Page 1


ประยุกต์ ใช้ ในงานด้ านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศที่นาำ มาใช้สาำ หรับ การเรี ยนการสอน เป็ นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลาย อย่าง สอนด้วยสื่ ออุปกรณ์ที่ทนั สมัย ห้องเรี ยนสมัย ใหม่ มีอุปกรณ์วดิ ีโอโปรเจคเตอร์ (Video Projector)มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีระบบการอ่าน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ รู ปแบบของสื่ อที่นาำ มา ใช้ในด้านการเรี ยนการสอน ก็มีหลากหลาย ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมในการนำามาใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วย สอน อิเล็กทรอนิกส์บุค วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบวิดีโอออนดีมานด์ การสื บค้นข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น


1.คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นการนำาเอาเทคโนโลยี รวมกับการ ออกแบบโปรแกรมการสอน มาใช้ช่วยสอน ซึ่ งเรี ยก กันโดยทัว่ ไปว่าบทเรี ยน CAI ( Computer Assisted Instruction ) การจัดโปรแกรมการ สอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในปัจจุบนั มักอยูใ่ น รู ปของสื่ อประสม (Multimedia) ซึ่ งหมายถึงนำา เสนอได้ท้ งั ภาพ ข้อความ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหวฯลฯ โปรแกรมช่วยสอนนี้ เหมาะกับการศึกษาด้วยตนเอง และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถโต้ตอบ กับบทเรี ยน ได้ตลอด จนมีผลป้ อนกลับเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้ บทเรี ยนได้ อย่างถูกต้อง และเข้าใจในเนื้ อหาวิชาของบทเรี ยนนั้นๆ


2. อิเล็กทรอนิกส์บุค คือการเก็บข้อมูลจำานวนมากด้วยซี ดี รอม หนึ่งแผ่นสามารถเก็บข้อมูลตัวอักษรได้มาก ถึง 600 ล้านตัวอักษร ดังนั้นซีดีรอมหนึ่งแผ่น สามารถเก็บข้อมูลหนังสื อ หรื อเอกสารได้ มากกว่าหนังสื อหนึ่งเล่ม และที่สาำ คัญคือการใช้ กับคอมพิวเตอร์ ทำาให้สามารถเรี ยกค้นหาข้อมูล ภายในซี ดีรอม ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ดชั นี สื บค้น หรื อสารบัญเรื่ อง ซีดีรอมจึงเป็ นสื่ อที่มีบทบาทต่อ การศึกษาอย่างยิง่ เพราะในอนาคตหนังสื อต่าง ๆ จะจัดเก็บอยูใ่ นรู ปซี ดีรอม และเรี ยกอ่านด้วย เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เรี ยกว่าอิเล็กทรอนิกส์บุค ซีดีรอมมีขอ้ ดีคือสามารถจัดเก็บ ข้อมูลในรู ปของ มัลติมีเดีย และเมื่อนำาซีดีรอมหลายแผ่นใส่ ไว้ใน เครื่ องอ่านชุดเดียวกัน ทำาให้ซีดีรอมสามารถขยาย การเก็บข้อมูลจำานวนมากยิง่ ขึ้นได้


