Page 1

Studieseksjonen P.b. 1079 Blindern 0316 Oslo

SØKNAD OM FORHÅNDSGODKJENNING AV UTENLANDSK UTDANNING Fakultetet behandler søknader vedrørende humanistiske fag, og primært fra studenter med opptak på relevant studieprogram. Beskrivelser av det utenlandske lærestedets poengsystem må vedlegges. Søknader mottatt etter 1. juni/1. desember kan ikke garanteres ferdig behandlet til semesterstart.

1. PERSONOPPLYSNINGER Navn:

Fødsels- og personnummer:

Adresse:

Telefonnummer:

Postnummer/-sted:

E-post:

2. OPPLYSNINGER OM TIDLIGERE STUDIER Studieprogram:

Opptaksår/-semester:

Eksamen/emne/kurs

F.o.m. – t.o.m. (semester/år)

Lærested

3. OPPLYSNINGER OM PLANLAGTE STUDIER I UTLANDET Navn på det utenlandske lærestedet: Land: Fra og med (semester/år):

Til og med (semester/år):

Reiser du gjennom utvekslingsprogram/-avtale:

JA …

Hvis JA, hvilken avtale (for eksempel Erasmus, bilateral avtale etc.):

NEI …


Jeg planlegger å ta følgende kurs (legg ved kursbeskrivelser): 1. 2. 3.

Antall ECTS/credits

4. 5. 6. 7. 8.

4. FORMÅLET MED UTENLANDSSTUDIET Jeg planlegger å søke utenlandsstudiet godkjent ved HF, UiO som: *

Antall studiepoeng

* for eksempel del av 80-gruppe(spesifiser), 40-gruppe (spesifiser), frie studiepoeng etc. 5. UTFYLLENDE OPPLYSNINGER

6. GODKJENNING ETTER FULLFØRTE STUDIER • •

Sted:

Endelig godkjenning kan søkes på eget skjema når studiet er forskriftsmessig fullført og dokumentert. Søker er ansvarlig for å fremskaffe offisiell karakterutskrift og kursbeskrivelser og/eller pensumlister med opplysninger om antall ECTS/credits/poeng for det enkelte kurs og opplysninger om lærestedets poengsystem, for eksempel antall credits/poeng som kreves for grad og normert studietid for graden.

Dato:

Signatur:

http://new.siu.no/nor/content/download/1872/22314/file/forhgodkj-utenlandsk-utdanning%20vedlegg%201  

http://new.siu.no/nor/content/download/1872/22314/file/forhgodkj-utenlandsk-utdanning%20vedlegg%201.pdf

http://new.siu.no/nor/content/download/1872/22314/file/forhgodkj-utenlandsk-utdanning%20vedlegg%201  

http://new.siu.no/nor/content/download/1872/22314/file/forhgodkj-utenlandsk-utdanning%20vedlegg%201.pdf

Advertisement