Page 1

sokrates for skolen250900 27/10/00 10:51 Page 1

OPPSKRIFT FOR EUROPEISK SKOLESAMARBEID


sokrates for skolen250900 27/10/00 10:51 Page 2

3

2

HVILKE DELER AV SOKRATES PASSER FOR DEG? Skoler: Målgruppe

Aktivitet

Programbetegnelse

Barnehage, grunn- og videregående skole

Flernasjonalt prosjektsamarbeid

Comenius 1 Skoleprosjekt

Ungdomsskole og videregående skole

Bilateralt prosjektsamarbeid med elevutveksling

Comenius 1 Språkprosjekt

Barnehage, grunn- og videregående skole, spesialskoler og kompetansesentre

Flernasjonalt prosjekt med flerkulturelle, pedagogiske og/eller administrative problemstillinger

Comenius 1 Skoleutviklingsprosjekt

Barnehage, grunn- og videregående skole

Språkassistent fra et EU-land

Comenius 2.2 Språkassistenter

Enkeltpersoner: Målgruppe

Aktivitet

Lærere i alle fag

Etterutdanning

Programbetegnelse Comenius 2.2

Fremmedspråklærere

Etterutdanning

Comenius 2.2

Lærerstudenter

Grunnutdanning (kort studieopphold i et EU-land)

Comenius 2.2

Språkstudenter og Opphold som språkassistent nyutdannede språklærere ved skole i et EU-land

Comenius 2.2 Språkassistenter

Skoleledere og utdanningsspesialister

Observasjon og innovasjon Arion

Studiebesøk til utdanningsinstitusjoner i andre deltakerland

Europeisk skolesamarbeid i Comenius: KRYDDER I SKOLEHVERDAGEN Comenius gir elever og lærere anledning til å samarbeide på tvers av landegrenser. Gjennom prosjektsamarbeid med andre europeiske skoler kan de utveksle erfaringer og utforske det kulturelle og sosiale mangfoldet i Europa. Et internasjonalt prosjekt kan bidra til å gjøre skolen mer spennende for elevene, og det er ikke vanskelig å integrere i vanlig skolearbeid. Det er nemlig mange fellestrekk i Sokrates og Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Begge vektlegger internasjonalt, prosjektrelatert og tverrfaglig samarbeid, ferdigheter i fremmedspråk, bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi og utveksling av kunnskap og erfaringer. Rundt 280 norske skoler deltok i underprogrammene Comenius og Lingua i 1999/2000. I Norge er flere enn 15 000 elever og lærere direkte eller indirekte engasjert i europeiske utdanningsprosjekt. Kanskje kan Comenius også være noe for din skole?

Egil Eiene, programansvarlig for Comenius, Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU)

HVA ER SOKRATES? Sokrates er EUs program for allmennutdanning på alle nivå, fra barnehage til voksenopplæring. Sokrates skal stimulere til kontakt og samarbeid over landegrensene og heve kvaliteten på europeisk utdanning. Norge deltar i Sokrates gjennom EØS-avtalen. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er ansvarlig for Sokrates i Norge. Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU), Universitets- og høgskolerådet, er operatør for programmet.

Sokrates støtter aktiviteter på alle nivå i utdanningssystemet: • Skoleverket: Prosjektsamarbeid, etterutdanning og nettverk (Comenius) • Høyere utdanning (Erasmus) • Voksenopplæring og andre utdanningsveier (Grundtvig) • Språkundervisning og språklæring (Lingua) • Fleksible undervisningsformer, fjernundervisning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Minerva) • Observasjon og innovasjon (bl. a. Arion og Eurydice) • Fellestiltak mellom Sokrates, Leonardo da Vinci og Ungdom for Europa • Supplerende tiltak

Dette er Comenius: Comenius 1 - Prosjektsamarbeid: • Comenius skoleprosjekt • Comenius språkprosjekt • Comenius skoleutviklingsprosjekt I tillegg kan skoler søke om å være vertsskoler for Comenius språkassistenter. Comenius 2 - Grunn- og etterutdanning av undervisningspersonell: • Comenius 2.1 – Europeiske samarbeidsprosjekt • Comenius 2.2 - Individuelle stipend: A. Fremtidige lærere (grunnutdanning) B. Fremtidige fremmedspråklærere (Comenius språkassistenter) C. Lærere i alle fag og annet undervisningspersonell (etterutdanning) Comenius 3 – Nettverk


sokrates for skolen250900 27/10/00 10:51 Page 4

5

4

COMENIUS 1 - PROSJEKTSAMARBEID Comenius skoleprosjekt Skoleprosjekt krever samarbeid mellom minst tre skoler fra minst tre deltakerland, hvorav minst ett må være et EU-land. Skolene blir enige om å gjennomføre et felles prosjekt som lar seg integrere i vanlige skoleaktiviteter og som engasjerer flest mulig lærere og elever.

