Page 1

Rolling Sitges | 1


100% INGREDIENTS NATURALS

2 | Rolling Sitges


ED-3L

Rolling Sitges | 3 PANTONE 1795 871

C-M-Y-K 15-100-100-0 0 -32 -100-32


4 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 5


6 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 7


8 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 9


10 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 11


12 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 13


14 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 15


16 | Rolling Sitges


de Miquel Utrillo Av.

C. d e ls D

ra

lP rim Pl Espi . de Joan nalt i Mas

la m Ca Av .d

rs rofe Gar els Av. d

ull é ric

à” Em

oll

an a“

lF on

Sa rd

de

e la

Pg .

Av .d

e Puig de St. Isidr

Pg. d el

la F Cam í de

na C. d e

Pg. del Barga

lló

po rd

Ca n C. d e

ita

se Jo

de C.

Av. d el

e

M iró

os ep

eJ

la De

LLAR D’INFANTS LA MOIXIGANGA

C. d

eJ

Av. Em e

it passe t Pa va

AIGUADOLÇ

PLATJA DELS BALMINS

C. de

Roig R

la Bufera

de Sa nt Gregori

la ort lP

nn

C. de la M arina

LA MARINA D’AIGUADOLÇ Passeig de Charles Deering

le s

Meravelle

Drass anes

ítim ar

lç PLATJA DE TERRAMAR

PUNTA DE LES FORQUES

PUNTA DE LES ANQUINES

Rolling Sitges | 17

C-31

PLATJA D’AIGUADOLÇ

a la S

d’e

de Fe d C.

de l a Guineu C. d el

t

a Esc

nM

avent ós

ort d’Aigua del P Av.

Pg. de les

rencià

e C. d

reu

l’ de

de

C. del Te

C. de Forqu les es

la C

C.

31

o

de

el Te nn is

C-

R am o n Dalmau

Balmins

oja

Av. de l Port d’Aiguadolç

de ls

C. d e

ve s a

Sa

ei g

os

i del M C.

an

Pas s

ad

uR

l

lanes

Cre

a

Pl. de Josep Roca Pons

C. d’Aig Av. d’Emerenci uadolç à Roi g i Ra ventós

ran

de

C. de

cG

C.

O

nri

rador

les

la

C. d

d’E

is

e

C. de Victori no B res erb eg live

de

Cau

ó d’A rag

Co r ts le s

el F o

nd od

C. de l Br Bisb Mira iva e bent

C. d

C. de ls de SitGegants ges

Av. San t Jor di

Ptge. J. Pag Busom ès

alan s

Ca t C. d els P.

nP

C.

C.

ore

Av. d

l Gu ime

Lop e C. de

Baluard de Vidal-Quadras

CEMENTIRI DE SANT SEBASTIÀ

PLANS D’AIGUADOLÇ

C. d e

Baluard de Miquel Utrillo

CAP DE CRIST

Ca rr

rJ oa

to

o

lD

. de lJ ab e

eri co Ga

Pl. del Doctor Robert

almins ERMITA DE SANT SE BASTIÀ

rs

C. Pun les Mata de bres

PALAU MARICEL

PLATJA DE SANT SEBASTIÀ

ea

URBANITZACIÓ LA LLEVANTINA

C. de la Sa rdan a

C.

on

n

Ra m

C. de Garraf

Tar rag ona

or it

s

na pr ès

Be

C. del Sol

ls B Av. de

C. de Lle ida

de Déu del Pilar

Escoles Pies

C. M are

C. de les

la

el s

C. d

l’’Antoniet

C. de Ca

Tero l

ra d e

Vila And or

C M

eJ

C. d

C. d e la

a

os ep

Irl

Pau Xica iera la R

Av. de

l

C. d e

C. de A. l Me Ca stre talà

de C.

d’e C.

er a

C. d

L’ESCORXADOR

CASES

er

de la Trinitat de la alvasia M

adolç igu d’A

C.

