Page 1

SIUs besøk i Argentina 2008


SIUs besøk i Argentina 2008

Innledning

s. 3

1. Besøk til akademiske institusjoner 1.1. Universidad de Buenos Aires 1.2. Universidad de Córdoba 1.3. Møte med private institusjoner

s. 5

2. Besøk til utdanningsdepartementet - Ministerio de Educacións

s.4

3. Besøk til andre organisasjoner 3.1. Rektorrådet for private institusjoner - CRUP 3.2. Clacso – nettverket for samfunnsfaglig forskning 3.3. Norsk-argentinsk handelskammer

s. 6

s. 8

Vedlegg

Utgitt av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU), mars 2009 UTARBEIDET AV/ Ingebjørg Birkeland

Side 2 av 9


SIUs besøk i Argentina 2008

Innledning Som ledd i oppfølging av Kunnskapsdepartementets strategi for økt kontakt med Latin-Amerika, gjennomførte SIU i 2008 en besøksreise til Argentina. Reisen var en oppfølging av Statsråd Åslands besøk samme vår. Hensikten med besøket var å: • • • • • •

Minne om samarbeidsavtalen med Norge Presentere norsk strategi for økt kontakt med Argentina Promotere norsk høyere utdanning og forskning som samarbeidspartnere Skape og vedlikeholde nettverk Informere om norsk høyere utdanning Lære mer om argentinsk høyere utdanning.

Delegasjonen fra SIU besto av styreleder Sonni Olsen, direktør Gunn Mangerud, seniorrådgiver Ingebjørg Birkeland og rådgiver Bente Teigen Gundersen. Den norske ambassaden ved ambassadør Nils Haugstveit var svært behjelpelig under besøket.

Side 3 av 9


SIUs besøk i Argentina 2008

1. Institusjonsbesøk 1.1 Universidad de Buenos Aires (UBA) http://www.uba.ar/homepage.php • •

Dr. Rubén Hallú, rektor D. Marcelo Tobin, Sekretær for internasjonale relasjoner

UBA har 13 fakulteter, seks universitetssykehus, 18 egne forskningssentre og omlag 20 forskningssentre som er tilknyttet forskningsrådet CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas). Universitetet har fostret fem Nobelprisvinnere. Omlag 312 000 studenter er immatrikulert ved universitetet. Av disse er 293 000 på lavere grad og 13 000 på høyere grad. Universitetet er medlem av nettverket Grupo Montevideo, som består av institusjoner i Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia og Uruguay. Innenfor dette nettverket utveksles et voksende antall studenter. Prioriterte forskningsområder er klimaendringer, IKT, ingeniørfag og landbruk. UBA er blitt mer internasjonalt orientert de siste årene. De har etablert flere store forskningsprogrammer innenfor klimaendring, sosial ekskludering og menneskerettigheter hvor det kan være svært aktuelt å samarbeide med Norge. UBA har samarbeidsavtaler med NTNU, UiO og UiB, og det er undertegnet en avtale med Høgskolen i Oslo. UBA er interessert i å samarbeide med norske partnere om utvikling av gradstilbud, felles læreplaner og forskningsprosjekt. Rektor understreket at det av økonomiske årsaker, generelt er vanskelig å sende argentinske studenter til Europa. Han ga også uttrykk for at universitetet ønsket å motvirke hjerneflukt. 1.2 Universidad de Córdoba (UNC) http://www.unc.edu.ar/ • • • •

Dr. Roxana Patiño (Prosecretaria de Relaciones Internacionales) Dr. Mariel Agnese (Coordinadora de Cooperación Internacional) og internasjonalt ansvarlige ved flere fakulteter ved UNC Dr. Patricia Levstein (Secretaria de Ciencia y Técnica de la UNC) Dr. Lidia Soler (Subsecretaria de Posgrado)

