Page 1

Bedrifter, utdanningsinstitusjoner, skoler, organisasjoner, opplærings kontorer, fylkeskommuner og kommuner kan søke. • Prosjektperioden kan vare i maksimalt to år

De fire sektorprogrammene: • Comenius for barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og lærerutdanning • Leonardo da Vinci for fag- og yrkesopplæring • Erasmus for høyere utdanning • Grundtvig for voksnes læring

• Arbeidet skal gjøres i et partnerskap bestående av minst tre organisasjoner, bedrifter og institusjoner fra minst tre ulike europeiske land • Helst bør partnerne representere både utdanningssektoren og arbeids- eller næringslivet. Søknad sendes til SIU.

Planlegger du et videreutviklingsprosjekt kan du også søke om støtte til et forberedende besøk. For mer informasjon, se: www.siu.no/leonardo

SIU er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og for valter inter nasjonale samarbeidsprogrammer på alle utdanningsnivåer, fra barnehage til høyere utdanning.

Takk til Statoil Kollsnes for lån av lokaler og modeller til fotografering.

S E N T E R F O R I N T E R N A S J O N A L I S E R I N G AV H Ø Y E R E U T D A N N I N G TLF: 55 30 88 00 FAKS: 55 30 88 01 E-POST: SIU@SIU.NO ADRESSE: POSTBOKS 7800, 5020 BERGEN BESØKSADRESSE: VASKERELVEN 39, 5014 BERGEN WWW.SIU.NO

• 23824 • August 2007 • Tr ykk/ Molvik Graf isk as • Foto/ David Zadig • Opplag/ 2500

Hvem kan søke om videreutviklingsprosjekter?

Program for livslang læring er EUs samarbeidsprogram for utdanning i Europa 2007-2013. Over 30 europeiske land deltar i programmet, som omfatter formell og uformell læring på alle nivåer.

LEONARDO DA VINCI UT VIKLINGSMULIGHE T ER I EUROPA


Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci-programmet gir utviklingsmuligheter innenfor fag- og yrkesrettet opplæring samt etter- og videreutdanning i arbeidslivet.

Videreutviklingsprosjekter i Leonardo da Vinci-programmet skal bidra til å utvikle og oppgradere kompetansen i det europeiske arbeidsmarkedet og medvirke til endring og modernisering av europeiske utdannings- og opplæringssystemer.

Et videreutviklingsprosjekt gir:

Videreutviklingsprosjektene skal ha som mål setting at nye land og nye organisasjoner tar i bruk resultatene fra vellykkede prosjekter som tidligere har vært gjennomført i Leonardo da Vinciprogrammet.

• Utenlandske samarbeidspartnere og impulser fra andre land i Europa

• Oppdatering og videreutvikling av fag- og yrkesrettet opplæring på bakgrunn av gode resultater oppnådd i tidligere nasjonale eller inter nasjonale prosjekter

• Nye innfallsvinkler til metodikk, innhold eller teknologiutnyttelse

Hva er Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci-programmet er rettet mot fag- og yrkesopplæring samt etterog videreutdanning i arbeidslivet, og er

Hei sveis!

Mål med programmet • Gi deltakere i fag- og yrkesopplæring, samt videreutdanning, muligheten til å tilegne seg og bruke kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner som også gir personlig utvikling for den enkelte. • Støtte videreutvikling av kvalitet og nyskaping innenfor fag- og yrkes

Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci (1452-1519) var en italiensk filosof og vitenskapsmann, men også maler, billedhugger, arkitekt og ingeniør. Særtrekk ved personen er satt som idealer og mål for Leonardo da Vinci-programmet: Integrasjon av teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter Kontinuerlig læring og utvikling til stadig høyere nivå – livslang læring

Her ser vi hvordan videokonferansen fungerer.

ett av fire sektorprogram innenfor EUs program for livslang læring (LLP).

opplæring, læringsinstitusjoner, og i praksistrening. • Gjøre fag- og yrkesopplæring attraktivt og relevant for både enkeltpersoner og arbeidsgivere, og legge til rette for utveksling av lærlinger.

Sammen med partnere i Norge og seks andre europeiske land har Høgskolen i Sør-Trøndelag stått i spissen for å utvikle og prøve ut en helt ny undervisningsmodell for opplæring av sveisere.

Modellen er utviklet som et videreutviklingsprosjekt i Leonardo da Vinciprogrammet. Målet med prosjektet var å innføre bruk av høykvalitets video som en naturlig del av opplæringen av produksjonspersonell. Med den nye modellen kan opplæringen foregå i elevenes nærmiljø, mens fagkompetanse og lærere befinne seg andre steder. Slik økes tilgjengeligheten til opplæring og sertifisering mens kostnader og fravær fra arbeidsplassen reduseres.

Videobasert sveisekurs Høsten 2006 startet det første videobaserte sveisekurset. Via TV-skjermen hadde teorilæreren, Erik Engh på biblioteket i Ål, visuell- og lydkontakt med elever og sveiselærer i Brønnøysund og folk ved høgskolen i Sør-Trøndelag. – Dette er nyttig for arbeidslivet og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra industrien, sier Erik Engh. – Metodikken kan brukes på alle andre områder hvor

man trenger en kombinasjon av teori og praksis og hvor man setter teori inn i en sammenheng, forteller han. Inkludert i teoriundervisningen er 33 videosnutter på 2-3 minutter, som viser ulike problemstillinger i praktisk sveising. Alt læremateriell legges på nett.

MECCA Prosjektets navn er MECCA - New Models for a European Cost-efficient In-company Certification and Accreditation Training. Med i prosjektet var private og offentlige organisasjoner i Slovenia, Romania, Spania, Frankrike, Hellas og Kypros i tillegg til Norge. Prosjektet avsluttes i oktober 2007. Resultatet blir et sett med kurs for opplæring av lærere, og fire sveisetekniske kurs som anvender de nye metodene. I tillegg blir det laget en Europeisk informa sjonsbase, TVIST-Tour, som demonstrerer praktisk bruk av opplæringsprinsippene.

http://new.siu.no/nor/content/download/1028/10991/file/Leonardo_Videreutvikling_2007  

http://new.siu.no/nor/content/download/1028/10991/file/Leonardo_Videreutvikling_2007.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you