M C. de ar

2

C. del Roc Florit

rra Nava

s C-3

Fl

ent a Torr Plet la de

de

c Ro

de

asal

l de

Avinguda

uC

C.

ra

rigola

C. C.

ra C. de la Rie

var

ta Pa

l

Na

opis

olins els M a. d

Av. d e

Aut

el Corral d’en Falç C. d

ls s al de er NOVES es B Ill PARC DE Pl. stell les SANT JORDI Ca de

C. de Ramo

de

la Fa

Passe

Cr t

ter

m n Fu pan ys s

acià e sc M

er

Trav. dels Balmins

mbre

RACÓ DE LA CALMA

AJUNTAMENT

EDIFICI MIRAMAR

c Fran

PARC DE FACUNDO BACARDI Co MASSÓ

ís Llu

rr Ca

e Sete

C.

ló de

ig Pu

de Av.

Lorca

de C.

C. d e Joa

Plaça de Sant Pere Pescador

Plaça dels Artistes

a rcí

C. Sant Honorat

C. d ’Ara gó

’ On ze d

M

n d’e

les Cor ts d’Aragó

à

nP om p

C. l

an

PLATJA DE LA BARRA

Bargall

C. de

er

Plaça dels Pescadors

eu C. d Fa ’Arc bra adi Ma siF ontde vila

MONUMENT A SANTIAGO RUSIÑOL

a

Crta. de les Costes an tH on ora t

uiño

C. del Mestre Magí Casano vas

MERCAT VELL

Jo St.

rt

rra

s Ma

d’ v. Tra

F. M ass ó

lad val Da

ntoni M

Maraga ll

C. del Port de n’Alegre

El Vall

BIBLIOTECA SANTIAGO RUSIÑOL

de S

d’e

Lli

C.

Pl. del Baluard

PLATJA DE LA FRAGATA

fre

a lo n

C. d’e Bosc n

ià ul

C. de Jo an

ce ar

La Fragata

Ja de C.

C. d e

’A ig

ua C. de Domi Sant ngo

CASC ANTIC

S. C.

B de

u i

PLATJA DE LA RIBERA

l

C.

C. d’A

’Is C. d

mià Da

C.

de l

No

MONUMENT AL GRECO

re Jo

Corre

ns Ve

C.

ge lV ida

CEIP ESTEVE BARRACHINA

C. de Rafael Llopart

jor

Ribera

ESTÀTUA DE LA SIRENA

’Àn

Ptge. Tasis

C. M a

C. C. Emili Picó i Bonmart í

stià C. de Sant Seba

C n Ba. d’e Ta rra n có Pg be Pau a e Fè. de M itg Ca lix o rre Cla ss ta ra èn

HORT DE CAN FALÇ

C. de Santiago Rusiñol

a

EL RETIRO EL PATI BLAU

C. d

nt

sidre

CASINO PRADO

sús

CASA DEL RELLOTGE

Corraló de Can Falç

t Pere

C. de Sant P au

Pg. de l a

Pl. del Cap de la Vila

spital

C

C. de les Ànimes

Cub

e Je C. d

CENTRE des

e l’Ho

tI C. de San

mà cesc Gu

a de

les P arel la

o d’ en Pe

s Pin

Pl.

l’Hort Gran

C. de Fran

eu

ci

ó

Fond

de

uard Marista ny

e l’Ill C. d

en aud tG San

ls

del

C.

lvi

el ors Catalunya

C.

e ob iR

va

l de mí Ca

r

rne

Na

et nqu Fra

Pl. d’Ed

C . de

rtom

C. d e

C. de Bonaire

C. Primer de Maig de 1838

as

Ca

de

is C. op del nell Pintor Marià Carbo

Nou Pins Vens

r ila

ns l la pe Ca

e C. d

C. de San

C. del Marquès de Mont-roig

ibera Pg. de la R

Tarradellas

els

Bo nt

Av. de Pg.

n Ca t de le C. erra S

d e c rg So Ve u la pet de Per C.

íd

Sa

cesc

de

l

BIBLIOTECA J. ROIG I RAVENTÓS

CAP

t Ba San

C.

