Page 1

Strategi 2008-2011 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING


Innledning

Oppgaver

Om SIU

I henhold til vedtektene har SIU fem hovedoppgaver:

Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet (KD) med eget styre. SIU skal bidra til kvalitetsheving av norsk høyere utdanning og forskning gjennom ulike internasjonaliseringstiltak. SIU skal også dekke andre utdanningsområder, et element som ivaretar livslang læring.

Programforvaltning

SIUs strategi skal gjennomføres i samspill med eiere, norske myndigheter, avtalepartnere og hele utdanningssektoren, med hovedvekt på universitets- og høgskolesektoren.

Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Dette strategidokumentet bygger på SIUs strategi 2005-2010, publisert i mai 2005.

• SIU er nasjonalt kontor for internasjonale program og tiltak for alle utdanningsnivå. Innenfor utdanning, forskning og utviklingssamarbeid forvalter SIU ulike program og tiltak for bl.a. Kunnskapsdepartementet, Nordisk Ministerråd, EU, Utenriksdepartementet, Norad og Utdanningsdirektoratet.

• SIU har nasjonalt ansvar for profilering av studie- og forskningslandet Norge. Våre profileringstiltak støtter de norske institusjonene i deres arbeid med å fremme egne studie- og forskningstilbud internasjonalt.

Informasjon og kommunikasjon • Informasjon og kommunikasjon er en viktig del av alt SIUs arbeid. Gjennom nettsidene våre, trykt informasjon, inkludert våre faste magasin, mediekontakt og andre kanaler formidler vi relevant informasjon, spesielt omkring internasjonalisering av høyere utdanning og utdanningsmobilitet.

Kompetansebygging for å fremme internasjonalt samarbeid i sektoren • SIU er en støttespiller for de norske høyere utdannings– institusjonene i internasjonaliseringsarbeidet og legger til rette for erfaringsutveksling, nettverksbygging og kompetanse– utvikling.

Rådgivning, utredning og servicefunksjon for norske myndigheter • SIU gir råd, hjelper til med å iverksette tiltak og fremmer kunnskap om trender og utvikling innenfor internasjonalisering.


Visjon SIU gjør Utdannings-Norge internasjonalt. Virksomhetsidé SIU skal være Norges kompetansesenter for internasjonalisering og skal gjennom sine aktiviteter bidra til kvalitetsheving av utdanning og forskning. SIU skal: • gjøre kunnskap og informasjon om internasjonalisering tilgjengelig • tilby en bredde av program, tiltak og ordninger • bidra til å videreutvikle, iverksette og gjennomføre myndighetenes internasjonaliseringstiltak • bidra til gode vilkår for internasjonaliseringsarbeidet i universitets- og høgskolesektoren • profilere Norge som studie- og forskningsland • være bruker- og målgruppeorientert

Verdier • • • • •

Kunnskapsrik Handlekraftig Hjelpsom Engasjert Mangfoldig

SIU STRATEGIDOKUMENT 2008/3


Strategiske mål 2008-2011 Programforvaltning SIU skal utvikle og forvalte programmer og aktiviteter innenfor internasjonalisering av utdanning og skal arbeide med inter– nasjonalisering av utdanning i et helhetlig perspektiv. Vi skal sikre god og bred deltakelse og jobbe for at programmene bidrar til økt internasjonalt fag- og forskningssamarbeid. De neste fire årene skal vi spesielt vektlegge å: • Bidra til å øke mobiliteten på master- og PhD-nivå • Stimulere til institusjonelle partnerskap i prioriterte regioner • Bidra til økt kapasitet og institusjonsbygging i prioriterte utviklingsland

Profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet

De neste fire årene skal vi spesielt vektlegge å: • Befeste vår posisjon som en partner og ressurs for ledelsen ved institusjonene • Arrangere kurs og seminar av høy kvalitet som den viktigste arena for kompetansebygging i sektoren • Drive målrettet intern kompetansebygging for å være oppdatert innenfor forskning og utvikling på feltet

Rådgivning og utredning SIU skal være den viktigste kunnskapspartneren og en premiss– leverandør for norske myndigheter og andre relevante aktører når det gjelder spørsmål om internasjonalisering av utdanning. Vi skal ivareta myndighetenes behov for kunnskap på området gjennom både proaktiv og reaktiv tilnærming.

SIU skal skape et godt renommé for norsk utdanning og forskning. Dette skal øke Norges evne til å konkurrere om gode studenter og forskere til våre institusjoner. Gjennom profilering skal SIU bidra til kvalitetsheving av norsk UH-sektor og gjøre våre institusjoner til attraktive samarbeidspartnere internasjonalt.

