Page 1

Leonardo da Vinci (1452-1519) var en italiensk filosof og vitenskapsmann, men også maler, billedhugger, arkitekt og ingeniør. Særtrekk ved personen er satt som idealer og mål for Leonardo da Vinci-programmet: Integrasjon av teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter Kontinuerlig læring og utvikling til stadig høyere nivå – livslang læring

Program for livslang læring er EUs samarbeidsprogram for utdanning i Europa 2007-2013. Over 30 europeiske land deltar i programmet, som omfatter formell og uformell læring på alle nivåer. De fire sektorprogrammene: • Comenius for barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og lærerutdanning • Leonardo da Vinci for fag- og yrkesopplæring • Erasmus for høyere utdanning • Grundtvig for voksnes læring

Hvem kan søke? Bedrifter, utdanningsinstitusjoner, skoler, organisasjoner, opplæringskontorer, fylkeskommuner og kommuner kan søke. Privatpersoner kan ikke søke selv, men må søke gjennom en organisasjon. For mer informasjon, se: www.siu.no/leonardo

SIU er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og for valter inter nasjonale samarbeidsprogrammer på alle utdanningsnivåer, fra barnehage til høyere utdanning.

Takk til frisør salongen Kick i Bergen for lån av lokaler og modeller til fotografering.

S E N T E R F O R I N T E R N A S J O N A L I S E R I N G AV H Ø Y E R E U T D A N N I N G TLF: 55 30 88 00 FAKS: 55 30 88 01 E-POST: SIU@SIU.NO ADRESSE: POSTBOKS 7800, 5020 BERGEN BESØKSADRESSE: VASKERELVEN 39, 5014 BERGEN WWW.SIU.NO

• 23823 • August 2007 • Tr ykk/ Molvik Graf isk as • Foto/ David Zadig • Opplag/ 10 000

Leonardo da Vinci

LEONARDO DA VINCI UT PL A SSERING I EUROPA


Smaken av italiensk kultur – Jeg er veldig fornøyd med oppholdet i Udine. På verftet fikk jeg jobbet mye praktisk, og jeg fikk smakt på italiensk språk og kultur. Kristoffer Solmunden Remme er elev på Haram videregående skole og lærling hos Rolls-Royce i Brattvåg på Sunnmøre. Våren 2006 tilbrakte han tre uker som lærling på et skipsverft i den norditalienske byen Udine. Haram-elevene gir full score på spørsmålet om de vil anbefale et slikt opphold for andre, viser skolens evalueringer av første elevkull i Udine. Kristoffer er enig.

Leonardo da Vinci – gir utviklingsmuligheter

Hvorfor delta?

Hvem kan delta?

Leonardo da Vinci gir muligheter til opphold i europeiske land hvor du kan lære og la deg inspirere. Et praksisopphold i et annet land gir et løft til utdanningen og læretiden.

• Få innblikk i arbeidslivet i et annet land

• Elever og lærlinger innenfor fag- og yrkesrettet opplæring Varighet 2 til 39 uker

Hva er mobilitetsprosjekter i Leonardo da Vinci-programmet? Mobilitetsprosjekter er den delen av programmet som handler om utplassering/ ut veksling. Utplasseringen må bestå av arbeidspraksis i bedrift og/eller i en yrkesfaglig opplæringsinstitusjon. Målet er å gi deltakere i fag- og yrkesrettet opplæring muligheten til å tilegne seg og bruke kunnskap, ferdigheter og

kvalifikasjoner som også gir personlig utvikling for den enkelte. Målet er også å støtte videreutvikling av kvalitet og nyskaping innenfor fag- og yrkesrettet opplæring slik at opplæringen blir attraktiv og relevant både for enkeltpersoner og arbeidsgivere. En viktig del av det er å legge til rette for utveksling av lærlinger.

i Brattvåg er de store industribedriftene Rolls Royce og Aker Yards engasjert, og for dem dreier seg også om rekruttering av arbeidskraft. Samtidig er næringslivet internasjonalt rettet, og understreker verdien av at egne ansatte opparbeider internasjonal kulturforståelse.

• Styrk fremtidige jobbmuligheter gjennom utplassering i land med høy kompetanse innen ditt område • Lær nye arbeidsmetoder og – verktøy som ikke finnes i Norge • Hent spisskompetanse for å bygge opp nye fag og videreutvikle smale fag • Opplev et annet lands kultur og språk • Utvid nettverket ditt

• Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, arbeidsledige og nyutdannede som søker etterutdanning innen sitt yrke Varighet 2 til 26 uker • Instruktører, lærere, ledere, mellomledere, yrkesveiledere, rådgivere og andre som jobber med yrkes- og profesjonsutdanning Varighet 1 til 6 uker

– Ja, jeg fikk jobbet mye praktisk og virkelig prøvd meg. Vel, jeg kunne nok tenkt meg mer fritid, enda mer tid til sosiale og kulturelle opplevelser. Men alt i alt er jeg veldig fornøyd med oppholdet i Udine, forsikrer Kristoffer, som slett ikke utelukker muligheten for å ta seg jobb utenlands etter endt utdanning. Haram videregående skole har svært godt samarbeid med både kommunen og det lokale næringslivet, slik at alle tre føler eierskap til prosjektet. Og mobiliteten går begge veier: norske elever reiser på treukers praksisopphold til Udine og italienske lærlinger kommer på praksisopphold i bedrifter i Haram. Dette gir impulser og læring på flere plan, forteller Brattvåg-rektor Jøstein Taftø. – Våre elever får unike internasjonale erfaringer, inkludert språk og kultur. Her

Kristoffer Solmunden Remme er fornøyd med praksisoppholdet i Italia. Foto: Runo Isaksen

http://new.siu.no/nor/content/download/1027/10970/file/Leonardo_Mobilitet_2007  

http://new.siu.no/nor/content/download/1027/10970/file/Leonardo_Mobilitet_2007.pdf