Page 1

Veiledning til søknadsdokumenter for Leonardo da Vinci videreutviklingsprosjekter 2010 Dette skrivet gir en oversikt over de dokumentene du må kjenne til for å skrive en søknad om Leonardo da Vinci videreutviklingsprosjekt. Det omfatter beskrivelse av mulighetene i EUs program for livslang læring (LLP), søknadsutlysningstekst inkludert søknadsfrister, mål og prioriteringer for ordningen, guide til administrative og økonomiske regler, søknadsskjema og veiledning til søknadsskjema. Men først… … noen begrepsavklaringer og forkortelser LLP er en forkortelse for Lifelong Learning Programme, EUs Program for Livslang læring på norsk. Leonardo da Vinci videreutviklingsprosjekter omtales i EU-kommisjonens dokumenter som Leonardo Transfer of Innovation multilateral Projects. Forkortelser som Leonardo Transfer of Innovation og TOI kan også forekomme. På norsk heter denne programaktiviteten Leonardo da Vinci videreutviklingsprosjekter, men vi bruker også Leonardo videreutviklingsprosjekter eller kun videreutviklingsprosjekter for enkelthets skyld. Hvor finner du dokumentene? Dokumentene som beskrives finner du på SIUs nettsider: www.siu.no/no/Programoversikt/EUprogram/EUs-program-for-livslang-laering-LLP/Utlysning-av-midler-fra-EU-kommisjonen2010/Leonardo-da-Vinci (utlysningsdokumenter) og http://www.siu.no/no/Programoversikt/EUprogram/Leonardo-da-Vinci/Videreutviklings-prosjekter/Soeknad (søknadsskjema og veiledning). Dokumenter Leonardo da Vinci – Delprogrammer og tiltak 2010 (Sub-Programmes and Actions) gir en overordnet beskrivelse av de fire delprogrammene (Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus og Grundtvig) under LLP og de ulike tiltakene under hvert delprogram. Beskrivelsene omfatter mål, hvem kan delta, hvilke aktiviteter som kan støttes og hvilke tiltak som finnes. For deg som skal søke om Leonardo da Vinciprosjekt er side 10-12 interessante. Leonardo da Vinci – Detaljerte spesifikasjoner desentraliserte tiltak 2010 (Explanations by action) gir en utdypende beskrivelse av aktivitetene under Leonardo da Vinci-programmet. Se file nr. 36 (de to siste sidene i dokumentet) for Leonardo videreutviklingsprosjekter. Leonardo da Vinci – Detaljerte spesifikasjoner sentraliserte tiltak 2010 (Explanations by action) gir en utdypende beskrivelse av de sentraliserte aktivitetene, dvs. de aktivitetene som koordineres fra EUkommisjonen, under Leonardo da Vinci-programmet. Herunder Leonardo da Vinci - Development of Innovation som kan være interessant for noen av dere som søker om Leonardo videreutviklingsprosjekt.


Leonardo da Vinci – Nasjonale prioriteringer – fra 2009 ble det innført nasjonale prioriteringer for Learndo-programmet. Det gis ekstra poeng ved evaluering av prosjektet dersom søknaden møter en eller flere av de nasjonale prioriteringene. De nasjonale prioriteringene gjelder for Leonardo viderutviklings- og mobilitetsprosjekter, men ikke for Leonardo videreutviklingsprosjekter.

LLP - Call for proposals 2010 (Søknadsutlysning 2010) er EU-kommisjonens utlysningstekst for Programmet for livslang læring – LLP. Her finner du budsjett og varighet for LLP-programmet, søknadsfrister for de fire underprogrammene Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus og Grundtvig samt informasjon om hvilke land som kan delta samt henvisning til utdypende dokumenter. Dette dokumentet må leses av alle som skal søke prosjektmidler i LLP. LLP – Corrigendum to the call for proposals 2010 (Korrigeringer til call for proposals) er en rettelse til punkt 2 i LLP – Call for proposals 2010, se over. LLP – Strategic priorities 2010 (Strategiske prioriteringer 2010) er EU-kommisjonens oppdatering av prioriteringene i den generelle søknadsutlysningen for LLP 2008-2010. Her finner du prioriteringene som er knyttet til den enkelte programdel og som du skal identifisere i søknaden. Det gjelder både de generelle og de spesifikke prioriteringene for LLP (side 3-5), de spesifikke og operasjonelle målene for Leonardo da Vinci-programmet (side 20 og første halvdel av 21) og prioriteringene for de ulike aktivitetene under Leonardo-programmet, her Leonardo videreutviklingsprosjekter (side 22-24, punkt 3.2). LLP – General provisions 2010 (Generelle bestemmelser 2010) er EU-kommisjonens årlige guide med utdypende informasjon LLP. Målet med guiden er å hjelpe søkere å søke og fylle ut søknadsskjema, hjelpe søkere å utarbeide et formålstjenlig budsjett til søknaden, utdype informasjon søknadsutlysningsdokumentene (Call for proposals) og gi praktisk informasjon til nytte for søkerne i de ulike stegene i søknads- og utvelgelsesprosessen. For deg som skal søke om videreutviklingsprosjekt er følgende kapitler i guiden viktige: Kapittel 1-3 – Generell orientering, kapittel 4 a, b og f - om økonomi og budsjett og kapittel 5 - om spredning av resultater. Leonardo da Vinci – Transfer of innovation - Application form 2010 (Leonardo da Vinci videreutvikling – Søknadsskjema 2010) er utarbeidet av EU-kommisjonen og er obligatorisk for alle som vil søke om videreutviklingsprosjekt. Dette elektroniske søknadsskjemaet ble tatt i bruk første gang i 2009, og erfaringene fra den runden er stort sett positive. Årets versjon er forbedret på noen punkter, og vi regner med at den tekniske utfylling av skjemaet vil gå greit for de aller fleste. En egen veiledning til søknadsskjemaet er utarbeidet. Se under. Leonardo da Vinci – Transfer of innovation – Supplement for the electronic application form 2010 (Leonardo da Vinci – Videreutvikling – Vedlegg til elektronisk søknadsskjema 2010) gir en utdypende forklaring til de ulike punktene i søknadsskjemaet. LLP Elektronisk søknad 2010 - Søkerveiledning forklarer hvordan de elektroniske søknadsskjemaene i LLP skal lastes ned, brukes, fylles ut og sendes inn.

http://new.siu.no/nor/content/download/1768/21392/file/Veiledning%20til%20s%C3%B8knadsdokumenter%20f  

http://new.siu.no/nor/content/download/1768/21392/file/Veiledning%20til%20s%C3%B8knadsdokumenter%20for%20Leonardo%20da%20Vinci%20videreutvik...

Advertisement