Page 1

De fire sektorprogrammene: • Comenius for barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og lærerutdanning • Leonardo da Vinci for fag- og yrkesopplæring • Erasmus for høyere utdanning • Grundtvig for voksnes læring

Hvem er Comenius for? Comenius er for alle som arbeider i barnehage, grunnskole, videregående opplæring og lærerutdanning. Lokale, regionale og nasjonale skolemyndig heter, pedagogiske sentre, kurs- og kompetansesentre, bedrifter, for eninger, ideelle organisasjoner, forskningssentre og lignende kan også delta, men på spesielle vilkår.

Om Comenius Jan Ámos Komenský (1592-1670), latinisert til Comenius, var tsjekkisk filosof og pedagog og omtales gjerne som den moderne pedagogikkens far. Han skrev blant annet «Orbis pictus» (Verden i bilder), historiens aller første illustrerte lærebok for barn. Forståelse for andres situasjon skaper fred, mente Comenius. UNESCOs høyeste utmerkelse er oppkalt etter ham.

For mer info, se: www.siu.no/comenius

SIU er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet og for valter internasjonale samarbeidsprogrammer på alle utdanningsnivåer, fra barnehage til høyere utdanning. 5 /COMENIUS

S E N T E R F O R I N T E R N A S J O N A L I S E R I N G AV H Ø Y E R E U T D A N N I N G TLF: 55 30 88 00 FAKS: 55 30 88 01 E-POST: SIU@SIU.NO ADRESSE: POSTBOKS 7800, 5020 BERGEN BESØKSADRESSE: VASKERELVEN 39, 5014 BERGEN WWW.SIU.NO

• 23796 • Februar 2007 • Tr ykk/ Molvik Graf isk as • Foto/ David Zadig • Opplag/ 20 000

Program for livslang læring er EUs samarbeidsprogram for utdanning i Europa 2007-2013. Over 30 europeiske land deltar i programmet, som omfatter formell og uformell læring på alle nivåer.

COMENIUS EUROPEISK SA M A RBEID I SKOLE OG BA RNEH AGE


Fremmer toleranse – Å tilpasse seg andre forhold og se at det går an å gjøre ting på forskjellige måter, er viktig for å fremme ydmykhet og toleranse. Det sier Keth Ingunn Kleiberg, lærer og inter nasjonal koordinator ved Inderøy videregående skole i Nord-Trøndelag. Høsten 2006 hadde skolen besøk av 60 elever fra Tsjekkia og Latvia, gjennom Comenius-programmet. – Målet er å stimulere elevenes interesse for fremmedspråk og andre kulturer. Det handler om å forstå andre bedre, men også seg selv i lys av disse nye erfaringene, utdyper Kleiberg.

Comenius – gir faglig motivasjon

Hva er Comenius?

Gjennom Comenius-programmet får lærere og elever muligheter til å samarbeide med skoler i andre europeiske land. Slikt samarbeid gir nye perspektiver på eget arbeid, økt motivasjon og bedre kulturforståelse.

Comenius er EUs utdanningsprogram for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og lærerutdanning.

Deltakelse i europeisk skolesamarbeid gir motivasjon og mening langt ut over planlagte læringsmål, viser en undersøkelse som SIU har utført. De positive ringvirkningene kommer både lærere, elever, skoler og nærmiljø til gode. Deltakerne forteller særlig om økt faglig motivasjon og overskudd, større interesse for andre lands språk og kulturer, samt nye vennskap.

2 /COMENIUS

– Det er som en vitamininnsprøytning. Vi knytter nye personlige relasjoner, samtidig som prosjektet gir oss stort læringsutbytte, sier en av lærerne som deltok i undersøkelsen. Siden 1995 har én av fire norske skoler og flere enn 100 000 norske lærere og elever vært involvert i Comenius-prosjekter, enten ved prosjektdeltakelse eller som mottakere av individuelle stipend.

Et sentralt mål er å utvikle kjennskap til og forståelse for det språklige, kulturelle og sosiale mangfoldet i Europa.

handle om pedagogiske eller administrative problemstillinger, som et tilbud til lærere og administrativt personale.

Støtteordningene:

Gjennom Comenius etterutdanning kan lærere få stipend til å reise på kurs og hospiteringsopphold i et annet europeisk land.

• Comenius skolepartnerskap • Comenius etterutdanning • Comenius lærerassistent • Comenius multilaterale prosjekter • Comenius nettverk I et skolepartnerskap skal arbeidet lett kunne integreres i undervisningen. Elevut veksling kan inngå som en del av prosjekt et. Skolepartnerskap kan også

Assistentordningen er et tilbud om undervisningspraksis til fremtidige lærere i alle skolefag. Norske skoler kan være vertskap for lærerassistenter fra europeiske land. For mer informasjon, se: www.siu.no/comenius

lærere undervisning i både tsjekkisk og engelsk. Ellers vil hun selvfølgelig være en ressursperson når elevene våre jobber med temaer knyttet til Tsjekkia.

«Vi ønsker å bevisstgjøre elevene våre om verden utenfor vårt lille samfunn.» KETH INGUNN KLEIBERG, LÆRER.

Elevene besøker hverandre, holder kontakt på e-post og i tillegg er en egen nettside opprettet. Prosjektet skal munne ut i et inflight-magasin som man skal tilby Norwegian. – Prosjektet er nok med på å minske fremmedfrykten blant alle her på skolen, sier elev André Nordli Nordholm, som raskt oppdaget at elevene fra den tsjekkiske skolen stort sett var opptatt av de samme tingene som de norske. I fire måneder skal skolen dessuten være vert for en tsjekkisk lærerassistent. Kleiberg er opptatt av å integrere assistenten i skolens daglige arbeid. – Assistenten skal gi både elever og oss

André Nordli Nordholm og Keth Ingunn Kleiberg (foto: Inderøy vgs). COMENIUS/ 4

http://new.siu.no/eng/content/download/975/9886/file/Comeniusbrosjyre_2007_web  
http://new.siu.no/eng/content/download/975/9886/file/Comeniusbrosjyre_2007_web  

http://new.siu.no/eng/content/download/975/9886/file/Comeniusbrosjyre_2007_web.pdf

Advertisement