Plaça de la C. de Joan Tarrida Indústria C. de Santa Tecla

l’E sta

Pg. del

er qu rra Pavelló Ba Municipal li ida Pins Vens .V lF na de ar PARC DELS C l POBLE SEC C. GARROFERS d’ O C. C. de Rit liv de JARDÍ DE aB ell enap Pl. Dr. Pérez M ls G a SANTIAGO rès i ari erm Rosales C. V RUSIÑOL Mes ste a erge tre Llum près s ns C. on Bena de de Joan Ram C. del Dr. lF lore er al n ent de Joa et Pl. ELS MOLINS Arg Àn C. i Ferr C. de ge Duran de la L lG S an ui lun Av. m tI a de gn les as MIRADOR DE L’ERA Flo i Pl. de rs MOLINS DELS C l’Hospital c . de Sa C. d

LLAR D’INFANTS EL CERCOLET

e C. d

er

ra ntu ve na

n Fra

alt

t San

Esp

e C. d

im

sep

u aq

t Jo

Jo de

an

Antoni

C. de Pau Benazet

eS

i Cartró C. d’Anton

l engo sc Arm

PLATJA DE LA BASSA RODONA

C. d

ant Mu ç

Cartró

C. d’ Espanya

C. de S

stora Ptge. S. Muç

Av. Sofia

ntoni

i

C.

Plaça d’Espanya

JARDÍ DE CAN FERRATGES

ant C. de S

m

uropa C. d’E

Pl. de la Constitució

PARC CAN BÓTA

udí . Ga

C. de

Pl. de Sant Joan Baptista

MERCAT MUNICIPAL

C. d’Artur Carbonell

’A C. d

g

igo

sp

l’E

de

B

Josep

a

ar oc

OASIS

ll

B

C. de Jo Jose p d’A an ustri a

Divina Pa

a

C. de R. Te rmes i Juny C. d ent e M unta ner ra ba àr

C. de la

Sa nt

ra del Vinyet

ti Pg. Marí

C. de J. Carbone i Giralt

pis e

s

C de. del la P Torr ast ent era

C. de P

PINS VENS

d on

m Ca el

R el

IES JOAN RAMON BENAPRÈS

PARC DEL ROCAR

lla

bas i L lo C. d

Senyo C. de Nostra

rat ontser u de M

orera

is as iT

ler

CEIP MIQUEL UTRILLO

t òli ip o d’H zar C. Lá

SÍNIA MORERA

í ni a C. de la S

So

PISCINA MUNICIPAL

Pl. de Bonaventura Julià

C. Sa Mira lvador bent Pare tas

p

eR .d Av

.d

Carrer de Salv

ador Olive

SANT CRISPÍ

is Pi Mossèn Joan Llop

s re Ràfol la Ma

C. d’A

France

lavé lm C

arítim Pg. M

a

Pg. de Vilanova

C. de

iba

C. de

Dé are de

rb ar

C. de Miquel Ri

cia

C. d’Enric Prat de la R

engol Arm

C. de Josep Soler i Cartró

PLATJA DE L’ESTANYOL

PLATJA DE LA RIERA XICA

C. de Valèn

C. de

M Av. de la

Sant C. de et Ben

C. de Mallorca

C. de Francesc

or M

Mos sèn J oan L lopis P i

C. del Pintor Joaquim Sunyer

Pl. d’Emili Grau Sala

an ta

Pl. de Santa Marta

letad a

Av. de

Pg. de Vilafranca

d C.

s al

s ete

C. d

C. de Lol a Anglad a

as

s Ca

uera adrig

la M

C Ro . de be Sa rt i lva Ra dor Pl. de Claudi ventó s Mas Jornet

Av

C . d e J o se p Vida l Vida l

rera

ge Mo

Passat

Verdaguer

ncia

eS

NIVELL 10

èn Cinto

r re Ca

pí ris

Valè

avé

ús Catas

Pl. d’Antoni García Munté

’Anse C. d

rat tser Mon

c nri d’E C.