UNC ligger i byen Córdoba og har ca. 120 000 studenter. De skal ha en avtale med Universitetet i Oslo. Vi møtte også representanter fra flere fakulteter som sa seg svært interessert i å utvikle 1 kontakten med Norge videre (se vedlegg 2 for oversikt over navn og aktuelle områder for samarbeid). Ledelsen for høyere gradsstudier ønsker å utvikle flere doble grader med utenlandske universiteter, bl.a. med tanke på å styrke eget nivå. De ønsket også utveksling av studenter på høyere grads nivå. Det er ikke mulig å etablere fellesgrader i Argentina. Lovverket omtaler ikke ”joint degrees”, og så langt har departementet gitt beskjed om at det ikke er tillatt å innføre slike. Erasmus Mundus vil involvere Argentina fra neste år. 1.3 Besøk til private institusjoner • •

Lic. Rubén Eligio Walter, Universidad Católica de Santa Fe (http://www.ucsf.edu.ar/) Lic. Carina Starkl, Universidad de San Andrés (UDESA http://www.udesa.edu.ar/Propuesta-San-Andres/Study-at-San-Andres)

Universidad Católica de Santa Fe (UCSF) ble etablert som katolsk universitet for 50 år siden og har ca. 3000 studenter. Universitetet har utviklet studier på høyere grads nivå først de siste 10 årene og tilbyr i dag filosofi, lærerutdanning og internasjonale relasjoner. Universitetet er svært 1

Oversikt over alle fakultetene ved UCN: http://www.unc.edu.ar/institucional/organizacion/facultadesycolegios Side 4 av 9


SIUs besøk i Argentina 2008

engasjert i regionen Santa Fe, og har siden starten hatt som målsetning å utdanne høyt 2 kvalifiserte kandidater som til sentrale stillinger på provinsnivå. Universitetet har relativt lite internasjonalt samarbeid (hittil begrenset til Vatikanet samt lærerutveksling med Spania, Frankrike og USA), men er nå modent for å inngå institusjonelt internasjonalt samarbeid. De oppgir at ca 30 prosent av studietilbudet er tospråklig. 15-20 prosent av de faglig ansatte har fulle, faste stillinger. Dette er som for andre argentinske universiteter. Universidad de San Andrés (UDESA) er et relativt lite privat universitet, med ca. 500 studenter, og høy prestisje innenfor blant annet økonomi (business administration), lærerutdanning, journalistikk og Latin-Amerikastudier. Campus ligger 30 km nord for Buenos Aires. Universitetet er svært aktivt innen internasjonalt samarbeid. San Andrés har rundt 60 internasjonale institusjonsavtaler og har blant annet en samarbeidsavtale med UiO på fagområdet LatinAmerikastudier.

2. Besøk til det argentinske utdanningsdepartementet Vi møtte representanter fra avdeling for høyere utdanning Secretaría Nacional de Políticas Universita3 rias (SPU) . I tillegg møtte representanter fra flere universiteter: • • • • • •

Sa. Dña. Mariela Alva, Universidad de Belgrano Sr. D. Adrián Bollatti, Universidad Nacional del Litoral Sr. D. Julio César Theiler, Universidad Nacional del Litoral Dr. Héctor Zaixso, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Sra. Dña. María del Carmen Galloni, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) Sr. D. Marcelo Tobin, Universidad de Buenos Aires

SPU fordeler støtte til bilateralt samarbeid, organiserer argentinsk deltagelse på internasjonale 4 messer og konferanser for høyere utdanning, og har ansvar for nettportalen Study in Argentina som gir en oversikt over høyere utdanning og offisielle grader ved argentinske universiteter. SPUs partnerskapsprogram ”Redes Inter-universitarias” utlyses i august hvert år. Her kan argentinske universiteter søke midler til å etablere partnerskap med utenlandske universiteter. Minst tre institusjoner må være involvert i hvert prosjekt (to argentinske og en utenlandsk). Det innvilges støtte for ett år. I forkant av SIUs besøk hadde internasjonaliseringsenheten i utdanningsdepartementet sendt ut invitasjon til møtet med SIU og bedt universitetene spille inn relevante tema for samarbeid med Norge. En oppsummering av svarene er lagt ved (vedlegg 1). Dette ble et særdeles godt og fruktbart møte hvor bl.a. følgende ble besluttet:

