Page 1

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDAT ERING I EUROPA


Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede portefølje av etterutdanningstilbud. Stipendordningene gir rike muligheter til å delta på kurs, konferanser, seminarer og hospiteringsopphold i Europa. Utgangspunktet kan være et behov for faglig oppdatering eller nyorientering, for eksempel å få bedre innblikk i utdanningssystemene i Europa. Det kan også dreie seg om et ønske om å forbedre kompetansen i fremmedspråk. All erfaring viser at det oppleves som berikende å møte fagfolk og kolleger som representerer forskjellige tradisjoner og kulturer, men som står overfor

2 /ETTERUTDANNING FOR LÆRERE

felles utfordringer og problemstillinger. Etterutdanningsopphold utenlands er en enestående sjanse til å opprette og videreutvikle flernasjonale, faglige nettverk. Stipendets størrelse avhenger av hvor du reiser og hvor lenge du blir borte. Generelt gjelder at reisen dekkes fullt ut og at det ytes tilskudd til kursavgift og opphold.


Comenius – europeisk samarbeid i skole og barnehage Comenius er EUs utdanningsprogram for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og lærerutdanning. Comenius er mest kjent som et program for skolepartnerskap. Men Comenius rommer også svært gode stipendordninger for etterutdanning. Stipend til fremmedspråklærere er særlig prioritert, men ordningen er åpen for alle lærere. Du kan søke støtte til å delta på kurs med varighet fra én til seks uker. En elektro-

nisk kurskatalog står til rådighet for deg som leter etter aktuelle kurs. Fremmedspråklærere kan i tillegg søke om støtte til kurs utenfor kurskatalogen. Foruten kurs kan du søke stipend for å delta på faglige konferanser eller seminarer. Hospitering på skole og praksisopphold i bedrift/virksomhet er andre muligheter. Comenius er en del av EUs program for livslang læring. For mer info: www.siu.no/comenius

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE/ 3


Grundtvig – europeisk samarbeid om voksnes læring Grundtvig-programmet fremmer europeisk samarbeid mellom institusjoner som legger til rette for voksnes læring. Gjennom Grundtvig-programmet kan alle som arbeider med voksnes læring søke om støtte til etterutdanning i Europa. Det gis støtte til ulike aktiviteter. En elektronisk kurskatalog står til rådighet for deg som leter etter aktuelle etterutdanningskurs. I tillegg kan du søke om støtte til hospitering, samt fagrelaterte konferanser og seminarer. Grundtvig er en del av EUs program for livslang læring. For mer info: www.siu.no/grundtvig

Leonardo da Vinci – europeisk samarbeid i fag- og yrkesopplæring Leonardo da Vinci er rettet mot fag- og yrkesopplæringen samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

Leonardo da Vinci-programmet rommer gode stipendordninger for etterutdanning for ansatte innen fag- og yrkesopplæring. Du kan få stipend til praksisopphold i en bedrift eller en yrkesfaglig opplæringsbedrift i én til seks uker. Tilbudet legger til rette for kvalitetsheving og nyskaping i fag- og yrkesopplæringen. Du får muligheter til å tilegne deg og bruke kunnskaper og ferdigheter. I møte og samarbeid med kolleger fra andre land får du både faglig og sosialt utbytte. Leonardo da Vinci er en del av EUs program for livslang læring. For mer info: www.siu.no/leonardo

4 /ETTERUTDANNING FOR LÆRERE


Studiebesøksprogrammet Spesialister og beslutningstakere innen allmenn- og yrkesfaglig opplæring kan få stipend for å reise på studiebesøk. Studiebesøkene skal bidra til økt kunnskap om utdanningssystemer og pedagogisk praksis i andre europeiske land. Temaene for besøkene følger nasjonale og europeiske prioriteringer, for eksempel økt kvalitet i opplæringen, vurderingskriterier og hvordan man kan redusere frafall i videregående opplæring. Målgruppen er administrativ og pedagogisk ledelse i barnehager, grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæringen. Partene i arbeidslivet, lærerutdannere ved høgskoler og universiteter,

samt ansatte ved opplæringsmyndighetene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, kan også delta. Studiebesøkene varer én uke, og vanligvis deltar 10-15 personer fra ulike europeiske land på hvert besøk. Studiebesøksprogrammet er en del av EUs program for livslang læring. For mer info: www.siu.no/studiebesok

