging

29

10/23

SIUs gjeldende klageordning i programforvaltningen

35

10/24

Klage på vedtak i NOMA programstyre 03.02.2010

38

10/25

Studentrepresentanter i SIUs programstyrer og utvalg

80

10/26

Orientering fra styreleder og direktør

82

10/27

Saker som eventuelt fremmes i møtet

10/28

Informasjonsutveksling

10/29

Personalsak

10/17 Åpning med navneopprop Vedtak: Oppropet godkjennes. Deltakere protokolleres.

10/18 Godkjenning av innkalling Vedtak: Styret godkjenner innkallingen.

10/19 Godkjenning av sakliste Vedtak: Styret godkjenner sakslisten.

10/20 Godkjenning av referat fra forrige møte Vedtak: Styret godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 10.02.2010

10/21 Administrasjonsregnskap 2009 til SIU-styret Vedtak: Styret godkjenner de vedlagte administrasjonsregnskap for SIU for regnskapsåret 2009.

Side

172


10/22 Evaluering av NOMA- og NUFU-programmet - status og oppfølging Vedtak: Det er styrets oppfatning at NUFU- og NOMA-programmet er viktige for SIU og for de norske institusjonene. Styret ønsker derfor at SIU skal forvalte programmet som vil erstatte NUFU- og NOMAprogrammet. Styret vil arbeide aktivt overfor Kunnskapsdepartementet for at SIU og de norske institusjonene skal ha en sentral rolle i det nye programmet.

10/23 SIUs gjeldende klageordning i programforvaltningen Vedtak: SIUs styre tar spørsmålet om SIUs gjeldende klageordning er lovmedholdelig videre til Kunnskapsdepartementet og ber om at departementet gir saken en juridisk gjennomgang og vurdering.

10/24 Klage på vedtak i NOMA programstyre 03.02.2010 Vedtak: SIU-styret slutter seg til vurderingen fra NOMA programstyret av 22. mars 2010 i klagesak fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Klagen tas ikke til følge.

10/25 Studentrepresentanter i SIUs programstyrer og utvalg Forslag til vedtak

Den nye nasjonale studentorganisasjonen overtar oppnevningsretten i de programstyrer og utvalg som i dag tilfaller Studentenes Landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU). Programstyrenes mandater og retningslinjer endres som følge av videreføring av oppnevningsretten. Så snart de nåværende studentrepresentanters oppnevningsperiode er over skal ny studentorganisasjon oppnevne nye studentrepresentanter til de gjeldende programstyrene- og utvalgene. Vedtak: Den nye nasjonale studentorganisasjonen overtar oppnevningsretten i de programstyrer og utvalg som i dag tilfaller Studentenes Landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU). Programstyrenes mandater og retningslinjer endres som følge av videreføring av oppnevningsretten. Så snart de nåværende studentrepresentanters oppnevningsperiode er over skal ny studentorganisasjon oppnevne nye studentrepresentanter til de gjeldende programstyrene- og utvalgene i tråd med gjeldende retningslinjer.

10/26 Orientering fra styreleder og direktør Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

10/27 Saker som eventuelt fremmes i møtet

10/28 Informasjonsutveksling


10/29 Personalsak Styret behandlet personalsak.

http://new.siu.no/nor/content/download/3218/31180/file/styreprotokoll190410  

http://new.siu.no/nor/content/download/3218/31180/file/styreprotokoll190410.pdf

http://new.siu.no/nor/content/download/3218/31180/file/styreprotokoll190410  

http://new.siu.no/nor/content/download/3218/31180/file/styreprotokoll190410.pdf

Advertisement