Page 1

ภาคฤดูร้อน

นายสิทธิศักดิ� สิริวงศ์เศวต รหัสนักศึกษา �������


มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานรุงเทพ เลขที� ��� ซอยวิภาวดี �� (แยก �-�) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี� กรุงเทพมหานคร ����� โทรศัพท์ : ��-���-���� ถึง � โทรสาร : ��-���-���� ต่อ ��� Email : webmaster@mirror.or.th ติดต่อหน่วยงาน บริจาคหนังสือ,เสื�อผ้า,คอมพิวเตอร์,เฟอรนิเจอร์ และอื�นๆ Email : donate@mirror.or.th ติดต่อเรื�องคนหาย Email : info@backtohome.org แจ้งเบาะแสขอทานและผู้ป่วยข้างถนน Email : info@notforsale.in.th


ข้อมูลมูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที�ทำงานเกี�ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื�อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื�อเพิ�มศักยภาพในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต โดยมีพื�นที�ปฏิบัติงานทั�งบนสังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท โดยทำหน้าที�เป็นกระจกเงา ที�สะท้อนเรื�องราวความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที�ได้รับผล กระทบจากการเปลี�ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคน สร้างนวัตกรรม และสร้างความมเปลี�ยนแปลงแก่สังคม วิสัยทัศน์ขององค์กร สร้างคน (นักกิจกรรม)

สร้าง นวัตกรรม

สร้างการเปลี�ยนแปลงสังคม สร้างนักกิจกรรมด้วยกระบวนการ อาสาสมัคร เพื�อเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม เนื�องจาก ปัญหาสังคมในปัจจุบันมีความซับซ้อน และมีปริมาณมากมายเกินกว่าคนเล็กๆ เพียงไม่กี�คนจะแบกรับไว้ได้ ปัญหาสังคมไม่มีทางหมดไป หากผู้คนส่วนใหญ่ไม่ร่วมกันรับรู้ และแก้ไข การสร้างคนจึงเป็นต้นทางของการ แก้ปัญหาสังคม นวัตกรรมเป็นสิ�งที�จะนำไปสู่การเส้นทางใหม่ของสังคม เราจึงสร้างนวัตกรรมเพื�อวิเคราะห์ปัญหา และออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาสังคมด้วยกระบวน การมีส่วนร่วมที�สอดคล้องไปกับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

เมื�อได้สร้างนักกิจกรรม และนวัตกรรมทางสังคมขึ�นแล้ว การเปลี�ยนแปลงสังคมซึ�งเป็นเป้าหมายที�แท้จริงของการทำงานก็จะเริ�มขึ�น นักกิจกรรมที�ได้รับการปรับจูนความคิดที�มุ่งมั�นในการแกปัญหาสังคมร่วมกัน ก็จะเป็นฟันเฟืองที�ขับเคลื�อนสังคมด้วยนวัตกรรมที�หมุนวงล้อของสังคมสู่การ พัฒนาต่อไป เราจึงให้ความสำคัญกับการรณรงค์และลงมือ จัดการปัญหาต่างๆ ซึ�งแต่ละปรากฏการณ์ที�เกิดปัญหาย่อมส่งผลกระทบของต่อเนื�องกัน เราจึงมองปัญหาแบบองค์รวม เพื�อที�จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆไปควบคู่กัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื�องมือของการเข้าถึง และเผยแพร่แนวคิดในการ ดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในพื�นที�เพื�อแก้ปัญหาสังคม ปัจจุบันเรามีพื�นที�ปฏิบัติงาน คือ มูลนิธิกระจกเงาสำนักงานเชียงรายและสำนักงานกรุงเทพ ซึ�ง มีก้าวย่างที�เติบโตแต่ละขั�นจวบจนถึงวันนี�ที�เริ�มจาก