De neste fire årene skal vi spesielt vektlegge å: • Analysere effektene av internasjonaliseringstiltak • Styrke samarbeidet med internasjonale aktører for å øke faglig bredde • Utvide SIUs ansvarsområde til å omfatte alle utdanningsnivå

De neste fire årene skal vi spesielt vektlegge å: • Utvikle merkevaren til også å ivareta forskningsdimensjonen • Fremme Norge som utdannings- og forskningsnasjon mot prioriterte land • Profilere utvalgte fagområder som er viktige for Norge

Organisasjonsmål SIU er en kunnskapsbedrift, og vår viktigste ressurs er med– arbeiderne. Som arbeidsgiver vil vi legge til rette for faglig engasjement, utvikling, motivasjon og god kommunikasjon i en kultur der alle tar ansvar for å skape et godt og stimulerende arbeidsmiljø.

Informasjon og kommunikasjon SIU skal motivere og stimulere UH-sektoren til økt strategisk internasjonalt engasjement. Vi skal sikre god og tilgjengelig informasjon om ønsket utvikling på feltet og bidra til at alle målgrupper får relevant informasjon. SIU skal også informere allmennheten om resultater, effekter og diskurser av betydning for samfunnet. De neste fire årene skal vi spesielt vektlegge å: • Bidra til økt utmobilitet gjennom målrettet kommunikasjon • Videreutvikle målgruppeorientert informasjon gjennom SIUs viktigste kommunikasjonskanaler • Synliggjøre SIUs rolle i det offentlige rom

Kompetansebygging for å fremme internasjonalt samarbeid i sektoren SIU skal være en ressurs for norske institusjoner. Vi skal være Norges fremste kompetansemiljø innenfor internasjonalisering av utdanning når det gjelder utvikling og forvaltning av programmer, strategisk analyse og rådgivning samt informasjons- og profileringsarbeid.

4/SIU STRATEGIDOKUMENT 2008

De neste fire årene skal vi spesielt vektlegge å: • Utnytte kompetanse på tvers i organisasjonen • Institusjonalisere kunnskap og systemer • Sikre utvikling, trivsel og reell deltakelse


SIU STRATEGIDOKUMENT 2008/5


Vedtekter for Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 3. mars 2004 Endringer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15.08.07 og 30.10.08

Formål Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er organisert som et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet (KD). SIU er et kompetansesenter for internasjonalisering av høgre utdanning og et samarbeids- og serviceorgan for statlige og private høgre utdanningsinstitusjoner. Senteret skal fremme internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innen høgre utdanning og samordne innsatsen på nasjonalt nivå i samsvar med de offisielle retningslinjene for politikken på feltet. Senteret skal være nasjonalt kontor for internasjonale programmer og tiltak innenfor høgre utdanning, inklusive med utviklingsland, men kan også forvalte programmer som dekker andre utdanningsnivåer (grunnopplæring og voksenopplæring). Videre skal senteret profilere Norge som studie- og forskningsland over for utlandet, bistå med veiledning og kompetanseoppbygging i internasjonalisering ved universitetene og høgskolene og gi råd til departementet på relevante områder.

Organisering og styring Forvaltningsorganet STU har eget styre og er lokalisert i Bergen. Styret har det overordnede ansvaret for den faglige virksomheten og driften ved SIU samt for de administrative oppgavene som er lagt til senteret.

Styremedlem og varamedlem fra studentene alternerer mellom Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund. KD oppnevner medlem og varamedlem for studentene etter forslag fra studentorganisasjonene. Styremedlem og varamedlem fra de tilsatte i SIU velges blant de fast tilsatte i full stilling og velges av fast og midlertidig tilsatte i minst halv stilling. Det oppnevnes tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge for medlemmene fra de statlige institusjonene, ett varamedlem for medlemmet for de private institusjonene og ett varamedlem for den KD oppnevner på fritt grunnlag. Styrets funksjonstid er tre år. Studentmedlemmer oppnevnes for ett år. Medlemmene kan gjenoppnevnes en gang. Styret er vedtaksført når lederen eller nestlederen og tre andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Styremøte skal holdes når styreleder eller minst to medlemmer i styret krever det. Fra styremøtene skal det føres protokoll der vedtak og tilstedeværelse fremgår. SIUs direktør er sekretær for styret og deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett.

Styret skal trekke opp strategien for senteret og vedta planer for virksomheten.