2

I Santa Fe-provinsen er jordbruksnæringen (foredling av råvarer som kjøtt og korn) og energiproduksjon de viktigste næringsveier. Universitetet har et nært samarbeid med regionalt næringsliv og studentene har praksis om lag 40 prosent av studietiden. De gjør feltarbeid i forbindelse med master- og hovedoppgavene sine. 3 http://www.me.gov.ar/spu/guia_tematica/promocion/promocion.html 4 http://estudiarenargentina.siu.edu.ar/pages/study100.php Side 5 av 9


SIUs besøk i Argentina 2008

SIU og departementets internasjonaliseringsenhet vil arrangere et norsk-argentinsk nettverkseminar under NAFSA 2009 i Los Angeles, der Argentina skal delta med 20 universiteter.

Fire av de fremste offentlige argentinske universitetene (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad del Litoral (Santa Fe) og Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco) vil søke om midler til en delegasjonsreise til Norge i 2009.

SIU tar sikte på å gjennomføre et bilateralt kontaktseminar i Argentina i 2009 eller i 2010.

3.

Besøk til andre organisasjoner

3.1 Rektorrådet for private universitet-CRUP(Consejo de Rectores de Universidades Privadas) http://www.crup.org.ar/ • • •

Héctor Sauret, President i CRUP Dra. Graciela Venera, forskningsdirektør ved Instituto Universitario Italiano de Rosario (IUNIR) Lic. Ezequiel Mateo Martinich, Internasjonale relasjoner, Universidad Abierta Interamericana, Buenos Aires

CRUP er Rektorkollegiet for de 56 private universitetene/universitetsinstituttene i Argentina. I dag tilbyr de private universitetene utdanning og forskning på alle nivåer. For tiden er det rundt 320 000 studenter som tar lavere grad ved de private institusjonene. Om lag 10 000 studerer på master- og ph.d.-nivå. De private universitetene har i likhet med de offentlige universitetene en høy andel deltidsansatte lærere, men det er store variasjoner mellom institusjonene. Noen institusjoner arbeider tett på næringslivet og har svært god finansiering. Andre har lang akademisk tradisjon i Argentina og har utviklet tilbud til og med på doktorgradsnivå. De fleste private institusjoner tilbyr imidlertid kun lavere grad. Noen institusjoner har svært høye studieavgifter – de beste institusjonene har samtidig et godt stipendtilbud til studentene sine. Det er stor interesse for internasjonalisering og økt mobilitet. CRUPs sekretariat pekte på at det innen Latin-Amerika er mulig å etablere balansert mobilitet, mens kontakten med Europa blir ubalansert. 3.2 CLACSO – Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales • •

Alberto D. Cimadamore, koordinator for CLACSO-CROP programmet Gabriela Amenta, coordinator for kommunikasjon og institusjonsrelasjoner

CLACSO er et latinamerikansk nettverk (NGO) for samfunnsvitenskap. Det består av 230 forskningsinstitutter, NGO’er og universiteter fra hele Latin-Amerika. Hovedsekretariatet ligger i Buenos Aires. Samfunnsvitenskapene har, med de skiftende politiske regimer, hatt en utsatt plass ved universitetene i L-A. Dette forklarer det store antallet NGO’er som er etablert for samfunnsvitenskap. Hovedoppgaven for CLACSO er å støtte utvikling av samfunnsvitenskapelig forskning og kompetansebygging i Latin-Amerika. Fattigdomsforskning er et prioritert fagfelt. Organisasjonen koordinerer også stipendprogram, fjernundervisning, et virtuelt bibliotek og et nettverk for master5 og ph.d.-programmer i Latin-Amerika . CLACSO har samarbeidet med norske partnere i mange

5

http://www.clacso-posgrados.net Side 6 av 9


SIUs besøk i Argentina 2008

år og mottar støtte fra Norad. Det er etablert kontakt med det nasjonale NorLARNet senteret ved Universitetet i Oslo. 3.3 Norsk – argentinsk handelskammer •

Ingunn Olsen

For tiden opererer omlag 15 norske bedrifter i Argentina (Estremar S.A., Det Norske Veritas, DOF Management Argentina S.A., Euro-Latin Capital, Hydro Aluminio Aldural, Kongsberg Simrad, Kongsberg Maritime, Oddfjell Terminals Tagsa S.A., Unitor Argentina, Yara Argentina S.A.). Handelskammeret ble etablert på nytt i 2008 etter at det ble nedlagt etter krisen i 2001.

