Page 1

NORDISK OG EUROPEISK SAMARBEID SKOLER OG BARNEHAGER

1


COMENIUS– samarbeid i Europa

2


NORDPLUS – skolesamarbeid i Norden/Baltikum

3


MÅLSETTINGER

• Tilegnelse av grunnleggende ferdigheter som er nødvendige for personlig utvikling, arbeidsliv og medborgerskap

• Utvikle elevenes og lærernes kjennskap til og forståelse for kultur og språklig mangfold i Norden og Europa

4


COMENIUS SKOLEPARTNERSKAP • To typer partnerskap: - multilaterale - bilaterale • 2 år • Koordinator • Partner • Felles søknad • Søknadsfrist februar 2011 5


COMENIUS REGIO PARTNERSKAP • Utdanningssamarbeid mellom to regioner Prosjektgruppen i regionen består av: • Lokale og regionale utdanningsmyndigheter • Skoler og barnehager • Organisasjoner/bedrifter involvert i opplæring

• Toårige bilaterale partnerskap

Søknadsfrist: Februar 2011

6


COMENIUS SKOLEPARTNERSKAP - EKSEMPLER •

Kringsjå skole Change TODAY- safe TOMORROW

Å ungdomsskole Co-operative learning networks for competence management @ school

Vågsbygd vidergående skole Cooperation in Europe for a sustainable future

Arendal videregående skole Sporting Fitness and Cultural Development

Gjerstad skole Saving the planet!! Together - it is possible

Fjellgardane skule Science in the Extremes with Culture in Between

Vennesla videregående skole Breaking European Topics

Villa Snøringsmoen Montessoribarnehage Montessori Pre-schools for Competency Development 7


SANDVOLLAN - ”MATHS FOR FUN” ”Det året da matte ble gøy”

8


FORBEREDELSER • Tema • Deltakere • Støtte fra ledelsen • Hvordan integrere prosjektet i arbeidsplanene

• Informere foreldre • Kontakte lokale/regionale myndigheter, bedrifter, media

9


HVORDAN FINNE PARTNERE • Kontaktseminar • Deltakerskoler i nærområdet • Personlige kontakter • Vennskapsbyer, -fylker, -kommuner • Etterutdanningskurs og studiebesøk i utlandet • Partnersøk via internett (eTwinning)

• Forberedende besøk 10


KONTAKTSEMINAR

11


12


KONTAKTSEMINAR HĂ˜STEN 2010 Tema

Frist

Storyline Teaching Method in Primary Schools

Island, 7.-10. okt. 15.09.10

Working with migrant children as a resource in education

Danmark, 9 . - 12 01.09.10 okt

New Comenius partnerships in the field of MINT = Mathematics, Informatics, Natural Sciences, Technics

Tyskland, 14. 17. okt

01.07.10

Care for the different

Bulgaria, 18. - 22. 20.08.10 okt

Improving key competencies in school education

Tyrkia, 20. - 24. 30.09.10 okt

Environmental education Fit for Europe. Bringing new technologies to the classroom Self-evaluation in the European classroom

Slovenia, 27. 31. okt

01.08.10

Ă˜sterrike, 3. - 6. 24.08.10 nov Latvia, 10.-14. nov

05.10.10

Challenges of the school in the XXI century

Spania, 15. - 19. 05.10.10 nov

International cooperation between nursery and primary Schools

Belgia, 17. - 21. 01.09.10 nov

Beyond text - using ICT with young children

Sverige, 17. - 21. 03.10.10 nov

The Entrepreneurship: A Challenge for the Future

Italia, 24.-28. nov 05.10.10

International cooperation between schools for children and youngsters with special needs

Belgia, 1. - 5 . des 17.09.10

Comenius Regio partnerships

13

Sted og tid

Ungarn, 2. - 4. des

19.09.10


HVA DEKKER STIPENDET – KS/FB • Reelle reiseutgifter • Seminarutgifter (KS) • Opphold etter faste satser (FB)

løpende søknadsfrist Søknadsskjema på siu.no/comenius

14


COMENIUS SKOLEPARTNERSKAP SØKNADSPROSESSEN

• Felles søknad for hele partnerskapet • Koordinator sammenfatter på arbeidsspråket • Hver partner sender søknaden til sitt nasjonalkontor

Søknadsfrist: Februar 2011

15


HVA KJENNETEGNER EN GOD PROSJEKTSØKNAD? • Klar målbeskrivelse • Konkret og sammenhengende arbeidsplan • Realistiske forventninger til resultat • Tverrfaglig prosjekt integrert i skolens aktiviteter • Planer for jevnlig evaluering • Planer for etterbruk og spredning av resultat

16


PROSJEKTSTØTTE =SEKKEBELØP

17

4 mobiliteter

7000 euro

8 mobiliteter

12 000 euro

12 mobiliteter

16 000 euro

24 mobiliteter

22 000 euro


NORDPLUS – skolesamarbeid i Norden/Baltikum Nordplus Junior • elev og/eller lærerutveksling (”mobilitet”)

• prosjektsamarbeid • forberedende besøk – søknadsfrist 15.10.2010

18

nettverk - langsiktig samarbeid - mål: skape permanente relasjoner og samarbeid


NORDPLUS– skolesamarbeid i Norden/Baltikum Prioriterte tema i Nordplus Junior • Kvalitet i utdanning • Yrkesutdanning • Helse • Forebygge ”drop out” • Entreprenørskap • Klima