3.วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ หมายถึง

การประชุมทางจอภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัย เป็ นการประชุมร่ วมกันระหว่าง บุคคล หรื อคณะบุคคลที่อยูต่ ่างสถานที่ และห่างไกลกันโดยใช้สื่อทางด้านมัลติมีเดีย ที่ให้ท้ งั ภาพ เคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสี ยง และข้อมูลตัวอักษร ในการประชุมเวลาเดียวกัน และเป็ นการสื่ อสาร 2 ทาง จึง ทำาให้ ดูเหมือนว่าได้เข้าร่ วมประชุมร่ วมกันตามปกติ ด้านการศึกษาวิดีโอเทคเลคอนเฟอเรนซ์ ทำาให้ผเู ้ รี ยน และผูส้ อนสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ ผ่านทางจอภาพ โทรทัศน์และเสี ยง นักเรี ยนในห้องเรี ยน ที่อยูห่ ่าง ไกลสามารถเห็นภาพและเสี ยง ของผูส้ อนสามารถเห็นอากับกิริยาของ ผูส้ อน เห็นการเคลื่อนไหวและ สี หน้าของผูส้ อนในขณะเรี ยน คุณภาพของภาพและเสี ยง ขึ้นอยูก่ บั ความเร็วของช่องทางการสื่ อสาร ที่ใช้ เชื่อมต่อระหว่างสองฝั่งที่มีการประชุมกัน ได้แก่ จอโทรทัศน์หรื อจอคอมพิวเตอร์ ลำาโพง ไมโครโฟน กล้อง อุปกรณ์เข้ารหัสและถอดรหัส ผ่านเครื อข่ายการสื่ อสารความเร็วสู งแบบไอเอสดีเอ็น (ISDN)


4.ระบบวิดีโอออนดีมานด์ (Video on Demand) เป็ นระบบใหม่ที่กาำ ลังได้รับความนิยมนำามา ใช้ ในหลายประเทศเช่น ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริ กา โดย อาศัยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็ วสู ง ทำาให้ผชู ้ มตาม บ้านเรื อนต่าง ๆ สามารถเลือกรายการวิดีทศั น์ ที่ตนเอง ต้องการชมได้โดยเลือกตามรายการ (Menu) และ เลือกชมได้ตลอดเวลา วิดีโอออนดีมานด์ เป็ นระบบที่มี ศูนย์กลาง การเก็บข้อมูลวีดิทศั น์ไว้จาำ นวนมาก โดยจัด เก็บในรู ปแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Video Server) เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการเลือกชมรายการใด ก็เลือก ได้จากฐานข้อมูลที่ตอ้ งการ ระบบวิดีโอ ออนดีมานด์จึง เป็ นระบบที่จะนำามาใช้ ในเรื่ องการเรี ยนการสอนทาง ไกลได้ โดยไม่มีขอ้ จำากัดด้านเวลา ผูเ้ รี ยนสามารถเลือก เรี ยน ในสิ่ งที่ตนเองต้องการเรี ยนหรื อสนใจได้


5.การสื บค้นข้อมูล (Search Engine) ปัจจุบนั ได้มีการกล่าวถึงระบบการสื บค้นข้อมูลกันมาก แม้แต่ในเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ก็มีการประยุกต์ใช้ไฮเปอร์เท็กซ์ในการสื บค้นข้อมูล จนมีโปรโตคอล ชนิดพิเศษที่ใช้กนั คือ World Wide Web หรื อเรี ยกว่า www. โดยผูใ้ ช้สามารถเรี ยกใช้ โปรโตคอล http เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ ระบบไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ไฮเปอร์ เท็กซ์มีลกั ษณะเป็ นแบบมัลติมีเดีย เพราะสามารถสร้างเป็ นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เก็บได้ท้ งั ภาพ เสี ยง และตัวอักษร มีระบบการเรี ยกค้นที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้โครงสร้างดัชนีแบบลำาดับชั้นภูมิ โดยทัว่ ไป ไฮเปอร์เท็กซ์จะเป็ นฐานข้อมูลที่มีดชั นีสืบค้นแบบเดินหน้า ถอยหลัง และบันทึกร่ องรอยของการสื บค้น ไว้ โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างไฮเปอร์เท็กซ์มีเป็ นจำานวนมาก ส่ วนโปรแกรมที่มีชื่อเสี ยงได้แก่ HTML Compossor FrontPage Marcromedia DreaWeaver เป็ นต้น ปัจจุบนั เราใช้วธิ ี การสื บค้นข้อมูล เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบในการทำาเอกสารรายงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและ รวดเร็ว


Test PPT  

Test PPT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you