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE/ 5


Pestalozzi – demokrati og menneskerettigheter Pestalozzi er et etterutdanningstilbud for pedagogisk personell i grunnskolen, videregående opplæring og lærerutdanning. Det overordnede målet med programmet er å integrere prinsippene for menneskerettigheter, demokrati, toleranse og gjensidig respekt, rettsstaten og fredelig konfliktløsning, i den daglige undervisningen. Etterutdanningskursene dekker et vidt faglig spekter, deriblant interkulturell læring, sosial integrering, demokrati og menneskerettigheter. Pestalozzi-programmet er administrert av Europarådet. 49 land deltar i samarbeidet. For mer info: www.siu.no/pestalozzi

Årskurs i Caen – undervisningskompetanse i fransk Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen (OFNEC) tilbyr årskurs i fransk for lærere og lærerstudenter. Årskurset byr på en unik faglig kombinasjon av språk, litteratur, kulturkunnskap og fagdidaktikk. Studiet gir 60 studiepoeng og undervisningskompetanse i fransk. Dette kurset rommer ingen egen stipendordning, men er godkjent av Lånekassen. Eva og Erik Ankers legat yter årlig midler til én eller flere årskursstudenter ved OFNEC. For mer info: www.siu.no/frankrike 6 /ETTERUTDANNING FOR LÆRERE


Å lære språk er noe en kan gjøre gjennom hele livet SABINE ROLKA

Språklig samklang – Flere lærere burde benytte mulighetene til å etterutdanne seg i språk. Comenius gir deg veldig gode muligheter til å øke kompetansen din. Det mener Sabine Rolka, som underviser i engelsk, tysk og fransk ved U. Pihl videregående skole. Sommeren 2006 reiste hun til den vesle spanske byen Jaca for å delta på et språkkurs for spansklærere. – Kurset holdt et svært høyt faglig nivå med en blanding av faglig oppdatering og språklæring. Vi snakket spansk døgnet rundt, og jeg fikk et enormt utbytte. I tillegg har vi etablert et nettverk av lærere fra åtte europeiske land, noe både jeg og skolen min vil dra nytte av framover.

er noe en kan gjøre gjennom hele livet, mener hun. For få år siden begynte hun med nettstudier i spansk ved Universitetet i Bergen. Nå planlegger hun å starte spanskundervisning på U. Pihl. Og på fritiden tar hun timer i kinesisk. – Ulike språk er ikke ulike verdener i konflikt med hverandre. Tvert imot lever og utvikler språkene seg med hverandre, de påvirker hverandre og har flere likheter enn vi gjerne ser ved første øyekast. Dette er jeg svært opptatt av, og det er noe jeg prøver å formidle til elevene mine.

Rolka snakker perfekt norsk, men er født og oppvokst i Tyskland. Å lære språk ETTERUTDANNING FOR LÆRERE/ 7


• 24230 • August 2007 • Tr ykk/ Molvik Graf isk as • Foto/ David Zadig • Opplag/ 20 000

S E N T E R F O R I N T E R N A S J O N A L I S E R I N G AV H Ø Y E R E U T D A N N I N G TLF: 55 30 88 00 FAKS: 55 30 88 01 E-POST: SIU@SIU.NO ADRESSE: POSTBOKS 7800, 5020 BERGEN BESØKSADRESSE: VASKERELVEN 39, 5014 BERGEN WWW.SIU.NO

http://new.siu.no/eng/content/download/991/10216/file/SIU_etterutd_laerere_aug2007_web  

http://new.siu.no/eng/content/download/991/10216/file/SIU_etterutd_laerere_aug2007_web.pdf

http://new.siu.no/eng/content/download/991/10216/file/SIU_etterutd_laerere_aug2007_web  

http://new.siu.no/eng/content/download/991/10216/file/SIU_etterutd_laerere_aug2007_web.pdf

Advertisement