Pg. de Vilanova

C. d e

briel Pallarès

C. dentes Cerva

tC an

C. de

m Cl

Clavé

as an Llober erend Jo

arítim

e Jou cultor Per

at Trinit

SECTOR VINYET

C. del Rev

C. de Socias

u de de Dé Mare Av. de la

l Poeta

Senyora de l Vinyet

C. de Saragossa

C. d’E nric Mo rera

C. de l’Es

C. de

C. d’A nse lm

Nostra

tina C. d’Isla Cris

s

lfred Sisquella

Gener

Av. d e

Roma C. de

Pg. M

nell i Carbo

s Catasú

C. del Reverend J eras oan Llob

r

après

Ben Gaietà

Josep

Trinitat

C. d e S o c ia

C. del Pinto

Poeta

Doctor

lan

o oled de T

ater el Sab

Manu

C. de

rd

C. d’A nsel

obal siD uera

C. del

Pg. del

C. de Roma

lmes

C. de

t iuta la C

i och gnas yp Pl. d’I tí i Pe Agus

Vilanova Passeig de

A

la

Joaquim de M iró

o Pin rrer tí Fe Agus intor

e C. d

pP se Jo de C.

ta

r ne Ge

. Pg

Bofill

ert

año Munt ntoni

r Pinto

er

uber

ll i ne

n Llopis i

deric Montornés Pino

or Josep Roig Escript C. de l’

e Fig

va

el C. d

asó

ol iS

asac

o arb

Sagarra

lP C. de

Clar

ig Ro

sep

or C

Jo de

ad Salv

pC se Jo

es

C.

de

lm Ba

au Pere P C. de

C. de Ba

SECTOR TERRAMAR

Tor

de Av.

r al

C. de Joa

C. del Doc tor Barto meu Rob

r

c Pe

c Enri ltor

a Jo

ne Car

si

scu e l’E C. d

tor

sep e Jo C. d

ncas sabla

rbó eA

na

Jaum

o Passeig de Vilan

C. de Fre

r de Carre

s

C. del Pin

s Casa mon tor Ra l Pin C . de

n

o ved Que

i Giro

eS

ll Co

rrens

C. d’A

res

estre Ga C. del M

es

IES VINYET

CEIP MARIA OSSÓ

rva Cie

as

d C.

el

alm

C. de Moss

d mí

on am

Cap e ll a ns

s

Ca

eR

is de Casad e

el

d C.

dels

PARC DE CAN ROBERT

es

mas

Dal

CASES DEL SORD

D de

Cam í

rs rre Fe

C. d M ’Elis C. eifréneu d de e la Luch Vila C on ’Ild Alb . del ert Pare efo ns Sin Ce gla rdà eM oss èn Pau Av. Far de Ron ret iR da ave ntó C. d s eC am pm ar í

guer C. de Víctor Bala

rraf

el To anu tre M l Mes C. de

nger

Pei

de

Taro

Can

am

els

. de r PtgeGuixe Can

C. de

eR

C. d

on

C. d

la . de Font Ptgea d’en et Cas

CAN PEI

f rra Ga

C. de M anuel Llop

C. d

de

de tge Goya e ssa Pa co d is nc

C.

e ep nP d’e

Fra

P Pe tge re . d M e es Ca tre n s

Ga

Puig i Mestre

ers

C.

ep nP d’e

e ed

C. de Joan

Ca

Irla

Plaça de Carme Montornés

bert artó i Ro C. d’Isidor C

Co ll

ofia Av. S

el

LA PLANA EST

C. de Salvador Soler i Forment

Av. d el

iet ton l’An Ca í de C Cam . de la C asa P

òbila

la B

es

C. de

da

ra

rre

C. de

an

. Pg

Sam uel Bar rac hi

LA BÒBILA

LA MADRIGUERA

Hu

m

na

lbert Cassany es on Ram C. degueras Fi

l de C.

Ca

a

tor l Pinuna C. de Pr Pere t C. Alnyet Vi del

rong ls Ta C. de

C. de n Pe i

p Jose

de

C.

am íd

Dre

amu nta

A agí nM

Av. del Mas d’en Pui

TURÓ TANCAT

la Tr

Fondac

’e C. d

Av. de les Cases del Sord

lC

gu

C. d e

CEIP AGNÈS DE SITGES

ls

ig de

C. Sota el

SOTA FONDAC

C. d

rida Xir ga

de

nge

Pg .

Pg .

Ribes B211

nell

el C.