ประวัติความเป็นมามูลนิธิกระจกเงา กิจกรรมในช่วงเริ�มต้น (����-����) จะเป็นกิจกรรมด้านการละครเพื�อ สังคมและการจัดกิจกรรม ค่ายเด็กและเยาวชน โดยดำเนินกิจกรรมไปตามโรงเรียน ชุมชน ทั�วประเทศในแต่ละปีจะมีการแสดง ระหว่าง ���-��� รอบ และกิจกรรมค่าย ��-�� กิจกรรม การก่อตั�ง (����) แนวคิดในการใช้ไอซี ทีเพื�อการพัฒนา (����) ได้จัดทำเวบไซท์ขึ�น ในชื�อwww.thebangkok.com

เริ�มต้นจาก คนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ�งจำนวน � คน ในปลายปี ���� ซึ�งประกอบด้วยนักกิจกรรมในรั�ว และนอกรั�วมหาวิทยาลัย ได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่อเนื�อง จากกิจกรรมทางการเมืองหลังช่วงการทำรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช) โดยในขณะนั�นใช้ชื�อกลุ่มว่า กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา และได้ขอเข้าอยู่เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิโกมลคีมทองในปี ����

เคลื�อนย้ายสู่เชียงราย (����) ทีมเจ้าหน้าที�และอาสาสมัคร จำนวน�� คน จาก �� คน ได้ทำการปิดสำนักงานที�กรุงเทพ และเคลื�อนย้ายองค์กรลงในพื�นที�เชียงราย โดยเลือกพื�นที� ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เป็น "ห้องปฏิบัติการทางสังคม" อาทิเช่น ศูนย์เด็กรู้เอง โครงการค่ายบำบัดยาเสพติดในชุมชน ซึ�งปัจจุบัน โครงการในสำนักงานกรุงเทพได้ ขยายเป็นหลายแขนง ประกอบด้วย โครงการใหม่ๆ โครงการเด็กดอยสัญชาติไทย ได้แก่ โครงการร้านค้า Online โครงการ อ่านสร้างชาติ เปิดสำนักงานที� กทม อีกครั�ง (����) โครงการสถานีโทรทัศน์หมู่บ้าน หรือ บ้านนอกทีวี โครงการ กองทุนเสื�อผ้าเพื�อการแบ่งปัน โครงการในช่วงแรก ได้แก่ โครงการท่อง เที�ยวชนเผ่า โครงการ ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื�อต่อต้านการค้ามนุษย์ •โครงการส่งเสริมไอซีทีเพือการพัฒนา โครงการพิพิธภัณฑ์ ชนเผ่า โครงการ จัดการภัยพิบัติภาคประชาชน •โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย โครงการครูบ้านนอก โครงการ โรงพยาบาลมีสุข •โครงการ TV�KIDS โครงการนักศึกษาบ้าฝึกงาน โครงการ ไอซีทีเพื�อการพัฒนา โดย ได้เปลี�ยนชื�อเว็บ ไซด์จากwww.thebangkok.com เป็น www.bannok.com (บ้านนอก.คอม) โครงการ NGOs FILM โครงการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ ค้ามนุษย์ โครงการ IT WATCH โครงการ ศึกษาปัญหาโรคสมองเสื�อมใน ประเทศไทย โครงการ รณรงค์ยุติธุรกิจเด็กขอทาน โครงการ คอมพิวเตอร์เพื�อน้อง

(����) http://www.mirror.or.th


แผนกที�ฝึกงาน แผนก NGO Cyber ฝายผลิ ่ ตสื�อ ที�มี นายกิติพงษ์ ประชุมพล เป็นหัวหน้าฝายผลิ ตสื�อ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมอบหมายงาน ่

่ นายกิติพงษ์ ประชุมพล เป็นหัวหน้าฝายผลิ ตสื�อ

สมาชิกภายในฝายผลิ ตสื�อ ่


งานที�ได้รับมอบหมาย งานออกแบบ Facebook Covercover

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยที�มีอาการเสื�อมของการทำงานของสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที�พลัดหลงออกจากบ้าน หรือถูกทิ�ง ให้กลายเป็นบุคคลเร่ร่อน