Side 7 av 9


SIUs besøk i Argentina 2008

Vedlegg 1 Institusjoner som har meldt inn til utdanningsdepartementet i Argentina at de ønsker samarbeid med Norge: Institusjon Universidad del Litoral Universidad de San Juan Bosco Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) Universidad de Belgrano Universidad Nacional de Comahue Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano Universidad Nacional de San Martín Universidad Nacional de Tres de Febrero Universidad del Museo Social Universidad de Congreso, Mendoza

Forskning/utdanning Forskning -

Tema Akvakultur, fornybar energi, marin ressursforvaltning Alternativ energy, klimaendring

Annet Ønsker gjensidighet Har samarbeid med UiT Formidling

Miljø og forurensing Forskning

Miljøprosjekt i Patagonia Helse Miljø, helse, medisin

Institusjonen er ikke akkreditert enda Har samarbeid med UiB

Sykepleierutdanning, miljø (ingeniørfag)

Forskningssamarbeid

Miljø

Side 8 av 9

Er interessert i samarbeid, har ikke de prioriterte fagområder Tilbyr lavere grads undervisning i miljø


SIUs besøk i Argentina 2008

Vedlegg 2 Universidad Nacional de Córdoba - aktuelle tema for samarbeid: • •

Juridisk fakultet er interessert i samarbeid om juridisk og politisk integrering. Fakultet for matematikk, astronomi og fysikk er et lite fakultet med 500-600 studenter. 95 % av de faglig ansatte jobber full tid på dette fakultetet. De kan være interesserte i å sende og motta master- og Ph.d. studenter. Fakultetet er også interessert i utveksling av kandidater på postdoc nivå. De uttrykte bekymring for hjerneflukt, ettersom det for UNC er vanskelig å konkurrere med europeiske og amerikanske lønninger til ferske kandidater. Fakultet for økonomi har 13 000 studenter Fakultetet ønsker å utvide internasjonalt samarbeid innen business administration og tiltrekke seg utenlandske forskere/ gjesteforskere. For tiden har de 50 studenter på master og Ph.d. i Europa, men de noterer at disse sjelden kommer tilbake til Argentina . Fakultet for fysikk- og naturvitenskap (inkluderer også ingeniørfag) har 6000 studenter og 900 faglig ansatte. De tilbyr 14 studieprogrammer innen ingeniørfag, biologi og geologi. Fakulteter driver om lag 80 forskningsprosjekter. De er interesserte i felles utvikling av gradstilbud. De har allerede utviklet en felles grad med Politécnico i Torino og er i forhandlinger med universitetet i Milano om tilsvarende. De har også en utvekslingsavtale med Paris Tech. De jobber mot double degree, der endelig vitnemål utstedes av begge universitet (fransk mønster). Fakultet for arkitektur og design har 10 000 studenter. Av disse er om lag 8000 på arkitektur og 2000 på industridesign. De har utveksling med institusjoner i Mercosur og med institusjoner i Mellom-Amerika. De er interessert i utveksling av faglig ansatte på industridesign og landskapsarkitektur. Fakultet for språkfag er interessert i samarbeid om språkutdanning generelt og utdanning av engelsklærere. Har også diverse lektoratordninger i fremmedspråk (utenlandslektorer) og tilbyr spanskkurs for internasjonale studenter. Fakultetet har ansvar for den offisielle språktesten i Latin-Amerika CELU http://www.celu.edu.ar/ i samarbeid med Universidad de Buenos Aires og Universidad del Litoral.

Andre fagområder som ble nevnt var: Hydraulikk, vind, vann, satellittsporing med base i Antarktis. UNC ga uttrykk for at de ønsket å kunne sende studenter og ansatte til Trollbasen.

Side 9 av 9

http://new.siu.no/nor/content/download/4366/43466/file/SIU%20reiserapport%20Argentina%202008  

http://new.siu.no/nor/content/download/4366/43466/file/SIU%20reiserapport%20Argentina%202008.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you