Studentenes varamedlem er fast møtende med tale- og forslagsrett.

Styret har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av KD og forutsetninger for tildelte bevilgninger, oppdragsmidler eller andre bindende vedtak.

Administrasjon og økonomi

Styret skal hvert år, etter nærmere retningslinjer gitt av KD, avgi årsregnskap med redegjørelse for resultatene av virksomheten og legge frem forslag til budsjett for kommende år. Styret skal vurdere behovet for å etablere egne etiske retningslinjer tilpasset SIUs virksomhet. Styret tilsetter senterets direktør på åremål. Åremålsperioden skal være seks år, med adgang til fornyet tilsetting for en periode. For programmer som forvaltes på vegne av norske myndigheter, oppnevnes til vanlig faglige styrer i henhold til de retningslinjene som er nedfelt i avtalene for det enkelte program. Styret for SIU skal ha følgende sammensetning: - fire medlemmer fra universitets- og høgskolesektoren, hvorav tre representerer de statlige institusjonene og foreslås av Universitetsog høgskolerådet, og ett representerer private institusjoner og foreslås av Nettverket for private høgskoler - ett medlem utpekt av KD - en student - en representant for de tilsatte ved SIU KD oppnevner styrets medlemmer og varamedlemmer, med unntak av representantene for de tilsatte ved SIU. KD oppnevner styrets leder og nestleder blant medlemmene fra universitets- og høgskolesektoren.

6/SIU STRATEGIDOKUMENT 2008

SIU får en årlig grunnbevilgning over statsbudsjettet, midler i henhold til avtaler om drift av internasjonale samarbeidsprogram samt andre oppdragsmidler. Kostnader til programforvaltning og andre oppgaver som utføres for andre oppdragsgivere enn KD, skal i sin helhet dekkes av oppdragsgiver. Direktøren leder SIUs administrasjon og er ansvarlig for daglig drift av senteret. Direktøren forbereder og gir tilråding i de saker som legges frem for styret, i samråd med styrets leder, og sørger for at protokoll blir ført. Direktøren er videre ansvarlig for iverksetting av de vedtak som styret fatter. Direktøren er ansvarlig for at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med økonomiregelverket i staten, KDs generelle bestemmelser om økonomiforvaltning og forutsetninger for tildeling av bevilgninger, samt etter forutsetninger gitt for midler i forbindelse med programmer og tjenester fra andre oppdragsgivere. Direktøren utarbeider og legger fram for styret budsjettforslag, årsregnskap og årsrapport og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og andre forhold av betydning for senterets virksomhet. Kontrakter om drift av internasjonale samarbeidsprogram og andre større oppdrag behandles og vedtas i styret, og kontraktene signeres av direktør. Direktøren har generell anvisningsmyndighet.


Oppgaver Generelt Senteret må i sitt arbeid være oppdatert om offisiell norsk politikk på de områder det har ansvar for, arbeide i tråd med dette og videreformidle informasjon i samsvar med Norges offisielle syn. Viktige saker skal forelegges Kunnskapsdepartementet før avgjørelse treffes. På KDs område skal senteret inngå nært samarbeid med andre relevante nasjonale aktører i henhold til fastlagt ansvars- og arbeidsfordeling, for slik å bidra til samordning av den internasjonale satsingen på området. Dersom SIU inngår avtaler om samarbeidsprogrammer som innebærer forpliktelser for flere læresteder i fellesskap, skal det skje i forståelse og samarbeid med sektoren/de berørte institusjonene slik at solid institusjonsforankring sikres. SIU kan påta seg oppdrag for andre oppdragsgivere enn KD så fremt oppdragene støtter opp om nasjonal utdanningspolitikk, ligger innenfor SIUs formål og gir merverdi for internasjonaliseringsarbeidet ved universitetene og høgskolene. Oppdrag for andre oppdragsgivere skal ikke gå på bekostning av SIUs oppgaver for KD, og omfanget av oppdrag skal vurderes løpende i lys av senterets portefølje for KD. Når senteret påtar seg oppdrag fra andre, skal styret ta stilling til ansvarsmessige forhold og hensynet til interessekonflikter. For best mulig løsning av de ulike oppgavene er det et mål å utnytte senterets egen kompetanse i samvirke med den betydelige ekspertise og kompetanse som finnes ved institusjonene. Programforvaltning Senteret skal - være nasjonalt kontor for internasjonale programmer og tiltak innenfor høgre utdanning som etableres av KD og andre offentlige organer på eget initiativ, eller som norske myndigheter beslutter å delta i, for eksempel EU-program. Senteret kan også drive internasjonaliseringsprogram for andre utdanningsnivåer enn universiteter og høgskoler og forvalte utdanningsprogrammer som omfatter grunnopplæring, bedrifts- og voksenopplæring - kunne være avtalepart for andre departementer og oppdragsgivere som ønsker å få løst oppgaver innen internasjonalt høgre utdannings- og forskningssamarbeid, inklusive utviklingssamarbeid, og ta driftsansvaret for nye programmer. Profilering av Norge som studie- og forskningsland overfor utlandet Senteret skal - profilere Norge som en attraktiv destinasjon for studier og forskning og bidra til å skape et godt renommé for Norge - produsere informasjon om norsk høgre utdanning på flere språk rettet mot ulike målgrupper - bistå universitetene og høgskolene med å styrke profilering og markedsføring - i samarbeid med sektoren bidra til faglige kontaktfremstøt overfor potensielle samarbeidspartnere i utlandet samt representere Norge på utdanningskonferanser og -messer i utlandet

