Page 1

Utdrag fra informasjonsbrev fra SIU som ble sendt til institusjonene med  kontraktene juli 2010  Vedleggene som er nevnt i dette dokumentet må lastes ned fra siu.no/Erasmus.   Varighet Erasmus­aktivitetene må finne sted mellom 01.06.10 og 30.09.11. OM OM­bevilgningen er basert på en per capita­tildeling beregnet etter antall utreisende studenter  og lærere i studieåret 2008/2009. I Norge opererer vi med 3 ulike satser. Ingen institusjon får  imidlertid en lavere tildeling enn 500 euro. OM­bevilgningen er videre knyttet til gjennomført  mobilitet i det året tildelingen gjelder for.  Det betyr at dersom det reiser ut færre studenter og  ansatte enn det som var grunnlaget for tildelingen, må en tilsvarende sum betales tilbake.  Avvik på inntil 10 % tolereres.   Satser for Erasmus­mobilitet Alle stipendsatsene som er oppgitt i forbindelse med årets Erasmus­tildeling er indikative og  brukt som fordelingsnøkkel av SIU fordi vertsland er ukjent når søknadene behandles. Vær  derfor oppmerksom på at EU­kommisjonen sine satser ikke må overskrides, se tabell 1a  (lærer/ansatte) og tabell 1b (studenter) i ”LLP Generelle bestemmelser 2010 – inkludert  støttesatser ”.   Studiemobilitet (SMS og SMP) SIUs sats til studiemobilitet er € 300 per mnd. både for studiemobilitet og praksismobilitet.  For studenter som tar forberedende språkkurs semesteret før utreise, kan denne satsen økes  dersom gjennomført kurs kan dokumenteres.  Husk at det totale månedsstipendet ikke må  overstige satsene for vertslandet. I tillegg kan satsen økes ytterligere for funksjonshemmede  og/eller økonomisk vanskeligstilte studenter, men en slik økning må godkjennes av SIU på  forhånd.  Institusjonene må selv sørge for å differensiere beløpene innenfor rammen av  tildelingen.  Månedsstipendet skal ikke være lavere enn € 200. Dersom det gis et høyere stipend enn € 300 må det forklares i sluttrapporten.  Etter endt opphold skal studentene levere rapport, og SIU foreslår at en del av stipendet  holdes tilbake til rapporten er mottatt. Samme student kan reise ut 2 ganger med Erasmus­status: én gang på studieopphold, og én  gang på praksisopphold.  Det er ikke lenger tillatt å gi Erasmus­stipend til Erasmus Mundus­ studenter. ”Learning agreement” Det er et krav at studenten skal ha en slik avtale før utenlandsoppholdet starter, og SIU ber  om at det etableres ordninger for dette.   ”Training agreement” inkl. ”Quality Commitment” Studenter på praksisopphold skal ha en ”training agreement” før utenlandsoppholdet starter. Lærermobilitet/ansattmobilitet Satsen for lærerutveksling/ansattmobilitet er € 800 pr. uke. Grunnet høye reiseutgifter kan  institusjoner i Nord­Norge øke dette beløpet med inntil € 100 pr. person. Stipendet skal være  et bidrag til reelle reiseutgifter (som må kunne dokumenteres) og oppholdsutgifter etter EU­ kommisjonens satser.  Den enkelte institusjon er selv ansvarlig for at satsene til opphold ikke  overskrides.  SIU har tildelt midler etter prinsippet om at én mobilitet er én uke, men dere står  fritt til å fordele stipendene til opphold av kortere og lengre varighet innenfor den tildelte  1


rammen.  Minimumslengde for lærermobilitet er 5 undervisningstimer, men det anbefales  sterkt at oppholdene er av 1 ukes varighet (5 arbeidsdager).  Minimumslengde for  ansattmobilitet er 5 arbeidsdager, selv om det unntaksvis er mulig med kortere opphold for  eksempel i forbindelse med deltakelse på konferanser, seminarer og lignende.  Det skal skrives kontrakt inkl. undervisningsplan/arbeidsplan med utreisende lærere/ansatte  før oppholdet starter.  Alle skal levere rapport etter endt opphold. Vær oppmerksom på at mobilitetsmidlene til lærermobilitet må brukes innen 30.06.11. Bekreftelse på Erasmus­status  Studenter og lærere/ansatte som reiser ut skal ha bekreftelse på oppholdet.  SIU foreslår at  hjemmeinstitusjonen sender med dem et ferdig utfylt skjema som bekreftes av  vertsinstitusjonen.   Oversikt over søknader fra studenter og lærere I samsvar med EU­kommisjonens bestemmelser skal institusjonene oppbevare en fullstendig  liste over studenter og lærere/ansatte som har søkt om Erasmus­mobilitet.   Utbetaling i euro Fra og med nå vil det ikke lenger være mulig for stipendmottaker å sende faktura til SIU.  SIU overfører i stedet stipendmidlene til konto som oppgitt i kontrakten, og fordi utbetalingen  skjer i euro er det nødvendig med IBAN­nummer og SWIFT­kode. Det er også viktig å gi oss  informasjon om hvordan dere ønsker at overføringen skal merkes, se s. 7 i kontrakten. 80 %  av stipendbeløpet blir overført så snart som mulig etter at signert kontakt er mottatt.   Søknad om ekstra stipendmidler Det vil være mulig å søke om ekstra stipendmidler i forbindelse med interimrapporten  31.01.11.  Flytting av penger mellom ulike kategorier Det er tillatt å overføre 20 % av tildelingen mellom de ulike kategoriene etter retningslinjene i  pkt. III.4 i kontrakten. Rapportering  Det skal rapporteres i euro.  I samsvar med EU­kommisjonens bestemmelser skal dere bruke  kursen som gjelder den dagen stipendmidlene blir innbetalt til institusjonens bankkonto, se  pkt IV.2 i kontrakten.  SIU er ikke ansvarlig overfor institusjonen i forbindelse med ugunstige  kursendringer. Frist for interimrapport er 31.01.11.  Dersom dere på dette tidspunkt kan vise at dere har  utbetalt minst 70 % av den første tildelingen, utløser rapporten utbetaling av de resterende 20  %.  Skjema for rapportering blir lagt ut på siu.no/Erasmus. Frist for sluttrapport er 30.09.11 og rapportskjema blir lagt ut på siu.no/Erasmus. I år er det et  nytt vedlegg, annex VII ”EUC compliance report” som skal sendes til SIU sammen med  sluttrapporten. (Dette finner du på siu.no/erasmus : Dokumenter for koordinatorer) SIU ber om at programmidlene forvaltes slik at så mange som mulig får delta i programmet,  og ønsker lykke til med det nye Erasmus­året!

2

http://new.siu.no/nor/content/download/2839/28321/file/Informasjon%20i%20kortversjon%20fra%20SIU%20-  

http://new.siu.no/nor/content/download/2839/28321/file/Informasjon%20i%20kortversjon%20fra%20SIU%20-%20sendt%20ut%20med%20kontraktene%20juli...

http://new.siu.no/nor/content/download/2839/28321/file/Informasjon%20i%20kortversjon%20fra%20SIU%20-  

http://new.siu.no/nor/content/download/2839/28321/file/Informasjon%20i%20kortversjon%20fra%20SIU%20-%20sendt%20ut%20med%20kontraktene%20juli...

Advertisement