Pass e

osc d’e n Br

rres

Pg. de les Acàcie

iñ ol

Joaquim Ptge. de Guàrdia Arumí i

Carretera de

be s

CEMENTIRI DE LES PRUELLES

i Carbo

es

C. del B

niz

Bascós

ell

les To

lbè

Josep

ru sP

C. de

cA

C. de

Falla

rdí l Ja

la

Ca

Mes

Can Costa

de

la

el Av. d

ler

meu So

Barto

l de anue t re M

C. de

C.

de

Pg. de

VALLPINEDA

rad

rre

C.

on lF

de

saa

le

de

Ri

. de Ptge

c

da

. Pg

d’I

ts

u Cre

Ptge. d’Esparreguera

o ia g nt Sa

m a

de

C. de la

SANTA BÀRBARA

Av. de

Soler c tomeu da Bar Dí de nt Sa de ri d’en Lli l Mas C. de

Hu

íP

Pg .

C.

a uguer

s Ru

re t s

lla e Fa Av. de l Mestre Manuel d

Veg a

ne

c

C. d ’À

Sant Dída

s

de

M iq ue

ns

Pg .

Ge

l Utrillo

d

e

de

e

Albert A v.

t San de

do

Av .d

. Pg


18 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 19


20 | Rolling Sitges


Rolling Sitges | 21


Shakira

Michael Jackson

Bonnie M RESTAURANT

Lady Gaga

Miley Cyrus

The Bea

Roxette

PERRUQUERIA

Tina Turner

Kylie Minogue

Spice Girls

SORTIDA

Mick Jagger

Stevie Wonder

22 | Rolling Sitges

Freddy Mercury

Abba

B. Springsteen

A A NY ST PE YOLI

N PA ES

Madonna

David Bo


Bonnie M

Bono

AC/DC

Marta Sánchez

The Beatles

Rihanna

la pastisseria

Alaska

EL J C de les ESTRELLES Aneu avançant segons la tirada del dau. En caure en una casella d’ESTRELLA, el jugador haurà d’imitar al cantant que hi apareix. En caure en una casella de DISC, el jugador dirà: “de Pop a Rock i tiro perquè em moc”, avançant fins el proper DISC i tornant a tirar. La casella del MICRO permet avançar fins el proper micròfon... però també retrocedir! En cas de caure en la casella del CASSETTE amb la gravació pirata, el jugador haurà de tornar a la casella de sortida. Si un jugador ocupa la casella de la furgoneta EN GIRA, estarà dos torns sense jugar.

Elvis Presley

Madonna

Restaurant CASA HIDALGO

Cher

David Bowie

Celia Cruz

Prince

Rolling Sitges | 23


24 | Rolling Sitges


conceiver: lĂ­dia estany per iScriptat

* 2013

geniva

Proves certiďƒžcades

    

b i sobretot am

mo lt!!

mor! sentit de l’huamb la cultura popularedit@iscriptat.com

conceiver: lĂ­dia estany per iScriptat

Des d’Ai, Carai! projectem, creem, organitzem activitats tan lúdiques —espectacles d’animació, casals, ludoteques...— com educatives —formació per infants, famílies, mestres...—, sempre des de la mirada de l’educació emocional amb una metodologia basada en totes les disciplines artístiques —música, dansa, teatre, arts plà stiques...—.

* 2013

www.aicarai.com www aicarai com * maria@aicarai maria@aicarai.com com * 636 360 01 012

m ...so u te el ip equ

iScriptat, empresa catalana de serveis grà fics digitals especialitzada en producció editorial —retoc d’imatge, arquitectura de plana, maquetació, preimpressió— i comunicació corporativa —imatge de marca i creació de producte promocional—. Llibres, revistes, còmics, catàlegs, publicitat, proves de color certificades.

Rolling Sitges | 25


Amb la participació de Lucrecia, Ramon Mirabet...

Ikobé és vida... És el renaixement

de l ’home i el retorn a la Terra mare,

transformat en colibrí.

... i d’altres artistes convidats

Divendres, 28 de febrer · 22h · Casino Prado 26 | Rolling Sitges

Llegenda Guaraní

presenta lʻespectacle

Carnaval sitges 2014 sitgesguia  

En Sitges (Barcelona) el Carnaval este 2014 se celebrará entre el 27 de febrero y el 5 de marzo. Este popular evento de alegría, color y di...

Carnaval sitges 2014 sitgesguia  

En Sitges (Barcelona) el Carnaval este 2014 se celebrará entre el 27 de febrero y el 5 de marzo. Este popular evento de alegría, color y di...

Advertisement