Page 1

• Kontakt internasjonal koordinator ved hjemme universitetet og følg om nødvendig formelle klageprosedyrer • Hvis du fortsatt er misfornøyd, kontakt SIU

SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØYERE UTDANNING TLF: 55 30 88 00 FAKS: 55 30 88 01 E-POST: SIU@SIU.NO ADRESSE: POSTBOKS 7800, 5020 BERGEN BESØKSADRESSE: VASKERELVEN 39, 5014 BERGEN WWW.SIU.NO

• 24370 • Publiser t aug. 2007 • Tr ykk Molvik Graf isk as • Prof ilfoto David Zadig • Opplag 4.000

Hvis du får problemer: • Undersøk hvilke rettigheter og plikter du har

ERASMUS STUDENTCHARTER DINE RE T T IGHE T ER SOM ER A SMUS -S T UDENT


Erasmus studentcharter Du får status som Erasmus-student om du oppfyller programmets kriterier og er valgt ut av eget universitet* til et Erasmus-opphold i Europa. Oppholdet kan omfatte studier ved et partneruniversitet eller praksisopphold i en bedrift eller organisasjon. Ved studieopphold må begge universitetene ha et Erasmus universitetscharter fra Europakommisjonen. Ved praksisopphold må hjemmeuniversitetet ha et utvidet Erasmus universitetscharter (som også omfatter rettigheter og plikter ved praksisopphold). * Med ”universitet” menes her enhver høyere utdanningsinstitusjon som, i tråd med nasjonal lovgivning og praksis, tilbyr godkjente grader eller kvalifikasjoner.

Som Erasmus-student har du rett til å forvente:

• At du får samme behandling og service ved vertsuniversitetet som dets egne studenter

• At ditt hjemme- og vertsuniversitet har inngått en institusjonsavtale

• At du har adgang til ditt hjemme- og vertsuniversitets Erasmus universitetscharter og ”Erasmus Policy Statement”

• At hjemme- og vertsinstitusjonen skriver en studie-/opplæringsavtale med deg før du reiser. Avtalen skal gi nærmere opplysninger om dine planlagte aktiviteter under Erasmusoppholdet, inkludert studiepoeng du skal ta

• At ditt hjemmeuniversitet gir full akademisk godkjenning av de aktiviteter som du i tråd med studie-/opplæringsavtalen har gjennomført under Erasmus-oppholdet

• At du ikke betaler noen form for avgifter ved vertsuniversitet for undervisning, immatrikulering, eksamen eller adgang til laboratorier og bibliotek i løpet av Erasmus-oppholdet

Som Erasmus-student forventes det at du:

• At eventuelle stipend eller studielån som du mottar i hjemlandet, opprettholdes under utenlandsoppholdet • At du etter endt utenlandsopphold får en eksamensutskrift (studieopphold) eller annen dokumentasjon (praksisopphold) som gir oversikt over gjennomførte studier eller gjennomført arbeid og som er undertegnet av vertsinstitusjonen. Eksamensutskriften viser dine resultater (studiepoeng og karakterer). Dersom praksisoppholdet ikke inngikk i vanlige læreplaner, vil oppholdet som et minimum bli registrert i Diploma Supplement (som er et engelskspråklig tillegg til ditt eksamensbevis).

• Respekterer regler og plikter i Erasmus-avtalen du har med hjemmeuniversitetet eller nasjonalkontoret for Erasmus i ditt hjemland (SIU) • Ser til at eventuelle endringer i studie-/opplæringsavtalen avklares skriftlig med både hjemme- og vertsinstitusjon så snart de inntreffer • Gjennomfører hele studie- eller praksisoppholdet ved vertsinstitusjonen som avtalt, fullfører eksamener eller andre evalueringer og respekter reglementet • Skriver en rapport om Erasmus-oppholdet når du kommer hjem og, på forespørsel, gir tilbakemeldinger til ditt hjemmeuniversitet, SIU eller Europakommisjonen

http://new.siu.no/nor/content/download/987/10127/file/Erasmus_studentcharter_bokm  

http://new.siu.no/nor/content/download/987/10127/file/Erasmus_studentcharter_bokm.pdf

http://new.siu.no/nor/content/download/987/10127/file/Erasmus_studentcharter_bokm  

http://new.siu.no/nor/content/download/987/10127/file/Erasmus_studentcharter_bokm.pdf

Advertisement