Hvor lenge kan prosjektet vare? Prosjektsamarbeidet går normalt over ett år. Elevenes opphold ved partnerskolen skal være på minst 14 dager, reise inkludert. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre utvekslingen innenfor ett år, kan prosjektet strekke seg over to skoleår.

Hvem kan delta i et Comenius skoleprosjekt? Alle typer utdanningsinstitusjoner, fra barnehage til videregående skole og folkehøgskole.

Comenius skoleutviklingsprosjekt

Hvilke tema kan man ta for seg? Det er selve samarbeidsprosessen som er vesentlig. Derfor er alle tema aktuelle, forutsatt at de skaper motivasjon hos elevene og har interesse på europeisk nivå. Noen eksempler er kunst, naturfag, kulturarv, miljø, kamp mot rasisme og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Prosjektet bør være tverrfaglig og skal integreres i en vanlig skolesammenheng. Det er en fordel om prosjektet legger til rette for å integrere elever med særskilte behov. Hvordan skal prosjektet organiseres? En av deltakerskolene må påta seg rollen som prosjektkoordinator. De andre er partnerskoler, men prosjektet skal være et felles foretak. Inngår elevutveksling i et Comenius skoleprosjekt? Ikke for hele klasser, men enkeltelever kan delta på tverrnasjonale møter i forbindelse med planlegging, oppfølging og evaluering av prosjektet. Hvor lenge kan prosjektet vare? Minst ett og høyst tre år. Man må i prinsippet søke om midler for ett år av gangen, men det vil bli mulig å søke samlet finansiering for andre og tredje år.

Comenius språkprosjekt Språkprosjekt krever samarbeid mellom to skoler i to deltakerland. Skolene blir enige om å gjennomføre et felles prosjekt som lar seg integrere i vanlige skoleaktiviteter. I prosjektet inngår gjensidig elevutveksling, der målet er å styrke elevenes motivasjon for og evne til å lære fremmedspråk. De språkene som er minst utbredt og som det undervises minst i, er prioritert. Hvem kan delta? Ordningen er åpen for klasser/grupper i grunn- og videregående skole, alle studieretninger. Elevene må være minst 14 år. Gruppen som deltar i utvekslingen må være på minst ti elever. Det kan gis støtte til én lærer per gruppe på ti. Norske skoler kan bare samarbeide med skoler i EU-land. Hvilke tema kan man ta for seg i prosjektet? Målet med et språkprosjekt er å gi elevene anledning til å lære fremmedspråk i autentiske situasjoner og ved å samarbeide om et felles tema. Alle tema er aktuelle, forutsatt at de skaper motivasjon hos elevene og har interesse på europeisk nivå. Se for øvrig Comenius skoleprosjekt. Hvordan skal prosjektet organiseres? En av skolene påtar seg ansvaret for fremdriften i prosjektet.

Skoleutviklingsprosjekt krever samarbeid mellom minst tre skoler fra minst tre deltakerland, hvorav minst ett må være et EU-land. Skolene blir enige om å gjennomføre et felles prosjekt som lar seg integrere i vanlige skoleaktiviteter. Det konsentrerer seg om pedagogiske og administrative utfordringer og er i mindre grad enn de to andre prosjekttypene direkte rettet mot elevene. Hvem kan delta i et Comenius skoleutviklingsprosjekt? Alle typer utdanningsinstitusjoner, fra barnehage til videregående skole og folkehøgskole kan delta. Skoleutviklingsprosjekt kan ha spesiell interesse for flerkulturelle skoler, spesialskoler og kompetansesentre. Deltakerne kan gjerne involvere pedagogiske miljøer/forskningsinstitusjoner i prosjektet. Hvilke tema kan man ta for seg i prosjektet? Målet er å rette oppmerksomhet mot problemstillinger av kulturell, pedagogisk og administrativ karakter. Eksempler kan være forebygging av konflikter og vold i skolen, integrering av etniske minoriteter eller elever med særskilte behov, fleksible undervisningsmetoder osv. Hvordan skal prosjektet organiseres? Skolene lager en felles prosjektskisse og sender søknad samtidig til sine respektive nasjonalkontor for Sokrates. Inngår elevutveksling i et Comenius skoleprosjekt? Ikke for hele klasser, men enkeltelever kan delta på tverrnasjonale møter i forbindelse med planlegging, oppfølging og evaluering av prosjektet. Hvor lenge kan prosjektet vare? Minst ett og høyst tre år. Man må i prinsippet søke om midler for ett år av gangen, men det vil bli mulig å søke samlet finansiering for andre og tredje år.