Senteret må i sitt profileringsarbeid ha nettinformasjon med relevante pekere og oppdatert informasjon - for utenlandske studenter som ønsker å studere i Norge og for utenlandske fagfolk som vurderer forsknings- og /eller undervisningsopphold i Norge - om norske universiteter og høgskolers kurs- og programtilbud med annet undervisningsspråk enn norsk. Informasjon og kommunikasjon Senteret skal bidra til de overordnede informasjonstiltak som myndighetene oppretter og tilrettelegge slik informasjon for integrering i myndighetenes tiltak. Senteret har et særlig ansvar for informasjon av relevans for internasjonalisering av høgre utdanning og utdanningsmobilitet. Senteret må i sitt informasjonsarbeid ha nettinformasjon med relevante pekere og oppdatert informasjon - for alle potensielle målgrupper til SIUs programportefølje - for alle søkere og brukere av program og tiltak som SN forvalter - til norske studenter som vil reise på studieopphold i utlandet - om relevante seminarer og konferanser - om norske universiteter og høgskolers samarbeid og aktiviteter med institusjoner i utviklingsland Senteret må delta i relevante internasjonale fora og organisasjoner, samt samarbeide med andre relevante organer. Kompetanseoppbygging for å fremme internasjonalt samarbeid i sektoren Senteret skal som partner bistå de norske høgre utdanningsinstitusjonene i deres internasjonaliseringsarbeid ved å skape arenaer, gi kurs og avholde seminarer og konferanser. Senteret skal også tilby bistand til strategiutvikling, veiledning om kontrakter og avtaler samt kontaktformidling og akademisk partnersøk for fagmiljøer og institusjoner. Senteret har ansvar for å etablere erfaringsdatabaser for ulike typer utdannings- og forskningssamarbeid. Rådgivning, utredning og servicefunksjon Senteret skal - være et kompetansesenter for internasjonalisering av høgre utdanning og rådgi KD og andre organer og oppdragsgivere i spørsmål av relevans for dette feltet - delta i utredninger og utarbeide innspill, notater og rapporter for KD samt for andre oppdragsgivere i henhold til inngåtte avtaler - iverksette nye tiltak vedrørende internasjonalisering av høgre utdanning og eventuelt også andre utdanningsnivåer på vegne av departementet - arrangere nasjonale og internasjonale seminarer og konferanser og kunne være vertskap for nasjonale og regionale delegasjoner og ulike organisasjoner fra utlandet - bidra til å styrke universitets- og høgskolesektorens inter nasjonaliseringsarbeid, inklusive utviklingsrettet samarbeid, ved å tilrettelegge for institusjonenes felles satsinger innen internasjonalt samarbeid og være et norsk kompetansesenter for slikt samarbeid.

SIU STRATEGIDOKUMENT 2008/7


• 26043

S E N T E R F O R I N T E R N A S J O N A L I S E R I N G AV H Ø G R E U T D A N N I N G TLF: 55 30 88 00 FAKS: 55 30 88 01 E-POST: SIU@SIU.NO ADRESSE: POSTBOKS 7800, 5020 BERGEN BESØKSADRESSE: VASKERELVEN 39, 5014 BERGEN WWW.SIU.NO

http://new.siu.no/nor/content/download/2510/25994/file/Strategi_og_vedtekter_0811  

http://new.siu.no/nor/content/download/2510/25994/file/Strategi_og_vedtekter_0811.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you