งานออกแบบ facebook cover ในโครงการผู้ปวยข้างถนน ถ่ายภาพนอกสถานที�

งานออกแบบ Ebook

โปรแกรมที�ใช่ทำงาน -Adobe Photoshop -Adobe Illustrator

ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื�อต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้มูลนิธิกระจกเงา เป็นศูนย์ในการรับแจ้งให้คำปรึกษา คำแนะนำ และประสานหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการติดตามคนหาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการ ติดตามคนหายในประเทศไทยผ่านเวปไซค์ http://www.backtohome.org

งานออกแบบสมุดคู่มือ ติดตามคนหาย-ประเภทติดแชทอินเตอร์เน็ต โปรแกรมที�ใช่ทำงาน -Adobe Photoshop -Adobe Illustrator -Adobe Indesign


งานที�ได้รับมอบหมาย

งานใน ชั�วโมงอาสา

งานอาสามีมากมายและหลากหลายกิจกรรม เช่น งานทำความสะอาด งานช่าง งานใช้แรง ฯลฯ

ตารางการทำงาน �� เมษายน -� มิถุนายน ����

ระยะเวลา โครงงาน

งานออกแบบ facebook cover โครงการผู้ปวยข้างถนน งานออกแบบ ebook คู่มือคนหาย-ติดแชทอินเตอร์เน็ต งานอาสาอื�นๆ ชั�วโมงอาสา ทำความสะอาด+งานทาสีสถานที� ฝึกงานใหม่ และเก่า

เมษายน

��-�� ��-��

��-�

�-��

พฤษภาคม

��-��

��-��

��-�


ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรค �. เนื�องจาก สำนักงานมูลนิธิกระจกเงา กำลังอยู่ในช่วงการ ย้ายสำนักงาน พื�นที�ทำงาน(ห้องทำงาน)บางส่วนจำเป็นต้องถูกเลิกใช้ ส่งผลให้ความสะดวกในพื�นที�ทำงานลดน้อยลง เนื�องจากต้องใช้พื�นที�ๆจำกัดในการทำงาน �. เนื�อจากเป็นฤดูร้อน บวกกับพื�นที�ๆใช้ทำงานเป็นมุม อับ อากาศไม่ถ่ายเท ทำให้ อุณภูมิในพื�นที�ทำงานสูง �. อุปกรณ์การทำงานหลัก คือ คอมพิวเตอร์ มีไม่เพียงพอต่อผู้ใช้

วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะ

�. อุปกรณ์ไม่เพี�ยงพอแก้ไขโดยการนำงานกลับไปทำต่อที�บ้าน �. การทำงานที�บ้านทำให้เสียเวลาพักผ่อนจึงแก้ไขโดยการนำอุปกรณ์การทำงาน(คอมพิวเตอร์) มาไว้ที�สำนักงาน เพื�อความสะดวกในการทำงาน �. ในแผนกให้อิสระในการทำงาน ในบางวัน หรือช่วงเวลาที�ไม่มีความจำเป็นมาก จึง สามารถ นำงานไปทำที�อื�นได้ เช่น ไปทำงานที�ร้านกาแฟในระแวกนั�น

ประโยชน์ที�ได้รับจากการฝึกงาน ประสบการทำงานในด้านต่างๆ นอกเหนือจากงานด้านกราฟฟิก ได้เรียนรู้ขั�นตอนการทำงานจริง ได้รับรู้ปัญหาในสังคมในด้านต่างๆที�ถูกมองข้าม งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ�งที�จะผลักดัน ให้เกิดความเปลี�ยนแปลงต่อสังคม ที�มูลนิธิกระจกเงานี�เปิดโอกาสให้ทุกคน ได้ใช้กำลังกายและกำลังใจของตัวเองอย่างเต็มที�ในทุกโครงการของมูลนิธิ

สุดท้ายนี� ผมขอขอบพระคุณ มูลนิธิกระจกเงาที�ให้ประสบการณ์ การเรียนรู้ที�ดี ที�ไม่อาจจะหาจากที�อื�นได้ นายสิทธิศักดิ� สิริวงศ์เศวต

รายงานการฝึกงาน  

มุลนิธิกระจกเงาปี2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you