sokrates for skolen250900 27/10/00 10:51 Page 6

7

6

Felles for alle søkere til COMENIUS 1 Langsiktig planlegging av prosjektarbeidet Alle skoler som ønsker å delta i Comenius, må sammen med søknaden fremlegge en Comeniusplan, som beskriver hvilken rolle samarbeidsprosjektet forventes å spille for skolen og hvordan det skal involvere elever og foreldre, lokale myndigheter og andre interesserte. Planen skal inneholde fremdriftsplan, forventet resultat og planlagte aktiviteter som f.eks. lærerutveksling, studiebesøk for rektor, studiebesøk bedrift/skole, etterutdanning for lærere og evt. søknad om å være vertsskole for en Comenius språkassistent.

Språkprosjekt: Det gis ikke individuelle stipend, men én lærer kan få støtte til å delta på ett prosjektmøte etter godkjent søknad. Søknad om dette må innarbeides i Comeniusplanen og søknad om prosjektstøtte. I Comenius språkprosjekt kan ikke elever delta på prosjektmøter. Hvor kan man få tak i søknadsskjema og Comeniusplanen? Skjemaene kan hentes fra SIUs nettsted: siu.no/sokrates, klikk på "Søknadsskjema". Skjema kan også fås hos Statens utdanningskontor eller hos utdanningsetaten i fylket.

Hvordan går man frem for å søke om prosjektstøtte? Skoleprosjekt og skoleutviklingsprosjekt: Koordinatorskolen fyller ut søknaden på vegne av partnerskolene og sender kopier til disse. Hver av skolene sender kopien av fellessøknaden og egen Comeniusplan til sine respektive nasjonalkontor. Språkprosjekt: Skolene lager en felles prosjektskisse, men begge sender søknad og Comeniusplan til sine respektive nasjonalkontor for Sokrates. Søknadsfrist for alle prosjekttypene er 1. mars.

Comenius språkassistenter

Forberedende besøk Før skolen søker om prosjektstøtte, kan lærere som vil møtes for å planlegge prosjektet, søke om reise- og oppholdsstøtte. Søknad må sendes to måneder før besøket finner sted.

Hva koster dette? Oppholdet er uten kostnader for vertsskolen, men skolen må være behjelpelig med å finne bolig til assistenten. Språkassistenten får dekket reiseutgifter og mottar et månedlig stipend fra sitt nasjonale Sokrates-kontor.

Hvor stort er tilskuddet? Det er to typer tilskudd, et fast beløp og et variabelt beløp som avhenger av aktivitetene. For skoleprosjekt og skoleutviklingsprosjekt kan koordinatorskolen motta et fast beløp på 16 000 kr per år. Partnerskolene kan motta et fast beløp på 12 000 kr per år. I tillegg kan det søkes om variabelt beløp som støtte til 1) prosjektmøte, 2) lærerutveksling, 3) kombinert studiebesøk i bedrift/skole og 4) studiereise for rektor. Slik støtte kan gis til 4 – 6 personer (inkludert elever) per skole per år. For språkprosjekt kan skolen motta et fast beløp på 12 000 kr. Det kan økes til 16 000 kr dersom målspråket er et språk som det ikke undervises i ved skolen. I tillegg kan det søkes om variabelt beløp som støtte til 1) prosjektmøte, 2) lærer/lærerne som deltar på utvekslingen og 3) elevutvekslingen. Hva kan pengene brukes til? Det faste beløpet kan brukes til språkforberedelser for lærere og elever, forbruksvarer, oversettelser, administrasjons- og kommunikasjonsutgifter, prosjekttilknyttet programvare og utarbeidelse av materiell. Det variable beløpet kan brukes til reise for lærere og elever og til oppholdsutgifter for lærere. Hva kan pengene ikke brukes til? Pengene kan ikke brukes til utgifter som ikke er prosjekttilknyttet, innkjøp av stasjonært materiell (datamaskin, skrivere, TV-apparat, videokamera o.l.), representasjonsutgifter, utgifter i forbindelse med mottak av gjester eller til vikarutgifter. Kan rektor, enkeltlærere eller elever søke om individuelle stipend? Skoleprosjekt og skoleutviklingsprosjekt: Det gis støtte til studiebesøk for rektor, lærerutveksling og kombinert studiebesøk i bedrift/skole, men alle slike aktiviteter må planlegges på forhånd og innarbeides i Comeniusplanen og prosjektsøknaden.