19


NORDPLUS – skolesamarbeid i Norden/Baltikum Støtte til utveksling • Klasseutveksling (1-3 uker, maks 30 elever per land) • Individuell elevutveksling og elevpraksis (en uke til ett år) • Lærerutveksling (en uke til ett år, må inneholde undervisning) • Faste satser for reise og opphold • Ikke krav til egenfinansiering • Minimum to skoler i to land

20


NORDPLUS– skolesamarbeid i Norden/Baltikum Prosjektstøtte • Støtte til samarbeid om et spesifikt tema. Skal ha et tydelig definert mål og avgrenset tidsperiode (opp til tre år). • Minimum tre partnere i tre land • Egenfinansiering: 50% • Eksempler på prosjektaktiviteter: læreplanutvikling, kvalitetssikring, utvikling og utveksling av nye undervisningsformer og materiell.

21


NORDPLUS– skolesamarbeid i Norden/Baltikum Prosjektsamarbeid - søknadsprosessen: •Felles søknad med én koordinator •Søknad skrives på arbeidsspråket – ett av de nordiske språkene eller engelsk.

•Egen webportal – www.nordplusonline.org •on-line søknadssystem – ARS •Partnersøk

Søknadsfrist: 01.03.2011 22


NORDPLUS nordiske språk og kultur Overordnede målsetninger: •

Å styrke språkforståelsen og i særdeleshet nabospråkforståelsen (dansk, norsk og svensk)

Å stimulere interessen for, kunnskap om og forståelse for nordiske kulturer, språk og livsvilkår.

Støtte til: •

Utveksling for grunn- og videregående skole (minimum 2 nordiske land)

Språkprosjekter • • •

23

Ulike prosjekter der det nordiske språk er i fokus Alle typer institusjoner kan søke 25% egenfinansiering


NORDPLUS Horisontal • Støtte til prosjektsamarbeid mellom utdanningssektorer (minimum to ulike sektorer fra minimum tre land). • ”Ulike sektorer” defineres her som: • • • • • •

skoler/barnehager høyere utdanning voksenopplæring næringsliv offentlig sektor Frivillige organisasjoner

• Prosjekter med opp til 3 års varighet. • Prosjektene skal være nyskapende og tverrsektorielle,

24


GEVINSTER • Internasjonalt faglig nettverk • Pedagogiske aha-opplevelser • Faglig og sosialt utbytte • Større motivasjon for læring • Større selvstendighet og selvtillit • Forståelse for kultur og språklig mangfold i Norden og Europa 25


”Vi lærere får innsikt i andre lands skolesystemer, vi sammenligner og utveksler ideer og vi kommer hjem med nye metoder vi vil teste ut”. Vinnes skule, ”Children as Researches”

26


SØKNADSFRISTER

Comenius Partnerskap FB/KS

februar 2011 løpende frist

Nordplus Årlig søknadsfrist 1. mars Forberedende besøk 15. oktober

27


COMENIUS ETTERUTDANNING • Kurs • hospitering • Konferanser og seminar • 1 til 6 uker • Stipend til reise, kurs og opphold Søknadsfrister 2010/11:

28

15.

september:

Kurs etter 1. januar 2011

15.

januar:

Kurs etter 1. mai 2011

30.

april:

Kurs etter 1. september 2011


STUDIEBESØKSPROGRAMMET • Kunnskap om hvordan utdanning og opplæring rent praktisk foregår i andre europeiske land • Delta i den europeiske diskusjonen rundt aktuelle temaer og felles utfordringer -

økt kvalitet vurderingskriterier, IKT- og språkopplæring frafall i opplæringen

Søknadsfrist: 15.10.2010

29


VERTSSKOLE FOR LÆRERASSISTENT • Lærerstudent eller nyutdannet lærer fra Europa • 3 til 10 måneder • Alle fag • Stipend fra hjemlandet • Hjelp til bolig, kontaktlærer

Søknadsfrist: 30.01.2011

30


COMENIUS ELEVUTVEKSLING

• Ungdomsskoler og videregående skoler som deltar/ har deltatt i Comenius partnerskap • Elevene må være minst 14 år • 3-10 mnd ved vertsskole • Bor hos vertsfamilie

Søknadsfrist: 01.12.2010

31


DEN EUROPEISKE SPRÅKPRISEN

European Language Label

• Nyskapende prosjekter som har bidratt til å fremme læring av fremmedspråk • Diplom og 50 000 kroner

Søknadsfrist: 15.09.2010

32


KOMMENDE SIU-SEMINAR

• Temaseminar 2. november 2010 – Gardermoen ” Fråfall: Ei utfordring for skule og samfunn - europeiske perspektiv”

• Søkerseminar – januar 2011 • Oppstartsseminar – september 2011

33


INTERNETT: siu.no/comenius Nordplusonline.org siu.no/nyhetsbrev E-POST: comenius@siu.no nordplus@siu.no

34

http://new.siu.no/nor/content/download/3462/34027/file/Comenius,%20Nordplus%20Junior%20og%20Horisont  
http://new.siu.no/nor/content/download/3462/34027/file/Comenius,%20Nordplus%20Junior%20og%20Horisont  

http://new.siu.no/nor/content/download/3462/34027/file/Comenius,%20Nordplus%20Junior%20og%20Horisontal%20vSIU.pdf

Advertisement