Årlig kommer nærmere 30 språklærerstudenter og nyutdannede språklærere fra EU-land for å arbeide som språkassistenter ved norske skoler. Ordningen gir de framtidige lærerne økte språk- og undervisningsferdigheter og bedre kunnskap om andre europeiske land og utdanningssystemer. For vertsskolen er målet å styrke pågående Sokrates-prosjekt og å øke elevenes motivasjon for å lære fremmedspråk og vekke interesse for assistentens hjemland og kultur.

Hvor lenge kan oppholdet vare? Assistenten kan oppholde seg ved vertsskolen fra tre til åtte måneder. Hvilke fag er aktuelle? Språkassistenten underviser i de språk han/hun har kompetanse i. En italiensk fransklærer som også har kompetanse i for eksempel musikk, forming eller heimkunnskap, kan undervise i disse fagene på fransk ved en norsk skole (bilingval undervisning). Hvordan bli vertsskole for en språkassistent? Både barnehager, grunnskoler og videregående skoler som deltar i Comenius kan bli vertsskole for en språkassistent fra et EU-land. Søknaden må ledsages av skolens Comeniusplan. Søknadsskjema finnes på SIUs nettsted: siu.no/sokrates


sokrates for skolen250900 27/10/00 10:51 Page 8

9

8

COMENIUS 2 – INDIVIDUELLE STIPEND FOR UNDERVISNINGSPERSONELL I ALLE FAG Sokrates tilbyr undervisningspersonell støtte til å delta på språkkurs eller på kurs som gir dem en bredere forståelse for skoleutdanning i Europa og for den europeiske dimensjon i undervisningen. Det arrangeres en rekke aktuelle kurs over hele Europa. Innen 2001 vil det foreligge en Comeniuskatalog som inneholder en oversikt over slike kurs. Språklærere kan finne fram til kurs selv. Når katalogen er publisert, vil søkere til kurs som er oppført der, bli prioritert. Katalogen vil være å finne på SIUs nettsted: siu.no Hvem kan delta på generelle kurs? Kursene er åpne for alle lærere (barnehage, grunn- og videregående skole), lærerutdannere på høgskole- og universitetsnivå, rektorer, inspektører og rådgivere, samt undervisningspersonell som arbeider med elever med sosio-økonomiske problemer, med interkulturelle grupper/klasser eller med elever med spesielle behov. Hvem kan delta på språkkurs? • Kvalifiserte lærere som underviser i ett eller flere av de 11 offisielle EU-språkene • Lærerutdannere som underviser i fremmedspråk • Lærere i andre fag som utdanner seg til å bli fremmedspråklærere • Grunnskole- eller førskolelærere som har eller vil få ansvar for fremmedspråkundervisning • Faglærere som underviser ved hjelp av fremmedspråk (bilingval undervisning) • Fremmedspråklærere som har vært borte fra undervisningen, men som gjenopptar yrket Lærere som underviser i de språkene som er minst utbredt og som det undervises minst i, er prioritert. I norsk sammenheng betyr det italiensk, spansk, nederlandsk, gresk, finsk og portugisisk. Hvor lenge kan oppholdet vare? Kurs for alle kan vare fra én til fire uker, mens språkkurs kan vare fra to til fire uker. Alle kurs vil inkludere en forberedelsesdel og en oppfølgingsdel som finner sted i hjemlandet. Hvor stort er stipendet? Stipendet regnes ut etter en nøkkel som er utarbeidet av Europakommisjonen og skal normalt dekke reiseutgifter til og fra kursstedet, oppholdsutgifter og/eller eventuell kursavgift samt utgifter til forberedelser (spesielt språkforberedelser). Hvordan går man frem for å søke om støtte? Velg kurs i Comeniuskatalogen og ta direkte kontakt med kursarrangøren for å finne ut om der er ledige plasser, og be om å bli registrert som midlertidig søker. Etterpå sender du fullstendig utfylt søknad om stipend til SIU. Så snart SIU har godkjent søknaden, må du selv informere kursarrangøren. Søknadsskjema finner du på siu.no/sokrates

COMENIUS 3 – NETTVERK Comenius-nettverkene skal være møtested for diskusjon og samarbeid mellom institusjoner som deltar i Comenius. Hensikten er å fremme innovasjon og god praksis innenfor et bestemt tema. Dette gir personer og institusjoner som er eller har vært involvert i Comenius muligheten til å opprettholde samarbeidet utover den ordinære prosjektperioden. Hvordan skal prosjektet organiseres? Nettverket må omfatte minst én støtteberettiget institusjon fra minst seks deltakerland. De fleste deltakerne i nettverket vil være utdanningsinstitusjoner som deltar i Comenius 1 eller 2, eller som har avsluttet slike prosjekt. Utdanningseksperter og beslutningstakere som deltar i Arion-programmet kan også bli involvert. Hvilke aktiviteter er støtteberettigede? • Aktiviteter som forenkler og styrker europeisk samarbeid, for eksempel utveksling av informasjon, opplæring av prosjektkoordinatorer, fremme av nye prosjekt, spredning av produkter og god praksis. • Aktiviteter som fremmer pedagogisk nytenkning innen et bestemt område, for eksempel komparative analyser, forskningsmetoder (case-studier), organisering av arbeidsgrupper, seminarer og konferanser. • Aktiviteter som gjelder drift og koordinering av prosjekt. Hvor lenge kan prosjektet vare? Minst ett og høyst tre sammenhengende år. Forberedende besøk Før det søkes om prosjektstøtte har representanter fra de involverte institusjonene mulighet til å søke om støtte til forberedende besøk eller kontaktseminar. Søknad skal rettes til SIU. Hvordan går man frem for å søke om prosjektstøtte? Comenius 3 er et sentralisert tiltak. Det betyr at prosjektene blir vurdert og valgt ut av Europakommisjonen. Den koordinerende institusjonen sender i første omgang skisse av en prosjektsøknad til Europakommisjonen, frist 1. november. Dersom Kommisjonen finner søknaden interessant, oppfordres koordinator til å sende en fullstendig søknad, frist 1. mars. Søknadsskjema finnes på SIUs nettsted: siu.no


sokrates for skolen250900 27/10/00 10:51 Page 10

11

10

HVORDAN FINNER MAN SAMARBEIDSPARTNERE I UTLANDET? Hvordan kan skolen komme i kontakt med en partnerskole? Her er noen forslag: • Hvis lærerne er tilknyttet Internett, kan de søke etter partnere i Europakommisjonens sentrale partnersøksbase PartBase: partbase.eupro.se (gjelder Comenius 1) eller i SIUs partnersøksbase: siu.no/socpart (gjelder Comenius 2 og 3, Grundtvig og Minerva). • Skolen kan henvende seg til andre skoler som allerede deltar i prosjektsamarbeid. Disse skolene har ofte flere kontakter. Se oversikt over deltakende skoler på SIUs nettsted. • Lærere ved skolen kan henvende seg direkte til utenlandske kolleger som de har møtt i faglig eller sosial sammenheng. • Skolen kan henvende seg til fagseksjonene i lærerorganisasjonene. • Skolen kan henvende seg til språk-/faglærerforeninger i utlandet og kulturavdelingen ved ambassadene. • Skolen kan henvende seg til Statens utdanningskontor og utdanningsetaten i fylkene, som ofte har et internasjonalt kontaktnett.

OBSERVASJON OG INNOVASJON EURYDICE Eurydice er EUs nettverk for utveksling av informasjon om utdanningssystemene i EU/EØS-området. En av Eurydice-nettverkets hovedaktiviteter er samarbeidet om databasen Eurybase. Denne består av detaljerte beskrivelser av det enkelte lands utdanningssystem. For mer informasjon, se www.eurydice.org ARION Arion er en støtteordning for organiserte studiebesøk til utdanningsinstitusjoner i andre deltakerland. Målgruppen er utdanningsspesialister og personer innen ledelse og administrasjon, evaluering, opplæring og rådgivning. Spesielt nevnes rektorer, rådgivere, lærerutdannere og administrativt personell på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. For mer informasjon, kontakt SIU eller besøk SIUs nettsted: siu.no/arion

VIKTIG INFORMASJON OM FINANSIERING Man må gjøre regning med at totalkostnadene for deltakelse overstiger støtten som kan ytes. Det kan ikke søkes støtte til • innkjøp av faste installasjoner • dekning av vikarutgifter Sokrates-støtten skal brukes til å dekke utgifter i forbindelse med samarbeidsprosjekt, f.eks språkforberedelse, reisevirksomhet, møteutgifter, nødvendige oversettelser, kommunikasjonskostnader og utgifter til mangfoldiggjøring av materiell man utvikler i prosjektet. Institusjonens ansvar Det kreves at skoleledelsen står bak et Sokrates-prosjekt. Derfor er det viktig at rektor attesterer søknaden. Dette er nødvendig både på grunn av økonomiske forhold og fordi deltakelsen ofte krever tilpasning fra skolen sin side for at involverte lærere kan reise for å delta på møter. Tilleggsfinansiering Det er ønskelig å knytte Sokrates-prosjekter til andre nasjonale midler. Mange fylker og kommuner har satt av penger til internasjonale aktiviteter. Statens utdanningskontor vil vanligvis ha oversikt over slike aktuelle samfinansieringsmuligheter.

MER INFORMASJON Informasjon om alle deler av Sokrates og elektroniske versjoner av brosjyrer, søknadsskjema og materiell finnes på SIUs nettsted: siu.no/sokrates. Her finnes også oversikter over alle skolene som deltar i Sokrates-prosjekt. Informasjonsavisen Europavegen utgis årlig av SIU og inneholder eksempler fra prosjekter som støttes av Sokrates, Leonardo da Vinci og Ungdom for Europa. Veiledningen for Sokrates (Guidelines for applicants) inneholder alle detaljer om programmet. Den suppleres årlig av en utlysning som inkluderer søknadsfrister og spesielle prioriteringer (Call for Proposals). De to publikasjonene foreligger på 11 språk og er de viktigste verktøyene for Sokrates-søkere. Begge kan lastes ned fra Internett via siu.no/sokrates, eventuelt direkte hos Europakommisjonen: europa.eu.int/comm/education/socrates/download.html

ANDRE AKTUELLE TILTAK I SOKRATES MINERVA Pedagogisk bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) står sentralt i alle deler av Sokrates, men i Minerva gis det særskilt støtte til prosjekter som fremmer pedagogisk bruk av ny teknologi, utvikling av nye undervisningsmetoder og til nettverk og spredning av resultater. For mer informasjon, se siu.no/minerva

Materiell kan også bestilles ved direkte henvendelse til Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU).


sokrates for skolen250900 27/10/00 10:51 Page 12

siu.no www.reinelinjer.no –

"Vi åpner oss og blir mer utadvendte gjennom internasjonalt samarbeid, men samtidig blir vi mer klar over hva det vil si å være øyværing."

Master Trykk og Kopi AS

Randi Skeie og Johs. Nermo, rektor og lærer ved Vidarheim skole, Øyer i Oppland

"Kontakten med skoler i Irland, Skottland og Frankrike har virket veldig motiverende på elevene." Knud Jensen, lærer, Ramsvik skole for ungdom med adferdsvansker, Stavanger

"Elevane har lært meir om ansvar for eiga læring og å styra innhaldet i eit prosjekt. Dei har lært å kommunisera på eit framandt språk." Martin Pope, lektor ved Samisk videregående skole, Karasjok

"Vi har lært mye om toleranse. Under besøket i Belgia forsto vi bedre at mennesker tenker forskjellig." Ragnhild Aanbye (18) og Hilde Strat (18), Horten videregående skole

Utgitt med støtte fra Europakommisjonen. SIU oktober 2000. 1.opplag: 10.000

SIU – Senter for internasjonalt universitetssamarbeid Postboks 7800 5020 Bergen Telefon: Telefaks:

55 54 67 00 55 54 67 20

Epost: siu@siu.no Internett: siu.no

http://new.siu.no/nor/content/download/1098/12161/file/Sokrates_for_skolen  
http://new.siu.no/nor/content/download/1098/12161/file/Sokrates_for_skolen  

http://new.siu.no/nor/content/download/1098/12161/file/Sokrates_for_skolen.pdf

Advertisement